Đối với hợp tác xã là một tổ chức kinh tế đặc biệt kết hợp hai hình thái sở hữu công tư thì việc quy định sử dụng tài sản là điều rất quan trọng. Hợp tác xã khác công ty ở chỗ nó có những tài sản được coi là không được phân chia trong bất kỳ trường hợp nào. Trong bài viết dưới đây, Công ty luật Thái An sẽ tư vấn về vấn đề tài sản không chia của hợp tác xã.

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh

Cơ sở pháp lý điều chỉnh là các văn bản pháp luật sau:

  • Luật Hợp tác xã năm 2012
  • Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/ 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;
  • Nghị định 193/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều của Luật hợp tác xã
  • Nghị định 107/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP

2. Quy định về tài sản không chia của hợp tác xã

Tài sản không chia của hợp tác xã là một bộ phận tài sản của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không được chia cho thành viên, hợp tác xã thành viên khi chấm dứt tư cách thành viên, tư cách hợp tác xã thành viên hoặc khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chấm dứt hoạt động.

Tài sản không chia của hợp tác xã được quy định tại Khoản 2 Điều 48 Luật Hợp tác xã năm 2012 như sau:

“Điều 48. Tài sản của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Tài sản không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bao gồm:

a) Quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất;

b) Khoản trợ cấp, hỗ trợ không hoàn lại của Nhà nước; khoản được tặng, cho theo thỏa thuận là tài sản không chia;

c) Phần trích lại từ quỹ đầu tư phát triển hằng năm được đại hội thành viên quyết định đưa vào tài sản không chia;

d) Vốn, tài sản khác được điều lệ quy định là tài sản không chia”.

Như vậy, có thể thấy là tài sản không chia của hợp tác xã là những tài sản do Nhà nước cấp, đặc biệt là quyền sử dụng đất, các tài sản khác theo quy định của Điều lệ hợp tác xã và theo quyết định của Hội đồng thành viên hợp tác xã.

3. Xử lý tài sản không chia của hợp tác xã khi giải thể, phá sản

Theo Điều 21 Nghị định 193/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều của Luật hợp tác xã và Nghị định 107/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP, tài sản không chia của hợp tác xã khi hợp tác xã giải thể, phá sản được xử lý như sau:

a. Phần giá trị tài sản được hình thành từ khoản trợ cấp, hỗ trợ không hoàn lại của Nhà nước

Phần giá trị tài sản được hình thành từ khoản trợ cấp, hỗ trợ không hoàn lại của Nhà nước thì chuyển vào ngân sách địa phương cùng cấp với cơ quan đăng ký hợp tác xã.

Xử lý tài sản không chia của hợp tác xã khi giải thể
Xử lý tài sản không chia của hợp tác xã khi giải thể

b. Phần giá trị tài sản được hình thành từ quỹ đầu tư phát triển hàng năm

Có hai loại phần tài sản không chia mà hình thành từ quỹ đầu tư phát triển hàng năm của hợp tác xã và được Đại hội thành viên quyết định đưa vào tài sản không chia thuộc một trong hai trường hợp: tài sản không được chia khi một người chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã và tài sản không được chia khi hợp tác xã chấm dứt hoạt động.

Hai loại tài sản không chia này sẽ được xử lý như sau:

  • Phần tài sản không chia khi chấm dứt tư các thành viên hợp tác xã được đại hội thành viên quyết định phương án xử lý thích hợp.
  • Phần giá trị tài sản không chia khi hợp tác xã chấm dứt hoạt động thì được chuyển giao cho chính quyền địa phương hoặc một tổ chức khác (ưu tiên bàn giao lại cho các hợp tác xã) nằm trên địa bàn nhằm mục tiêu phục vụ lợi ích cộng đồng dân cư tại địa bàn.

c. Quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất

Quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất thì thực hiện theo quy định pháp luật về đất đai.

4. Thứ tự xử lý tài sản không chia của hợp tác xã

Trường hợp giải thể, phá sản mà tài sản của hợp tác xã không đủ để thanh toán các khoản nợ thì hợp tác xã được sử dụng tài sản không chia để thanh toán các khoản nợ theo thứ tự sau đây:

  1. Khoản được tặng, cho theo thỏa thuận là tài sản không chia;
  2. Phần trích từ quỹ đầu tư phát triển hàng năm được đại hội thành viên quyết định đưa vào tài sản không chia;
  3. Vốn, tài sản khác được điều lệ quy định là tài sản không chia.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi về tài sản không chia của hợp tác xã. Nếu bạn cần được tư vấn từng trường hợp cụ thể, hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật  – luật sư sẽ giải thích cặn kẽ những gì chưa thể hiện được hết trong bài viết này.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN


Tác giả bài viết:

Luật sư Nguyễn Thị Huyền
Thành viên Đoàn Luật sư TP. Hà Nội và Liên đoàn Luật sư Việt Nam
Cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội (tháng 6/2000)
Tốt nghiệp khóa đào tạo Học Viện Tư Pháp – Bộ Tư Pháp
Thẻ Luật sư số 6459/LS cấp tháng 7/2011
Lĩnh vực hành nghề chính:
* Tư vấn pháp luật: Doanh nghiệp, Đầu tư nước ngoài, Lao động, Dân sự, Hôn nhân và gia đình, Đất đai;
* Tố tụng: Dân sự, Kinh doanh thương mại, Hành chính, Lao động

Contact Me on Zalo
1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói