Tăng, giảm vốn hợp tác xã như thế nào ?

Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, tùy thuộc nhu cầu của từng thời điểm, hợp tác xã có thể tăng hoặc giảm vốn của hợp tác xã. Trong bài viết dưới đây, Công ty Luật Thái An sẽ tư vấn về vấn đề tăng, giảm vốn hợp tác xã.

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh vấn đề tăng vốn hợp tác xã, giảm vốn hợp tác xã

Cơ sở pháp lý điều chỉnh vấn đề tăng vốn hợp tác xã, giảm vốn hợp tác xã là các văn bản pháp luật như sau:

 • Luật Hợp tác xã năm 2012
 • Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/ 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;

2. Khái quát về hợp tác xã và vốn của hợp tác xã

Căn cứ Khoản 1, 2 Điều 3 Luật Hợp tác xã quy định như sau:

“Điều 3. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

 1. Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

 2. Liên hiệp hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 04 hợp tác xã tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu chung của hợp tác xã thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý liên hiệp hợp tác xã.”

Theo đó, Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm.

Mục đích của tổ chức này là nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, bình đẳng, dân chủ và tự chịu trách nhiệm trong quản lý hợp tác xã.

Vốn góp là tiền đồng Việt Nam, các loại tài sản khác được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam bao gồm ngoại tệ, giá trị quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, hiện vật và các loại giấy tờ có giá tại thời điểm góp vốn.

Giá trị vốn góp bằng các loại tài sản khác được xác định theo nguyên tắc thỏa thuận giữa hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã với thành viên, hợp tác xã thành viên hoặc thông qua tổ chức thẩm định.

3. Các phương thức tăng vốn hợp tác xã, giảm vốn của hợp tác xã

Có hai phương thức chủ yếu để tăng, giảm vốn hợp tác xã là: Tăng, giảm vốn điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Huy động vốn và các khoản trợ cấp, hỗ trợ. Chúng tôi sẽ trình bầy chi tiết dưới đây:

a. Tăng, giảm vốn điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Căn cứ quy định tại Điều 43 Luật Hợp tác xã năm 2012 quy định về tăng, giảm vốn điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã như sau:

“Điều 43. Tăng, giảm vốn điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

 1. Vốn điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tăng trong trường hợp đại hội thành viên quyết định tăng mức vốn góp tối thiểu hoặc huy động thêm vốn góp của thành viên, hợp tác xã thành viên hoặc kết nạp thành viên, hợp tác xã thành viên mới.

 2. Vốn điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giảm khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trả lại vốn góp cho thành viên, hợp tác xã thành viên.

Trường hợp vốn điều lệ giảm mà có thành viên, hợp tác xã thành viên có vốn góp vượt quá mức vốn góp tối đa theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 17 của Luật này thì phải trả lại phần vốn vượt mức vốn góp tối đa theo quy định tại

khoản 1 Điều 18 của Luật này hoặc huy động thêm vốn của thành viên, hợp tác xã thành, viên khác hoặc kết nạp thành viên, hợp tác xã thành viên mới để bảo đảm về tỷ lệ vốn góp tối đa theo quy định của Luật này và điều lệ.

Đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong ngành, nghề yêu cầu phải có vốn pháp định thì vốn điều lệ sau khi giảm không được thấp hơn vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó.”

Việc tăng, giảm vốn điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã do đại hội thành viên quyết định theo quy định tại Điều 43 Luật Hợp tác xã.

Quy định hiện hành về tăng vốn hợp tác xã, giảm vốn hợp tác xã
Quy định hiện hành về tăng vốn hợp tác xã, giảm vốn hợp tác xã

Căn cứ quy định trên, thì hợp tác xã tăng, giảm vốn điều lệ khi:

 • Hợp tác xã tăng vốn điều lệ trong trường hợp đại hội thành viên quyết định tăng mức vốn góp tối thiểu hoặc huy động thêm vốn góp của thành viên hoặc kết nạp thành viên mới.
 • Hợp tác xã giảm vốn điều lệ khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trả lại vốn góp cho thành viên, hợp tác xã thành viên. Việc giảm vốn hợp tác xã chủ yếu thực hiện bằng phương thức này.

Nếu vốn điều lệ giảm mà có thành viên, hợp tác xã thành viên có vốn góp vượt quá mức vốn góp tối đa 20% đối với thành viên hợp tác xã so với quy định tại điều lệ. Trường hợp này phải trả lại phần vốn vượt mức vốn góp tối đa hoặc huy động thêm vốn của thành viên, hợp tác xã thành viên khác hoặc kết nạp thành viên, hợp tác xã thành viên mới để bảo đảm về tỷ lệ vốn góp tối đa theo quy định.

Đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong ngành, nghề yêu cầu phải có vốn pháp định thì vốn điều lệ sau khi giảm không được thấp hơn vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó.

b. Huy động vốn và các khoản trợ cấp, hỗ trợ

Để tăng vốn hợp tác xã, Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ưu tiên huy động vốn từ thành viên, hợp tác xã thành viên để đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh trên cơ sở thỏa thuận với thành viên, hợp tác xã thành viên.

Trường hợp huy động vốn từ thành viên, hợp tác xã thành viên chưa đáp ứng đủ nhu cầu thì hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã huy động vốn từ các nguồn khác theo quy định của pháp luật và điều lệ.

Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước:

Để tăng vốn hợp tác xã, một trong những nguồn huy động quan trọng là các khoản hỗ trợ, trợ cấp của Nhà nước với hai loại chính là hoàn lại và không hoàn lại:

 • Khoản trợ cấp, hỗ trợ không hoàn lại của Nhà nước được tính vào tài sản không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
 • Khoản hỗ trợ của Nhà nước phải hoàn lại được tính vào số nợ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Hỗ trợ từ các nguồn có yếu tố nước ngoài:

Hợp tác xã có thể huy động vốn từ các nguồn khác có yếu tố nước ngoài. Việc quản lý, sử dụng các khoản trợ cấp, hỗ trợ có yếu tố nước ngoài phải phù hợp với quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà nước ta là thành viên.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi về tăng, giảm vốn hợp tác xã.

Xin lưu ý là sau thời điểm đăng bài này, các quy định của luật pháp có thể đã thay đổi. Hãy gọi điện tới TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

4. Dịch vụ luật sư doanh nghiệp của Luật Thái An

Trong bối cảnh kinh doanh sôi động, việc đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư là một nhu cầu tương đối thường xuyên của các nhà đầu tư là cá nhân hoặc doanh nghiệp.

Khi có nhu cầu này, nhà đầu tư cần nắm bắt được các công việc cần làm hoặc liên hệ với Công ty Luật Thái An thay mặt doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công ty cổ phần mua lại vốn góp của cổ đông một cách nhanh chóng với chi phí hợp lý nhất. Bạn hãy tham khảo các bài viết sau:

HÃY LIÊN HỆ NGAY LUẬT THÁI AN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ!

quanly

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói