Mẫu đơn kháng cáo ly hôn

Kháng cáo là quyền của đương sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự. Kháng cáo ly hôn là trường hợp vợ hoặc chồng kháng cáo bản án ly hôn chưa có hiệu lực của Tòa án cấp sơ thẩm để yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm. Để kháng cáo thì các chủ thể phải nộp đơn kháng cáo ly hôn đến Tòa án có thẩm quyền. Bởi vậy, trong bài viết dưới đây, Công ty Luật Thái An sẽ hướng dẫn khách hàng soạn thảo mẫu đơn kháng cáo ly hôn.

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh mẫu đơn kháng cáo ly hôn

Cơ sở pháp lý điều chỉnh mẫu đơn kháng cáo ly hôn là các văn bản pháp lý sau đây:

 • Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015
 • Luật Hôn nhân và gia đình 52/2014/QH13
 • Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

2. Đơn kháng cáo ly hôn là gì?

Theo Điều 270 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định:

Xét xử phúc thẩm là việc Tòa án cấp phúc thẩm trực tiếp xét xử lại vụ án mà bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị.”

Đơn kháng cáo ly hôn có thể hiểu là văn bản ghi nhận ý chí của vợ hoặc chồng trong trường hợp không đồng ý một phần hay toàn bộ bản án ly hôn của Tòa án cấp sơ thẩm nhằm mục đích yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xem xét giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm.

===>>> Xem ngay:Thế nào là phiên toà xét xử phúc thẩm ?

3. Người có quyền kháng cáo ly hôn

Căn cứ Điều 271 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định về quyền kháng cáo trong các vụ án dân sự như sau:

Điều 271. Người có quyền kháng cáo

Đương sự, người đại diện hợp pháp của đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm, quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự của Tòa án cấp sơ thẩm để yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm.

Theo đó, đương sự (vợ hoặc chồng hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) có quyền kháng cáo đối với bản án ly hôn chưa có hiệu lực pháp luật của Tòa án cấp sơ thẩm để yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm. Vợ hoặc chồng không được ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục kháng cáo bản án ly hôn.

Vì vậy, có thể thấy điều kiện để kháng cáo ly hôn như sau:

 • Người vợ hoặc chồng không đồng ý với một phần hay toàn bộ quyết định của bản án ly hôn sơ thẩm
 • Bản án sơ thẩm ly hôn chưa có hiệu lực, thời hạn kháng cáo còn
 • Người soạn thảo đơn kháng cáo phải là người có quyền kháng cáo.

4. Các nội dung cơ bản trong mẫu đơn kháng cáo ly hôn là gì?

Đơn kháng cáo ly hôn phải có các nội dung chính theo khoản 1 Điều 272 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 như sau:

“Điều 272. Đơn kháng cáo

1.Khi thực hiện quyền kháng cáo, người kháng cáo phải làm đơn kháng cáo.

Đơn kháng cáo phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm làm đơn kháng cáo;

b) Tên, địa chỉ; số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người kháng cáo;

c) Kháng cáo toàn bộ hoặc phần của bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật;

d) Lý do của việc kháng cáo và yêu cầu của người kháng cáo;

đ) Chữ ký hoặc điểm chỉ của người kháng cáo.”

đơn kháng cáo
Đương sự có thể soạn đơn kháng cáo nếu không đồng ý một phần hoặc toàn bộ bản án sơ thẩm đã tuyên – Nguồn ảnh minh họa: Internet

Đơn kháng cáo phải được gửi cho Tòa án cấp sơ thẩm đã ra bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo. Trường hợp đơn kháng cáo được gửi cho Tòa án cấp phúc thẩm thì Tòa án đó phải chuyển cho Tòa án cấp sơ thẩm để tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Bộ luật này.

Kèm theo đơn kháng cáo, người kháng cáo phải gửi tài liệu, chứng cứ bổ sung (nếu có) để chứng minh cho kháng cáo của mình là có căn cứ và hợp pháp.

5.Mẫu đơn kháng cáo ly hôn mới nhất

Đơn kháng cáo được soạn thảo theo Mẫu số 54-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  …, ngày….. tháng …… năm……

MẪU ĐƠN KHÁNG CÁO LY HÔN

Kính gửi: Tòa án nhân dân (1) …..

Người kháng cáo: (2) ……

Địa chỉ: (3) …….

Số điện thoại:………/Fax:…..

Địa chỉ thư điện tử……..(nếu có)

Là:(4)………

Kháng cáo: (5)…….

Lý do của việc kháng cáo:(6)…….

Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết những việc sau đây:(7)…….

Những tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo gồm có:(8)

1……..

2……..

3.……

NGƯỜI KHÁNG CÁO(9)

6.  Hướng dẫn soạn thảo mẫu đơn kháng cáo ly hôn mới nhất

(1) Ghi tên Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án. Nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện nào, thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh/thành phố nào (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội). Nếu đơn kháng cáo được gửi qua bưu điện thì cần ghi địa chỉ cụ thể của Tòa án.

(2) Nếu người kháng cáo là cá nhân thì ghi họ tên của cá nhân đó; nếu người kháng cáo ủy quyền cho người khác thì ghi họ, tên của người đại diện theo ủy quyền của người kháng cáo, của người kháng cáo ủy quyền kháng cáo, nếu người kháng cáo là cơ quan, tổ chức thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó (ghi như đơn kháng cáo) và ghi họ tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó

(3) Nếu người kháng cáo là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Địa chỉ: trú tại thôn B, xã C, huyện H, tỉnh T)

(4) Ghi tư cách tham giá tố tụng của người kháng cáo:

Ví dụ: …. là bị đơn trong vụ án ly hôn được Tòa án nhân dân………….. thụ lý theo Bản án số …..………… giữa tôi và:

Anh/Chị:………………………………….. Sinh năm:…………

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

(5) Ghi cụ thể kháng cáo bản án, quyết định sơ thẩm hoặc phần nào của bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật đó (ví dụ: kháng cáo toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm số …………../DS-ST ngày ……… của Tòa án nhân dân tỉnh C).

(6) Ghi lý do cụ thể của việc kháng cáo:

Ví dụ: Ngày…/…./……, vụ án ly hôn giữa tôi và Anh/Chị được Tòa án nhân dân giải quyết bằng Bản án số………….. Trong đó, ghi nhận:

1./……………..

2./………………

Tuy nhiên,…………………………………

(Trình bày hoàn cảnh, lý do dẫn đến việc bạn yêu cầu chủ thể có thẩm quyền xem xét lại vụ án/quyết định sơ thẩm này của Tòa án, đó có thể là do bạn nhận thấy việc giải quyết của Tòa án là không phù hợp với quy định của pháp luật, việc giải quyết của Tòa là không hợp lý, trái quy định của pháp luật,…)

Căn cứ điểm…. Khoản…. Điều…. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định:

“…” (Trích quy định của pháp luật chứng minh trong trường hợp của bạn, bạn có quyền kháng cáo và chủ thể có thẩm quyền có nghĩa vụ giải quyết)

(7) Nêu cụ thể từng vấn đề mà người kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết.

Ví dụ: Về vấn đề chia tài sản sau ly hôn, cấp dưỡng cho con chung sau ly hôn….

(8) Trường hợp có các tài liệu, chứng cứ bổ sung thì phải ghi đầy đủ tên các tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo để chứng minh cho kháng cáo của mình là có căn cứ và hợp pháp.

(9) Nếu người kháng cáo là cá nhân thì phải ký tên hoặc điểm chỉ và ghi rõ họ tên của người kháng cáo đó; nếu là cơ quan, tổ chức kháng cáo thì người đại điện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức kháng cáo ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó, trường hợp doanh nghiệp kháng cáo thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp.

===>>> Xem ngay:Án phí phúc thẩm khi kháng cáo bản án ly hôn là bao nhiêu ?

===>>> Xem ngay:Được quyền nuôi con nhưng chồng không giao con thì làm thế nào ?

Trên đây là phần tư vấn về vấn đề mẫu đơn kháng cáo ly hôn. Để được tư vấn trong từng trường hợp cụ thể, hãy gọi Tổng đài tư vấn luật hôn nhân và gia đình của Luật Thái An. Luật sư sẽ giải thích cặn kẽ những gì chưa thể hiện được hết trong bài viết này.

6. Dịch vụ luật sư ly hôn của Luật Thái An

Sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn và giải quyết ly hôn là một lựa chọn khôn ngoan bởi luật sư sẽ giúp bạn bảo vệ lợi ích hợp pháp một cách tối đa khi chia tài sản vợ chồng, khi giải quyết việc nuôi con và cấp dưỡng cho con. Trong trường hợp bạn muốn kháng cáo bản án sơ thẩm thì việc tìm đến Luật sư tư vấn là vô cùng cần thiết.

Nếu bạn cần dịch vụ luật sư tư vấn và giải quyết ly hôn cho mình, bạn vui lòng tham khảo dịch vụ của chúng tôi khi xem bài viết Dịch vụ ly hôn.

 

HÃY LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Nguyễn Văn Thanh

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói