Hợp tác xã là mô hình kinh doanh được ưa chuộng bậc nhất trong sản xuất nông nghiệp và tại nông thôn. Chính phủ hiện đang tìm tòi những biện pháp nhằm ưu tiên hơn nữa mô hình này. Để hiểu hơn về cơ cấu tổ chức của hợp tác xã, nhiều người đã gọi điện tới Tổng đài tư vấn pháp luật của Luật Thái An. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ tư vấn về Quy định về cơ cấu tổ chức của hợp tác xã.

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh

Cơ sở pháp lý điều chỉnh Quy định về cơ cấu tổ chức hợp tác xã là Luật hợp tác xã 2012.

2. Đại hội thành viên trong cơ cấu tổ chức của hợp tác xã

Đại hội thành viên được quy định là cơ quan có quyền quyết định cao nhất của cơ cấu hợp tác xã.

Đại hội thành viên bao gồm đại hội thành viên thường niên và đại hội thành viên bất thường. Đại hội thành viên được tổ chức dưới hình thức đại hội toàn thể hoặc đại hội đại biểu.

Cuộc họp của Đại hội thành viên thường niên được diễn ra trong thời hạn 03 tháng, tính từ ngày kết thúc năm tài chính và Đại hội này do Hội đồng quản trị triệu tập.

Đối với đại hội thành viên bất thường, đại hội này sẽ  do hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên hoặc thành viên đại diện của ít nhất một phần ba tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên triệu tập theo quy định.

Điều 32 Luật Hợp tác xá 2012 và Điều lệ của Hợp tác xã sẽ quy định về Quyền hạn và nhiệm vụ của đại hội thành viên

Cơ cấu hợp tác xã bao gồm những chức vụ nào?
Cơ cấu hợp tác xã bao gồm những chức vụ nào?

3. Hội đồng quản trị trong cơ cấu tổ chức của hợp tác xã

Trong mô hình cơ cấu tổ chức hợp tác xã thì việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội đồng quản trị hợp tác sẽ do hội nghị thành lập hoặc đại hội thành viên bầu, và được tiến hành theo thể thức bỏ phiếu kín. Thành viên của Hội đồng quản trị phải bao gồm gồm chủ tịch và thành viên, theo đó, số lượng thành viên hội đồng quản trị do điều lệ quy định nhưng luật quy định tối thiểu là 03 người, tối đa là 15 người.

Nhiệm kỳ của hội đồng quản trị hợp tác xã do điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quy định nhưng tối thiểu là 02 năm, tối đa là 05 năm.

Cuộc họp Hội đồng quản trị hợp tác xã là họp định kỳ và theo quy định của điều lệ tuy nhiên phải họp ít nhất 03 tháng một lần. Việc triệu tập là do chủ tịch hội đồng quản trị hoặc thành viên hội đồng quản trị được chủ tịch hội đồng quản trị ủy quyền.

Cuộc họp Hội đồng quản trị bất thường khi có yêu cầu của ít nhất một phần ba tổng số thành viên hội đồng quản trị hoặc chủ tịch hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, giám đốc (hoặc tổng giám đốc) hợp tác xã.

Điều 36 Luật Hợp tác xã 2012 và Điều lệ của Hợp tác xã quy định Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

4. Những nhân vật quan trọng trong cơ cấu tổ chức của hợp tác xã

a. Chủ tịch Hội đồng quản trị hợp tác xã:

Là người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Chủ tịch hội đồng quản trị có các quyền hạn và nghĩa vụ sau:

 • lập chương trình, kế hoạch hoạt động của hội đồng quản trị
 • phân công nhiệm vụ cho các thành viên hội đồng quản trị;
 • Chuẩn bị nội dung, chương trình, triệu tập và chủ trì cuộc họp của hội đồng quản trị, đại hội thành viên
 • Ký văn bản của hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và điều lệ;
 • Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Hợp tác xã 2012 và điều lệ.

b. Giám đốc, Tổng giám đốc hợp tác xã:

Giám đốc (Tổng Giám đốc) hợp tác xã là người điều hành hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Giám đốc (tổng giám đốc) có quyền hạn và nhiệm vụ được quy định tại Điều 38 Luật hợp tác xã, đó là:

 • Giám đốc, Tổng giám đốc tổ chức thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã
 • Giám đốc, Tổng giám đốc thực hiện nghị quyết của đại hội thành viên, quyết định của hội đồng quản trị;
 • Giám đốc, Tổng giám đốc ký kết hợp đồng nhân danh hợp tác xã theo ủy quyền của chủ tịch hội đồng quản trị;
 • Giám đốc, Tổng giám đốc trình hội đồng quản trị báo cáo tài chính hằng năm;
 • Giám đốc, Tổng giám đốc xây dựng phương án tổ chức bộ phận giúp việc, đơn vị trực thuộc của hợp tác xã trình hội đồng quản trị quyết định;
 • Giám đốc, Tổng giám đốc tuyển dụng lao động theo quyết định của hội đồng quản trị;
 • Giám đốc, Tổng giám đốc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ khác được quy định tại điều lệ, quy chế của hợp tác xã.

Nếu giám đốc (tổng giám đốc) là do hợp tác xã thuê thì ngoài việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ quy định nêu trên còn phải thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ theo hợp đồng lao động và có thể được mời tham gia cuộc họp đại hội thành viên, hội đồng quản trị.

5. Ban kiểm soát trong cơ cấu tổ chức hợp tác xã

Khi hợp tác xã thành lập mà có từ 30 thành viên trở lên phải bầu ban kiểm soát. Hợp tác xã có ít hơn 30 thành viên thì lập ban kiểm soát hay không tuỳ thuộc vào  quy định của điều lệ.

Ban kiểm soát, kiểm soát viên hoạt động độc lập, thực hiện hoạt động kiểm tra và giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp luật và điều lệ.

Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên do đại hội thành viên bầu trực tiếp trong số thành viên, đại diện hợp tác xã thành viên theo phương thức bỏ phiếu kín. Số lượng thành viên ban kiểm soát tuỳ theo quyết định của đại hội thành viên nhưng không quá 07 người.

Nhiệm kỳ của ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên theo nhiệm kỳ của hội đồng quản trị.

6. Dịch vụ luật sư doanh nghiệp của Luật Thái An

Các doanh nghiệp càng phát triển thì việc quản trị doanh nghiệp càng khó khăn. Một trong các thách thức là phải xử lý công việc quản trị để tuân thủ các quy định của pháp luật. Tuân thủ pháp luật sẽ giúp doanh nghiệp tránh đươc các rủi ro do bị cơ quan quản lý nhà nước phạt hành chính, tránh các rủi ro bị kiện tụng bởi các khách hàng, đối tác, thành viên góp vốn, người lao động…

Nếu bạn cần được tư vấn pháp luật doanh nghiệp, hãy tham khảo bài viết Tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp của chúng tôi.

 

HÃY LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ


Luật sư Lê Văn Thiên

Thành viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam, thành viên Đoàn Luật sư Hà Nội

Cử nhân Đại học Luật Hà Nội (tháng 6/2000)

Thẻ Luật sư số 1395/LS cấp (tháng 8/2010)

Lĩnh vực hành nghề: Hôn nhân gia đình, Tố tụng, Dân sự

Contact Me on Zalo
1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói