Tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động

Tranh chấp lao động là chuyện thường xuyên xảy ra tại nơi làm việc, từ khiếu nại cá nhân đến các vấn đề thương lượng tập thể. Hiểu bản chất của những tranh chấp này và cơ chế giải quyết chúng là rất quan trọng đối với cả người sử dụng lao động và người lao động. Bài viết này đi sâu vào sự phức tạp của tranh chấp lao động và khám phá các phương pháp khác nhau được sử dụng để giải quyết tranh chấp lao động.

1. Tìm hiểu tranh chấp lao động là gì?

Theo khoản 1 Điều 179 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định:

Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ, lợi ích phát sinh giữa các bên trong quá trình xác lập, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ lao động; tranh chấp giữa các tổ chức đại diện người lao động với nhau; tranh chấp phát sinh từ quan hệ có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.

Theo đó, tranh chấp lao động phát sinh khi có sự bất đồng giữa người lao động và người sử dụng lao động về các điều khoản và điều kiện làm việc. Những vấn đề này có thể bao gồm tranh chấp về tiền lương, giờ làm việc, an toàn lao động, phân biệt đối xử tại nơi làm việc và sa thải không công bằng. Thông thường, những tranh chấp như vậy xuất phát từ hành vi vi phạm luật lao động hoặc hợp đồng lao động.

2. Các loại tranh chấp lao động

Tại Khoản 2 Điều 179 Bộ luật lao động năm 2019 quy định các loại tranh chấp lao động, bao gồm tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể:

a. Tranh chấp lao động cá nhân

Tranh chấp lao động cá nhân giữa:

 • Người lao động với người sử dụng lao động;
 • Người lao động với doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
 • Người lao động thuê lại với người sử dụng lao động thuê lại.

b. Tranh chấp lao động tập thể

Tranh chấp lao động tập thể về quyền hoặc về lợi ích giữa một hay nhiều tổ chức đại diện người lao động với người sử dụng lao động hoặc một hay nhiều tổ chức của người sử dụng lao động.

Tranh chấp cá nhân liên quan đến các vấn đề cụ thể đối với nhân viên, chẳng hạn như chấm dứt hợp đồng sai trái hoặc phân biệt đối xử. Mặt khác, tranh chấp tập thể liên quan đến một nhóm nhân viên và thường liên quan đến các vấn đề như đàm phán tiền lương, công nhận công đoàn và điều kiện làm việc.

Giải quyết tranh chấp lao động
Một số quyền của hai bên trong giải quyết tranh chấp lao động – Nguồn: Luật Thái An

3. Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

Căn cứ Điều 187 Bộ luật lao động năm 2019 cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân bao gồm:

 • Hòa giải viên lao động:
 • Hội đồng trọng tài lao động;
 • Tòa án nhân dân.
tranh chấp lao động
Chủ thể có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân – Nguồn: Luật Thái An

Việc giải quyết tranh chấp lao động phải theo trình tự theo luật định. Nếu bỏ qua một khâu thì không được coi là hợp pháp. Sau đây là các bước trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

Bước 1: Hòa giải tranh chấp lao động cá nhân bởi Hòa giải viên lao động

Cá nhân phải thực hiện thương lượng, hòa giải tại Hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án giải quyết, trừ các tranh chấp lao động sau đây không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải sau đây:

 • Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;
 • Về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;
 • Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;
 • Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về việc làm, về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
 • Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
 • Giữa người lao động thuê lại với người sử dụng lao động thuê lại.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hòa giải viên lao động nhận được yêu cầu từ bên yêu cầu giải quyết tranh chấp hoặc từ cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân, hòa giải viên lao động phải kết thúc việc hòa giải.

Hòa giải viên lao động có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ các bên thương lượng để giải quyết tranh chấp.

 • Trường hợp các bên thỏa thuận được, hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành. Biên bản hòa giải thành phải có chữ ký của các bên tranh chấp và hòa giải viên lao động.
 • Trường hợp các bên không thỏa thuận được, hòa giải viên lao động đưa ra phương án hòa giải để các bên xem xét. Trường hợp các bên chấp nhận phương án hòa giải thì hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành. Biên bản hòa giải thành phải có chữ ký của các bên tranh chấp và hòa giải viên lao động.
 • Trường hợp phương án hòa giải không được chấp nhận hoặc có bên tranh chấp đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng thì hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải không thành. Biên bản hòa giải không thành phải có chữ ký của bên tranh chấp có mặt và hòa giải viên lao động.
 • Trường hợp một trong các bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành thì bên kia có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án giải quyết.

Khi tranh chấp thuộc trường hợp không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải hoặc hết thời hạn hòa giải nêu trên mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải hoặc trường hợp hòa giải không thành thì các bên tranh chấp có quyền lựa chọn một trong các phương thức sau để giải quyết tranh chấp:

 • Yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết theo quy định tại Điều 189 của Bộ Luật Lao động 2019;
 • Yêu cầu Tòa án giải quyết.

Bước 2: Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân tại Hội đồng trọng tài lao động

Các bên có thể yêu cầu sự giải quyết của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền như Hội đồng trọng tài lao động.

Các quy định về giải quyết tranh chấp lao động cá nhân của Hội đồng trọng tài lao động được quy định tại Điều 189 Bộ Luật Lao động 2019, theo đó:

 • Trên cơ sở đồng thuận, các bên tranh chấp có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp trong trường hợp không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải, hết thời hạn hòa giải hoặc hòa giải không thành. Khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp, các bên không được đồng thời yêu cầu Tòa án giải quyết.

(Trừ trường hợp hết thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp Ban trọng tài lao động không được thành lập hoặc hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày Ban trọng tài lao động được thành lập mà Ban trọng tài lao động không ra quyết định giải quyết tranh chấp thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết).

 • Trường hợp một trong các bên không thi hành quyết định giải quyết tranh chấp của Ban trọng tài lao động thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

>>> Xem thêm: Hội đồng trọng tài lao động

Tranh chấp lao động cá nhân
Quy trình giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo Bộ luật lao động năm 2019 – Nguồn: Luật Thái An

Bước 3: Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân tại Tòa án nhân dân

Theo các quy định nêu trên, Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động khi các bên có yêu cầu trong trường hợp:

Giai đoạn hòa giải:

 • Khi tranh chấp thuộc trường hợp không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải;
 • Hết thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hòa giải viên lao động nhận được yêu cầu từ bên yêu cầu giải quyết tranh chấp hoặc từ cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải;
 • Trường hợp hòa giải không thành.

Giai đoạn đã yêu cầu được giải quyết tranh chấp bởi Hội đồng trọng tài lao động:

 • Hết thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp Ban trọng tài lao động không được thành lập;
 • Hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày Ban trọng tài lao động được thành lập mà Ban trọng tài lao động không ra quyết định giải quyết tranh chấp.
 • Khi một trong các bên không thi hành quyết định giải quyết tranh chấp của Ban trọng tài lao động.

Lưu ý về thời hiệu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân:

 • Thời hiệu yêu cầu hòa giải viên lao động thực hiện hòa giải tranh chấp lao động cá nhân là 06 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.
 • Thời hiệu yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 09 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.
 • Thời hiệu yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 01 năm kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.
 • Trường hợp người yêu cầu chứng minh được vì sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan hoặc lý do khác theo quy định của pháp luật mà không thể yêu cầu đúng thời hạn quy định tại Điều này thì thời gian có sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan hoặc lý do đó không tính vào thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân.

(căn cứ điều 190 Bộ Luật lao động 2019)

4. Giải quyết tranh chấp lao động tập thể

Theo Điều 187 Bộ luật lao động 2019, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền bao gồm:

 • Hòa giải viên lao động;
 • Hội đồng trọng tài lao động;
 • Tòa án nhân dân.

Tranh chấp lao động tập thể về quyền phải được giải quyết thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án giải quyết

Theo Điều 195 Bộ luật lao động 2019, Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích bao gồm:

 • Hòa giải viên lao động;
 • Hội đồng trọng tài lao động.

Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích phải được giải quyết thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết hoặc tiến hành thủ tục đình công.

Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể là khác nhau đối với tranh chấp về quyền, tranh chấp về lợi ích:

a. Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền:

Bước 1: Hoà giải bởi Hoà giải viên lao động:

Việc giải quyết thông qua thủ tục hòa giải của Hoà giải viên lao động trước khi yêu cầu Hội đồng Trọng tài Lao động hay Toà án giải quyết là bắt buộc đối với giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền.

Thời hiệu yêu cầu Hoà giải viên lao động thực hiện hòa giải tranh chấp lao động tập thể về quyền là 06 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền hợp pháp của mình bị vi phạm (Khoản 1 Điều 194 Bộ Luật Lao động năm 2019).

Các bên tranh chấp có thể gửi đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đến Hoà giải viên lao động hoặc cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND. Cơ quan tiếp nhận yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động có trách nhiệm phân loại tranh chấp để chuyển yêu cầu giải quyết đến cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Khi mở phiên họp và trong quá trình giải quyết tranh chấp, Hoà giải viên lao động có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ các bên thương lượng để giải quyết tranh chấp.

 • Trường hợp các bên thỏa thuận được, Hoà giải viên lao động sẽ lập biên bản hòa giải thành có chữ ký của các bên tranh chấp và Hoà giải viên lao động; nếu các bên không thỏa thuận được thì Hoà giải viên lao động đưa ra phương án hòa giải để các bên xem xét.
 • Nếu các bên nhất trí với phương án hòa giải mà Hoà giải viên lao động đưa ra, Hoà giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành. Trường hợp hai bên không chấp nhận phương án hòa giải hoặc một trong hai bên đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không lý do chính đáng thì Hoà giải viên lao động lập biên bản hòa giải không thành có chữ ký của bên tranh chấp có mặt và Hoà giải viên lao động.

Về thời hạn giải quyết tranh chấp lao động tập thể theo thủ tục hòa giải: Căn cứ khoản 2 Điều 188 Bộ Luật Lao động năm 2019 thì Hoà giải viên lao động phải kết thúc việc hòa giải trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hòa giải.

giải quyết tranh chấp lao động
Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền – Nguồn: Luật Thái An

Bước 2: giải quyết tại Hội đồng trọng tài lao động (viết tắt là Hội đồng Trọng tài Lao động) hoặc Toà án:

Theo pháp luật hiện hành thì trường hợp một trong các bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành hoặc hết thời hạn hòa giải mà Hoà giải viên lao động không tiến hành hòa giải hoặc trường hợp hòa giải không thành thì các bên tranh chấp có quyền lựa chọn một trong các phương thức sau: Yêu cầu Hội đồng Trọng tài Lao động hoặc yêu cầu Tòa án giải quyết.

 • Về trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể  về quyền tại Hội đồng Trọng tài Lao động:
  • Nếu hai bên lựa chọn Hội đồng Trọng tài Lao động giải quyết thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được thành lập, Ban trọng tài lao động căn cứ vào quy định của pháp luật lao động, nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể và các quy chế, thỏa thuận hợp pháp khác để ra quyết định giải quyết tranh chấp.
  • Trường hợp phát hiện ra tranh chấp lao động tập thể về quyền có hành vi vi phạm pháp luật thì không ra quyết định giải quyết mà lập biên bản, chuyển hồ sơ, tài liệu tới cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.
  • Trường hợp Ban trọng tài không được thành lập theo thời hạn quy định để giải quyết vụ tranh chấp hoặc hết thời hạn giải quyết mà không ra quyết định giải quyết hoặc trường hợp một trong các bên không thi hành quyết định giải quyết tranh chấp của Ban trọng tài lao động thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.
 • Trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền tại Tòa án:
  • Các bên tranh chấp được quyền yêu cầu Tòa án tiếp tục giải quyết vụ tranh chấp lao động tập thể về quyền trong trường hợp: một trong hai bên không thi hành quyết định giải quyết tranh chấp của Ban trọng tài lao động; hết thời hạn 07 ngày mà Ban trọng tài lao động không được thành lập hoặc hết thời hạn 30 ngày mà Ban trọng tài lao động không ra quyết định giải quyết tranh chấp.
  •  Việc thụ lý tại Toà án chỉ đặt ra với những tranh chấp còn thời hiệu yêu cầu giải quyết là 01 năm kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị và phạm. Thông thường, Toà án nhân dân cấp tỉnh nơi xảy ra tranh chấp là Toà án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền.
  •  Phán quyết của Tòa án là quyết định cuối cùng về vụ tranh chấp có hiệu lực thi hành, bắt buộc các bên trong tranh chấp lao động tập thể về quyền phải thực hiện.

b. Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích

Về thẩm quyền, khoản 1 Điều 195 Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định thẩm quyền giải quyền tranh chấp lao động tập thể về lợi ích thuộc về Hoà giải viên lao động và Hội đồng Trọng tài Lao động.

Về trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích có trình tự thủ tục giải quyết gồm 2 bước:

 • hoà giải tại Hoà giải viên lao động
 • giải quyết tại Hội đồng Trọng tài Lao động.

Tuy nhiên cần lưu ý, pháp luật hiện hành có sự phân định trong việc giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích thành thủ tục đối với các đơn vị sử dụng lao động được phép đình công và đơn vị sử dụng lao động không được phép định công trên cơ sở quy định của Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Bộ Luật Lao động năm 2019.

Điều 196 Bộ Luật Lao động quy định trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích như sau:

“1. Trình tự, thủ tục hòa giải tranh chấp lao động tập thể về lợi ích được thực hiện theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 188 của Bộ luật này.

2. Trường hợp hòa giải thành, biên bản hòa giải thành phải bao gồm đầy đủ nội dung các bên đã đạt được thỏa thuận, có chữ ký của các bên tranh chấp và hòa giải viên lao động. Biên bản hòa giải thành có giá trị pháp lý như thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp.

3. Trường hợp hòa giải không thành hoặc hết thời hạn hòa giải quy định tại khoản 2 Điều 188 của Bộ luật này mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải hoặc một trong các bên không thực hiện thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành thì các bên tranh chấp có quyền lựa chọn một trong các phương thức sau để giải quyết tranh chấp:

a) Yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết theo quy định tại Điều 197 của Bộ luật này;

b) Tổ chức đại diện người lao động có quyền tiến hành thủ tục quy định tại các điều 200, 201 và 202 của Bộ luật này để đình công”

Lưu ý về thời hiệu giải quyết tranh chấp lao động tập thể:

 • Thời hiệu yêu cầu hòa giải viên lao động thực hiện hòa giải tranh chấp lao động tập thể về quyền là 06 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền hợp pháp của mình bị vi phạm.
 • Thời hiệu yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền là 09 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền hợp pháp của mình bị vi phạm.
 • Thời hiệu yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền là 01 năm kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền hợp pháp của mình bị vi phạm.

(căn cứ điều 194 Bộ Luật lao động 2019)

5. Vai trò của Công đoàn và thương lượng tập thể

 • Công đoàn lao động đóng vai trò quan trọng trong việc đại diện cho người lao động trong các tranh chấp, đặc biệt là các tranh chấp tập thể. Họ thay mặt nhân viên đàm phán, hỗ trợ pháp lý và tổ chức đình công hoặc các hành động tập thể khác nếu cần thiết. Sự hiện diện của công đoàn có thể tác động đáng kể đến động lực giải quyết tranh chấp.
 • Thương lượng tập thể là một quá trình quan trọng trong việc giải quyết tranh chấp tập thể. Nó liên quan đến việc đàm phán các điều khoản lao động giữa người sử dụng lao động và đại diện của người lao động (thường là công đoàn). Các thỏa thuận đạt được thông qua thương lượng tập thể đặt ra các tiêu chuẩn về tiền lương, giờ làm việc và các điều kiện làm việc khác.

6. Lời khuyên để phòng ngừa tranh chấp lao động

Ngăn chặn tranh chấp lao động tốt hơn là giải quyết chúng sau khi chúng phát sinh. Điều này liên quan đến việc tạo ra một môi trường làm việc tích cực, đảm bảo thực hành lao động công bằng và duy trì đường dây liên lạc cởi mở.

 • Tạo Môi trường Làm việc Tích cực: Một môi trường làm việc tích cực, nơi nhân viên cảm thấy có giá trị và được tôn trọng, có thể làm giảm khả năng xảy ra tranh chấp. Điều này bao gồm lương thưởng công bằng, giờ làm việc hợp lý, điều kiện làm việc an toàn và cơ hội thăng tiến nghề nghiệp.
 • Thực hành Lao động Công bằng và Tuân thủ: Việc tuân thủ luật lao động và các quy định là rất quan trọng. Kiểm toán thường xuyên và tư vấn pháp lý có thể giúp đảm bảo tuân thủ. Người sử dụng lao động cũng nên chủ động giải quyết mọi vấn đề tiềm ẩn trước khi chúng leo thang thành tranh chấp.
 • Vai trò của giao tiếp: Giao tiếp hiệu quả giữa quản lý và nhân viên là điều cần thiết trong việc ngăn ngừa tranh chấp lao động. Những hiểu lầm và thiếu minh bạch có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng, dẫn đến tranh chấp. Các cuộc họp thường xuyên, chính sách rõ ràng và chính sách cởi mở đối với những khiếu nại của nhân viên có thể giúp giảm thiểu những xung đột tiềm ẩn.
 • Đào Tạo và Phát Triển: Cung cấp các khóa đào tạo thường xuyên cho cả nhà quản lý và nhân viên về quyền lợi và trách nhiệm lao động, cũng như kỹ năng giải quyết xung đột và giao tiếp.
 • Công Bằng và Minh Bạch trong Quản Lý: Áp dụng các chính sách công bằng và minh bạch trong tất cả các quyết định liên quan đến nhân sự, bao gồm tuyển dụng, thăng chức, và kỷ luật.

7. Sự cần thiết sử dụng dịch vụ Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp lao động

Sử dụng dịch vụ luật sư để tư vấn giải quyết tranh chấp lao động có một số lợi ích quan trọng:

 • Chuyên môn pháp lý: Luật sư có kiến thức chuyên sâu về luật lao động và kinh nghiệm giải quyết các vấn đề liên quan. Họ sẽ giúp bạn hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật.
 • Đánh giá khách quan: Trong một môi trường lao động căng thẳng, có thể khó để nhìn nhận vấn đề một cách khách quan. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp lao động có thể cung cấp một cái nhìn không thiên vị và khách quan về tình hình.
 • Đại diện pháp lý: Trong trường hợp tranh chấp cần giải quyết thông qua tòa án, luật sư sẽ đại diện cho bạn, đảm bảo quyền lợi của bạn được bảo vệ theo đúng pháp luật.
 • Tiết kiệm thời gian và chi phí: Dù thuê luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp lao động có thể tốn kém, nhưng họ có thể giúp giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả, từ đó giảm thiểu chi phí phát sinh do kéo dài vụ việc.
 • Đàm phán và hòa giải: Luật sư có kỹ năng đàm phán và thường xuyên tham gia vào quá trình hòa giải giữa các bên. Họ có thể giúp đạt được một giải pháp thỏa đáng mà không cần đến tòa án.
 • Phòng ngừa rủi ro: Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp lao động sẽ cung cấp lời khuyên về cách thức quản lý rủi ro pháp lý, giúp tránh những hậu quả pháp lý tiêu cực trong tương lai.

Công ty Luật Thái An™ cung cấp dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp lao động hiệu quả cao với chi phí hợp lý, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Các phương thức cung cấp dịch vụ là tư vấn trực tiếp hoặc bằng văn bản, cung cấp dịch vụ trọn gói. 

 

HÃY LIÊN HỆ VỚI LUẬT THÁI AN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG!

Bui Linh