Mẫu hợp đồng dịch vụ, hợp đồng cung cấp dịch vụ

hợp đồng dịch vụ là một trong những loại hợp đồng phổ biến trong kinh doanh thương mại hiện nay. Hợp đồng dịch vụ hay còn gọi là hợp đồng dịch vụ hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ là cơ sở pháp lý để một bên cung cấp bất kỳ dịch vụ nào mà pháp luật không cấm để nhận thù lao. Trong bải viết dưới đây, Công ty Luật Thái An với nhiều kinh nghiệm soạn thảo hợp đồng, sẽ tư vấn về mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ trong kinh doanh thương mại.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG

QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ

1. Cơ sở pháp lý quy định về mẫu hợp đồng dịch vụ là gì?

Cơ sở pháp lý điều chỉnh quy định về mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ là các văn bản pháp luật sau:

2. Hướng dẫn soạn thảo mẫu Hợp đồng cung ứng dịch vụ

Nếu bạn cần soạn thảo hợp đồng dịch vụ thì có thể tham khảo những hướng dẫn của Luật Thái An tại link này:

QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

 

Hợp đồng cung ứng dịch vụ
Mẫu hợp đồng dịch vụ được sử dụng ngày càng nhiều. – Ảnh nguồn internet

3. Mẫu hợp đồng dịch vụ gồm những nội dung gì?

Mẫu hợp đồng dịch vụ gồm những nội dung sau:

  • Các bên trong hợp đồng
  • Đối tượng của hợp đồng
  • Thời hạn thực hiện hợp đồng
  • Quyền, nghĩa vụ của các bên
  • Tiền dịch vụ và phương thức thanh toán
  • Chi phí khác
  • Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dịch vụ
  • Phương thức giải quyết tranh chấp
  • Các thoả thuận khác

Luật Thái An đưa ra mẫu hợp đồng dịch vụ (mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ, mẫu hợp đồng cung ứng dịch vụ) như dưới đây.

Cần lưu ý là tuỳ vào loại dịch vụ được cung cấp, mối quan hệ giữa bên cung cấp dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ, tuỳ thuộc vào từng hoàn cảnh và tình huống … mà các điều khoản hợp đồng cần được soạn một cách phù hợp. Bạn nên được luật sư tư vấn hợp đồng kịp thời.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—o0o—

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

Số: … /…. /HĐDV

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 và các văn bản pháp luật liên quan;

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng thực tế của các bên trong hợp đồng.

Hôm nay ngày … tháng … năm …, tại …

Chúng tôi gồm có:

Bên sử dụng dịch vụ (sau đây gọi tắt là bên A) (đối với tổ chức):

Tên tổ chức: …………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở: ……………………………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp: …………………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật: ………………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………………………..

Email: ………………………………………………………………………………………..

Bên sử dụng dịch vụ (sau đây gọi tắt là bên A) (đối với cá nhân):

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………

Năm sinh: …/…/….

CMND/CCCD/hộ chiếu số: ………………………………………………………………….

Ngày cấp: …/…/…. Nơi cấp: ……………………………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………………………..

Email: ………………………………………………………………………………………..

Bên cung ứng dịch vụ (sau đây gọi tắt là bên B):

Tên tổ chức: ………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở: ……………………………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp: …………………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật: ………………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………………………..

Email: ………………………………………………………………………………………..

Lưu ý quan trọng: Không phải ai cũng có thể ký hợp đồng: Cần đảm bảo là các bên chủ thể hợp đồng phải đáp ứng các điều kiện để tránh hợp đồng bị vô hiệu.

mẫu hợp đồng cung ứng dịch vụ
Một mẫu hợp đồng dịch vụ hợp pháp sẽ không thể thiếu các phần như sau – Ảnh minh họa: Internet.

Hai bên thỏa thuận và đồng ý ký kết hợp đồng dịch vụ với các điều khoản như sau:

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng dịch vụ

Theo yêu cầu của bên A về việc thực hiện …………………………………., bên B đảm nhận và thực hiện ……………………………………………………………………………

Lưu ý: Đối tượng của hợp đồng phải là những hàng hoá, dịch vụ được phép lưu thông trên thị trường. Một số hàng hoá, dịch vụ đòi hòi bên mua, bên bán phải có giấy phép kinh doanh loại hàng hoá, dịch vụ đó.

Điều 2. Thời hạn thực hiện hợp đồng dịch vụ

Hợp đồng này được thực hiện kể từ ngày …/…/….

Thời gian dự kiến hoàn thành: là … ngày, kể từ ngày …/…/….

Điều 3. Quyền, nghĩa vụ của bên A

3.1. Quyền của Bên A

Yêu cầu bên B thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm thỏa thuận tại hợp đồng này.

Trường hợp bên B vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

3.2. Nghĩa vụ của bên A

Cung cấp cho bên B thông tin, tài liệu và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc, nếu có thỏa thuận hoặc việc thực hiện công việc đòi hỏi.

Trả tiền dịch vụ cho bên B theo thỏa thuận tại hợp đồng này.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên B

4.1. Quyền của bên B

Yêu cầu bên A cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện để thực hiện công việc.

Được thay đổi điều kiện dịch vụ vì lợi ích của bên A mà không nhất thiết phải chờ ý kiến của bên A, nếu việc chờ ý kiến sẽ gây thiệt hại cho bên A, nhưng phải báo ngay cho bên A.

Yêu cầu bên A trả tiền dịch vụ.

4.2. Nghĩa vụ của bên B

Thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm thỏa thuận tại hợp đồng này.

Không được giao cho người khác thực hiện thay công việc nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của bên A.

Bảo quản và phải giao lại cho bên A tài liệu và phương tiện được giao sau khi hoàn thành công việc (nếu có).

Báo ngay cho bên A về việc thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện bảo đảm chất lượng để hoàn thành công việc.

Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong thời gian thực hiện công việc.

Điều 5. Tiền dịch vụ và phương thức thanh toán

Tiền dịch vu: Thực hiện công việc tại Điều 1 là: … đồng (Bằng chữ: …), đã bao gồm …% tiền thuế giá trị gia tăng.

Phương thức thanh toán: …………………………………………………………………….

>>> Xem thêm: Các phương thức thanh toán

Điều 6. Chi phí khác

Chi phí khác hai bên thỏa thuận bổ sung nếu xét thấy cần thiết và đúng quy định của pháp luật.

mẫu hợp đồng cung ứng dịch vụ
Những điều khoản cơ bản trong giao dịch lĩnh vực cung ứng dịch vụ sẽ được thể hiện đầy đủ trong mẫu hợp đồng dịch vụ dưới đây – Ảnh minh họa: Internet.

Điều 7. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dịch vụ

Trường hợp việc tiếp tục thực hiện công việc không có lợi cho bên A thì bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nhưng phải báo cho bên B biết trước … ngày. Bên A phải trả tiền dịch vụ theo phần dịch vụ mà bên B đã thực hiện và bồi thường thiệt hại.

Trường hợp bên A vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên B có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Điều 8. Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng dịch vụ

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề phát sinh cần giải quyết, hai bên tiến hành thỏa thuận và thống nhất giải quyết kịp thời, hợp tình và hợp lý. Trường hợp không thỏa thuận được thì một trong các bên có quyền khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm: Biện pháp giải quyết tranh chấp

Điều 9. Các thoả thuận khác

Bên A và bên B đồng ý đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này.

Bên A và bên B đồng ý thực hiện theo đúng các điều khoản trong hợp đồng này và không nêu thêm điều kiện gì khác.

Hợp đồng này được lập thành … bản, mỗi bản gồm … trang, có giá trị pháp lý như nhau và được giao cho bên A … bản, bên B … bản./.

BÊN A
(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có)
BÊN B
(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có)

>>> Xem thêm:

4. Dịch vụ soạn thảo mẫu hợp đồng dịch vụ 

Trên đây là mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ chung nhất. hợp đồng dịch vụ trong thương mại rất đa dạng và tương đối phức tạp, đòi hỏi không chỉ kiến thức, kỹ năng, mà còn kinh nghiệm đàm phán, soạn thảo và thực hiện hợp đồng.

Luật Thái An chuyên tư vấn, soạn thảo, rà soát các loại hợp đồng để đảm bảo tốt nhất quyền lợi của khách hàng. Để tìm hiểu về dịch vụ, bạn vui lòng tham khảo giá và quy trinh dịch vụ tại LINK đầu bài viết.

Quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng dịch vụ trong thương mại là một khoản đầu tư thông minh so với chi phí phải bỏ ra khi có rủi ro pháp lý. Ngoài dịch vụ soạn thảo hợp đồng, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như rà soát hợp đồng, tư vấn, đàm phán thương lượng, thực hiện, thanh lý và tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Nếu bạn còn thắc mắc liên quan đến mẫu hợp đồng cung ứng dịch vụ, hãy gọi tới Tổng đài tư vấn pháp luật, để lại tin nhắn hoặc gửi thư tới: contact@luatthaian.vn.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

___Đối tác pháp lý tin cậy___

Nguyễn Văn Thanh