Vốn điều lệ của hợp tác xã theo quy định của pháp luật

Hợp tác xã là một trong những mô hình tổ chức kinh tế được nhiều tổ chức lựa chọn và dần trở nên phổ biến. Chính vì vậy, các vấn đề của hợp tác xã ngày càng được mọi người quan tâm, tìm hiểu. Đặc biệt là vấn đề về vốn điều lệ của hợp tác xã. Để làm rõ hơn vấn đề này Công ty Luật Thái An – công ty luật có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn luật doanh nghiệp, luật hợp tác xã và tư vấn pháp luật kinh doanh nói chung sẽ tư vấn về vốn điều lệ của hợp tác xã trong bài viết dưới đây:

1. Thế nào là vốn điều lệ của hợp tác xã ?

Vốn điều lệ của hợp tác xã là tổng số vốn do thành viên, hợp tác xã thành viên góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định.

2. Cơ sở pháp lý điều chỉnh

Cơ sở pháp lý điều chỉnh vốn điều lệ của hợp tác xã là:

3. Về vấn đề tài sản góp vốn điều lệ của hợp tác xã

Vốn góp là tiền đồng Việt Nam hoặc các tài sản khác mà có thể chuyển đổi thành tiền đồng Việt Nam tương đương giá trị như ngoại tệ, quyèn sử dụng đất,… hay các loại giấy tờ pháp lý tại thời điểm góp vốn là hợp pháp.

Các loại tài sản khác không phải tiền mặt được xác định giá trị thực tế góp vốn theo nguyên tác thoả thuận giữa các thành viên với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc có thể nhờ đến tổ chức thẩm định giá.

4. Về vấn đề tỷ lệ góp vốn điều lệ của hợp tác xã

Đối với hợp tác xã, vốn góp của thành viên được thực hiện theo sự thỏa thuận và theo quy định của điều lệ hợp tác xã, tuy nhiên vốn góp của thành viên không được vượt quá 20% vốn điều lệ của hợp tác xã.

===>>> Xem thêm: Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp tác xã

Đối với liên hiệp hợp tác xã, vốn điều lệ của hợp tác xã thành viên cũng được thực hiện theo sự thỏa thuận và theo quy định của điều lệ, tuy nhiên pháp luật cũng khống chế tỉ lệ góp vốn này với quy định vốn điều lệ của hợp tác xã thành viên không được vượt quá 30% vốn điều lệ của liên hiệp hợp tác xã.

Các hình thức góp vốn hợp tác xã
Có thể góp vốn hợp tác xã bằng nhiều cách. – ảnh: Luật Thái An

5. Về vấn đề tăng giảm vốn điều lệ của hợp tác xã

 • Vốn góp tối thiểu là số vốn mà khi tham gia, nếu muốn trở thành các thành viên thì cá nhân, pháp nhân hay hộ gia đình phải góp vào vốn điều lệ theo quy định của điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
 • Vốn điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sẽ tăng nếu đại hội thành viên ra quyết định tăng mức vốn góp tối thiểu hoặc quyết định huy động thêm vốn góp từ thành viên, hợp tác xã thành viên hoặc có thể kết nạp thành viên, hợp tác xã thành viên mới.
 • Vốn điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sẽ giảm nếu hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quyết định trả lại vốn góp cho thành viên, hợp tác xã thành viên
 • Nếu khi vốn điều lệ giảm, có thành viên, hợp tác xã thành viên sở hữu vốn góp vượt quá mức góp tối đa là 20% với thành viên hợp tác xã và 30% hợp tác xã thành viên thì sẽ phải tiến hành trả lại phần vốn mà đã vượt mức vốn góp tối đa hoặc có thể huy động thêm vốn của thành viên, hợp tác xã thành, viên khác, kết nạp thành viên, hợp tác xã thành viên mới giảm bớt tỷ lệ này, bảo đảm phù hợp quy định của Luật và điều lệ.
 • Trường hợp ngành nghề của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mà pháp luật có yêu cầu phải có vốn pháp định thì vốn điều lệ sau khi giảm vốn cần lưu ý không được thấp hơn vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó.

===>>> Xem thêm: Tăng giảm vốn hợp tác xã

vốn của hợp tác xã
vốn điều lệ của hợp tác xã là vốn góp của các thành viên. – ảnh nguồn internet

6. Về vấn đề trích lập quỹ từ vốn điều lệ của hợp tác xã

Khi đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật, thu nhập của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hàng tháng sẽ được trích lập quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ không được thấp hơn 20% trên thu nhập và trích lập quỹ dự phòng tài chính với tỷ lệ không được thấp hơn 5% trên thu nhập;

7. Quyền và nghĩa vụ của thành viên có phần vốn góp trong hợp tác xã

a) Quyền của thành viên có phần đóng góp trong vốn điều lệ của hợp tác xã

 • Thành viên, hợp tác xã thành viên có quyền bình đẳng, biểu quyết ngang nhau mà sẽ không phụ thuộc số vốn góp khi tham gia quyết định tổ chức, quản lý và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; các thành viên sẽ được cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, các thông tin khác theo quy định của điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã một đầy đủ, kịp thời, chính xác
 • Thành viên, hợp tác xã thành viên sẽ phải trả lại số vốn góp khi rời hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã và điều lệ.

b) Nghĩa vụ của thành viên có phần đóng góp trong vốn điều lệ của hợp tác xã

 • Góp đủ, đúng thời hạn số vốn góp như đã cam kết.
 • Chịu trách nhiệm với các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính khác của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong phạm vi vốn đã góp của mình.
 • Nếu các thành viên, hợp tác xã thành viên không góp vốn hoặc góp vốn thấp hơn vốn góp tối thiểu quy định trong điều lệ, thành viên đó sẽ bị chấm dứt tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên.

8. Chuyển nhượng vốn hợp tác xã được không ?

Luật Hợp tác xã 2012 không có quy định về quyền của thành viên hợp tác xã xã viên trong chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho chủ thể khác. Như vậy, theo pháp luật hiện hành, thành viên hợp tác xã không thể chuyển nhượng vốn góp của mình cho thành viên khác trong hợp tác xã được. Pháp luật không cho phép chuyển nhượng vốn hợp tác xã.

===>>> Xem thêm: Có thể chuyển nhượng vốn hợp tác xã?

9. Trả lại vốn hợp tác xã:

Pháp luật quy định các trường hợp trả lại vốn điều lệ của hợp tác xã như sau:

 • Trả lại vốn góp hợp tác xã khi chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã
 • Trả lại vốn góp hợp tác xã khi phần vốn vượt quá
 • Trả lại vốn góp hợp tác xã khi hợp tác xã bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản

===>>> Xem thêm: Các trường hợp trả lại vốn hợp tác xã

10. Thừa kế vốn gop trong hợp tác xã

Theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật HTX 2012:

 • Nếu một người là thành viên hợp tác xã qua đời thì người thừa kế của thành viên đó được hưởng thừa kế phần vốn góp trong hợp tác xã.
 • Nếu người thừa kế mong muốn trở thành thành viên hợp tác xã thì có thể làm đơn xin gia nhập.

Trường hợp người thừa kế tự nguyện để lại tài sản thừa kế cho hợp tác xã thì vốn góp đó được đưa vào tài sản không chia của hợp tác xã.

chuyen nhuong thua ke rut von hop tac xa
Nhiều người hỏi Luật Thái An về việc chuyển nhượng, thừa kế, rút vốn góp hợp tác xã. – ảnh: Luật Thái An

11. Vấn đề tài sản không chia thuộc vốn điều lệ của hợp tác xã

Tài sản không chia của hợp tác xã là một bộ phận tài sản của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không được chia cho thành viên, hợp tác xã thành viên khi chấm dứt tư cách thành viên, tư cách hợp tác xã thành viên hoặc khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chấm dứt hoạt động.

Khi hợp tác xã giải thể, phá sản thì cần xử lý tài sản phân chia này theo quy định của pháp luật, đặc biệt lưu ý tới các tài sản sau:

 • Phần giá trị tài sản được hình thành từ khoản trợ cấp, hỗ trợ không hoàn lại của Nhà nước
 • Phần giá trị tài sản được hình thành từ quỹ đầu tư phát triển hàng năm
 • Quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất

===>>> Xem thêm: Tài sản không chia của hợp tác xã

Trên đây là phần tư vấn về vấn đề vốn điều lệ của hợp tác xã. Để được tư vấn chi tiết hơn và được giải đáp các thắc mắc trong từng trường hợp cụ thể, hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp lý doanh nghiệp của Luật Thái An – luật sư sẽ giải thích cặn kẽ những gì chưa thể hiện được hết trong bài viết này.

===>>> Xem thêm: Các vấn đề về hợp tác xã

11. Dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện dịch vụ đăng ký kinh doanh của Luật Thái An

Trong bối cảnh kinh doanh sôi động, việc đăng ký kinh doanh là một nhu cầu tương đối thường xuyên của các hợp tác xã. Khi có nhu cầu này, khách hàng cần nắm bắt được các công việc cần làm hoặc liên hệ với đơn vị có thể thay mặt thực hiện dịch vụ một cách nhanh chóng và hiệu quả.

===>>> Xem thêm: Dịch vụ thành lập hợp tác xã

Nguyễn Văn Thanh

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói