Mẫu hợp đồng liên danh / Mẫu thoả thuận liên danh

Ngày nay, trong quá trình thực hiện một dự án hay một công trình nào đó mà năng lực của một chủ thể không đủ đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư thì các doanh nghiệp thường liên danh với nhau để đủ kiều kiện. Tuy nhiên quan hệ này cũng luôn tìm ẩn nhiều rủi ro, tranh chấp nếu quyền và nghĩa vụ của các bên không được quy định cụ thể trong hợp đồng. Bởi vậy, trong bài viết dưới đây, Công ty Luật Thái An sẽ cung cấp cho quý khách hàng mẫu hợp đồng liên danh chi tiết nhất.

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh mẫu hợp đồng liên danh – thỏa thuận liên danh

Cơ sở pháp lý điều chỉnh mẫu hợp đồng liên danh – thỏa thuận liên danh là các văn bản pháp lý sau đây: Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật Đấu thầu năm 2013…

2. Hợp đồng liên danh là gì?

Pháp luật hiện hành không có quy định cụ thể về khái niệm hợp đồng liên danh mà chỉ được đề cập đến trong quy định của Luật Đấu thầu về nhà thầu liên danh. Tuy nhiên có thể hiểu, hợp đồng liên danh là hình thức thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều bên liên quan về việc cùng hợp tác để thực hiện một dự án hoặc một công trình, hạng mục nào đó và cùng thu lợi nhuận từ sự hợp tác đó.

Hợp đồng liên danh được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực đấu thầu và các dự án đầu tư kinh tế.

===>>> Xem thêm:So sánh Hợp đồng liên danh và Hợp đồng liên doanh

3. Hình thức của hợp đồng liên danh

Pháp luật hiện hành cũng không có quy định về hình thức của hợp đồng liên danh nói chung mà tùy từng lĩnh vực, vấn đề mà pháp luật có thể có quy định riêng.

Chẳng hạn, trường hợp liên danh trong đấu thầu: Căn cứ Khoản 3, Điều 5 Luật Đấu Thầu quy định:

“Trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên, trong đó quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh.”

Đồng thời tại khoản 1, Điều 71 Luật Đấu Thầu năm 2013 quy định:

“Đối với nhà đầu tư liên danh, tất cả các ngành viên liên danh phải trực tiếp ký, đóng dấu (nếu có) vào văn bản hợp đồng. Hợp đồng ký kết giữa các bên phải tuân thủ các quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.”

Như vậy trong trường hợp hợp đồng liên danh giữa các nhà thầu phải được lập thành văn bản, các bên tham gia phải tiến hành ký tên, đóng dấu vào hợp đồng.

4. Mẫu hợp đồng liên danh/ thỏa thuận liên danh

Theo quy định thì một thỏa thuận liên danh được coi là hợp lệ khi nội dung của thỏa thuận phân định rõ quyền lợi, trách nhiệm, khối lượng công việc phải thực hiện và giá trị tương ứng của từng thành viên trong liên danh, kể cả người đứng đầu liên danh và trách nhiệm của người đứng đầu liên danh; chữ ký của các thành viên, con dấu …

Trong bài viết này, Công ty Luật Thái An sẽ cung cấp mẫu hợp đồng liên danh trong đấu thầu để Quý khách hàng tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

HỢP ĐỒNG LIÊN DANH

Số:……./HĐLD/………

 

Gói thầu: …

Thuộc dự án: …

Căn cứ hồ sơ mời thầu gói thầu:…ngày…tháng…năm …

 

Hôm nay, ngày … tháng … năm …….., tại …………………, chúng tôi gồm:

THÀNH VIÊN THỨ NHẤT (BÊN A):

Tên đơn vị: ………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………..…………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………..…………………………………….

Điện thoại: …..……………………. Fax: (08)……………

Đại diện: Ông/bà …………………………..         Chức vụ: ………………………………

Tài khoản số: ……………………… Mở tại: ……………………………………………..

THÀNH VIÊN THỨ HAI (BÊN B):

Tên đơn vị: ………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………..…………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………..…………………………………….

Điện thoại: …..……………………. Fax: (08)……………

Đại diện: Ông/bà …………………………..         Chức vụ: ………………………………

Tài khoản số: ……………………… Mở tại: ……………………………………………..

===>>> Xem thêm: Điều kiện đối với các bên chủ thể hợp đồng

Sau khi bàn bạc thỏa thuận, các bên cùng nhau thống nhất ký kết Hợp đồng liên danh với những nội dung như sau:

ĐIỀU 1.  CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI

Các từ và cụm từ sử dụng cho hợp đồng này sẽ có ý nghĩa như diễn giải sau đây (trừ khi ngữ cảnh đòi hỏi diễn đạt từ một ý nghĩa khác):

 • Hợp Đồng là: ………………………………………………………………..………………
 • Dự án là:…….…………………..……………………………………………………………
 • Chủ Đầu Tư là: ………………………………………………………………………………
 • Gói Thầu là: ……………………………………………………………………………..……
 • Liên Danh là liên danh nhà thầu giữa Bên A và Bên B để thực hiện Gói Thầu.
 • Bên/ Các Bên; Thành viên/ Thành viên Liên Danh là mỗi Bên trong Hợp đồng này hoặc cùng là Bên A và Bên B tùy theo ngữ cảnh.
 • …..

ĐIỀU 2.  MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN DANH

2.1. Mục đích liên danh:

Các Bên tự nguyện hình thành Liên Danh để tham gia gói thầu …………………… thuộc Dự Án ………………………………………………………………………………

2.2. Nguyên tắc hoạt động của Liên Danh:

 • Liên Danh hoạt động dựa trên nguyên tắc bảo vệ quyền, lợi ích của Các Bên và có trách nhiệm giữa Các Bên với nhau và nghĩa vụ đối với Chủ Đầu Tư.
 • Các thành viên cam kết không Thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh với thành viên khác để tham gia gói thầu này.
 • Trường hợp trúng thầu, không Thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng trừ khi được sự đồng ý bằng văn bản của các Thành viên trong Liên Danh. Trường hợp Thành viên của Liên Danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì Thành viên đó bị xử lý như sau:

+ Bồi thường thiệt hại cho Thành Viên khác trong Liên Danh.

+ Bồi thường thiệt hại cho Chủ Đầu Tư theo quy định nêu trong hợp đồng.

+ Bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan (nếu có).

ĐIỀU 3.  TÊN VÀ PHÂN CÔNG TRONG LIÊN DANH

3.1. Tên Liên Danh:

Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu này là:

…………………………………………………..

3.2. Các thành viên Liên Danh: Liên Danh gồm hai thành viên

 • Công ty …………………………………………….……………..
 • Công ty ……….…………………………………………………..

3.3. Đại diện Liên Danh:

 • Các bên thống nhất ủy quyền cho Bên A/hoặc Bên B làm đại diện cho Liên Danh và cũng là Thành Viên đứng đầu Liên Danh để trực tiếp giao dịch, ký kết, giải quyết mọi thủ tục liên quan đến công tác tham dự thầu và chịu trách nhiệm trước Chủ Đầu Tư về việc thực hiện Gói Thầu của Dự Án.
 • Đại Diện Liên Danh sẽ đại diện cho Liên Danh thực hiện những công việc chính sau đây:
 • Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình tham gia đấu thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ hồ sơ yêu cầu và văn bản giải trình, làm rõ hồ sơ đề xuất;
Hướng dẫn mẫu hợp đồng liên danh cơ bản
Hướng dẫn mẫu hợp đồng liên danh cơ bản- Nguồn ảnh minh họa: Internet
 • Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện và ký kết các hợp đồng, phụ lục hợp đồng và các thỏa thuận khác với Chủ Đầu Tư và các bên có liên quan (nếu có);
 • Ký đơn kiến nghị trong trường hợp Chủ Đầu Tư, nhà thầu có kiến nghị;
 • Các công việc liên quan để thực hiện Gói Thầu của Dự Án.

3.4. Người đại diện Liên Danh:

Các bên thống nhất ủy quyền cho Bên……… có quyền chỉ định người đại diện Liên Danh trong từng thời kỳ cụ thể hoặc cho toàn thời gian thực hiện của Liên Danh.

Người đại diện Liên Danh được ủy quyền trực tiếp quan hệ với Chủ Đầu Tư và các cơ quan liên quan ký hợp đồng dự thầu, các Hợp đồng để thực hiện Gói Thầu của Dự Án, các hợp đồng khác và các tài liệu liên quan đến Dự Án.

3.5. Con dấu của Liên Danh:

Các bên thống nhất sử dụng con dấu trong các văn bản của Liên Danh là con dấu của Bên……

3.6. Tài khoản liên danh:

Thống nhất sử dụng một tài khoản do Bên…… làm chủ tài khoản. Tài khoản này sẽ được sử dụng để thanh toán, quyết toán với Chủ Đầu Tư và các Nhà thầu theo các thông tin sau:

Tên tài khoản: …………………………………………………….

Tài khoản số: ……………………  tại Ngân hàng ……………………. –  Chi nhánh:……………

3.7. Mã số thuế, hóa đơn của Liên Danh:

Sử dụng mã số thuế, hoá đơn của Bên A trong các Hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc thực hiện Gói Thầu của Dự Án bao gồm cả việc xuất các hóa đơn tài chính cho Chủ Đầu Tư.

3.8. Địa chỉ giao dịch của Liên Danh:

– Tên công ty: …………………………….

– Địa chỉ: …………………………………………………….

ĐIỀU 4. THỜI HẠN CỦA LIÊN DANH

4.1. Thời hạn của Liên Danh bắt đầu kể từ ngày Hợp đồng này có hiệu lực.

4.2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:

 • Các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng;
 • Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;
 • Nhà thầu liên danh không trúng thầu;
 • Hủy đấu thầu gói thầu … thuộc dự án … theo thông báo của bên mời thầu.

ĐIỀU 5.  PHÂN CHIA TRÁCH NHIỆM QUYỀN HẠN GIỮA CÁC THÀNH VIÊN TRONG LIÊN DANH

5.1. Bên A chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây:

……………..

5.2. Bên B chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây:

………………………..

5.3. Trách nhiệm, quyền hạn của Đại diện Liên danh:

 • Chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành trong Liên Danh để thực hiện tiến độ của Gói thầu.
 • ………………………..

ĐIỀU 6.  CÔNG TÁC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

 • Mỗi Bên độc lập về tài chính, tự chịu trách nhiệm về chế độ tài chính của mình và tự chịu trách nhiệm về kết quả lỗ lãi trong phần việc được giao.
 • Bên …….. có trách nhiệm đại diện cho Liên Danh để quyết toán và xuất hóa đơn tài chính đối với toàn bộ Gói thầu của Dự án cho Chủ đầu tư.
 • ……………………………………………

ĐIỀU 7. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

7.1.      Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như thiên tai, hoả hoạn, chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh và các thảm hoạ khác chưa lường hết được, hoặc một trong hai bên bị phá sản, sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc một trong hai bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng.

7.2.      Ngay khi phát hiện ra sự kiện bất khả kháng làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng thì bên chịu ảnh hưởng trực tiếp của sự kiện bất khả kháng phải thông báo cho bên còn lại trong thời gian …..ngày, kể từ khi phát hiện ra sự kiện bất khả kháng.

===>>> Xem thêm: Xây dựng điều khoản bất khả kháng trong hợp đồng

ĐIỀU 8.  TRANH CHẤP KHIẾU NẠI

Trường hợp có tranh chấp giữa Các Bên thì Các Bên phải cùng nhau thương lượng bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác và tôn trọng quyền lợi chính đáng của nhau.

Trường hợp các bên không tự giải quyết được thì một trong Các Bên có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết..

===>>> Xem thêm: Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại

ĐIỀU 9.  CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

9.1. Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

– Các Bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng;

– Các Bên cùng thỏa thuận chấm dứt;

===>>> Xem thêm:Các trường hợp chấm dứt hợp đồng

9.2. Các Bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản trong Hợp Đồng này. Trong quá trình tham gia xây dựng có gì vướng mắc các bên sẽ thông báo cho nhau để cùng nhau thống nhất.

9.3. Khi triển khai thực hiện Dự án nếu có bổ sung thay đổi hai bên sẽ ký phụ lục hợp đồng và cùng nhau bàn bạc nội dung cụ thể để ký hợp đồng (nếu có).

9.4. Hợp Đồng này được lập thành ……… bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …… bản để thực hiện, ……. bản gửi Chủ Đầu Tư.

BÊN A BÊN B

===>>> Xem thêm: Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng liên danh

===>>> Xem thêm:Tư vấn luật đấu thầu

Trên đây là mẫu hợp đồng liên danh cơ bản. Nếu bạn còn thắc mắc liên quan đến mẫu hợp đồng liên danh, hãy gọi tới Tổng đài tư vấn pháp luật, để lại tin nhắn hoặc gửi thư tới: contact@luatthaian.vn.

5. Dịch vụ tư vấn, rà soát và soạn thảo hợp đồng liên danh của Luật Thái An

Hiện nay, pháp luật chưa có nhiều quy định điều chỉnh các hoạt động liên danh, liên kết vậy nên việc sử dụng dịch vụ tư vấn, soạn thảo của Luật sư là vô cùng cần thiết.  Đây là một khoản đầu tư thông minh so với chi phí phải bỏ ra khi có rủi ro pháp lý.

Công ty Luật Thái An chuyên tư vấn, soạn thảo, rà soát các loại hợp đồng, trong đó có hợp đồng tư vấn để đảm bảo tốt nhất quyền lợi của khách hàng. Để tìm hiểu về dịch vụ của chúng tôi, bạn vui lòng tham khảo các bài viết sau:

Ngoài dịch vụ soạn thảo hợp đồng, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như rà soát hợp đồngtư vấn đàm phán thương lượng, thực hiện, thanh lý và tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.

HÃY LIÊN HỆ NGAY LUẬT THÁI AN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ!

 

 

Đàm Thị Lộc

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói