Nhượng quyền thương mại đã trở nên rất phổ biến tại Việt Nam. Các doanh nghiệp Việt Nam nhận nhượng quyền thương mại từ các công ty nước ngoài và cả từ các công ty Việt Nam khác. Khi đó họ rất cần hợp đồng nhượng quyền thương mại hợp pháp, kín kẽ để bảo vệ tốt nhất quyền và nghĩa vụ hợp pháp. Điều này đặc biệt quan trọng khi tranh chấp nhượng quyền thương mại cũng không hiếm gặp.

Trong bài viết dưới đây đề cập về dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại với nhiều ưu điểm chất lượng dịch vụ tốt, thời hạn hoàn thành nhanh chóng và mức chi phí rất hợp lý.


Mục lục tóm tắt

I. Căn cứ pháp lý khi tư vấn soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại

Việc soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại cần dựa vào các văn bản pháp luật sau:

 • Luật thương mại 2005
 • Nghị định 35/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại
 • Thông tư 04/2016/TT-BTC  sửa đổi một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượụ, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực
 • Thông tư 09/2006/TT-BTM hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại do Bộ thương mại ban hành

II. Khái quát về hợp đồng nhượng quyền thương mại:

1. Điều kiện đối với Bên nhượng quyền:

Các chủ thể ký kết hợp đồng nhượng quyền phải đáp ứng điều kiện về chủ thể hợp đồng nhằm hạn chế các tranh chấp nhượng quyền thương mại phát sinh. Thương nhân được phép cấp quyền thương mại khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 • Hệ thống kinh doanh dùng để nhượng quyền đã hoạt động ít nhất một năm. Nếu thương nhân Việt Nam là Bên nhận quyền sơ cấp từ Bên nhượng quyền nước ngoài: Thương nhân Việt Nam này phải kinh doanh theo nhượng quyền thương mại ít nhất là một năm ở Việt Nam, trước khi tiến hành cấp lại quyền thương mại;
 • Đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền;
 • Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng của quyền thương mại không vi phạm quy định của pháp luật.

2. Điều kiện đối với bên nhận quyền

Thương nhân được phép nhận quyền thương mại khi có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với đối tượng của quyền thương mại.

3. Hàng hoá, dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền thương mại

 • Hàng hoá, dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền thương mại là hàng hoá, dịch vụ không thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh.
 • Trường hợp hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh, Danh mục hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh sau khi được cơ quan quản lý ngành cấp Giấy phép kinh doanh hoặc có đủ điều kiện kinh doanh.

4. Hình thức hợp đồng nhượng quyền thương mại

Hợp đồng nhượng quyền thương mại phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương

5. Nội dung của hợp đồng nhượng quyền thương mại

Trong trường hợp các bên lựa chọn áp dụng luật Việt Nam, hợp đồng nhượng quyền thương mại có thể có các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Nội dung của quyền thương mại.
 • Quyền, nghĩa vụ của Bên nhượng quyền.
 • Quyền, nghĩa vụ của Bên nhận quyền.
 • Giá cả, phí nhượng quyền định kỳ và phương thức thanh toán.
 • Thời hạn hiệu lực của hợp đồng.
 • Gia hạn, chấm dứt hợp đồng và giải quyết tranh chấp nhượng quyền thương mại.

6. Ngôn ngữ trong hợp đồng nhượng quyền thương mại

Hợp đồng nhượng quyền thương mại phải được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp nhượng quyền từ Việt Nam ra nước ngoài, ngôn ngữ của hợp đồng nhượng quyền thương mại do các bên thoả thuận. Trong trường hợp này, Hợp đồng cũng cần quy định ngôn ngữ giải thích hợp đồng, làm cơ sở để giải quyết tranh chấp nhượng quyền thương mại

hop-dong-nhuong-quyen-thuong-mai

7. Thời hạn của hợp đồng nhượng quyền thương mại

 • Thời hạn hợp đồng nhượng quyền thương mại do các bên thoả thuận
 • Hợp đồng nhượng quyền thương mại có thể chấm dứt trước thời hạn trong một số trường hợp theo quy định của pháp luật.

8. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng

 • Hợp đồng nhượng quyền thương mại có hiệu lực từ thời điểm giao kết trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.
 • Nếu trong hợp đồng nhượng quyền thương mại có phần nội dung về chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ thì phần đó có hiệu lực theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

9. Quyền và nghĩa vụ bên nhượng quyền thương mại

a. Quyền của bên nhượng quyền:

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thương nhân nhượng quyền có các quyền sau đây:

 • Nhận tiền nhượng quyền;
 • Tổ chức quảng cáo cho hệ thống nhượng quyền thương mại và mạng lưới nhượng quyền thương mại;
 • Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất hoạt động của bên nhận quyền nhằm bảo đảm sự thống nhất của hệ thống nhượng quyền thương mại và sự ổn định về chất lượng hàng hoá, dịch vụ.

b. Nghĩa vụ của bên nhượng quyền:

 • Cung cấp tài liệu hướng dẫn về hệ thống nhượng quyền thương mại cho bên nhận quyền;
 • Đào tạo ban đầu và cung cấp trợ giúp kỹ thuật thường xuyên cho thương nhân nhận quyền;
 • Thiết kế và sắp xếp địa điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ bằng chi phí của thương nhân nhận quyền;
 • Bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ đối với đối tượng được ghi trong hợp đồng nhượng quyền;
 • Đối xử bình đẳng với các thương nhân nhận quyền trong hệ thống nhượng quyền thương mại.

c. Quyền của bên nhận quyền:

 • Yêu cầu thương nhân nhượng quyền cung cấp đầy đủ trợ giúp kỹ thuật có liên quan;
 • Yêu cầu thương nhân nhượng quyền đối xử bình đẳng với các thương nhân nhận quyền khác trong hệ thống.

d. Nghĩa vụ của bên nhận quyền:

 • Trả tiền nhượng quyền và các khoản thanh toán khác theo hợp đồng nhượng quyền thương mại;
 • Đầu tư đủ cơ sở vật chất, nguồn tài chính và nhân lực để tiếp nhận các quyền và bí quyết kinh doanh;
 • Chấp nhận sự kiểm soát, giám sát và hướng dẫn của bên nhượng quyền; tuân thủ các yêu cầu về thiết kế, sắp xếp địa điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ của thương nhân nhượng quyền;
 • Giữ bí mật về bí quyết kinh doanh đã được nhượng quyền, kể cả sau khi hợp đồng nhượng quyền thương mại kết thúc hoặc chấm dứt;
 • Ngừng sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh và các quyền sở hữu trí tuệ khác (nếu có) hoặc hệ thống của bên nhượng quyền khi kết thúc hoặc chấm dứt hợp đồng;

10. Nhượng quyền lại cho bên thứ ba:

Bên nhận quyền có quyền nhượng quyền lại cho bên thứ ba (gọi là bên nhận lại quyền) nếu được sự chấp thuận của bên nhượng quyền.

11. Đăng ký nhượng quyền thương mại:

 • Trước khi nhượng quyền thương mại, bên dự kiến nhượng quyền phải đăng ký với Bộ Thương mại.
 • Chính phủ quy định chi tiết điều kiện kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại và trình tự, thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại.

III. Điều kiện để hợp đồng nhượng quyền thương mại có hiệu lực:

Trên thực tế, có những hợp đồng bị vô hiệu dẫn đến việc tranh chấp hợp đồng không được giải quyết thông qua tòa án cũng như các cơ quan pháp luât khác. Khi ký kết hợp đồng nhượng quyền thương mại, bạn cần lưu ý cần đảm bảo các điều kiện để hợp đồng có hiệu lực, xin mời xem bài viết Các điều kiện để hợp đồng có hiệu lực của chúng tôi.

HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI rất đa dạng và tương đối phức tạp, đòi hỏi không chỉ kiến thức, kỹ năng, mà còn kinh nghiệm đàm phán, soạn thảo và thực thi hợp đồng. Có một sự thật là không ít doanh nghiệp Việt Nam hào phóng mua sắm, chi tiêu tiệc tùng… nhưng lại phó thác cho nhân viên văn phòng, kết toán soạn thảo những hợp đồng nhượng quyền thương mại dựa vào sự tìm kiếm trên mạng nhằm tiết kiệm chi phí. Thế nên, đa phần họ thường ký những hợp đồng kinh tế đầy rủi ro, dễ phát sinh tranh chấp có thể làm doanh nghiệp “khuynh gia bại sản” !!!

III. Dịch vụ soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại tại Công ty Luật Thái An

Chúng tôi chuyên soạn thảo các loại hợp đồng, trong đó có rất nhiều loại hợp đồng chuyển nhượng như sau:

a. Các loại hợp đồng nhượng quyền thương mại chúng tôi soạn thảo

Hợp đồng chuyển nhượng giữa các bên có địa vị pháp lý khác nhau:

 • Hợp đồng chuyển nhượng giữa cá nhân với cá nhân
 • hợp đồng chuyển nhượng giữa cá nhân và công ty
 • hợp đồng chuyển nhượng giữa công ty với công ty

Hợp đồng chuyển nhượng các đối tượng khác nhau:

 • hợp đồng chuyển nhượng đất đai
 • hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng chuyển nhượng vốn góp
 • hợp đồng chuyển nhượng cửa hàng, hợp đồng chuyển nhượng spa
 • hợp đồng chuyển nhượng dự án
 • hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu
 • hợp đồng nhượng quyền thương mại, hợp đồng nhượng quyền kinh doanh
 • hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp, hợp đồng nhượng quyền thương hiệu
 • hợp đồng chuyển nhượng bản quyền
 • hợp đồng chuyển nhượng quyền đòi nợ, hợp đồng chuyển nhượng quyền góp vốn, hợp đồng chuyển nhượng quyền mua cổ phần, hợp đồng chuyển nhượng quyền mua chung cư
 • hợp đồng chuyển nhượng quyền phát triển dự án
 • …….

b. Giá dịch vụ soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại

Bạn vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ tại LINK NÀY

c. Quy trình cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại

Bạn vui lòng tham khảo quy trình cung cấp dịch vụ tại LINK NÀY

d. Thời gian cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại

Thời gian soạn thảo hợp đồng là 3 – 5 ngày kể từ khi khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin.


Lựa chọn sử dụng Dịch vụ tư vấn hợp đồng là một khoản đầu tư thông minh, luôn sinh lời so với chi phí phải xử lý tranh chấp nhượng quyền thương mại.

Nếu cần một bản Hợp đồng nhượng quyền thương mại thật chặt chẽ, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích của bạn thì đừng ngần ngại liên hệ với Công ty luật Thái An. 

Ngoài dịch vụ soạn thảo hợp đồng, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như rà soát hợp đồngtư vấn đàm phán thương lượng, thực hiện, thanh lý hợp đồng và Dịch vụ giải quyết tranh chấp hợp đồng.


Tác giả bài viết:

Tiến sỹ luật học, Luật sư Nguyễn Văn Thanh – Giám đốc Công ty luật Thái An

 • Thành viên Đoàn Luật sư TP. Hà Nội và Liên đoàn Luật sư Việt Nam
 • Lĩnh vực hành nghề chính:
  * Tư vấn pháp luật: Doanh nghiệp, Đầu tư, Xây dựng, Thương mại, Lao động, Dân sự, Hình sự, Đất đai, Hôn nhân và gia đình
  * Tố tụng và giải quyết tranh chấp: Kinh doanh thương mại, Đầu tư, Xây dựng, Lao động, Bảo hiểm, Dân sự, Hình sự, Hành chính, Đất đai, Hôn nhân và gia đình 

Xem thêm Luật sư Nguyễn Văn Thanh.

Contact Me on Zalo
1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói