16+ NĂM KINH NGHIỆM TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

LUẬT SƯ TIÊU BIỂU

Luật sư Nguyễn Văn Thanh

Tiến sỹ luật học, Giám đốc, Sáng lập Công ty

Luật sư Đàm Thị Lộc

Thành viên Đoàn Luật sư Hà Nội

luật sư Vũ Kim Hoàn

Luật sư cộng tác Vũ Kim Hoàn

Thành viên Đoàn Luật sư Hà Nam

Luật sư Lê Văn Thiên

Thành viên Đoàn Luật sư Hà Nội

Luật sư Vũ Thị Thanh Hảo

Luật sư cộng tác Vũ Thị Thanh Hảo

Thành viên Đoàn Luật sư Hà Nội

Luật sư Nguyễn Thị Huyền

Thành viên Đoàn Luật sư Hà Nội

Luật sư Đào Ngọc Hải

Thành viên Đoàn Luật sư Hà Nội

Luật sư Mai Lưu Phúc

Luật sư cộng tác Mai Lưu Phúc

Thành viên Đoàn Luật sư tp Hồ Chí Minh

KHÁCH HÀNG TRI ÂN

VỤ VIỆC TIÊU BIỂU