Giám đốc công ty cổ phần có quyền và nghĩa vụ gì?

Trong Công ty cổ phần thì vị trí Giám đốc Công ty cổ phần là chức danh quan trọng, có ảnh hưởng không nhỏ tới việc kinh doanh. Quyền hạn và nghĩa vụ của vị trí này được quy định cụ thể bởi Luật Doanh nghiệp và bởi Điều lệ công ty. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ đề cập về những quy định pháp luật xoay quanh giám đốc của công ty cổ phần.

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh quyền và nghĩa vụ của giám đốc công ty cổ phần

Cơ sở pháp lý điều chỉnh quyền và nghĩa vụ của Giám đốc công ty cổ phần là Luật doanh nghiệp 2020

2. Khái quát về Giám đốc công ty cổ phần

Giám đốc Công ty cổ phần là người quản lý Công ty, điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty dưới sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Giám đốc là người được bổ nhiệm hoặc được thuê: Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Giám đốc. Hội đồng quản trị cũng có quyền bãi nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần hoặc miễn nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần.

Giám đốc làm việc theo nhiệm kỳ, một nhiệm kỳ không dài quá 5 năm. Tùy theo quyết định của Hội đồng quản trị mà Giám đốc có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không giới hạn.

Xem thêm:

Quy định mới nhất về Hội đồng quản trị Công ty cổ phần

3. Điều kiện trở thành Giám đốc công ty cổ phần

Pháp luật doanh nghiệp hiện hành không quy định cụ thể về điều kiện trở thành Giám đốc Công ty cổ phần thông thường. Do đó, Hội đồng quản trị Công ty có thể bổ nhiệm hoặc thuê ai làm Giám đốc, miễn sao phù hợp với các tiêu chí quy định tại Điều lệ Công ty hoặc các tiêu chí mà Công ty đưa ra.

Còn đối với Công ty cổ phần là công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước nắm giữ trên 50% (dưới 100%) vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và công ty con của doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thì Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

 • Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020;
 • Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ;
 • Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty.
Giám đốc Công ty cổ phần
Giám đốc Công ty cổ phần là người quan trọng trong Công ty- Nguồn: Luật Thái An

4. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Giám đốc công ty cổ phần

Giám đốc Công ty cổ phầnCó các quyền và nghĩa vụ quy định tại Khoản 3 Điều 162 Luật doanh nghiệp 2020, cụ thể như sau:

 • Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
 • Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;
 • Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty;
 • Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
 • Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
 • Tuyển dụng lao động;
 • Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
 • Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Bên cạnh đó, Giám đốc công ty cổ phần còn có trách nhiệm của người quản lý Công ty quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp như sau:

 • Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan, Điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 • Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty;
 • Trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
 • Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho công ty về các lợi ích liên quan của mình quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật doanh nghiệp 2020;
 • Trách nhiệm khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
 • Nếu vi phạm những nội dung trên thì phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới đền bù lợi ích bị mất, trả lại lợi ích đã nhận và bồi thường toàn bộ thiệt hại cho công ty và bên thứ ba.

5. Tiền lương, thưởng của Giám đốc công ty cổ phần:

Căn cứ Điều 163 Luật doanh nghiệp 2020 thì:

 • Lương Giám đốc Công ty cổ phần và thưởng được Công ty trả theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.
 • Tiền lương và thưởng của Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.
 • Tiền lương của Giám đốc được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

G. Giám đốc công ty cổ phần và Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Chủ tịch hội đồng quản trị và giám đốc trong công ty cổ phần có mối quan hệ mật thiết với nhau: Giám đốc công ty được bổ nhiệm và làm việc dưới sự giám sát của Hội động quản trị mà đứng đầu là Chủ tịch hội đồng quản trị. Nói cách khác là chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ là người giám sát những hoạt động điều hành công ty của giám đốc.

Xem thêm:

08 điều quan trọng về chủ tịch hội đồng quản trị

Chủ tịch hội đồng quản trị và giám đốc: Ai là người đại diện theo pháp luật ? Theo quy định tại Khoản 2 Điều 137 Luật doanh nghiệp năm 2020 thì:

 • Trường hợp công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Trường hợp Điều lệ chưa có quy định:  Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Trường hợp công ty có hơn một người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Xem thêm:

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Tóm lại Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty cổ phần là một chức danh hết sức quan trọng trong bộ máy quản lý của công ty. Giám đốc (Tổng giám đốc) công ty cổ phần là người trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị của công ty.

Trong bối cảnh kinh doanh sôi động, đầy cạnh tranh việc bổ nhiệm giám đốc là người có tâm, có tầm có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp. Ngoài ra, khi cần bãi nhiệm, miễn nhiệm, thay thế giám đốc hoặc các vấn đề pháp chế doanh nghiệp khác cũng cần nắm được các quy định của pháp luật. Nếu có bất kỳ điều gì vướng mắc hãy liên hệ với bộ phận tư vấn luật doanh nghiệp , Tổng đài tư vấn pháp luật của Công ty Luật Thái An để được tư vấn, giải đáp, hỗ trợ một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Nguyễn Văn Thanh