Khi chấm dứt hoạt động chi nhánh cần phải biết điều gì?

Khi chi nhánh không hoạt động hiệu quả, doanh nghiệp tự quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh hoặc cũng có thể doanh nghiệp buộc phải chấm dứt hoạt động Chi nhánh theo quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.  Vậy vấn đề chấm dứt hoạt động chi nhánh được pháp luật quy định như thế nào, hãy cũng Công ty Luật Thái An tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

1. Cơ sở pháp lý quy định việc chấm dứt hoạt động chi nhánh

Cơ sở pháp lý quy định việc chấm dứt hoạt động chi nhánh là các văn bản quy phạm pháp luật dưới đây:

2. Chấm dứt hoạt động Chi nhánh trong trường hợp nào?

Theo quy định tại Điều 213 Luật doanh nghiệp 2020 thì chấm dứt hoạt động của chi nhánh trong các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Chấm dứt hoạt động chi nhánh theo quyết định của chính doanh nghiệp

Trường hợp 2: Chấm dứt hoạt động chi nhánh theo Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Thủ tục chấm dứt hoạt động Chi nhánh theo quyết định của doanh nghiệp

Theo Điều 72 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh được thực hiện như sau:

3.1 Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

Trước khi thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh thì doanh nghiệp, chi nhánh phải đăng ký với Cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

3.2 Chấm dứt hoạt động chi nhánh tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Hồ sơ chấm dứt hoạt động Chi nhánh

Doanh nghiệp khi quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh của mình thì cần bị một bộ hồ sơ gồm có những giấy tờ như sau:

 • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần;Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Lưu ý: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đứng đầu chi nhánh bị chấm dứt hoạt động liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh.

Trình tự thủ tục thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh (việc nộp hồ sơ được thực hiện trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2:  Sau khi tiếp nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh thì Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc chi nhánh chấm dứt hoạt động cho Cơ quan thuế.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của chi nhánh đến Phòng đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh thì Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt hoạt động của chi nhánh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh.

Lưu ý:  Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh thì doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh.

Việc chấm dứt hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp ở nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chính thức chấm dứt hoạt động chi nhánh, doanh nghiệp gửi thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp ở nước ngoài đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. 

Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.

chấm dứt hoạt động chi nhánh
Khi chấm dứt hoạt động chi nhánh, doanh nghiệp phải kịp thời thông báo. – ảnh minh hoạ: internet

4. Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh theo Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

Tại Điều 77 Nghị định 01/2021 quy định Chi nhánh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trong các trường hợp và theo thủ tục sau đây:

4.1 Chấm dứt hoạt động chi nhánh do giấy tờ giả mạo

Đây là trường hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh do nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện là giả mạo:

 • Trường hợp nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký thành lập mới chi nhánh là giả mạo thì Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo về hành vi vi phạm của doanh nghiệp và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh
 • Trường hợp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh là giả mạo thì Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo về hành vi vi phạm của doanh nghiệp và ra quyết định hủy bỏ những thay đổi trong nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh được thực hiện trên cơ sở các thông tin giả mạo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh trên cơ sở hồ sơ hợp lệ gần nhất trước đó, đồng thời thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.
 • Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp làm lại hồ sơ để được xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh. Doanh nghiệp có thể gộp các nội dung thay đổi hợp pháp của các lần đăng ký, thông báo thay đổi sau đó trong một bộ hồ sơ để được cấp một lần đăng ký thay đổi mới.

4.2 Chấm dứt hoạt động chi nhánh do ngừng hoạt động 1 năm mà không thông báo

Đây là trường hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh do chi nhánh ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở của Phòng để giải trình.

Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong thông báo mà người được yêu cầu không đến hoặc nội dung giải trình không được chấp thuận thì Phòng Đăng ký kinh doanh ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

4.3 Chấm dứt hoạt động chi nhánh theo quyết định của Toà án

Đây là trường hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật:

 • Trường hợp Tòa án quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh trên cơ sở quyết định của Tòa án.
 • Trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được văn bản đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thu hồi, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

4.3 Chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty vốn nước ngoài do bị thu hồi Giấy phép đầu tư

Đây là trường hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty vốn nước ngoài do bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh hoạt động theo hình thức đầu tư.

Chi nhánh hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi nội dung đăng ký kinh doanh mà không thu hồi Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp.

Việc xử lý nội dung dự án đầu tư trên Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư. Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm gửi quyết định thu hồi đến Cơ quan đăng ký đầu tư để phối hợp quản lý nhà nước.

Lưu ý: Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh trừ trường hợp chi nhánh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh do cưỡng chế nợ thuế.

5. Trường hợp nào thì hủy bỏ quyết định thu hồi và khôi phục lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh 

Căn cứ quy định tại khoản 9 Điều 77 Nghị định 01/2021 thì Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi và khôi phục lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh trong các trường hợp sau đây:

 • Phòng Đăng ký kinh doanh xác định chi nhánh không thuộc trường hợp phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh;
 • Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được văn bản của Cơ quan quản lý thuế đề nghị hủy bỏ quyết định thu hồi và khôi phục lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh sau khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh do cưỡng chế nợ thuế.

6. Những lưu ý khi chấm dứt hoạt động chi nhánh

Sau khi chấm dứt hoạt động chi nhánh thì doanh nghiệp vẫn phải chịu trách nhiệm

 • Tiếp tục thực hiện các hợp đồng lao động và các hợp đồng khác đã ký kết của chi nhánh
 • Thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh
 • Tiếp tục sử dụng người lao động của chi nhánh hoặc giải quyết đầy đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động theo quy định của pháp luật.

(căn cứ khoản 3 Điều 213 Luật doanh nghiệp 2020).

7. Dịch vụ tư vấn thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh

Hiện nay, có rất nhiều công ty luật/ văn phòng luật cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, nhưng bạn nên chọn dịch vụ tư vấn thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh của Công ty Luật Thái An chúng tôi. Bởi Luật Thái An là công ty có kinh nghiệm chuyên môn cao với đội ngũ Luật sư, chuyên gia pháp lý làm việc tận tâm, chỉn chu và chuyên nghiệp. Công ty chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và đưa ra các giải pháp pháp lý tốt nhất để đảm bảo quyền và lợi ích tối đa cho khách hàng.

Đến với dịch vụ tư vấn thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh của Luật Thái An bạn chỉ cần cung cấp một số thông tin quan trọng, còn tất cả mọi việc hãy để Luật Thái An lo. Với chi phí hợp lý, thời gian thực hiện và bàn giao kết quả cho khách hàng nhanh gọn, dịch vụ tư vấn của Luật Thái An chắc chắn sẽ làm hài lòng Quý khách hàng.

 Nếu Quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh hay liên quan đến pháp luật doanh nghiệp cần giải đáp, xin vui lòng liên hệ ngay với Công ty Luật Thái An chúng tôi.

Nguyễn Văn Thanh