Công ty Luật Thái An™ tự hào có đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý có kinh nghiệm phong phú, hiểu biết sâu rộng. Hiện nay chúng tôi đang cung cấp dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng dịch vụ với chất lượng cao và chi phí hợp lý.


1. Thế nào là hợp đồng dịch vụ/hợp đồng cung cấp dịch vụ ?

Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung cấp dịch vụ thực hiện công việc theo yêu cầu của bên đặt dịch vụ và được hưởng thù lao từ công việc mình đã cung cấp. Đối tượng của hợp đồng dịch vụ là một công việc cụ thể, người cung cấp dịch vụ bằng công sức, trí tuệ của mình hoàn thành công việc đã nhận.

2. Căn cứ pháp lý cho việc tư vấn soạn thảo hợp đồng dịch vụ/hợp đồng cung cấp dịch vụ

Các căn cứ pháp lý chính điều chỉnh hợp đồng dịch vụ là Bộ luật dân sự 2015, Luật thương mại 2005.

3. Đặc điểm của hợp đồng dịch vụ/hợp đồng cung ứng dịch vụ

Bên cung ứng dịch vụ phải thực hiện các hành vi pháp lý nhất định và giao kết quả cho bên thuê dịch vụ.

Hợp đồng dịch vụ là hợp đồng có đền bù: Bên thuê dịch vụ phải trả tiền công cho bên cung ứng dịch vụ, khi bên cung ứng dịch vụ đã thực hiện công việc và mang lại kết quả như đã thỏa thuận.

Hợp đồng dịch vụ là hợp đồng song vụ: Bên cung ứng dịch vụ phải thực hiện các hành vi pháp lý theo yêu cầu của bên thuê dịch vụ, bên thuê dịch vụ có nghĩa vụ tiếp nhận kết quả công việc và trả tiền công cho bên cung ứng dịch vụ.

4. Các điều khoản cơ bản của hợp đồng dịch vụ/hợp đồng cung cấp dịch vụ là gì?

Các điều khoản cơ bản của hợp đồng dịch vụ là những điều khoản không thể thiếu được. Nếu không thoả thuận được những điều khoản đó thì hợp đồng dịch vụ không thể giao kết được.

Ngoài ra, có những điều khoản mà các bên thấy cần phải thoả thuận được điều khoản đó mới giao kết hợp đồng thì những điều khoản này cũng trở thành điều khoản cơ bản của hợp đồng dịch vụ.

Các điều khoản cơ bản của hợp đồng dịch vụ là:

 • Đối tượng của hợp đồng
 • Quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ
 • Quyền và nghĩa vụ bên sử dụng dịch vụ
 • Giá cả
 • Thời hạn
 • Chấm dứt hợp đồng

Chúng tôi trình bầy cụ thể sau đây:

a. Các bên tham gia hợp đồng dịch vụ/hợp đồng cung cấp dịch vụ:

Các bên trong hợp đồng dịch vụ/hợp đồng cung ứng dịch vụ có thể là cá nhân và pháp nhân. Với mỗi bên, cần ghi rõ các thông tin cơ bản sau:

Nếu là pháp nhân tham gia hợp đồng dịch vụ/hợp đồng cung ứng dịch vụ:

 • Tên pháp nhân
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động nếu không phải là doanh nghiệp: Cần ghi rõ số giấy chứng nhận, ngày cấp và nơi cấp. Lưu ý: Đây là thông tin quan trọng để xác định pháp nhân hợp pháp nên bạn cần tra cứu cẩn thận.
 • Địa chỉ trụ sở
 • Số điện thoại, email
 • Người đại diện theo pháp luật; Lưu ý: Không phải cứ là Giám đốc hay Phó Giám đốc đều là người đại diện theo pháp luật mà người đại diện theo pháp luật được quy đinh tại Điều lệ công ty. Nếu người đại diện trong hợp đồng không phải là Người đại diện theo pháp luật của công ty thì cần có giấy ủy quyền. Nếu người đại diện ký hợp đồng không phải là Người đại diện theo pháp luật và ký hợp đồng không theo ủy quyền thì hợp đồng sẽ vô hiệu.

Nếu là cá nhân tham gia hợp đồng dịch vụ/hợp đồng cung ứng dịch vụ:

 • Họ tên đầy đủ
 • CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu: Số, ngày cấp, nơi cấp; Lưu ý: Đây là thông tin quan trọng phải có trên hợp đồng. Nếu xẩy ra tranh chấp, kiện tụng, tố cáo thì dựa vào thông tin này để tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết. Khi hai bên ký kết hợp đồng, cần kiểm tra, đối chiếu với giấy tờ nhân thân.
 • Ngày sinh
 • Địa chỉ thường trú, địa chỉ tạm trú
 • Điện thoại

===>>> Xem thêm: Điều kiện đối với chủ thể hợp đồng

b. Đối tượng của hợp đồng dịch vụ/hợp đồng cung cấp dịch vụ:

Đối tượng của hợp đồng dịch vụ không được thuộc một trong các dịch vụ bị cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Đối với dịch vụ hạn chế kinh doanh, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, việc cung ứng dịch vụ chỉ được thực hiện khi dịch vụ và các bên tham gia hoạt động cung ứng dịch vụ đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Nếu không đáp ứng được các điều kiện trên thì hợp đồng dịch vụ sẽ vô hiệu, hậu quả của hợp đồng bị tuyên vô hiệu là các bên trong hợp đồng phải trả lại nhau những gì đã nhận.

===>>> Xem thêm: Điều kiện đối với đối tượng của hợp đồng

c. Giá cả trong hợp đồng dịch vụ/hợp đồng cung cấp dịch vụ

 • Bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ theo thỏa thuận.
 • Khi giao kết hợp đồng, nếu không có thỏa thuận về giá dịch vụ, phương pháp xác định giá dịch vụ và không có bất kỳ chỉ dẫn nào khác về giá dịch vụ thì giá dịch vụ được xác định căn cứ vào giá thị trường của dịch vụ cùng loại tại thời điểm và địa điểm giao kết hợp đồng.
 • Bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ tại địa điểm thực hiện công việc khi hoàn thành dịch vụ, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 • Trường hợp dịch vụ được cung ứng không đạt được như thỏa thuận hoặc công việc không được hoàn thành đúng thời hạn thì bên sử dụng dịch vụ có quyền giảm tiền dịch vụ và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

===>>> Xem thêm: Quy định về đồng tiền thanh toán trong hợp đồng

d. Thời hạn trong hợp đồng dịch vụ/hợp đồng cung cấp dịch vụ

 • Nên được thỏa thuận rõ ràng trong hợp đồng;
 • Nếu không có thỏa thuận trong hợp đồng thì bên cung ứng dịch vụ phải hoàn thành dịch vụ trong một thời hạn hợp lý trên cơ sở tính đến tất cả các điều kiện và hoàn cảnh mà bên cung ứng dịch vụ biết được vào thời điểm giao kết hợp đồng, bao gồm bất kỳ nhu cầu cụ thể nào của khách hàng có liên quan đến thời gian hoàn thành dịch vụ;
 • Nếu dịch vụ chỉ có thể được hoàn thành khi khách hàng hoặc bên cung ứng dịch vụ khác đáp ứng các điều kiện nhất định thì bên cung ứng dịch vụ đó không có nghĩa vụ hoàn thành dịch vụ của mình cho đến khi các điều kiện đó được đáp ứng.

đ. Thanh toán

Các bên thoả thuận các vấn đề sau:

 • Thời gian thanh toán (nên thanh toán thành nhiều lần tương ứng với các giai đoạn thực hiện hợp đồng)
 • Phương thức thanh toán

Lưu ý: Nên quy định chế tài khi chậm thanh toán.

===>>> Xem thêm: Phạt do chậm thanh toán

e. Quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ trong hợp đồng dịch vụ/hợp đồng cung cấp dịch vụ:

Quyền của bên cung ứng dịch vụ:

 • Yêu cầu bên sử dụng dịch vụ cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện để thực hiện công việc.
 • Được thay đổi điều kiện dịch vụ vì lợi ích của bên sử dụng dịch vụ mà không nhất thiết phải chờ ý kiến của bên sử dụng dịch vụ, nếu việc chờ ý kiến sẽ gây thiệt hại cho bên sử dụng dịch vụ, nhưng phải báo ngay cho bên sử dụng dịch vụ.
 • Yêu cầu bên sử dụng dịch vụ trả tiền dịch vụ.

===>>> Xem thêm: Quy định phạt do chậm thanh toán

Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ:

Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên cung ứng dịch vụ có các nghĩa vụ sau đây:

 • Cung ứng các dịch vụ và thực hiện những công việc có liên quan một cách đầy đủ, phù hợp với thoả thuận và theo quy định của pháp luật;
 • Bảo quản và giao lại cho khách hàng tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện dịch vụ sau khi hoàn thành công việc;
 • Thông báo ngay cho khách hàng trong trường hợp thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện không bảo đảm để hoàn thành việc cung ứng dịch vụ;
 • Giữ bí mật về thông tin mà mình biết được trong quá trình cung ứng dịch vụ nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

===>>> Xem thêm: Quy định về bảo mật trong hợp đồng

Nếu tính chất của loại dịch vụ được cung ứng yêu cầu bên cung ứng dịch vụ phải đạt được một kết quả nhất định thì bên cung ứng dịch vụ phải thực hiện việc cung ứng dịch vụ với kết quả phù hợp với các điều khoản và mục đích của hợp đồng.

Ví dụ: Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ SEO (tăng hạng tìm kiếm) cho khách hàng thì khách hàng yêu cầu một số lượng cụ thể lượt truy cập bao nhiêu.

Hợp đồng dịch vụ
Hợp đồng dịch vụ hay hợp đồng cung cấp dịch vụ được sử dụng nhiều trong kinh doanh.

f. Quyền và nghĩa vụ bên sử dụng dịch vụ trong hợp đồng dịch vụ/hợp đồng cung cấp dịch vụ

Quyền của bên sử dụng dịch vụ:

 • Yêu cầu bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và thỏa thuận khác.
 • Trường hợp bên cung ứng dịch vụ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên sử dụng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

===>>> Xem thêm: Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng

Nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ:

Trừ trường hợp có thoả thuận khác, khách hàng có các nghĩa vụ sau đây:

 • Thanh toán tiền cung ứng dịch vụ như đã thoả thuận trong hợp đồng;
 • Cung cấp kịp thời các kế hoạch, chỉ dẫn và những chi tiết khác để việc cung ứng dịch vụ được thực hiện không bị trì hoãn hay gián đoạn;
 • Hợp tác trong tất cả những vấn đề cần thiết khác để bên cung ứng có thể cung ứng dịch vụ một cách thích hợp;
 • Trường hợp một dịch vụ do nhiều bên cung ứng dịch vụ cùng tiến hành hoặc phối hợp với bên cung ứng dịch vụ khác, khách hàng có nghĩa vụ điều phối hoạt động của các bên cung ứng dịch vụ để không gây cản trở đến công việc của bất kỳ bên cung ứng dịch vụ nào.

g. Chấm dứt hợp đồng dịch vụ/hợp đồng cung cấp dịch vụ

Hợp đồng chấm dứt khi hết thời hạn hợp đồng mà hai bên không thỏa thuận gia hạn. Ngoài ra, một trong hai bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng:

 • Bên sử dụng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, nhưng phải báo cho bên cung ứng dịch vụ biết trước một thời gian hợp lý. Trong trường hợp này, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền công theo phần dịch vụ mà bên cung ứng dịch vụ đã thực hiện và bồi thường thiệt hại.
 • Bên cung cấp dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bên sử dụng dịch vụ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

===>>> Xem thêm: Quy định về chấm dứt hợp đồng

5. Các điều khoản thông thường của hợp đồng dịch vụ/hợp đồng cung cấp dịch vụ

Các điều khoản thông thường của hợp đồng dịch vụ là những điều khoản được pháp luật quy định trước. Nếu khi giao kết hợp đồng dịch vụ, các bên không thoả thuận những điều khoản này thì vẫn coi như hai bên đã mặc nhiên thoả thuận và được thực hiện như pháp luật quy định.

Các điều khoản thông thường của hợp đồng dịch vụ có thể là:

6. Các điều khoản tùy nghi của hợp đồng dịch vụ/hợp đồng cung cấp dịch vụ

Khi tiến hành giao kết hợp đồng dịch vụ, các bên còn có thể thoả thuận thêm một số điều khoản khác nhằm làm cho nội dung của hợp đồng được đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Các điều khoản thông thường của hợp đồng dịch vụ có thể là:

7. Điều kiện để hợp đồng dịch vụ có hiệu lực:

Trên thực tế, có những hợp đồng bị vô hiệu dẫn đến việc tranh chấp hợp đồng không được giải quyết thông qua tòa án cũng như các cơ quan pháp luật khác. Khi ký kết hợp đồng dịch vụ, bạn cần lưu ý cần đảm bảo các điều kiện để hợp đồng có hiệu lực, xin mời xem bài viết Các điều kiện để hợp đồng có hiệu lực của chúng tôi.

8. Mẫu hợp đồng dịch vụ/hợp đồng cung cấp dịch vụ

Luật Thái An xin cung cấp mẫu hợp đồng dịch vụ, mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ. Lưu ý là bạn chỉ nên tham khảo, trước khi đưa ra bản hợp đồng, cần xin tư vấn của luật sư. Việc xác định soạn hợp đồng cho bên cung cấp dịch vụ hay bên sử dụng dịch vụ là quan trọng vì điều này sẽ ảnh hưởng tới cách luật sư xây dựng các điều khoản trong hợp đồng.

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ rất đa dạng và tương đối phức tạp, đòi hỏi không chỉ kiến thức, kỹ năng, mà còn kinh nghiệm đàm phán, soạn thảo và thực thi hợp đồng. Có một sự thật là không ít doanh nghiệp nước ta hào phóng mua sắm, chi tiêu tiệc tùng… nhưng lại phó thác cho nhân viên văn phòng, kết toán soạn thảo những hợp đồng dịch vụ theo mẫu tìm kiếm trên mạng để tiết kiệm chi phí sử dụng dịch vụ luật sư. Thế nên, đa phần họ thường ký những hợp đồng dịch vụ đầy rủi ro pháp lý, phát sinh tranh chấp đôi khi làm doanh nghiệp “khuynh gia bại sản” !!!

9. Dịch vụ soạn thảo hợp đồng dịch vụ/hợp đồng cung cấp dịch vụ

a. Các loại hợp đồng dịch vụ Luật Thái An soạn thảo

Chúng tôi chuyên soạn thảo các loại hợp đồng, trong đó có rất nhiều loại hợp đồng dịch vụ như sau:

Hợp đồng dịch vụ giữa các bên có địa vị pháp lý khác nhau:

 • hợp đồng dịch vụ giữa 3 bên, hợp đồng dịch vụ giữa 2 bên
 • hợp đồng dịch vụ giữa cá nhân với cá nhân, hợp đồng dịch vụ giữa cá nhân và công ty, hợp đồng dịch vụ giữa công ty với công ty
 • hợp đồng dịch vụ độc quyền

Hợp đồng dịch vụ với các mục đích khác nhau:

 • hợp đồng dịch vụ tư vấn, hợp đồng dịch vụ pháp lý
 • hợp đồng dịch vụ kế toán, hợp đồng dịch vụ hoàn thuế, hợp đồng dịch vụ quyết toán thuế
 • hợp đồng dịch vụ cộng tác viên
 • hợp đồng dịch vụ dịch thuật
 • hợp đồng dịch vụ đào tạo nghề
 • hợp đồng dịch vụ nhân công
 • hợp đồng dịch vụ marketing, hợp đồng dịch vụ quảng cáo, hợp đồng dịch vụ nghiên cứu thị trường, hợp đồng dịch vụ xúc tiến thương mại
 • hợp đồng dịch vụ đòi nợ
 • hợp đồng dịch vụ ăn uống, hợp đồng dịch vụ nhà hàng
 • hợp đồng dịch vụ an ninh, hợp đồng dịch vụ bảo vệ
 • hợp đồng dịch vụ bảo trì
 • hợp đồng dịch vụ bốc xếp
 • hợp đồng dịch vụ bán lẻ
 • hợp đồng dịch vụ dọn vệ sinh, hợp đồng dịch vụ giúp việc
 • hợp đồng dịch vụ giặt là
 • hợp đồng dịch vụ in ấn
 • hợp đồng dịch vụ logistics
 • hợp đồng dịch vụ kỹ thuật
 • hợp đồng dịch vụ lưu trú
 • hợp đồng dịch vụ tổ chức sự kiện, hợp đồng dịch vụ đám cưới
 • hợp đồng dịch vụ sửa chữa ô tô
 • hợp đồng dịch vụ xây dựng nhà ở
 • hợp đồng dịch vụ quản lý nhà chung cư, hợp đồng dịch vụ quản lý kho
 • hợp đồng dịch vụ sửa chữa
 • hợp đồng dịch vụ spa
 • hợp đồng cung ứng dịch vụ lữ hành
 • hợp đồng dịch vụ vận chuyển, hợp đồng dịch vụ vận tải
 • hợp đồng dịch vụ cấp nước, hợp đồng dịch vụ xử lý chất thải, hợp đồng dịch vụ xử lý nước thải

b. Giá dịch vụ soạn thảo hợp đồng dịch vụ/hợp đồng cung cấp dịch vụ

Bạn vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ tại LINK NÀY

c. Quy trình cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng dịch vụ/hợp đồng cung cấp dịch vụ

Bạn vui lòng tham khảo quy trình cung cấp dịch vụ tại LINK NÀY

d. Thời gian cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng dịch vụ

Thời gian soạn thảo hợp đồng dịch vụ là 3 – 5 ngày kể từ khi khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin.

Quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng là một khoản đầu tư thông minh so với chi phí phải bỏ ra khi có rủi ro pháp lý. Ngoài dịch vụ soạn thảo hợp đồng, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như rà soát hợp đồngtư vấn đàm phán thương lượng, thực hiện, thanh lý và tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.

HÃY LIÊN HỆ NGAY LUẬT THÁI AN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ!


Tác giả bài viết:

Tiến sỹ luật học, Luật sư Nguyễn Văn Thanh – Giám đốc Công ty Luật Thái An

Thành viên Đoàn Luật sư TP. Hà Nội và Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Lĩnh vực hành nghề chính:

 • Tư vấn pháp luật: Doanh nghiệp, Đầu tư, Xây dựng, Thương mại, Lao động, Dân sự, Hình sự, Đất đai, Hôn nhân và gia đình;
 • Tố tụng và giải quyết tranh chấp: Kinh doanh thương mại, Đầu tư, Xây dựng, Lao động, Bảo hiểm, Dân sự, Hình sự, Hành chính, Đất đai, Hôn nhân và gia đình.

Xem thêm: Luật sư Nguyễn Văn Thanh.

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 14+ năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật và giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, nhanh chóng, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 633 725
 • Để được Tư vấn qua email – Hãy điền Form gửi yêu cầu (500.000 – 800.000đ /email) -
 • Để được Tư vấn bằng văn bản đóng dấu công ty – Hãy điền Form gửi yêu cầu (từ 1.000.000đ /văn bản)
 • Để được Cung cấp dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)
Lưu ý: Để nhận ý kiến tư vấn qua email hoặc văn bản đóng dấu công ty: Khách hàng thanh toán chuyển khoản lần 1 (50%) khi yêu cầu dịch vụ, lần 2 (50%) trước khi luật sư gửi văn bản tư vấn. Hãy liên hệ theo số đt 082 966 6868 (zalo) để được hướng dẫn.


  Contact Me on Zalo
  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói