Tổ chức lại doanh nghiệp

Hiện nay Tổ chức lại doanh nghiệp còn gọi là tái cấu trúc doanh nghiệp hoặc cải tổ doanh nghiệp là nhu cầu khá phổ biến trong quá trình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Đây là biện pháp quan trọng giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu hoặc hoạt động hiệu quả hơn, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thương truòng.

1. Căn cứ pháp lý điều chỉnh việc Tổ chức lại doanh nghiệp

Căn cứ pháp lý điều chỉnh quy định về tổ chức lại doanh nghiệp là các văn bản pháp luật sau đây:

 • Luật Doanh nghiệp năm 2020;
 • Luật Đầu tư năm năm 2020;
 • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh;
 • Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT Hướng dẫn về đăng ký kinh doanh;
 • Luật Cạnh tranh năm 2018.

2. Khái niệm tổ chức lại doanh nghiệp

Nhà đầu tư có quyền tự do kinh doanh, trong đó có quyền Tổ chức lại doanh nghiệp.

Tổ chức lại doanh nghiệp được hiểu là một hoặc nhiều biện pháp nhằm thay đổi quy mô hay loại hình doanh nghiệp theo quyết định của chủ sở hữu hoặc theo quy định của pháp luật nhằm đáp ứng được nhu cầu và điều kiện thực tế của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh.

3. Nguyên nhân của tổ chức lại doanh nghiệp

Các nguyên nhân dẫn đến tổ chức lại doanh nghiệp thường là:

 • Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp thay đổi;
 • Nhu cầu quản trị doanh nghiệp thay đổi;
 • Các chủ sở hữu doanh nghiệp phát sinh mâu thuẫn;
 • Công ty thiếu thành viên dẫn đến số lượng thành viên công ty không còn đủ giới hạn tối thiểu;
 • Nâng cao năng lực cạnh tranh…

4. Mục đích tổ chức lại doanh nghiệp là gì?

Doanh nghiệp tiến hành tổ chức lại/cải tổ để đạt được mục đích sau:

 • Nâng cao năng lực cạnh tranh và để phát huy hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp;
 • Giải quyết các “mâu thuẫn nội bộ”…như chia, tách doanh nghiệp;
 • Tránh để doanh nghiệp rơi vào tình trạng bị giải thể do không đủ số lượng tối thiểu: chuyển đổi doanh nghiệp, chia doanh nghiệp, tách doanh nghiệp…
Tổ chức lại doanh nghiệp
Tổ chức lại doanh nghiệp được nhiều nhà đầu tư quan tâm – Minh họa: nguồn internet

5. Điều kiện tổ chức lại doanh nghiệp

Điều kiện hợp nhất/sáp nhập công ty:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 200 và khoản 3 Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2020 về hợp nhất công ty và sáp nhập công ty: Các công ty khi tiến hành hợp nhất, sáp nhập phải đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Cạnh tranh.

Theo đó, Luật Cạnh tranh hiện hành năm 2018 quy định các hình thức hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp là hoạt động tập trung kinh tế cùng với nhiều quy định cụ thể liên quan tới hoạt động tập trung kinh tế nói chung.

Lưu ý: Tại Điều 30 Luật Cạnh tranh năm 2018 đã quy định về việc tập trung kinh tế bị cấm, cụ thể là trường hợp doanh nghiệp thực hiện tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường Việt Nam, và việc đánh giá này sẽ do Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đánh giá theo các quy định cụ thể của pháp luật.

Điều kiện chuyển đổi hình thức doanh nghiệp:

Luật Doanh nghiệp năm 2020 vẫn đặt quy định về điều kiện để chuyển đổi đối với trường hợp chuyển đổi từ công ty cổ phần sang công ty TNHH 1 thành viên và chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân sang các loại hình công ty. Theo đó, không còn quy định chủ Doanh nghiệp tư nhân phải trở thành thành viên trong công ty sau khi chuyển đổi mà chỉ cần đáp ứng được các điều kiện:

 • Doanh nghiệp được chuyển đổi phải có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật này;
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó;
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

Tổ chức lại doanh nghiệp phải đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bên thứ ba, bao gồm:

 • Thành viên, cổ đông công ty;
 • Người lao động trong công ty;
 • Các chủ nợ của công ty cũng như các đối tác của công ty;
 • Quyền lợi chung của Nhà nước và các chủ thể có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Tổ chức lại doanh nghiệp phải tuân thủ về thời gian, thủ tục tiến hành theo quy định của pháp luật

6. Hệ quả của tổ chức lại doanh nghiệp là gì?

 • Làm thay đổi quy mô kinh doanh (từ doanh nghiệp có quy mô lớn thành doanh nghiệp có quy mô nhỏ hơn và ngược lại): Đối với trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập công ty.
 • Hoặc làm thay đổi hình thức pháp lý doanh nghiệp như việc chuyển đổi từ loại hình doanh nghiệp này sang loại hình doanh nghiệp khác (thí dụ: Chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân sang công ty TNHH). 
 • Hoặc dẫn đến việc hình thành các doanh nghiệp mới trên thị trường hoặc chấm dứt các doanh nghiệp đang tồn tại (trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp).
 • Hoặc ảnh hưởng đến việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trên thị trường (trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp).

7. Các hình thức tổ chức lại doanh nghiệp như thế nào?

Có 05 hình thức tổ chức lại doanh nghiệp, bao gồm: 

Chia doanh nghiệp

Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các cổ đông, thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới trong một trong các trường hợp sau đây:

 • Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chia sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị chia và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;
 • Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp họ được chuyển sang cho các công ty mới;

Tách doanh nghiệp

Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

Hợp nhất doanh nghiệp

Hai hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.

Sáp nhập doanh nghiệp

Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Doanh nghiệp có thể chuyển đổi loại hình, bao gồm các trường hợp sau:

 • Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần;
 • Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công hợp danh.

   Lưu ý: 

 • Doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần theo Luật doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.
 • Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty được chuyển đổi chấm dứt sự tồn tại; công ty chuyển đổi kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của  công ty được chuyển đổi.

8. Thủ tục tổ chức lại doanh nghiệp

Tùy theo từng trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp mà pháp luật có các quy định khác nhau.

>>>Xem thêm: Thủ tục chia doanh nghiệp

>>> Xem thêm: Thủ tục tách doanh nghiệp

>>> Xem thêm: Thủ tục hợp nhất doanh nghiệp

>>> Xem thêm: Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp

>>> Xem thêm: Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Tư vấn tổ chức lại doanh nghiệp
Dịch vụ tư vấn tổ chức lại doanh nghiệp tại Luật Thái An – Ảnh minh họa: nguồn interner

9. Dịch vụ Tư vấn tổ chức lại doanh nghiệp của Công ty luật Thái An

Công ty Luật Thái An cung cấp Dịch vụ tư vấn tổ chức lại doanh nghiệp, bao gồm các công việc sau.

Tư vấn tổ chức lại doanh nghiệp:

 • Tư vấn cho Quý khách hàng về quy trình tổ chức lại;
 • Tư vấn cho Quý khách hàng về xây dựng Phương án tổ chức lại doanh nghiệp như: Phương án chia doanh nghiệp, phương án tách doanh nghiệp, phương án sáp nhập doanh nghiệp và phương án hợp nhất doanh nghiệp để đảm bảo quyền lợi tốt nhất của khách hàng;
 • Tư vấn về xử lý phần vốn khi tổ chức lại doanh nghiệp;
 • Tư vấn về phương án lao động và bảo hiểm xã hội của người lao động khi tổ chức lại doanh nghiệp;
 • Tư vấn về soạn thảo, xây dựng điều lệ của doanh nghiệp khi tổ chức lại doanh nghiệp;
 • Tư vấn về kế thừa của doanh nghiệp sau khi tổ chức lại;
 • Tư vấn về nghĩa vụ thuế, quyết toán thuế, đóng mã số thuế khi tổ chức lại doanh nghiệp;
 • Tư vấn về xử lý hóa đơn GTGT khi tổ chức lại doanh nghiệp;
 • Tư vấn về các vấn đề pháp lý khác có liên quan đến việc tổ chức lại doanh nghiệp.

Soạn Hồ sơ thành lập doanh nghiệp trên cơ sở tổ chức lại doanh nghiệp:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên), danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (đối với công ty cổ phần);
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền (đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức, đối với công ty TNHH 1 thành viên do tổ chức quản lý có nhiều người đại diện);
 • Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ và nhận kết quả (trường hợp người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác).

Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

 • Chứng minh nhân dân/căn cước công dân (đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp/chủ sở hữu công ty là cá nhân);
 • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác (đối vời trường hợp người thành lập doanh nghiệp/chủ sở hữu công ty là tổ chức);
 • Chứng minh nhân dân/căn cước công dân của người đại diện theo ủy quyền;
 • Văn bản ủy quyền cho người đại diện theo ủy quyền (đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức); 
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư);

Tùy từng trường hợp cụ thể, hồ sơ còn kèm các văn bản sau:

 • Trường hợp chia/tách công ty TNHH, công ty cổ phần:
  Nghị quyết về việc chia/tách công ty; biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chia/tách công ty; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị chia;
 • Trường hợp hợp nhất công ty:
  Hợp đồng hợp nhất, nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng hợp nhất của các công ty bị hợp nhất, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của các công ty bị hợp nhất;
 • Trường hợp sáp nhập công ty:
  Hợp đồng sáp nhập; Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của các công ty nhận sáp nhập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty nhận sáp nhập và các công ty bị sáp nhập;

Đăng ký tổ chức lại doanh nghiệp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh, bao gồm:

Bước 1: Các công ty liên quan việc tổ chức lại doanh nghiệp chuẩn bị các văn bản về tổ chức lại doanh nghiệp, bao gồm:

Soạn thảo Hợp đồng hợp nhất; Hợp đồng sáp nhập hoặc Nghị quyết, Quyết định chia công ty, tách công ty;

Bước 2: Các công ty liên quan việc tổ chức lại doanh nghiệp Thông qua Hợp đồng hợp nhất, Hợp đồng sáp nhập hoặc Nghị quyết chia công ty, tách công ty.

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/thành lập doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư

 • Theo dõi và kịp thời xử lý hồ sơ;
 • Nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Khắc dấu pháp nhân cho doanh nghiệp mới được thành lập;
 • Bố cáo thành lập doanh nghiệp sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý: Trường hợp thay đổi loại hình doanh nghiệp sẽ không thực hiện bước 1 và bước 2.

Hướng dẫn khách hàng thực hiện các công việc liên quan sau khi tổ chức lại doanh nghiệp

 • Niêm yết về việc tổ chức lại doanh nghiệp tại trụ sở các công ty tham gia tổ chức lại doanh nghiệp
 • Thông báo cho các tổ chức, cá nhân liên quan (UBND, đối tác, khách hàng…)
 • Xử lý hóa đơn GTGT;
 • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, bao gồm nghĩa vụ đối với người lao động và nghĩa vụ đối với cơ quan quản lý thuế;
 • Dịch vụ luật sư tư vấn luật thường xuyên cho doanh nghiệp sau khi được tổ chức lại.

Lợi ích to lớn khi khách hàng sử dụng Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Luật Thái An

Khách hàng ưa thích sử dụng dịch vụ Tư vấn tổ chức lại doanh nghiệp của Công ty Luật Thái An bởi:

 • Công ty luật Thái An giàu kinh nghiệm (từ năm 2007) về đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư, tư vấn pháp luật kinh doanh nói chung cho hàng chục ngàn khách hàng trong nước và ngoài nước;
 • Toàn bộ luật sư, chuyên viên pháp lý được đào bài bản, làm việc chuyên nghiệp và tận tâm;
 • Khách hàng được tư vấn luật miễn phí trước khi tổ chức lại doanh nghiệp;
 • Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng những công việc cần làm sau khi tổ chức lại doanh nghiệp;
 • Thủ tục, hồ sơ nhanh gọn: Khách hàng chỉ cần cung cấp thông tin, tài liệu liên quan; các công việc còn lại Luật Thái An sẽ đảm nhiệm với phương thức “chìa khóa trao tay”;
 • Quy trình dịch vụ chuyên nghiệp, hướng đến sự thuận lợi và tiết kiêm thời gian cho khách hàng
 • Phí dịch vụ tư vấn tổ chức lại doanh nghiệp rất phù hợp;
 • Giảm tới 20% phí dịch vụ cho các yêu cầu pháp lý khác của khách hàng;
 • Và nhiều lợi ích khác.

>>> Liên hệ ngay Công ty luật Thái An để được hỗ trợ kịp thời!