Chuyển nhượng một phần dự án bất động sản như thế nào?

Hiện nay, khi Chủ đầu tư gặp khó khăn, không đủ khả năng để tiếp tục thực hiện dự án thì một trong những giải pháp tình thế được áp dụng đó là chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản. Vậy việc chuyển nhượng một phần dự án bất động sản cần đáp ứng điều kiện gì không? và trình tự thủ tục thế nào? Những vấn đề này sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây của Công ty Luật Thái An.

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh vấn đề chuyển nhượng một phần dự án bất động sản

Căn cứ pháp lý điều chỉnh vấn đề chuyển nhượng một phần dự án bất động sản là các văn bản pháp luật sau:

2. Nhà đầu tư có thể chuyển nhượng một phần dự án bất động sản của mình cho nhà đầu tư khác hay không?

Căn cứ khoản 1 Điều 48 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định: Chủ đầu tư dự án bất động sản được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án cho chủ đầu tư khác để tiếp tục đầu tư kinh doanh.

3. Chuyển nhượng một phần dự án bất động sản là gì?

Chuyển nhượng một phần dự án bất động sản có thể hiểu là việc chủ đầu tư chuyển giao một phần dự án bất động sản cùng các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của chủ đầu tư, các bên có liên quan (nếu có) đối với dự án đó cho bên nhận chuyển nhượng thông qua hợp đồng và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Chuyển nhượng một phần dự án bất động sản là một trong những hình thức kinh doanh bất động sản có sẵn.

===>>> Xem thêm: Điều kiện đầu tư nước ngoài về kinh doanh bất động sản

4. Các đối tượng được nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản

Theo Điều 11 và Điều 14 Luật Kinh doanh bất động sản thì các đối tượng được nhận chuyển nhượng một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản gồm:

 • Tổ chức, cá nhân trong nước
 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

5. Việc chuyển nhượng một phần dự án bất động sản cần đảm bảo nguyên tắc gì?

Chuyển nhượng một phần dự án bất động sản là một trong những hình thức kinh doanh bất động sản có sẵn nên ngoài đáp ứng các điều kiện, nguyên tắc chung của kinh doanh bất động sản, chuyển nhượng dự án bất động sản còn phải đáp ứng các điều kiện riêng biệt khác.

5.1. Nguyên tắc chung khi kinh doanh bất động sản

 • Bình đẳng trước pháp luật; tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên thông qua hợp đồng, không trái quy định của pháp luật.
 • Dự án Bất động sản đưa vào kinh doanh phải có đủ điều kiện theo quy định.
 • Việc kinh doanh bất động sản phải trung thực, công khai, minh bạch.
 • Tổ chức, cá nhân có quyền kinh doanh bất động sản tại khu vực ngoài phạm vi bảo vệ quốc phòng, an ninh theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

5.2.Nguyên tắc chuyển nhượng một phần dự án bất động sản

Điều 48 Luật Kinh doanh bất động sản quy định nguyên tắc chuyển nhượng một phần dự án bất động sản như sau:

Nguyên tắc chuyển nhượng một phần dự án bất động sản
Nguyên tắc chuyển nhượng một phần dự án bất động sản – Nguồn: Luật Thái An

Một là, Chủ đầu tư dự án bất động sản được chuyển nhượng một phần dự án cho chủ đầu tư khác để tiếp tục đầu tư kinh doanh.

Hai là, việc chuyển nhượng một phần dự án bất động sản phải bảo đảm yêu cầu sau đây:

 • Không làm thay đổi mục tiêu của dự án;
 • Không làm thay đổi nội dung của dự án;
 • Bảo đảm quyền lợi của khách hàng và các bên có liên quan.

Ba là, việc chuyển nhượng một phần dự án bất động sản phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc đầu tư đồng ý bằng văn bản.

Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng được cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc được đăng ký biến động vào giấy chứng nhận đã cấp cho chủ đầu tư chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đất đai.

Bốn là, Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng một phần dự án bất động sản không phải làm lại hồ sơ dự án, quy hoạch xây dựng và Giấy phép xây dựng của dự án nếu không có thay đổi về nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư của dự án.

===>>> Xem thêm: Thuê quyền sử dụng đất của công ty kinh doanh bất động sản

6. Nhà đầu tư chuyển nhượng một phần dự án bất động sản của mình thì phải có trách nhiệm gì đối với khách hàng?

Căn cứ Điều 11 Nghị định 02/2022/NĐ-CP quy định về thủ tục chuyển nhượng bất động sản như sau:

“Điều 11. Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc đầu tư (quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, văn bản chấp thuận đầu tư)

…5. Trước khi làm thủ tục bàn giao ít nhất 15 ngày, bên chuyển nhượng dự án, phần dự án bất động sản phải thông báo bằng văn bản cho tất cả khách hàng, các bên có liên quan (nếu có) biết và đăng tải ít nhất 03 lần liên tiếp trên một tờ báo phát hành tại địa phương hoặc trên đài truyền hình địa phương hoặc đài truyền hình trung ương về việc chuyển nhượng dự án hoặc một phần dự án.

Trường hợp khách hàng hoặc các bên có liên quan có ý kiến về quyền lợi của mình liên quan đến dự án, phần dự án chuyển nhượng thì bên chuyển nhượng có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật trước khi làm thủ tục bàn giao dự án, phần dự án.

…”

Như vậy, bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng cần phải thông báo bằng văn bản cho tất cả khách hàng, các bên có liên quan (nếu có) biết và đăng tải ít nhất 03 lần liên tiếp trên một tờ báo phát hành tại địa phương hoặc trên đài truyền hình địa phương hoặc đài truyền hình trung ương về việc chuyển nhượng một phần dự án.

Trường hợp khách hàng hoặc các bên có liên quan có ý kiến về quyền lợi của mình liên quan đến dự án, phần dự án chuyển nhượng thì bên chuyển nhượng có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật trước khi làm thủ tục bàn giao dự án, phần dự án.

7. Điều kiện chuyển nhượng một phần dự án bất động sản

Theo Điều 49 Luật Kinh doanh bất động sản quy định các điều kiện để chuyển nhượng một phần dự án bất động sản gồm:

7.1. Điều kiện đối với dự án bất động sản được chuyển nhượng

Dự án bất động sản được chuyển nhượng phải có các điều kiện sau đây:

 • Dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đã có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng được phê duyệt;
 • Phần dự án chuyển nhượng đã hoàn thành xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng.
 • Dự án không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Không có quyết định thu hồi dự án, thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp có vi phạm trong quá trình triển khai dự án thì chủ đầu tư phải chấp hành xong quyết định xử phạt.

7.2. Điều kiện đối với chủ đầu tư chuyển nhượng dự án bất động sản

Chủ đầu tư chuyển nhượng đã có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đối với phần dự án chuyển nhượng.

7.3. Điều kiện đối với chủ đầu tư nhận chuyển nhượng dự án bất động sản

Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng một phần dự án bất động sản phải là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, có đủ năng lực tài chính và cam kết tiếp tục việc triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, nội dung dự án.

===>>> Xem thêm: Xử phạt hành chính nếu nhà đầu tư nước ngoài không đáp ứng đầy đủ các điều kiện khi chuyển nhượng dự án đầu tư

8. Hình thức hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án bất động sản

Điểm đ Khoản 1 Điều 17 Luật Kinh doanh bất động sản thì hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án bất động sản cũng là một trong các loại hợp đồng kinh doanh bất động sản. Bởi vậy, theo khoản 2 Điều 17, hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ một phần dự án bất động sản phải được lập thành văn bản. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng do các bên thỏa thuận.

9. Nội dung hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án bất động sản

Theo Điều 53 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 thì nội dung hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án bất động sản phải có các nội dung chính sau đây:

 • Tên, địa chỉ của các bên;
 • Thông tin cơ bản của dự án đã được phê duyệt;
 • Thông tin chi tiết về phần dự án chuyển nhượng;
 • Giá chuyển nhượng;
 • Phương thức và thời hạn thanh toán;
 • Thời hạn bàn giao phần dự án và hồ sơ kèm theo;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên;
 • Trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến quyền sử dụng đất;
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;
 • Phạt vi phạm hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp;
 • Các trường hợp chấm dứt thực hiện hợp đồng và các biện pháp xử lý;
 • Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

10.Quyền và nghĩa vụ của các bên trong chuyển nhượng một phần dự án bất động sản

10.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ đầu tư chuyển nhượng một phần dự án bất động sản

 • Chuyển giao quyền và nghĩa vụ của mình đối với toàn bộ cho chủ đầu tư nhận chuyển nhượng để tiếp tục đầu tư xây dựng bất động sản để kinh doanh. Trừ các quyền và nghĩa vụ đã thực hiện xong mà không liên quan đến chủ đầu tư nhận chuyển nhượng và việc tiếp tục triển khai dự án, phần dự án đó;
 • Chuyển giao hồ sơ liên quan cho bên nhận chuyển nhượng;
 • Thông báo kịp thời, đầy đủ, công khai và giải quyết thỏa đáng quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và các bên liên quan tới dự án chuyển nhượng;
 • Phối hợp với bên nhận chuyển nhượng làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đất đai;
 • Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật;
 • Các quyền và nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

10.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên nhận chuyển nhượng một phần dự án bất động sản:

 • Kế thừa và thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư chuyển nhượng đã chuyển giao;
 • Tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh dự án theo đúng tiến độ, nội dung của dự án đã được phê duyệt;
Quyền và nghĩa vụ của Bên nhận chuyển nhượng một phần dự án bất động sản
Quyền và nghĩa vụ của Bên nhận chuyển nhượng một phần dự án bất động sản – Nguồn: Luật Thái An
 • Trường hợp nhận chuyển nhượng một phần dự án bất động sản, bên nhận chuyển nhượng có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu của bên chuyển nhượng dự án về việc bảo đảm tiến độ, tuân thủ quy hoạch của dự án trong quá trình đầu tư xây dựng;
 • Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật;
 • Các quyền và nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

===>>> Xem thêm: Mua bán công trình xây dựng với công ty kinh doanh bất động sản: Những điều cần biết

===>>> Xem thêm: Quy định về chuyển nhượng hợp đồng| Luật Thái An™

11. Việc chuyển nhượng một phần dự án bất động sản cần cơ quan có thẩm quyền nào cho phép?

Căn cứ Điều 50 Luật Kinh doanh bất động sản quy định về thẩm quyền cho phép chuyển nhượng một phần dự án bất động sản như sau:

“1. Đối với dự án bất động sản được chấp thuận nhà đầu tư hoặc được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, thẩm quyền, thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư.

2. Đối với dự án bất động sản không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thẩm quyền cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản thực hiện như sau:

a) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc đầu tư;

b) Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư.”;

12. Thủ tục chuyển nhượng một phần dự án bất động sản

Điều 51 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định thủ tục chuyển nhượng một phần dự án bất động sản như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Chủ đầu tư gửi hồ sơ đề nghị chuyển nhượng một phần dự án đến UBND cấp tỉnh nơi có dự án hoặc cơ quan được UBND cấp tỉnh ủy quyền.

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 02/2022/NĐ-CP, hồ sơ chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản thực hiện như sau:

Hồ sơ của chủ đầu tư đề nghị chuyển nhượng một phần dự án bất động sản bao gồm:

a) Đơn đề nghị chuyển nhượng một phần dự án bất động sản theo mẫu quy định tại Mẫu số 10 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Dự thảo hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án bất động sản theo mẫu;

c) Các giấy tờ (bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có công chứng, chứng thực khi nộp hồ sơ) về dự án bất động sản chuyển nhượng, bao gồm:

 • Quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc văn bản cho phép đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; quyết định phê duyệt dự án;
 • Quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc bản vẽ tổng mặt bằng; giấy tờ chứng minh đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng của dự án;
 • Giấy tờ chứng minh đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ ghi trong dự án (đối với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng);
 • Giấy chứng nhận đối với dự án;

d) Báo cáo quá trình thực hiện dự án bất động sản tính đến thời điểm chuyển nhượng theo mẫu quy định tại Mẫu số 12 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Hồ sơ của bên nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản bao gồm:

a) Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng một phần dự án theo mẫu quy định tại Mẫu số 11 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ chứng minh việc thành lập tổ chức (bản sao và xuất trình bản gốc để đối chiếu hoặc bản sao có công chứng hoặc chứng thực khi nộp hồ sơ);

c) Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính; chứng minh các nguồn vốn huy động (nếu có) theo quy định của pháp luật để đảm bảo việc tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nhận chuyển nhượng thì phải có giấy tờ chứng minh năng lực tài chính quy định tại khoản 2 Điều 4 của Nghị định này.

Thủ tục chuyển nhượng một phần dự án bất động sản
Thủ tục chuyển nhượng một phần dự án bất động sản – Nguồn: Luật Thái An

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền xử lý hồ sơ

 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành quyết định cho phép chuyển nhượng, trường hợp không đủ điều kiện cho phép chuyển nhượng thì phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết.
 • Trường hợp dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư thì trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm lấy ý kiến của bộ quản lý chuyên ngành và Bộ Xây dựng để báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Bước 3: Trả kết quả

Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm ban hành quyết định cho phép chuyển nhượng khi hồ sơ hợp lệ.

Bước 4:Thủ tục sau khi có Quyết định cho phép chuyển nhượng

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định cho phép chuyển nhượng dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các bên phải hoàn thành việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng và hoàn thành việc bàn giao dự án.

Trường hợp chủ đầu tư nhận chuyển nhượng dự án bất động sản là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì sau khi có quyết định cho phép chuyển nhượng dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chủ đầu tư chuyển nhượng làm thủ tục trả lại đất cho Nhà nước; cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất đối với chủ đầu tư nhận chuyển nhượng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là tổng hợp các quy định về chuyển nhượng một phần dự án bất động sản. Để được giải đáp các thắc mắc trong từng trường hợp cụ thể, hãy gọi Tổng đài tư vấn. Luật sư sẽ giải thích cặn kẽ những gì chưa thể hiện được hết trong bài viết này.

===>>> Xem thêm:Mua bán nhà với công ty kinh doanh bất động sản: Những điều cần biết

===>>> Xem thêm: Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty kinh doanh bất động sản

13.  Dịch vụ luật sư tư vấn kinh doanh bất động sản và giải quyết tranh chấp của Luật Thái An

Ngày nay, hoạt động kinh doanh bất động sản thông qua việc chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng dự án bất động sản ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng dự án bất động sản chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản pháp lý nên các nhà đầu tư thường gặp nhiều khó khăn khi thực hiện. Vì vậy, việc sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn về đất đai, nhà ở, tư vấn kinh doanh bất động sản là vô cùng cần thiết bởi bạn sẽ hiểu rõ và bảo vệ tốt hơn về quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Đội ngũ Luật sư tư vấn của Công ty Luật Thái An có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn pháp luật về kinh doanh bất động sản, đất đai luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng.

===>>> Xem thêm: Dịch vụ tư vấn đất đai.

>>> HÃY GỌI NGAY TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ KỊP THỜI!

Nguyễn Văn Thanh

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói