Thủ tục thi hành án đòi nợ / thu hồi nợ

Theo quy định pháp luật thì cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan trong phạm vi trách nhiệm của mình chấp hành nghiêm chỉnh bản án, quyết định và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thi hành án. Tuy nhiên nhiều trường hợp khi bản án, quyết định của tòa án buộc những người nợ tiền phải thanh toán các khoản nợ nhưng họ vẫn không thực hiện. Do đó các chủ thể có quyền cần thực hiện thủ tục để yêu cầu thi hành án đòi nợ. Bởi vậy, trong bài viết này, Công ty Luật Thái An sẽ tư vấn cho khách hàng về thủ tục thi hành án đòi nợ/thu hồi nợ.

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh vấn đề thủ tục thi hành án đòi nợ/thu hồi nợ

Cơ sở pháp lý điều chỉnh vấn đề thủ tục thi hành án đòi nợ/thu hồi nợ là các văn bản pháp lý sau đây:

2. Thi hành án đòi nợ là gì?

Thi hành án đòi nợ có thể hiểu là hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được tiến hành theo thủ tục, trình tự được pháp luật quy định nhằm thực hiện các bản án, quyết định về việc thu hồi nợ/tranh chấp về vấn đề thanh toán theo hợp đồng……đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

3. Thời hiệu yêu cầu thi hành án đòi nợ/thu hồi nợ

Thời hiệu yêu cầu thi hành án đòi nợ/ thu hồi nợ được quy định tài Điều 30 Luật thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014 như sau:

“Điều 30. Thời hiệu yêu cầu thi hành án

 1. Trong thi hn 05 năm, k t ngày bn án, quyết định có hiu lc pháp lut, người được thi hành án, người phi thi hành án có quyn yêu cu cơ quan thi hành án dân s có thm quyn ra quyết định thi hành á

Trường hợp thời hạn thực hiện nghĩa vụ được ấn định trong bản án, quyết định thì thời hạn 05 năm được tính từ ngày nghĩa vụ đến hạn.

Đối với bản án, quyết định thi hành theo định kỳ thì thời hạn 05 năm được áp dụng cho từng định kỳ, kể từ ngày nghĩa vụ đến hạn.

 1. Đối với các trường hợp hoãn, tạm đình chỉ thi hành án theo quy định của Luật này thì thời gian hoãn, tạm đình chỉ không tính vào thời hiệu yêu cầu thi hành án, trừ trường hợp người được thi hành án đồng ý cho người phải thi hành án hoãn thi hành án.
 2. Trường hợp người yêu cầu thi hành án chứng minh được do trở ngại khách quan hoặc do sự kiện bất khả kháng mà không thể yêu cầu thi hành án đúng thời hạn thì thời gian có trở ngại khách quan hoặc sự kiện bất khả kháng không tính vào thời hiệu yêu cầu thi hành án.”

===>>> Xem thêm:Mẫu đơn yêu cầu thi hành án dân sự

4.Thủ tục thi hành án đòi nợ, thu hồi nợ

Sau khi ra quyết định, bản án thì Tòa án có trách nhiệm chuyển giao quyết định, bản án này kèm theo bản sao biên bản về việc kê biên, tạm giữ tài sản, thu giữ vật chứng hoặc tài liệu khác có liên quan (nếu có) cho cơ quan thi hành án có thẩm quyền để thi hành án.

Theo quy định tại Luật thi hành án dân sự, trình tự, thủ tục thi hành án dân sự nói chung và thi hành án đòi nợ được thực hiện ở cơ quan thi hành án như sau:

Bước 1: Ra quyết định thi hành án đòi nợ

Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự chủ động hoặc khi có yêu cầu thi hành án thì ra quyết định thi hành án. Thời hạn ra quyết định thi hành án như sau:

 • Tối đa là 05 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được quyết định, bản án của Tòa án đối với phần bản án, quyết định sau: hình phạt tiền, truy thu tiền, án phí, lệ phí Tòa án, tài sản thu lợi bất chính; trả lại tiền hoặc tài sản cho đương sự; tịch thu vật chứng, tài sản (kể cả quyền sử dụng đất) để sung công quỹ hoặc tiêu hủy; thực hiện các khoản thu khác cho Nhà nước.
 • Ngay sau thời điểm ra quyết định áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời
 • Tối đa là 03 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được quyết định về việc giải quyết phá sản của Tòa án.
Cần biết về thủ tục thi hành án đòi nợ để đảm bảo tốt nhất quyền lợi của mình
Cần biết về thủ tục thi hành án đòi nợ để đảm bảo tốt nhất quyền lợi của mình – Nguồn ảnh minh họa: Internet
 • Tối đa là 05 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được yêu cầu của đương sự về việc thi hành án.

Bước 2: Gửi quyết định về thi hành án

Sau khi ra quyết định thi hành án đòi nợ thì cơ quan thi hành án gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Đối với quyết định cưỡng chế thi hành án, ngoài Viện kiểm sát thì cơ quan thi hành án phải gửi cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã) hoặc cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc thực hiện quyết định cưỡng chế thi hành án.

Bước 3: Thông báo về thi hành án

Cùng với việc gửi quyết định thi hành án cho Viện kiểm sát cùng cấp thì cơ quan thi hành án phải thông báo cho đương sự, người có quyền, nghĩa vụ liên quan để họ thực hiện quyền, nghĩa vụ. Ngoài quyết định thì một số văn bản sau cũng phải thông báo: giấy báo, giấy triệu tập và văn bản khác có liên quan đến việc thi hành án.

Trừ trường hợp cần ngăn chặn đương sự tẩu tán, hủy hoại tài sản, trốn tránh việc thi hành án thì việc thông báo này phải được thực hiện trong thời hạn 03 ngày làm việc. Cơ quan thi hành án có thể lựa chọn một trong các hình thức sau để thông báo:

 • Niêm yết công khai
 • Thông báo qua phương tiện thông tin đại chúng
 • Gửi thông báo bằng văn bản: đây là hình thức thông báo được áp dụng nhiều nhất.

Bước 4: Xác minh điều kiện thi hành án

Việc xác minh điều kiện thi hành án được chia làm hai trường hợp như sau:

+ Nếu thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự chủ động ra quyết định thi hành án:

Chấp hành viên phải thực hiện xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án.

+ Nếu thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án theo yêu cầu:

Trong trường hợp đương sự mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp có thể nhưng vẫn không thể tự xác minh được điều kiện thi hành án thì có thể yêu cầu Chấp hành viên thực hiện xác minh điều kiện thi hành án của mình.

Việc yêu cầu Chấp hành viên hỗ trợ xác minh điều kiện thi hành án cần được lập thành văn bản trong đó phải liệt kê tất cả biện pháp mà người có yêu cầu đã áp dụng mà không có kết quả và nộp kèm theo các tài liệu, chứng cứ.

Bước 5: Thi hành án đòi nợ

Việc thi hành án đòi nợ sẽ được tiến hành trên cơ sở tự nguyện của người phải thi hành án, nếu hết thời hạn mà pháp luật quy định mà không tự nguyện thực hiện quyết định thi hành án thì cơ quan thi hành án sẽ cưỡng chế thực hiện.

Theo quy định của Luật Thi hành án dân sự thì người phải thi hành án trong thời hạn 10 ngày được tự nguyện thực hiện quyết định thi hành án, thời hạn được tính bắt đầu từ ngày người phải thi hành án nhận được thông báo hợp lệ về quyết định thi hành án.

Người phải thi hành án được tự nguyện thi hành quyết định thi hành án trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án. Nếu người phải thi hành án có hành vi tẩu tán, hủy hoại tài sản, trốn tránh việc thi hành án thì Chấp hành viên có quyền áp dụng các biện pháp để bảo đảm cho việc thi hành án (như: phong tỏa tài sản, hạn chế mọi giao dịch pháp lý liên quan đến tài sản, tạm giữ giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản…).

Khi áp dụng các biện pháp này, Chấp hành viên cần đưa ra quyết định bằng văn bản nêu rõ lý do và biện pháp áp dụng.

Khi hết thời gian tự nguyện thi hành án đòi nợ, tuy rằng người phải thi hành án có điều kiện thi hành nhưng không thực hiện quyết định thi hành án thì bị cưỡng chế thi hành án. Hình thức thi hành án bằng biện pháp cưỡng chế còn có thể được Chấp hành viên áp dụng khi quyết định hay bản án của Tòa án có quy định.

Việc tổ chức cưỡng chế phải được thực hiện trong các ngày làm việc bình thường trong khoảng thời gian bắt đầu từ 06 giờ đến 22 giờ. Không được cưỡng chế thi hành án trong các ngày nghỉ, ngày lễ mà Chính phủ đã quy định; trong thời gian từ sau 22 giờ đến trước 06 giờ ngày kế tiếp của các ngày làm việc bình thường và có thể trong một số trường hợp đặc biệt mà luật định.

Bước 6: Thanh toán tiền thi hành án

Việc thanh toán tiền, tài sản khi người phải thi hành án tự nguyện thực hiện quyết định thi hành án hay bị đưa ra quyết cưỡng chế thi hành án đều được chi trả theo thứ tự ưu tiên như sau:

+ Đầu nhất là các chi phí thi hành án và tiền để người thi hành án giao nhà là nơi ở duy nhất (nếu bị cưỡng chế giao nhà mà Chấp hành viên nhận thấy số tiền còn lại sau khi thực hiện các nghĩa vụ thanh toán không đủ để người đó tìm kiếm nơi ở mới thì sẽ trích lại khoản tiền tương ứng với tiền thuê nhà trung bình trong 01 năm).

+ Sau khi đã trừ hai khoản trên thì số tiền thi hành án được chi trả cho tiền cấp dưỡng; tiền công lao động, tiền lương, các khoản trợ cấp theo quy định Bộ luật Lao động; tiền bồi thường thiệt hại theo quy định Bộ luật Dân sự. Tiếp theo là tiền án phí và cuối cùng là các khoản phải thi hành khác theo quyết định, bản án của Tòa án.

Trong trường hợp quyết định thi hành án được thi hành cho nhiều người, trong cùng một hàng thứ tự ưu tiên thanh toán thì những người được thi hành án sẽ được thanh toán dựa trên tỷ lệ số tiền mà họ được thi hành án.

Trong trường hợp số tiền thi hành án thu được từ quyết định cưỡng chế – thi hành án bắt buộc thì việc thi hành án cho nhiều người được ưu tiên cho những người đã có yêu cầu tính đến thời điểm có quyết định cưỡng chế. Những người được thi hành án còn lại được thanh toán số tiền còn lại theo quyết định thi hành án khác tính đến thời điểm thanh toán.

Sau khi hoàn thành hết tất cả nghĩa vụ thanh toán tiền để thực hiện quyết định thi hành án thì số tiền còn lại từ việc thanh lý tài sản sẽ được trả cho người phải thi hành án.

Trong trường hợp giải quyết phá sản thì việc thanh toán tiền thực hiện quyết định thi hành án được thực hiện theo  thứ tự quy định pháp luật về phá sản.

Trong trường hợp việc bán tài sản cầm cố, thế chấp hoặc bán tài sản theo quyết định, bản án áp dụng biện pháp kê biên tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thì số tiền thu được sau khi trừ các chi phí về thi hành án được ưu tiên thanh toán cho các nghĩa vụ được bảo đảm.

Bước 6: Kết thúc thi hành án

Việc kết thúc thi hành án được diễn ra khi có một trong các quyết định sau:

 • Quyết định của cơ quan thì hành án về việc trả đơn yêu cầu thi hành án;
 • Quyết định của cơ quan thi hành án về việc đình chỉ thi hành án;
 • Giấy tờ, tài liệu chứng minh đương sự đã thực hiện xong quyền và nghĩa vụ của mình trong quyết định thi hành án.

Đương sự trong vụ việc hay vụ án dân sự có quyền yêu cầu cơ quan thì hành án dân sự xác nhận kết quả thi hành án trong vụ việc hay vụ án dân sự đó khi người phải thi hành án đã thực hiện xong quyết định thi hành án. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm cấp giấy xác nhận kết quả thi hành án cho đương sự trong thời hạn 05 ngày làm việc, bắt đầu tính từ ngày nhận được yêu cầu.

===>>> Xem thêm: Các bước thu hồi nợ hiệu quả

5. Dịch vụ thuê luật sư của Công ty Luật Thái An

 Với kinh nghiệm nhiều năm trong công tác thu nợ thông qua giai đoạn thi hành án, xét thấy để giải quyết được giai đoạn thi hành án thành công, điều quan quan trọng là người phải thi hành án vẫn phải còn hoạt động, còn khả năng chi trả.

Trường hợp đảm bảo được điều kiện quan trọng này, bằng các biện pháp nghiệp vụ thi hành án được giải quyết qua nhiều năm, Công ty Luật Thái An sẽ hỗ trợ khách hàng để việc yêu cầu thi hành án đòi nợ hiệu quả.

Ngoài ra, Công ty luật Thái An xin giới thiệu Dịch vụ thu hồi nợ / dịch vụ đòi nợ hiệu quả dưới đây.

Còn chần chừ gì hãy liên hệ ngay với Công ty Luật Thái An chúng tôi để được tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc về thủ tục đòi nợ doanh nghiệp.

===>>> Xem thêm: Dịch vụ thu hồi nợ

===>>> Xem thêm: Bảng giá dịch vụ thu hồi nợ

Nguyễn Văn Thanh

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói