Vay tiền hay vay vốn là một hoạt động không thể thiếu của doanh nghiệp. Có thể nói, nền kinh tế phát triển một phần nhờ sự hiệu quả của hoạt động vay, do đó hợp đồng vay được sử dụng phổ biến. Công ty Luật Thái An xin chia sẻ một số kiến thức và kinh nghiệm khi soạn thảo Hợp đồng vay vốn với bạn đọc trong bài viết dưới đây.

1. Thế nào là hợp đồng vay tiền/ hợp đồng vay vốn?

Hợp đồng vay là hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu tài sản một cách tạm thời. Trong đó, bên vay chỉ có quyền định đoạt đối với tài sản trong thời hạn nhất định theo thỏa thuận của các bên tại hợp đồng. Khi hết thời hạn này, bên vay phải trả lại tài sản cùng loại theo đúng chất lượng, số lượng cho bên cho vay.

Loại hợp đồng này rất phổ biến bởi chủ thể vay tiền/vay vốn rất đa dạng, có thể là hợp đồng vay tiền ngân hàng, hợp đồng vay vốn doanh nghiệp, hợp đồng vay tiền cá nhân…

2. Cơ sở pháp lý điều chỉnh hợp đồng vay tiền/ hợp đồng vay vốn

Cơ sở pháp lý điều chỉnh hợp đồng vay tiền/hợp đồng vay vốn là Bộ luật dân sự 2015Luật thương mại 2005.

3. Các điều khoản cơ bản của hợp đồng vay tiền/hợp đồng vay vốn là gì?

Các điều khoản cơ bản của hợp đồng vay tiền/ hợp đồng vay vốn là những điều khoản không thể thiếu được, ngay cả với các hợp đồng vay tiền cá nhân với khoản vay nhỏ. Nếu không thoả thuận được những điều khoản đó thì hợp đồng vay vốn không thể giao kết được.

Ngoài ra, có những điều khoản không phải là điều khoản cơ bản đối với hợp đồng vay tiền/hợp đồng vay vốn nhưng các bên thấy cần phải thoả thuận được điều khoản đó mới giao kết hợp đồng thì những điều khoản này cũng trở thành điều khoản cơ bản của hợp đồng đó.

Một số điều khoản cơ bản của hợp đồng vay như sau:

 • Số tiền vay
 • Thời hạn vay
 • Mục đích vay
 • Lãi suất vay trong hợp đồng vay tiền/hợp đồng vay vốn
 • Các biện pháp đảm bảo hợp đồng vay tiền/hợp đồng vay vốn
 • Các trường hợp thu nợ trước hạn đối với hợp đồng vay tiền/hợp đồng vay vốn
 • Quyền và nghĩa vụ của bên cho vay
 • Quyền và nghĩa vụ của bên vay

Chúng tôi sẽ phân tích cụ thể sau đây:

a. Điều khoản về số tiền vay, thời hạn vay, mục đích vay

Pháp luật hiện hành không có quy định cụ thể về số tiền vay nên các bên trong hợp đồng có thể tự do thỏa thuận về nội dung này.

Mục đích vay cũng đa dạng. Ví dụ Hợp đồng vay tiền cá nhân thường có các mục đích như mua nhà, mua xe cộ, mua tài sản khác… Còn Hợp đồng vay của doanh nghiệp thường có mục đích tăng vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh..

b. Về lãi suất vay

Căn cứ điều 468 Bộ Luật dân sự 2015, lãi suất được quy định như sau:

“Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác.

Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ.”

===>>> Xem thêm:Quy định về lãi suất trong hợp đồng vay

Như vậy, ức lãi suất vay các bên thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có quy định khác.

Trường hợp các bên thỏa thuận mức lãi suất vay lớn hơn 20%/năm thì mức lãi này không có hiệu lực và các bên sẽ phải áp dụng mức lãi suất luật định.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi suất nhưng không thỏa thuận về mức lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất luật định (tức 10%/năm).

Hướng dẫn soạn thảo các điều khoản cơ bản trong hợp đồng vay vốn
Hướng dẫn soạn thảo các điều khoản cơ bản trong hợp đồng vay vốn – Nguồn ảnh minh họa: Internet

c. Lãi chậm trả trong hợp đồng vay

Bên vay phải trả lãi trong trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ.

Việc trả lãi suất chậm trả được thực hiện như sau: Bên vay phải trả lãi trên nợ gốc theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả. Nếu chậm trả, còn phải trả lãi đối với phần chậm trả.

d. Các biện pháp đảm bảo hợp đồng vay tiền/hợp đồng vay vốn

Bất kì hợp đồng vay tài sản, vay tiền đều có thể kèm theo một hoặc nhiều biện pháp bảo đảm khác nhau. Phổ biến thường áp dụng trong hợp đồng vay là có ba biện pháp như:  Thế chấp tài sản, cầm cố tài sản, bảo lãnh…

===>>> Xem thêm:Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng

đ. Các trường hợp thu nợ trước hạn đối với hợp đồng vay tiền/hợp đồng vay vốn

Các bên tự thỏa thuận về các trường hợp được thu nợ trước hạn trong hợp đồng.

Các bên có thể thoả thuận theo đó Bên cho vay có quyền thu hồi nợ trước hạn với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của Bên vay trong các trường hợp sau:

 • Bên vay hoặc Bên bảo đảm vi phạm hợp đồng vay, hợp đồng bảo đảm và các tài liệu khác kèm theo;
 • Bên vay hoặc Bên bảo đảm cung cấp thông tin sai sự thật;
 • Bên vay hoặc Bên bảo đảm là cá nhân chết mà không có người thừa kế được Bên cho vay chấp nhận;
 • Tài sản bảo đảm bị giảm giá trị do Bên cho vay xác định;
 • Những thay đổi khác về tài sản đảm bảo dẫn đến nguy cơ không xử lý, quản lý được tài sản bảo đảm theo nhận định của Bên cho vay;
 • Theo yêu cầu hoặc nhằm tuân thủ bất kỳ phán quyết, quyết định, chỉ thị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bất kỳ văn bản, quy định pháp luật nào;
 • Có nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của Bên vay;
 • Các trường hợp khác theo quy định pháp luật .

e. Quyền và nghĩa vụ của bên cho vay

 • Giao tiền cho bên vay theo đúng phương thức đã thỏa thuận vào thời điểm và địa điểm đã thoả thuận.
 • Không được yêu cầu bên vay trả lại tài sản trước thời hạn, trừ trường hợp quy định tại Điều 470 của Bộ luật dân sự 2015 hoặc luật khác có liên quan quy định khác.

f. Quyền và nghĩa vụ của bên vay

 • Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thoả thuận khác.
 • Trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý.
 • Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay.
 • Thỏa thuận về trách nhiệm trả lãi nếu đến thời hạn thanh toán chưa trả đủ khoản vay.
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo thỏa thuận

4. Các điều khoản thông thường của hợp đồng vay tiền/hợp đồng vay vốn

Các điều khoản thông thường của hợp đồng vay tiền/hợp đồng vay vốn là những điều khoản được pháp luật quy định trước.

Nếu khi giao kết hợp đồng vay, các bên không thoả thuận những điều khoản này thì vẫn coi như hai bên đã mặc nhiên thoả thuận và được thực hiện như pháp luật quy định.

Các điều khoản thông thường của hợp đồng vay tiền/hợp đồng vay vốn có thể là:

 • Điều khoản về các trường hợp bất khả kháng

===>>> Xem thêm: Các trường hợp bất khả kháng

 • Điều khoản về giải quyết tranh chấp

===>>> Xem thêm: Giải quyết tranh chấp hợp đồng

5. Các điều khoản tùy nghi của hợp đồng vay tiền/hợp đồng vay vốn

Khi tiến hành giao kết hợp đồng vay tiền/hợp đồng vay vốn, các bên còn có thể thoả thuận thêm một số điều khoản khác nhằm làm cho nội dung của hợp đồng được đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Các điều khoản thông thường của hợp đồng vay tiền/hợp đồng vay vốn có thể là:

 • Điều khoản về bảo mật thông tin

===>>> Xem thêm:Quy định về bảo mật trong hợp đồng

 • Điều khoản về chuyển giao, chuyển nhượng hợp đồng

===>>> Xem thêm: Quy định về chuyển nhượng hợp đồng

 • Điều khoản về cách thức thông báo giữa các bên trong hợp đồng liên quan tới hợp đồng
 • ….

6. Mẫu hợp đồng vay tiền/hợp đồng vay vốn:

Luật Thái An xin đưa ra mẫu hợp đồng vay để bạn đọc hình dùng và tham khảo. Việc sử dụng mẫu hợp đồng vay không thể tuỳ tiện do bạn chưa lường hết được rủi ro và tranh chấp từ giao dịch. Lời khuyên là bạn nên xin tư vấn của luật sư. Việc soạn hợp đồng cho bên vay hay bên cho vay sẽ quyết định cách xây dựng các điều khoản trong hợp đồng.

===>>> Xem thêm:Mẫu hợp đồng vay

Hợp đồng vay vốn/hợp đồng vay tiền rất đa dạng và tương đối phức tạp, đòi hỏi không chỉ kiến thức, kỹ năng, mà còn kinh nghiệm đàm phán, soạn thảo và thực thi hợp đồng.

Có một sự thật là không ít doanh nghiệp nước ta phó thác cho nhân viên văn phòng, kế toán soạn thảo những hợp đồng theo mẫu tìm kiếm trên mạng để tiết kiệm chi phí sử dụng dịch vụ luật sư. Thế nên, đa phần họ thường ký những hợp đồng dịch vụ đầy rủi ro pháp lý, phát sinh tranh chấp !!!

7. Dịch vụ soạn thảo hợp đồng vay tài sản của Luật Thái An

Các loại hợp đồng vay tài sản Luật Thái An soạn thảo

Chúng tôi chuyên soạn thảo các loại hợp đồng, trong đó có rất nhiều loại hợp đồng vay như sau:

Hợp đồng vay giữa các bên có địa vị pháp lý khác nhau:

 • hợp đồng vay giữa 3 bên, hợp đồng vay giữa 2 bên
 • hợp đồng vay tiền cá nhân (giữa cá nhân với cá nhân, hợp đồng vay giữa cá nhân và công ty), hợp đồng vay giữa công ty với công ty

Hợp đồng vay với các mục đích khác nhau:

 • hợp đồng vay tài sản
 • hợp đồng vay tiền ngân hàng, hợp đồng vay tín chấp, hợp đồng vay tín dụng
 • hợp đồng vay có thế chấp tài sản, hợp đồng vay có bảo đảm
 • hợp đồng vay vốn dự án, hợp đồng vay vốn cổ đông
 • hợp đồng vay trả góp
 • hợp đồng vay ngắn hạn
 • hợp đồng vay mua xe, hợp đồng vay mua nhà

Giá dịch vụ soạn thảo hợp đồng vay vốn

Bạn vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ tại LINK NÀY

Quy trình cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng vay vốn

Bạn vui lòng tham khảo quy trình cung cấp dịch vụ tại LINK NÀY

Thời gian cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng vay

Thời gian soạn thảo hợp đồng vay tiền/hợp đồng vay vốn là 2 – 3 ngày kể từ khi khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin.

Quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng là một khoản đầu tư thông minh so với chi phí phải bỏ ra khi có rủi ro pháp lý.

Ngoài dịch vụ soạn thảo hợp đồng, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như rà soát hợp đồngtư vấn đàm phán thương lượng, thực hiện, thanh lý và tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.


Nếu có bất kỳ vấn đề gì chưa rõ hoặc cần thêm thông tin và để được hỗ trợ kịp thời bạn đừng ngần ngại gọi ngay —>>> HÃY GỌI TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ để được hỗ trợ kịp thời!

Tìm hiểu thêm các hợp đồng khác tại chuyên mục Soạn thảo hợp đồng.


Tác giả bài viết:

Tiến sỹ luật học, Luật sư Nguyễn Văn Thanh – Giám đốc Công ty luật Thái An

 • Thành viên Đoàn Luật sư TP. Hà Nội và Liên đoàn Luật sư Việt Nam
 • Lĩnh vực hành nghề chính:
  * Tư vấn pháp luật: Doanh nghiệp, Đầu tư, Xây dựng, Thương mại, Lao động, Dân sự, Hình sự, Đất đai, Hôn nhân và gia đình
  * Tố tụng và giải quyết tranh chấp: Kinh doanh thương mại, Đầu tư, Xây dựng, Lao động, Bảo hiểm, Dân sự, Hình sự, Hành chính, Đất đai, Hôn nhân và gia đình 

Xem thêm Luật sư Nguyễn Văn Thanh.

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 14+ năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật và giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, nhanh chóng, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 633 725
 • Để được Tư vấn qua email – Hãy điền Form gửi yêu cầu (500.000 – 800.000đ /email) -
 • Để được Tư vấn bằng văn bản đóng dấu công ty – Hãy điền Form gửi yêu cầu (từ 1.000.000đ /văn bản)
 • Để được Cung cấp dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)
Lưu ý: Để nhận ý kiến tư vấn qua email hoặc văn bản đóng dấu công ty: Khách hàng thanh toán chuyển khoản lần 1 (50%) khi yêu cầu dịch vụ, lần 2 (50%) trước khi luật sư gửi văn bản tư vấn. Hãy liên hệ theo số đt 082 966 6868 (zalo) để được hướng dẫn.


  Contact Me on Zalo
  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói