Mẫu đơn khởi kiện mới nhất 2021

Khi có tranh chấp, người ta hay nghĩ tới kiện tụng. Việc đầu tiên để khởi kiện dân sự là viết đơn khởi kiện. Không phải nghĩ sao là viết đơn như vậy mà việc viết đơn phải tuân thủ những quy định của pháp luật. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cách viết đơn khởi kiện và đưa ra mẫu đơn kiện sau đây:

1. Cơ sở pháp lý

Các văn bản pháp luật sau đây quy định cách viết đơn khởi kiện:

 • Bộ Luật Tô tụng Dân sự 2015
 • Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP Hướng dẫn một số quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự ngày 25-11-2015 về trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án.
 • Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong Tố tụng dân sự.

2. Những nội dung cần có trong đơn khởi kiện:

Điều 189 Bộ Luật tố tụng dân sự 2015 quy định:

Đơn khởi kiện phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;

b) Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện;

c) Tên, nơi cư trú, làm việc của người khởi kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người khởi kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).

Trường hợp các bên thỏa thuận địa chỉ để Tòa án liên hệ thì ghi rõ địa chỉ đó;

d) Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có);

đ) Tên, nơi cư trú, làm việc của người bị kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người bị kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người bị kiện thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người bị kiện;

e) Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).

Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

g) Quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm; những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

h) Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có);

i) Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện.

Kèm theo đơn khởi kiện phải có tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Trường hợp vì lý do khách quan mà người khởi kiện không thể nộp đầy đủ tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện thì họ phải nộp tài liệu, chứng cứ hiện có để chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Người khởi kiện bổ sung hoặc giao nộp bổ sung tài liệu, chứng cứ khác theo yêu cầu của Tòa án trong quá trình giải quyết vụ án.

Đơn khởi kiện

3. Mẫu đơn khởi kiện mới nhất 2021

Dựa trên các quy định của pháp luật, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn viết đơn kiện như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                               ……………….., ngày …… tháng ….. năm 20…..

 

ĐƠN KHỞI KIỆN

V/v:….(1)……..

Kính gửi: Toà án nhân dân ………………………………………. (2)……………………………………………………………….

Họ và tên người khởi kiện: ………………………………………..(3) ……………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………(4)………………………………………………………………

Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có) ……………………. (5) …………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………….. (6) …………………………………………………………………..

Họ và tên người bị kiện: ……………………………………… (7) …………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………… (8) ………………………………………………………………….

Họ và tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) ……………….. (9) …………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………. (10) ……………………………………………………………….

NỘI DUNG KHỞI KIỆN

Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan sau đây:………………………………………………… (11) ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan sau đây:

……………………………………………………..(11) ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên người làm chứng (nếu có) ………………………………………. (12) ………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………. (13) ……………………………………………………………………….

Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)

1………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    Người khởi kiện (16)

                                                                                                                                  (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Hướng dẫn soạn thảo đơn khởi kiện:

(1) Vụ việc yêu cầu giải quyết

Ghi rõ vụ việc yêu cầu giải quyết: V/v phân chia tài sản, V/v yêu cầu bồi thường thiệt hại, V/v Ly hôn,….

(2) Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án

Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án:

 • nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B)
 • nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội) và địa chỉ của Toà án đó.

(3) Người khởi kiện

Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi họ tên; đối với trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì ghi họ tên, địa chỉ của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó;

Nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

(4) Nơi cư trú của người khởi kiện

Ghi nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn khởi kiện:

 • Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn X, cư trú tại thôn Y, xã Z, huyện W, tỉnh H);
 • Nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty A có trụ sở: Số 2 phố NBK, quận NH, thành phố B).

(5) (7) (9) (12) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

(6), (8), (10) và (13) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(11) Yêu cầu Tòa án giải quyết

Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết.

(14) Tài liệu đính kèm đơn khởi kiện

Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu nào và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …).

(15) Thông tin quan trọng khác 

Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).

(16) Chữ ký người khởi kiện

 • Nếu người khởi kiện là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó;
 • Trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp đó phải ký tên điểm chỉ; T
 • Trường hợp người khởi kiện, người đại diện hợp pháp không biết chữ, không nhìn được, không tự mình làm đơn khởi kiện, không tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì người có năng lực hành vi tố tụng dân sự đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện.
 • Nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp.
 • Nếu người khởi kiện không biết chữ thì phải có người làm chứng ký xác nhận theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 189 của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.

4. Dịch vụ tư vấn Luật và dịch vụ giải quyết tranh chấp của Luật Thái An

Đơn khởi kiện là hình thức biểu đạt yêu cầu của người khởi kiện đến Tòa án. Với tính chất là cơ sở pháp lý quan trọng để Tòa án xem xét quyết định thụ lý vụ án dân sự, vì vậy, đơn khởi kiện phải tuân thủ các quy định của pháp luật về hình thức và nội dung.

Nếu bạn chưa tìm hiểu quy định pháp luật về vấn đề này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi – công ty Luật Thái An, với kinh nghiệm 13 năm trong lĩnh vực giải quyết các tranh chấp và tư vấn pháp lý, để nhận được sự giúp đỡ nhanh chóng, chuyên nghiệp và chi phí hợp lý nhất.

===>>> Xem ngay: Bảng giá dịch vụ luật sư khởi kiện

HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN LUẬT VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ LUẬT SƯ!

Nguyễn Văn Thanh

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói