Hợp đồng xây dựng là một loại hợp đồng thường xuyên được sử dụng trong lĩnh vực thi công xây dựng nhà ở, trung tâm thương mại… Song đây cũng là một loại hợp đồng được phần đông Khách hàng đánh giá nó hết sức phức tạp nhất là đối với các dự án xây dựng lớn. Việc nắm các quy định pháp luật và soạn thảo Hợp đồng xây dựng là rất cần thiết  bởi tính phức tạp của lĩnh vực này. Bài viết dưới đây của Công ty Luật Thái An™  sẽ cung cấp cho quý độc giả thông tin về soạn thảo hợp đồng xây dựng.

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh việc soạn thảo Hợp đồng xây dựng

Cơ sở pháp lý điều chỉnh việc soạn thảo Hợp đồng xây dựng là các văn bản pháp lý sau:

2. Hợp đồng xây dựng là gì?

Khái niệm Hợp đồng xây dựng được quy định tại khoản 1 Điều 138 Luật xây dựng năm 2014, sửa đổi bổ sung năm 2020 như sau:

“Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng.”

Theo đó, có thể hiểu, hợp đồng xây dựng là văn bản thỏa thuận giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện toàn bộ hay một phần công việc xây dựng theo đúng yêu cầu của bên giao thầu trong một thời hạn nhất định.

Chủ thể của hợp đồng xây dựng gồm bên giao thầu và bên nhận thầu. Trong đó:

 • Bên giao thầu là cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội hay đơn vị vũ trang nhân dân, doanh nghiệp,  có vốn đầu tư và có nhu cầu xây dựng.
 • Bên nhận thầu là tổ chức, doanh nghiệp xây dựng có đăng kí kinh doanh hành nghề xây dựng và phải đảm bảo năng lực về chuyên môn, kinh nghiệm, kĩ thuật và tài chính.

===>>> Xem thêm: Điều kiện đối với các bên chủ thể hợp đồng

3. Các loại hợp đồng xây dựng

Căn cứ theo Điều 140 Luật xây dựng năm 2014, sửa đổi bổ sung năm 2020 thì “Hợp đồng xây dựng được phân loại theo tính chất, nội dung công việc thực hiện và giá hợp đồng áp dụng”.

a. Căn cứ theo tính chất, nội dung công việc thực hiện

Căn cứ theo tính chất, nội dung công việc thực hiện, hợp đồng xây dựng gồm:

 • Hợp đồng tư vấn xây dựng;
 • Hợp đồng thi công xây dựng công trình;
 • Hợp đồng cung cấp thiết bị lắp đặt vào công trình xây dựng;
 • Hợp đồng thiết kế – mua sắm vật tư, thiết bị – thi công xây dựng, hợp đồng chìa khóa trao tay;
 • Hợp đồng xây dựng khác.

b. Căn cứ theo giá hợp đồng

Căn cứ theo hình thức giá hợp đồng áp dụng, hợp đồng xây dựng gồm:

 • Hợp đồng trọn gói;
 • Hợp đồng theo đơn giá cố định;
 • Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh;
 • Hợp đồng theo thời gian;
 • Hợp đồng theo chi phí cộng phí;
 • Hợp đồng theo giá kết hợp;
 • Hợp đồng xây dựng khác;

4. Căn cứ pháp lý áp dụng đối với hợp đồng xây dựng:

Hợp đồng xây dựng phải áp dụng hệ thống pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tuân thủ các quy định chuyên ngành xây dựng như:

 • Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật xây dựng sửa đổi số: 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
 • Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;
 • Các nghị định, thông tư khác quy định cụ thể trong lĩnh vực xây dựng,…

5. Ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng xây dựng:

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 11 Nghị định 37/2015/NĐ-CP về luật áp dụng và ngôn ngữ áp dụng cho hợp đồng xây dựng thì ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng là tiếng Việt

Đối với hợp đồng xây dựng có yếu tố nước ngoài thì ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt và tiếng nước ngoài do các bên thỏa thuận lựa chọn; nếu không thỏa thuận được thì sử dụng tiếng Anh.

6. Các nội dung trong Hợp đồng xây dựng là gì?

Khi soạn thảo hợp đồng xây dựng, cần đảm bảo các nội dung theo quy định tại Điều 141 Luật xây dựng năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2020. Cụ thể dưới đây:

Hợp đồng xây dựng
Soạn thảo hơp đồng xây dựng cần dựa trên Luật Xây dựng 2013 và các luật khác. – Ảnh nguồn Internet

a. Nội dung và khối lượng công việc;

Đây là những nội dung, khối lượng công việc mà bên giao thầu ký kết với bên nhận thầu phù hợp với phạm vi công việc của hợp đồng và phải được các bên thỏa thuận rõ trong hợp đồng (căn cứ theo hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu, biên bản thỏa thuận… ).

Tùy theo từng loại hợp đồng xây dựng cụ thể, phạm vi công việc thực hiện sẽ có sự khác nhau, chẳng hạn:

 • Đối với hợp đồng tư vấn xây dựng, nội dung công việc là việc lập quy hoạch; lập dự án đầu tư xây dựng; thiết kế; khảo sát; quản lý dự án; quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng; giám sát thi công xây dựng; thẩm tra thiết kế, dự toán và các công việc tư vấn khác trong hoạt động đầu tư xây dựng;
 • Đối với hợp đồng thi công xây dựng, nội dung công việc là việc cung cấp vật liệu xây dựng, nhân lực, máy và thiết bị thi công và thi công xây dựng công trình theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt…

b. Chất lượng, yêu cầu kỹ thuật của công việc, nghiệm thu và bàn giao;

Các bên phải thỏa thuận trong hợp đồng về các quy chuẩn, tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật áp dụng cho sản phẩm trong hợp đồng trên cơ sở tuân thủ và đáp ứng các yêu cầu về chất lượng theo quy định của pháp luật. Nếu là hàng hóa nhập khẩu thì cần đáp ứng quy định về nguồn gốc, xuất xứ

Về vấn đề nghiệm thu, bàn giao sản phẩm các công việc hoàn thành sẽ tuân theo thỏa thuận của các bên và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

===>>> Xem thêm: Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao trong hợp đồng

c. Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng;

Thời gian thực hiện hợp đồng: tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng xây dựng đã ký.

Về tiến độ thực hiện hợp đồng, Bên nhận thầu có trách nhiệm lập tiến độ chi tiết thực hiện hợp đồng trình bên giao thầu chấp thuận để làm căn cứ thực hiện.

d. Giá hợp đồng, tạm ứng, đồng tiền sử dụng trong thanh toán và thanh toán hợp đồng xây dựng;

Nội dung này các bên được tự do thỏa thuận, miễn không vi phạm quy định pháp luật.

===>>> Xem thêm: Quy định về đồng tiền thanh toán trong hợp đồng

===>>> Xem thêm: Quy định phạt do chậm thanh toán

e. Bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng hợp đồng;

Bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng là việc bên nhận thầu thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc bảo lãnh để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của mình trong thời gian thực hiện hợp đồng; pháp luật khuyến khích áp dụng hình thức bảo lãnh. Các nội dung cụ thể về vấn đề bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng hợp đồng được hướng dẫn bởi Điều 16, Khoản 4 Điều 18 Nghị định 37/2015/NĐ-CP.

===>>> Xem thêm: Bảo đảm thực hiện hợp đồng

f. Điều chỉnh hợp đồng xây dựng;

Nội dung này các bên thỏa thuận trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật tại Muc 5 Chương II Nghị định 37/2015/NĐ-CP, nay được sửa đổi bởi Khoản 11 đến Khoản 14 Điều 1 Nghị định 50/2021/NĐ-CP.

g. Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng xây dựng;

Tùy từng loại hợp đồng xây dựng và thỏa thuận của các bên mà quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia hợp đồng sẽ có sự khác nhau.

h. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, thưởng và phạt vi phạm hợp đồng;

Vấn đề thưởng hợp đồng, phạt vi phạm hợp đồng thực hiện theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 146 Luật xây dựng số 50/2014/QH13 và theo thỏa thuận của các bên.

Về trách nhiệm do vi phạm hợp đồng xây dựng: trách nhiệm này phát sinh khi một trong hai bên có hành vi vi phạm hợp đồng, chẳng hạn như vấn đề thanh toán không đúng thời hạn, không đầy đủ; thực hiện công việc không đúng tiến độ, chất lượng…..

Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng thực hiện theo quy định từ Khoản 3 đến Khoản 7 Điều 146 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, và các văn bản có liên quan.

===>>> Xem thêm: Phạt vi phạm hợp đồng

i. Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng xây dựng;

Bên giao thầu và bên nhận thầu thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng về các tình huống được tạm dừng thực hiện công việc trong hợp đồng, quyền được tạm dừng; trình tự thủ tục tạm dừng, mức đền bù thiệt hại do tạm dừng.

===>>> Xem thêm: Tạm ngừng thực hiện hợp đồng

===>>> Xem thêm: Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng

k. Giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng;

===>>> Xem thêm: Giải quyết tranh chấp hợp đồng

l. Rủi ro và bất khả kháng;

Các bên xác định các trường hợp rủi ro, bất khả kháng có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng, quy định về trách nhiệm thông báo và việc xử lý hệ quả của sự kiện rủi ro, bất khả kháng….

===>>> Xem thêm: Các trường hợp bất khả kháng

m. Quyết toán và thanh lý hợp đồng xây dựng;

n. Các nội dung khác theo thỏa thuận của các bên

5. Dịch vụ tư vấn soạn thảo Hợp đồng xây dựng của Luật Thái An

a. Các loại Hợp đồng xây dựng do Luật Thái An soạn thảo

Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm tư vấn và soạn thảo các loại Hợp đồng xây dựng sau đây:

 • Hợp đồng tư vấn xây dựng;
 • Hợp đồng thi công xây dựng công trình;
 • Hợp đồng cung cấp thiết bị lắp đặt vào công trình xây dựng;
 • Hợp đồng xây dựng trọn gói;
 • Hợp đồng xây dựng theo đơn giá cố định;
 • Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh;
 • Hợp đồng theo thời gian;
 • Các loại hợp đồng xây dựng khác

b. Giá dịch vụ soạn thảo Hợp đồng xây dựng

Bạn vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ tại LINK NÀY

c. Quy trình cung cấp dịch vụ soạn thảo Hợp đồng xây dựng

Bạn vui lòng tham khảo quy trình cung cấp dịch vụ tại LINK NÀY

d. Thời gian cung cấp dịch vụ soạn thảo Hợp đồng xây dựng

Thời gian soạn thảo hợp đồng xây dựng bằng là 2 – 3 ngày kể từ khi khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin.

Quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng xây dựng là một khoản đầu tư thông minh so với chi phí phải bỏ ra khi có rủi ro pháp lý.

Ngoài dịch vụ soạn thảo hợp đồng, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như rà soát hợp đồngtư vấn đàm phán thương lượng, thực hiện, thanh lý và tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.


Tác giả bài viết:

Luật sư Lê Văn Thiên – Phó giám đốc Công ty luật Thái An

 • Thành viên Đoàn Luật sư TP. Hà Nội và Liên đoàn Luật sư Việt Nam
 • Cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội (tháng 6/2000)
 • Tốt nghiệp khóa đào tạo Học Viện Tư Pháp – Bộ Tư Pháp
  Thẻ Luật sư số 1395/LS cấp tháng 8/2010
 • Lĩnh vực hành nghề chính:
  * Tư vấn pháp luật: Doanh nghiệp, Thương mại, Đầu tư nước ngoài, Hôn nhân và gia đình, Đất đai;
  * Tố tụng và giải quyết tranh chấp: Dân sự, Hình sự, Bảo hiểm, Kinh doanh thương mại, Hành chính, Lao động

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 14+ năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật và giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, nhanh chóng, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 633 725
 • Để được Tư vấn qua email – Hãy điền Form gửi yêu cầu (500.000 – 800.000đ /email) -
 • Để được Tư vấn bằng văn bản đóng dấu công ty – Hãy điền Form gửi yêu cầu (từ 1.000.000đ /văn bản)
 • Để được Cung cấp dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)
Lưu ý: Để nhận ý kiến tư vấn qua email hoặc văn bản đóng dấu công ty: Khách hàng thanh toán chuyển khoản lần 1 (50%) khi yêu cầu dịch vụ, lần 2 (50%) trước khi luật sư gửi văn bản tư vấn. Hãy liên hệ theo số đt 082 966 6868 (zalo) để được hướng dẫn.


  Contact Me on Zalo
  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói