Mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán

Đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, việc thực hiện các công tác kế toán là một hoạt động không thể thiếu. Bởi vậy, dịch vụ kế toán đang trở thành một trong những dịch vụ được sử dụng phổ biến bởi các doanh nghiệp. Các cơ quan, tổ chức có nhu cầu sẽ liên hệ đến các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ kế toán và xác lập giao dịch thông qua hợp đồng dịch vụ kế toán. Bởi vậy, trong bài viết dưới đây, Công ty Luật Thái An sẽ cung cấp mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán.

1. Căn cứ pháp lý điều chỉnh mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán

Căn cứ pháp lý điều chỉnh mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán là các văn bản pháp lý sau:

và các văn bản pháp lý chuyên ngành.

2. Hợp đồng dịch vụ kế toán là gì?

Căn cứ Điều 513 Bộ luật dân sự 2015 thì:

“Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ.”

>>> Xem thêm: Chi tiết hợp đồng dịch vụ

Hợp đồng dịch vụ kế toán có thể hiểu là sự thỏa thuận giữa bên thuê dịch vụ và bên cung cấp dịch vụ kế toán về việc bên cung cấp dịch vụ kế toán sẽ thực hiện các công việc nghiệp vụ kế toán cho bên thuê dịch vụ, còn bên thuê dịch vụ sẽ trả tiền dịch vụ cho bên cung cấp dịch vụ.

3. Đối tượng của hợp đồng dịch vụ kế toán?

Căn cứ Điều 514 của Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về Đối tượng của hợp đồng dịch vụ như sau:

“ Đối tượng của hợp đồng dịch vụ là công việc có thể thực hiện được, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội”.

Theo đó, đối tượng của hợp đồng dịch vụ kế toán là các các hoạt động nghiệp vụ kế toán không vi phạm điều cấm, không trái đạo đức xã hội có thể thực hiện được.

Nhiệm vụ chung của dịch vụ kế toán cần phải thực hiện và phản ảnh kịp thời các chi phí, nghiệp vụ phát sinh, tính giá thành sản xuất, xác nhận đúng đắn kết quả kinh doanh đồng thời theo dõi, kiểm tra việc đảm bảo an toàn tài sản của doanh nghiệp, bên cạnh đó cũng phải quản lý, giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện định mức sử dụng nguyên vật liệu, nâng cao năng suất, chất lượng dịch vụ cho doanh nghiệp.

4. Mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán như thế nào?

Hiện nay pháp luật không có quy định về hình thức bắt buộc hay mẫu cố định đối với mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán. Tuy nhiên, các chủ thể nên giao kết hợp đồng dịch vụ kế toán bằng văn bản để tạo cơ sở để thực hiện hợp đồng và giải quyết tranh chấp sau này.

Chúng tôi xin đưa ra mẫu Hợp đồng dịch vụ kế toán mang tính chất tham khảo dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-o0o—-

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Số:…..

 • Căn cứ Luật Thương Mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005
 • Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2015
 • Căn cứ khả năng, yêu cầu và mục đích của hai bên,

Hôm nay, ngày……… tháng …….. năm 2020. Chúng tôi gồm:

BÊN A (Bên cung cấp dịch vụ):    …………………………………………………………………………………..

Địa chỉ             : ……………………………………………………………………………….

Mã số thuế       : ………………………………………………………………………………

Số tài khoản    : ………………………………………………………………………………

Điện thoại        : ………………………………………………………………………………

Đại diện           : …………………………..                   Chức vụ: …………………

Tài khoản số    :…………………… ……………

Mở tai              :…………………… ……………

BÊN B (Bên thuê dịch vụ):……………………………………………………………….           

Địa chỉ             : ……………………………………………………………………………….

Mã số thuế       : ………………………………………………………………………………

Điện thoại        : ………………………………………………………………………………

Đại diện           : …………………………..                   Chức vụ: …………………

Tài khoản số    :…………………… ……………

Mở tai              :…………………… ……………

          Trên cơ sở sự đồng thuận, hai bên nhất trí thiết lập bản Hợp đồng này và cùng cam kết thực hiện nghiêm chỉnh nội dung của Hợp đồng với những điều khoản sau:

Điều 1: Đối tượng của Hợp đồng dịch vụ kế toán

Bên B đồng ý giao và bên A đồng ý nhận cung cấp  dịch vụ kế toán với các nội dung công việc như sau:

 • Nhận chứng từ, kiểm tra chứng từ, tư vấn các vấn đề kế toán theo quy định pháp luật về thuế cho doanh nghiệp;
 • Lập và gửi các loại hồ sơ, giấy tờ do bên A thực hiện theo yêu cầu của cơ quan thuế;
 • Hoàn chỉnh các loại sổ sách kế toán do bên A thực hiện theo quy định hiện hành;
 • Đại diện doanh nghiệp lên giải quyết vấn đề công ty trong phạm vi bên A thực hiện khi cơ quan thuế có yêu cầu;
 • Tư vấn những vấn đề liên quan đến quy định về thuế theo quy định của pháp luật;
 • Tư vấn việc lập và sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật;
 • Tư vấn thủ tục đăng ký lao động, các chế độ bảo hiểm, bảng lương (nếu có) theo quy định của pháp luật;
 • Lập và gửi báo cáo thuế giá trị gia tăng hàng tháng (nếu công ty kê khai theo tháng), hàng quý (nếu công ty kê khai theo quý).
hợp đồng dịch vụ kế toán
Cần chú trọng khâu xây dựng hợp đồng dịch vụ kế toán – Nguồn ảnh minh họa: Internet
 • Lập tờ khai thuế Thu nhập cá nhân quý trên cơ sở bảng lương bên B cung cấp (nếu có phát sinh).
 • Lập và gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý.
 • Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán bằng phần mềm kế toán ……
 • Lập và gửi báo cáo tài chính năm lên cơ quan thuế.
 • Lập và gửi báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm lên cơ quan thuế.
 • Lập và gửi báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm lên cơ quan thuế. Trường hợp trong năm phát sinh trả lương cho lao động nhiều hơn 10 lao động thì Bên A sẽ phụ thu phí quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Điều 2: Thời gian thực hiện Hợp đồng dịch vụ kế toán

Thời hạn thực hiện hợp đồng là ….. tháng, tính từ ngày ……. đến ……

Thời hạn hợp đồng này sẽ được tự động kéo dài với thời hạn tương tự, nếu trước khi kết thúc hợp đồng ….. ngày các bên không có thông báo bằng văn bản cho nhau về việc chấm dứt Hợp đồng này.

Điều 3: Cách trao đổi thông tin và bảo mật giữa 2 Bên

 • Để đảm bảo thông tin của khách hàng được bảo mật, bên A chỉ gửi thông báo, trao đổi và cung cấp thông tin cho Bên B đến số điện thoại …………………. hoặc email ………………………. Đồng thời, Bên A chỉ tiếp nhận thông tin, thông báo từ Bên B nếu Bên B liên lạc với Bên A bằng số điện thoại và email trên. Nếu có sự thay đổi về số điện thoại và email, Bên B phải thông báo lại cho Bên A bằng văn bản.
 • Tất cả email bên A liên lạc với bên B được coi là hợp lệ phải có đuôi email là ……………

Điều 4: Phí dịch vụ và phương thức thanh toán

4.1. Phí dịch vụ

Phí dịch vụ để thực hiện các công việc nêu tại Điều 1 Hợp đồng được xác định như sau:

Phí dịch vụ tạm tính ………. đồng/ tháng nếu Công ty không phát sinh hóa đơn đầu vào, đầu ra.

Nếu bên B có phát sinh hóa đơn hoặc những chứng từ được xem như là hoá đơn: tờ khai xuất nhập khẩu, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ mỗi quý thì phí dịch vụ được tính theo bảng phí theo thỏa thuận của các bên như sau:………………………………………

Chi phí trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, nếu bên B yêu cầu xuất hóa đơn thì bên A phụ thu 10% VAT

Phí trên chưa bao gồm phí quyết toán thuế, nếu cơ quan thuế yêu cầu quyết toán Bên A sẽ cung cấp hồ sơ, sổ sách để Bên B làm việc với cơ quan thuế. Nếu Bên B yêu cầu Bên A hỗ trợ làm việc với cơ quan thuế, Bên A sẽ phụ thu phí quyết toán tương đương 2 tháng phí dịch vụ/năm.

4.2. Phương thức thanh toán:

 • Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản
 • Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng

>>> Xem thêm:Quy định về đồng tiền thanh toán trong hợp đồng

 • Thời hạn thanh toán: Bên A sẽ thu trước phí dịch vụ và mỗi lần thu sẽ thu ….. tháng.

Điều 5: Nghĩa vụ của bên A

 • Cử nhân viên phụ trách hồ sơ kế toán và thực hiện các thao tác nghiệp vụ cho Bên B.
 • Bên A cam kết chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ và đúng tiến độ các công việc sau: Sắp xếp, phân loại chứng từ; lập và giao sổ sách kế toán cho Bên B bao gồm: Sổ chi tiết các tài khoản, sổ Nhật ký chung, Sổ Cái,…theo đúng quy định và chuẩn mực kế toán hiện hành.
 • Soạn thảo các văn bản, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan thuế khi thực hiện nội dung dịch vụ theo Điều 1.
 • Bên A sẽ cử nhân viên đến trực tiếp địa chỉ của bên B để lấy hóa đơn chứng từ.
 • Chịu trách nhiệm kỹ thuật về sổ sách kế toán, báo cáo tài chính do Bên A thực hiện trên cơ sở số liệu, chứng từ do Bên B cung cấp (chứng từ hóa đơn hợp lệ theo quy định của pháp luật).
 • Chịu trách nhiệm giải trình, giải thích hồ sơ kế toán khi cơ quan thuế có yêu cầu đối với số liệu do Bên A thực hiện (Trường hợp Bên B bị phạt bởi cơ quan thuế đối với các sai sót xuất phát từ các hồ sơ chứng từ do Bên A tư vấn sử dụng và khai báo cho Bên B, Bên A cam kết sẽ chịu trách nhiệm chi trả cho bên B các khoản phạt này).
 • Bên A không chịu trách nhiệm những chứng từ, hồ sơ, báo cáo tài chính, báo cáo kế toán không phải do Bên A thực hiện.
 • Cam kết và chịu trách nhiệm bảo mật thông tin kế toán của khách hàng, ngay cả khi hợp đồng này đã chấm dứt.
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

Điều 6: Nghĩa vụ của bên B

 • Ngay sau khi ký hợp đồng, Bên B có trách nhiệm cung cấp đầy đủ cho Bên A các loại hồ sơ, tài liệu như (bản photo có sao y): Giấy chứng nhận ĐKKD,  giấy chứng nhận góp vốn của các thành viên, đăng ký mở tài khoản ngân hàng, các loại hợp đồng thuê, mướn, ….. và các loại giấy tờ liên quan khác nếu có.
 • Chậm nhất đến ngày …..hàng tháng phải cung cấp cho Bên A đầy đủ các loại hóa đơn, chứng từ mua hàng, bán hàng, chứng từ giao dịch với ngân hàng, hợp đồng và các loại thông tin khác nếu có (bản chính hoặc bản photo).
 • Thông báo cho Bên A biết trước…… tháng nếu có những thay đổi trong hoạt động kinh doanh của đơn vị mình như: Thay đổi giấy phép, thay đổi mặt hàng kinh doanh chính……
 • Trong thời hạn còn hợp đồng, nếu Bên B tự ý yêu cầu các cơ quan đến kiểm tra hoặc sau khi đã chấm dứt hợp đồng mà nhờ Bên A giải trình kiểm tra thì phải tính thêm phí giải trình cho Bên A.
 • Cung cấp các giấy tờ, tài liệu theo quy định của pháp luật liên quan đến công việc theo yêu cầu của Bên A đúng thời hạn. Bên B có thể cung cấp hóa đơn chứng từ photo cho Bên A (không cần chứng từ gốc). Chịu trách nhiệm về tính trung thực và hợp pháp của giấy tờ, tài liệu đã cung cấp cho bên A.
 • Cung cấp bảng lương, CMND photo, tiền lương của người lao động và thông tin tham gia bảo hiểm xã hội nếu công ty có trả lương.
 • Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định;
 • Thanh toán đầy đủ và kịp thời phí dịch vụ tư vấn theo thoả thuận tại Điều 4 của hợp đồng.
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

Điều 7. Quy định về vấn đề bảo mật thông tin

Đối với Hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán thì đây là một điều khoản vô cùng quan trọng nhằm bảo đảm quyền lợi của các bên trong hợp đồng.

>>> Xem thêm:Quy định về bảo mật thông tin trong hợp đồng

Điều 8. Sự kiện bất khả kháng

8.1.      Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như thiên tai, hoả hoạn, chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh và các thảm hoạ khác chưa lường hết được, hoặc một trong hai bên bị phá sản, sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc một trong hai bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng.

8.2.      Ngay khi phát hiện ra sự kiện bất khả kháng làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng thì bên chịu ảnh hưởng trực tiếp của sự kiện bất khả kháng phải thông báo cho bên còn lại trong thời gian …..ngày, kể từ khi phát hiện ra sự kiện bất khả kháng.

>>> Xem thêm: Điều kiện bất khả kháng

Điều 9: Chấm dứt Hợp đồng dịch vụ kế toán

9.1. Hợp đồng này được chấm dứt trong các trường hợp dưới đây:

 • Các bên đã hoàn thành nghĩa vụ của mình theo hợp đồng này và không muốn gia hạn hợp đồng;
 • Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt hợp đồng này trước thời hạn;
 • Một trong các bên mong muốn chấm dứt Hợp đồng này và thông báo cho Bên kia về ý định của mình chậm nhất…… ngày trước ngày dự định chấm dứt hợp đồng và hoàn thành mọi nghĩa vụ còn lại tại thời điểm chấm dứt.
 • Nếu 1 trong 2 bên vi phạm các điều khoản trong hợp đồng này thì bên còn lại được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

9.2. Trách nhiệm trong trường hợp đơn phương chấm dứt Hợp đồng dịch vụ kế toán

 • Bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng:

Bên B được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thanh toán cho bên A đầy đủ phí dịch vụ còn lại trong hợp đồng.

Sau khi bên B thanh toán, trong thời hạn 30 ngày, Bên A có nghĩa vụ bàn giao đầy đủ, thiết bị, sổ sách, giấy tờ… mà Bên A đã thực hiện cho Bên B và nhận bàn giao tại địa chỉ văn phòng Bên A.

 • Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng:

Bên A được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải đền bù cho Bên B khoản phí thanh lý tương đương với giá trị còn lại trong hợp đồng. Đồng thời, Bên A phải bàn giao đầy đủ thiết bị, sổ sách, giấy tờ… mà Bên A đã thực hiện cho Bên B và tiến hành bàn giao tại địa chỉ văn phòng Bên A.

Điều 10. Giải quyết tranh chấp Hợp đồng dịch vụ kế toán

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này, các Bên trước hết sẽ giải quyết trên cơ sở thương lượng, hoà giải.

Nếu các Bên vẫn không đạt được thỏa thuận bằng đàm phán hoặc hòa giải, vụ việc sẽ được Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

>>> Xem thêm: Tư vấn tranh chấp hợp đồng

Điều 11: Điều khoản chung

 • Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Trong quá trình thực thi hợp đồng, nếu có bất cứ vấn đề phát sinh 2 bên sẽ cùng nhau thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác, phát triển và tôn trọng lẫn nhau. Nếu 2 bên không thể tự giải quyết được sẽ nhờ toà án giải quyết, quyết định của toà án là quyết định cuối cùng.
 • Không bên nào được phép chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này trừ khi được bên còn lại chấp thuận bằng văn bản.
 • Hợp đồng có thể được gia hạn thời hạn thông qua việc ký kết Phụ lục hợp đồng giữa các bên.
 • Hợp đồng này được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý ngang nhau.
ĐẠI DIỆN BÊN A

       

                    ĐẠI DIỆN BÊN B

                  

Trên đây là mẫu Hợp đồng dịch vụ với cá nhân cơ bản nhất. Nếu bạn còn thắc mắc liên quan đến mẫu hợp đồng cung ứng dịch vụ, hãy gọi tới Tổng đài tư vấn pháp luật, để lại tin nhắn hoặc gửi thư tới: contact@luatthaian.vn.

5. Dịch vụ tư vấn, rà soát và soạn thảo Hợp đồng dịch vụ kế toán

Ngày nay, các cơ quan,tổ chức thường có xu hướng tìm đến các Luật sư để được hỗ trợ soạn thảo, tư vấn các hợp đồng quan trọng như hợp đồng dịch vụ kế toán. Việc sử dụng soạn thảo hợp đồng của Luật Thái An là một khoản đầu tư thông minh so với chi phí phải bỏ ra khi có rủi ro pháp lý, tranh chấp.

Chúng tôi chuyên tư vấn, soạn thảo, rà soát các loại hợp đồng để đảm bảo tốt nhất quyền lợi của khách hàng. 

Nguyễn Văn Thanh