Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Mỗi doanh nghiệp cần có ít nhất 01 người đại diện theo pháp luật để đại diện cho doanh nghiệp tham gia vào các giao dịch của doanh nghiệp trên thị trường. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là ai? Số lượng, vai trò, trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được quy định như thế nào thì bài viết dưới đây sẽ chỉ cho bạn biết.

BẠN HÃY XEM VIDEO NÀY ĐỂ HIỂU CÁC QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT NHANH NHẤT!

1. Thế nào là Người đại diện theo pháp luật ?

Khoản 1 Điều 12 Luật doanh nghiệp 2020 quy định: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Doanh nghiệp được phép có bao nhiêu người đại diện theo pháp luật?

Tại khoản 2 Điều 12 Luật doanh nghiệp 2020 quy định Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba.

Tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Quy định về người đại diện theo pháp luật

Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam.

Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam, nếu người này xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền

Trường hợp hết thời hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì:

 • Người được ủy quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp;
 • Người được ủy quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp chỉ còn một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà:

 • Không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
 • Hoặc chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc,
 • Hoặc bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định

thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

(Căn cứ khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 12 Luật doanh nghiệp 2020).

Xem thêm:

Thay đổi người đại diện theo pháp luật như thế nào ?

người đại diện theo pháp luật
Doanh nghiệp có thể có hơn 1 Người đại diện theo pháp luật – ảnh minh hoạ: internet

4. Chức danh của người đại diện theo pháp luật 

Chức danh của người đại diện theo pháp luật là khác nhau đối với các loại hình doanh nghiệp:

Đối với doanh nghiệp tư nhân chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân (Căn cứ khoản 3 Điều 190 Luật doanh nghiệp 2020). Như vậy, chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân là cùng một người.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thì người đại diện theo pháp luật có thể là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật (Căn cứ khoản 3 Điều 54 Luật doanh nghiệp 2020).

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty (Căn cứ khoản 3 Điều 79 Luật doanh nghiệp 2020).

Đối với công ty cổ phần: Trường hợp công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp Điều lệ chưa có quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp công ty có hơn một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty (Căn cứ khoản 2 Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020).

Đối với công ty hợp danh thì các thành viên hợp danh sẽ là người đại diện theo pháp luật công ty (Căn cứ khoản 1 Điều 184 Luật doanh nghiệp 2020).

5. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật là gì?

Theo quy định tại Điều 13 Luật doanh nghiệp 2020 thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:

 • Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
 • Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
 • Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật này.

Lưu ý:  Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm nêu trên.

6. Thay đổi người đại diện theo pháp luật 

Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo cho Sở Kế hoach Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Việc thông báo thực hiện như sau:

 • Chuẩn bị hồ sơ
 • Nộp hồ sơ
 • Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra hồ sơ, thông báo kết quả thay đổi người đại diện theo pháp luật

Chi tiết có tại:

Thay đổi người đại diện theo pháp luật như thế nào ?

các bước thay đổi người đại diện theo pháp luật
3 bước thay đổi người đại diện theo pháp luật – ảnh: Luật Thái An

7. Vi phạm quy định về người đại diện theo pháp luật bị xử lý thế nào?

Căn cứ theo Điều 51 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về việc xử phạt đối với hành vi vi phạm về người đại diện theo pháp luật cụ thể như sau:

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

 • Không có người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam;
 • Không ủy quyền bằng văn bản cho người khác làm đại diện hoặc ủy quyền bằng văn bản đã hết hạn nhưng không gia hạn khi người đại diện theo pháp luật duy nhất của doanh nghiệp xuất cảnh khỏi Việt Nam;

Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc đăng ký người đang cư trú tại Việt Nam làm người đại diện của doanh nghiệp hoặc buộc ủy quyền cho người khác làm đại diện theo pháp luật.

Xử phạt liên quan tới người đại diện theo pháp luật
Xử phạt hành chính liên quan tới người đại diện theo pháp luật – ảnh: Luật Thái An

8. Dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật Thái An

Tự hào có đội ngũ luật sư, chuyên gia pháp lý giàu kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng về pháp lý doanh nghiệp đến với dịch vụ tư vấn của Công ty Luật Thái An, Quý khách hàng hoàn toàn yên tâm, bởi dịch vụ của chúng tôi là dịch vụ trọn gói, hồ sơ nhanh gọn, chi phí ít đến chính sách hậu mãi tốt. Quý khách hàng chỉ cần cung cấp các thông tin cần thiết, còn mọi việc hãy để Công ty Luật Thái An chúng tôi lo.

Thậm chí nếu Quý khách hàng đang có những tranh chấp liên quan đến pháp luật doanh nghiệp, Công ty Luật Thái An cũng giúp Quý khách hàng giải quyết nhanh chóng, đảm bảo được quyền và lợi ích tốt nhất trong khuôn khổ pháp luật cho phép.

Luật Thái An cam kết Quý khách hàng sẽ luôn hài lòng khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp của chúng tôi bởi những nội dung tư vấn chất lượng, thời gian tư vấn nhanh gọn, chi phí tư vấn ở mức không thể tốt hơn.

 

HÃY LIÊN HỆ VỚI LUẬT THÁI AN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ LIÊN QUAN TỚI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT !

Nguyễn Văn Thanh