Mẫu hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế

Hiện nay, cũng tương tự như các gói thầu xây lắp, tư vấn giám sát, đối với gói thầu tư vấn thiết kế, các nhà thầu cũng thường tiến hành liên danh khi bản thân nhà thầu đang chưa đủ năng lực. Theo đó, nhu cầu giao kết hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế cũng nhiều hơn. Hiểu được nhu cầu của khách hàng, trong bài viết dưới đây, Công ty Luật Thái An sẽ cung cấp mẫu hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế.

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh mẫu hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế

Cơ sở pháp lý điều chỉnh mẫu hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế là các văn bản pháp lý sau đây:

2. Hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế là gì?

Hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế là loại hợp đồng được sử dụng trong đấu thầu, ghi nhận sự thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều bên dự thầu hợp tác, liên kết tạo thành một liên danh để tham gia dự thầu gói thầu tư vấn thiết kế và thực thi công việc (nếu trúng thầu).

Nhiều người thường sử dụng nhầm lẫn với thuật ngữ “hợp đồng liên doanh” song hai thuật ngữ này hoàn toàn khác nhau.

===>>> Xem thêm:So sánh Hợp đồng liên danh và Hợp đồng liên doanh

3. Hình thức của hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế

Căn cứ Khoản 3, Điều 5 Luật Đấu Thầu năm 2013 quy định:

“Trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên, trong đó quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh.”

Đồng thời tại khoản 1, Điều 71 Luật Đấu Thầu năm 2013 quy định:

“Đối với nhà đầu tư liên danh, tất cả các ngành viên liên danh phải trực tiếp ký, đóng dấu (nếu có) vào văn bản hợp đồng. Hợp đồng ký kết giữa các bên phải tuân thủ các quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.”

Như vậy khi tiến hành liên danh để đấu thầu gói thầu tư vấn thiết kế, hợp đồng liên danh giữa các nhà thầu phải được lập thành văn bản, các bên tham gia phải tiến hành ký tên, đóng dấu vào hợp đồng.

===>>> Xem thêm:Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng thế nào?

4. Soạn thảo nội dung hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế cần có lưu ý gì?

Nội dung của hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế cần ghi nhận các thỏa thuận phân định rõ quyền lợi, trách nhiệm, khối lượng công việc phải thực hiện và giá trị tương ứng của từng thành viên trong liên danh, kể cả người đứng đầu liên danh và trách nhiệm của người đứng đầu liên danh; vấn đề tài chính kế toán ..

5. Mẫu hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế

Trong bài viết này, Công ty Luật Thái An sẽ cung cấp mẫu hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế để Quý khách hàng tham khảo. Tùy vào trường hợp cụ thể mà khách hàng cần thay đổi, bổ sung mẫu hợp đồng để phù hợp với thực tiễn, hoặc liên hệ với Luật sư để được hỗ trợ tốt nhất.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-o0o———-

HỢP ĐỒNG LIÊN DANH TƯ VẤN THIẾT KẾ
SỐ
:………………….

 • Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ban hành ngày 14/6/2005;
 • Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ban hành ngày 24/11/2015;
 • Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ban hành ngày 18/06/2014, được sửa đổi bổ sung một số điều bởi Luật Xây dựng số: 62/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
 • Căn cứ Luật Đấu thầu số: 43/2013/QH13 ban hành ngày 26/11/2013;
 • Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh tại các giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các bên.
 • Căn cứ năng lực hiện có về tài chính, thiết bị, nhân lực và kinh nghiệm thi công công trình của các bên tham gia liên doanh

Hôm nay, ngày … tháng … năm …….., tại …………………, chúng tôi gồm:

THÀNH VIÊN THỨ NHẤT (BÊN A):

Tên đơn vị: ………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………..…………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………..…………………………………….

Điện thoại: …..……………………. Fax: (08)……………

Đại diện: Ông/bà …………………………..         Chức vụ: ………………………………

Tài khoản số: ……………………… Mở tại: ……………………………………………..

THÀNH VIÊN THỨ HAI (BÊN B):

Tên đơn vị: ………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………..…………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………..…………………………………….

Điện thoại: …..……………………. Fax: (08)……………

Đại diện: Ông/bà …………………………..         Chức vụ: ………………………………

Tài khoản số: ……………………… Mở tại: ……………………………………………..

===>>> Xem thêm: Điều kiện đối với các bên chủ thể hợp đồng

Cùng thống nhất ký kết Hợp đồng liên danh về việc cùng thực hiện dự án .với các nội dung sau:

Mẫu hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế chi tiết nhất
Doanh nghiệp cần có Mẫu hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế – Nguồn ảnh minh họa: Internet

Điều 1. Giải thích từ ngữ trong hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế

1.1.  “Bên”: được hiểu là Bên A hoặc Bên B.

1.2.  “Các Bên”: được hiểu là hai bên trong liên danh.

1.3.  “Liên danh”: là việc liên danh giữa Bên A và Bên B để cùng nghiên cứu, xin cấp phép đầu tư và thực hiện dự án ……………………….

1.4.   “Dự án”: là Dự án “………………………………” được mô tả tại Điều 1 Hợp đồng này.

1.5.  “Ngày hiệu lực”: là ngày Hợp đồng liên danh này được ký kết bởi đại diện có thẩm quyền hợp pháp của các bên.

1.6.  “Thời hạn”: là thời hạn của Dự án được quy định tại Điều 3 Hợp đồng này

1.7……………………….

Điều 2. Mục đích và nguyên tắc liên danh 

2.1. Mục đích liên danh:

Để thực hiện tốt gói thầu….,Bên A và Bên B đã liên doanh với nhau để tham dự gói thầu tư vấn thiết kế cho dự án……………….….theo thông tin dưới đây:

1.Dự án thiết kế gồm:

2. Chủ đầu tư:….

3.Gói thầu:…..

4.Tiêu chuẩn dự án thiết kế:….

2.2. Nguyên tắc hoạt động của Liên Danh:

 • Liên Danh hoạt động dựa trên nguyên tắc bảo vệ quyền, lợi ích của Các Bên và có trách nhiệm giữa Các Bên với nhau và nghĩa vụ đối với Chủ Đầu Tư.
 • Bên A sẽ thỏa thuận với Bên B về phần công việc mà hai bên sẽ thực hiện trong quá trình đấu thầu để tạo điều kiện tốt nhất
 • Không thành viên nào trong liên danh được phép liên danh với bên khác hoặc thành viên khác để thực hiện gói thầu này. Khi trúng thầu hai bên thực hiện phần công việc như đã thỏa thuận trong hợp đồng này. Nếu một trong các bên không thực hiện hoặc từ chối thực hiện các nghĩa vụ và trách nhiệm của mình thì phải :
  • Bồi thường cho thành viên liên danh
  • Bồi thường cho nhà đầu tư
  • Bồi thường cho các bên liên quan

Mức bồi thường dựa trên sự việc xảy ra và nằm trong phạm vi hành vi trực tiếp mà bên gây thiệt gây ra cho các bên.

Điều 3: Tên và phân công trong liên danh

3.1. Tên liên danh:

Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu này là: ……………………………………………………………………………………………….

3.2. Phân công trách nhiệm

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu …………. thuộc dự án …….. đối với từng thành viên như sau:

a) Thành viên đứng đầu liên danh:

Các bên nhất trí ủy quyền cho …… làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau:

[-Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ E-HSMT và văn bản giải trình, làm rõ E-HSDT hoặc văn bản đề nghị rút E-HSDT;

– Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh;

– Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;

– Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;

Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng …………[ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)].

b) Thành viên sử dụng chứng thư số để tham dự thầu là: …………..[ghi tên thành viên được phân công sử dụng chứng thư số].

c) Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công việc theo bảng dưới đây:

STT Tên Nội dung công việc đảm nhận Tỷ lệ % giá trị đảm nhận so với tổng giá dự thầu
1 Tên thành viên đứng đầu liên danh – ___

– ___

– ___%

– ___%

2 Tên thành viên thứ 2 – ___

– ___

– ___%

– ___%

…. …. …. ……
Tổng cộng Toàn bộ công việc của gói thầu 100%

Trên cơ sở phần khối lượng được phân chia theo tỷ lệ trên, các bên phải chịu trách nhiệm tổ chức triển khai theo tiến độ của dự án và thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng giao nhận được ký kết giữa chủ đầu tư và liên danh.

d) Người đại diện liên danh

-Bên ………. có quyền chỉ định 1 người đại diện liên danh theo từng giai doạn gói thầu hoặc toàn bộ gói thầu.

e) Con dấu liên danh

-Mọi con dấu sử dụng trong văn bản sẽ sử dung con dấu của Bên………….

f) Tài khoản liên danh

Hai bên thống nhất với nhau sẽ mở một tài khoản ở ngân hàng….do cả hai bên làm chủ. Tài khoản này sẽ được sử dụng để thanh toán, quyết toán với bên chủ đầu tư.

g) Mã số thuế, hóa đơn

Sử dụng mã số thuế, hoá đơn của Bên ……….. trong các Hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc thực hiện Gói Thầu của Dự Án bao gồm cả việc xuất các hóa đơn tài chính cho Chủ Đầu Tư.

Điều 4: Trách nhiệm chung và của mỗi bên trong hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế

4.1. Trách nhiệm chung

Trong quá trình lập hồ sơ dự thầu các bên sẽ cung cấp cho nhau các thông tin và hồ sơ cần thiết, cùng tập trung các điều kiện về năng lực tư vấn thiết kế của đơn vị mình cho liên danh với mục đích trúng thầu dự án

4.2. Trách nhiệm của mỗi bên trong liên danh:

 • Trong quá trình thi công mỗi thành viên phải tự chịu trách nhiệm riêng trong phạm vi hợp đồng của mình về mọi vấn đề liên quan đến tiến độ thực hiện hợp đồng, chịu trách nhiệm liên đới nhau theo tỷ lệ phân chia khối lượng đối với các vấn đề chung liên quan đến dự án.
 • Không một thành viên nào trong liên danh được quyền chuyển nhượng quyền lợi và trách nhiệm của mình theo hợp đồng liên danh này cho bên thứ ba nếu chưa có văn bản chấp thuận của các thành viên khác trong liên danh.

Điều 5. Các Vấn Đề Tài Chính

5.1. Mỗi Bên độc lập về tài chính, tự chịu trách nhiệm về chế độ tài chính của mình và tự chịu trách nhiệm về kết quả lỗ lãi trong phần việc được giao.

5.2. Kế toán:

Mỗi Bên chịu trách nhiệm thiết lập và thực hiện hệ thống và thủ tục kế toán các chi phí của mình tại Dự án theo chuẩn mực kế toán và quy định của pháp luật Việt Nam.

Bên ……….có trách nhiệm đại diện liên danh cung cấp hóa đơn tài chính đối với toàn bộ gói thầu của dự án khi chủ đầu tư yêu cầu.

Điều 6. Thời hạn của hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế

Thời hạn của Liên Danh: Thời hạn của Liên Danh bắt đầu kể từ ngày có hiệu lực của Hợp Đồng này và kết thúc thời hạn khi chấm dứt Hợp Đồng này.

Hợp đồng này sẽ tự hết hiệu lực nếu Liên Danh không trúng thầu hoặc không ký các hợp đồng với Chủ Đầu Tư và các trường hợp khác theo quy định pháp luật

Điều 7. Sửa đổi và bổ sung hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế

Hợp đồng này có thể được sửa đổi, bổ sung theo thoả thuận của các Bên.

Việc sửa đổi, bổ sung Hợp đồng này phải được sự thỏa thuận, được lập thành văn bản và được đại diện có thẩm quyền của các Bên ký kết theo quy định tại Hợp đồng này. Các phụ lục hợp đồng là bộ nhận không thể tách rời của Hợp đồng này.

Điều 8. Sự kiện bất khả kháng

8.1. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như thiên tai, hoả hoạn, chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh và các thảm hoạ khác chưa lường hết được, hoặc một trong hai bên bị phá sản, sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

===>>> Xem thêm: Các trường hợp bất khả kháng

8.2.  Nếu bất kỳ Bên nào bị cản trở trong việc thực hiện Hợp đồng này vì một Sự kiện Bất khả kháng, thì Bên đó sẽ ngay lập tức thông báo cho Bên kia bằng văn bản và trong vòng ……………… ngày.

Việc một trong hai bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng.

Điều 9. Phạt vi phạm hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế

Vấn đề phạt hợp đồng thực hiện theo thỏa thuận của các bên

===>>> Xem thêm:05 lưu ý về điều khoản phạt vi phạm hợp đồng

Điều 10. Bảo mật hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế

Mọi thông tin, tài liệu mà các Bên có được, dưới bất kỳ hình thức nào, liên quan đến việc ký kết, thực hiện Hợp đồng này sẽ được các Bên lưu giữ trong tình trạng bảo mật và không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, trừ trường hợp thực sự cần thiết và được sự chấp thuận của Bên kia, và ngoại trừ những trường hợp sau:

a)  Những thông tin đó được biết một cách độc lập thông qua bên thứ ba có quyền hợp pháp tiết lộ và chuyển giao thông tin đó; hoặc

b)  Thông tin được cung cấp cho luật sư, kiểm toán viên của mỗi Bên; hoặc

c)  Thông tin được phổ biến rộng rãi trong công chúng, không phải do lỗi của bất kỳ Bên nào; hoặc

d)  Thông tin bị yêu cầu phải tiết lộ với cơ quan Nhà nước theo quy định của pháp luật, việc tiết lộ ở mức độ yêu cầu và không vì mục đích nào khác tuy nhiên với điều kiện là một Bên sẽ thông báo cho Bên kia trước khi cung cấp thông tin.

===>>> Xem thêm:Quy định về bảo mật thông tin trong hợp đồng

Điều 11.  Giải quyết tranh chấp hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế

Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến Hợp đồng này trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng giữa Các Bên.

Trường hợp các bên không tự giải quyết được thì một trong Các Bên có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

Điều 12: Các điều khoản khác:

12.1 Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản của thỏa thuận liên danh này. Trong quá trình tham gia xây dựng có gì vướng mắc các bên sẽ thông báo cho nhau để cùng nhau thống nhất.

12.2 Thỏa thuận liên danh này được lập thành ……bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….. bản để thực hiện.

THÀNH VIÊN THỨ NHẤT THÀNH VIÊN THỨ HAI

 

Trên đây là mẫu hợp đồng liên danh thực hiện dự án. Nếu bạn còn thắc mắc liên quan đến mẫu hợp đồng liên danh thực hiện dự án, hãy gọi tới Tổng đài tư vấn pháp luật, để lại tin nhắn hoặc gửi thư tới: contact@luatthaian.vn.

===>>> Xem thêm: Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng liên danh

===>>> Xem thêm:Mẫu hợp đồng liên danh trong xây dựng

6. Dịch vụ tư vấn, rà soát và soạn thảo hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế, hợp đồng liên danh của Luật Thái An

Hiện nay, việc sử dụng dịch vụ tư vấn, soạn thảo hợp đồng liên danh, trong đó có hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế, của Luật sư là vô cùng cần thiết bởi đây là loại hợp đồng dễ xảy ra rủi ro, tranh chấp nên quyền và nghĩa vụ không được thỏa thuận rõ ràng.

Công ty Luật Thái An chuyên tư vấn, soạn thảo, rà soát các loại hợp đồng để đảm bảo tốt nhất quyền lợi của khách hàng. Để tìm hiểu về dịch vụ của chúng tôi, bạn vui lòng tham khảo các bài viết sau:

Ngoài dịch vụ soạn thảo hợp đồng, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như rà soát hợp đồngtư vấn đàm phán thương lượng, thực hiện, thanh lý và tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.

 

HÃY LIÊN HỆ NGAY LUẬT THÁI AN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ!

 

Đàm Thị Lộc

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói