Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Thông tin mới nhất!

Khi hết thời hạn thực hiện dự án nhưng nhà đầu tư vẫn có nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án thì cần gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.Quy định pháp luật về việc gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hiện nay ra sao? Có những điều gì cần lưu ý khi gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Bài viết dưới đây, Luật Thái An xin gửi tới các nhà đầu tư các quy định mới nhất về gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

1. Căn cứ pháp lý quy định việc gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Căn cứ pháp lý quy định việc gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là: 

2. Khi nào cần gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư?

Theo quy định tại  Điều 44 Luật Đầu tư 2020 thì khi hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư (hay hết thời hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) cần thực hiện gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

 • Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá 70 năm.
 • Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ngoài khu kinh tế không quá 50 năm.
 • Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án đầu tư có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì thời hạn hoạt động của dự án đầu tư có thể dài hơn nhưng không quá 70 năm.

Lưu ý: Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng nhà đầu tư chậm được bàn giao đất thì thời gian Nhà nước chậm bàn giao đất không tính vào thời hạn hoạt động, tiến độ thực hiện của dự án đầu tư.

Xem thêm:

Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư: Các quy định cần biết !

3. Điều kiện để được gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là gì?

Căn cứ khoản 4 Điều 27 Nghị định 31/2021/NĐ-CP thì nhà đầu tư có nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án đầu tư khi kết thúc thời hạn hoạt động được cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định gia hạn thời hạn hoạt động của dự án (gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 • Điều kiện 1: Phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (nếu có); phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển đô thị, chương trình kế hoạch phát triển nhà ở (đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị);
 • Điều kiện 2: Đáp ứng điều kiện giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai (đối với trường hợp đề nghị gia hạn sử dụng đất).
 • Nếu không đáp ứng điều kiện 1 nhưng lại đáp ứng điều kiện 2 thì cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư theo từng năm cho đến khi có kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện theo quy định của pháp luật về đất đai. Nhà đầu tư chỉ thực hiện thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án cho năm đầu tiên gia hạn.

4. Các trường hợp không được gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Tại Khoản 4 Điều 44 Luật Đầu tư 2020; Khoản 4, 10 Điều 27 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định các dự án sau đây sẽ không được gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 • Dự án không đáp ứng được cả hai điều kiện nêu tại mục 3 của bài viết này;
 • Dự án đầu tư thuộc trường hợp nhà đầu tư phải chuyển giao không bồi hoàn tài sản cho Nhà nước Việt Nam hoặc bên Việt Nam.
 • Dự án sử dụng dây chuyền công nghệ khi hoạt động không đáp ứng quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường; hoặc công suất (tính theo số lượng sản phẩm được tạo ra bởi dây chuyền công nghệ trong một đơn vị thời gian) hoặc hiệu suất của dây chuyền công nghệ còn lại dưới 85% so với công suất hoặc hiệu suất thiết kế; hoặc mức tiêu hao nguyên, vật liệu, năng lượng vượt quá 15% so với thiết kế.
 • Dự án sử dụng máy móc, thiết bị để sản xuất có mã hàng hóa (mã số HS) thuộc các Chương 84 và 85 Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam có tuổi vượt quá 10 năm hoặc khi hoạt động không đáp ứng quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.

Lưu ý: Trường hợp không có Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường liên quan đến dây chuyền công nghệ của dự án thì áp dụng chỉ tiêu kỹ thuật của tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một trong các nước G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.

gia hạn giấy chứng nhận đầu tư
Doanh nghiệp có vốn nước ngoài cần làm thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đúng lúc – Minh họa: nguồn internet

5. Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 1: Nộp hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc Cơ quan đăng ký đầu tư tương ứng với thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ. Hồ sơ gồm:

 • Văn bản đề nghị gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;
 • Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Quyết định chấp thuận nhà đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Bước 2: Xem xét giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý đất đai và các cơ quan có liên quan để lấy ý kiến về việc đáp ứng điều kiện gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về việc đáp ứng điều kiện gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư xem xét điều kiện gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư để lập báo cáo thẩm định trình cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư quyết định gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư (gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

6. Thời gian gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là bao lâu?

Căn cứ Điều 44 Luật đầu tư 2020 thì thời gian gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được xem xét trên cơ sở mục tiêu, quy mô, địa điểm, yêu cầu hoạt động của dự án và không vượt quá thời hạn tối đa hoạt động của dự án đầu tư, cụ thể

 • Đối với dự án đầu tư trong khu kinh tế thì thời gian gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là không quá 70 năm.
 • Đối với dự án đầu tư ngoài khu kinh tế thì thời gian gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là không quá 50 năm.
 • Đối với dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án đầu tư có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì thời gian gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là không quá 70 năm.

7. Những lưu ý khi gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất, trong thời hạn tối thiểu 06 tháng trước khi hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

Nhà đầu tư có thể thực hiện song song thủ tục điều chỉnh các nội dung khác trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

8. Không thực hiện gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có bị xử phạt không?

Nhà đầu tư chỉ được phép thực hiện dự án đầu tư theo đúng thời hạn hoạt động ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Khi đã hết thời hạn hoạt động nhà đầu tư phải chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

Trường hợp đã hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư mà nhà đầu tư có nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án đầu tư thì có thể xin gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư (gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) và phải đáp ứng tất cả các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nếu nhà đầu tư tiếp tục thực hiện dự án mà không thực hiện thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì sẽ bị xử phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không thông báo hoặc không gửi quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư (do hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư theo Điểm c Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư 2020) cho cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

Ngoài bị xử phạt tiền, Nhà đầu tư còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc gửi thông báo hoặc quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư.

9. Dịch vụ gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Công ty luật Thái An

Công ty Luật Thái An là một trong những Công ty Luật có kinh nghiệm lâu năm trong việc tư vấn, thực hiện các thủ tục liên quan đến gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đến với dịch vụ gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Công ty Luật Thái An, Quý khách hàng sẽ nhận được những lợi ích sau:

 • Được làm việc với đội ngũ Luật sư và chuyên viên pháp lý được đào tạo bài bản, tác phong làm việc chuyên nghiệp, tận tâm, tận tuỵ với khách hàng.
 • Được tư vấn điều kiện, trình tự thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Được soạn thảo hồ sơ pháp lý gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Được ủy quyền cho các Luật sư, chuyên viên pháp lý thực hiện các thủ tục để gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Được thông báo các vấn đề liên quan đến hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Đươc hỗ trợ dịch thuật, công chứng các giấy tờ phục vụ cho hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Được hỗ trợ các vấn đề pháp lý khác phát sinh trong quá trình gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Được nhận kết quả thực hiện thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà không phải mất thời gian đi lại
 • Được hưởng mức phí dịch vụ tốt nhất.
 • … Và còn rất nhiều lợi ích khác

HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG DỊCH VỤ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Đàm Thị Lộc