Viết đơn khiếu nại tập thể như thế nào ?

Quyền khiếu nại, quyền kiến nghị là quyền cơ bản của dân được ghi nhận trong Luật Khiếu nại, Luật tố cáo. Khiếu nại, kiến nghị có thể về một văn bản của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Khiếu nại, kiến nghị về hành vi hành chính của một đơn vị, một cá nhân. Đối tượng bị ảnh hưởng, đối tượng hướng tới của các văn bản có thể là cá nhân cũng có thể là tập thể, tổ chức hoặc cơ quan. Trong bài viết dưới đây, Công ty Luật Thái An sẽ hướng dẫn viết đơn khiếu nại tập thể.

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh vấn đề viết đơn khiếu nại tập thể

Cơ sở pháp lý điều chỉnh các vấn đề liên quan đến đơn khiếu nại tập thể là:

 • Luật khiếu nại năm 2011 ,
 • Nghị định 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại
 • và các văn bản pháp lý chuyên ngành khác

2. Khiếu nại là gì?

Căn cứ khoản 1 Điều 2 Luật Khiếu nại năm 2011 quy định:

“Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.”

===>>> Xem thêm: Các trường hợp khiếu nại về đất đai

3. Tại sao cần làm đơn khiếu nại tập thể?

Việc viết đơn khiếu nại tập thể đặt ra khi lợi ích của nhiều người cùng bị ảnh hưởng vì một vấn đề gì đó cần khiếu nại để giải quyết và bảo vệ quyền lợi bản thân và tập thể.

Việc lập mẫu đơn kiến nghị tập thể có thể là khi họ cảm thấy cấp trên của mình không đảm bảo quyền lợi của họ, có xử phân biệt đối xử thì tập thể hoặc bị sa thải tập thể…. Hoặc khi các hộ dân cùng nhau bị ảnh hưởng (ví dụ như các quyết định thu hồi đất hoặc các vấn đề về môi trường….) bởi một vấn đề nào đó thì có thể làm đơn đơn khiếu nại gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết.

Người bị khiếu nại là cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước có quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại; cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có quyết định kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại.

===>>> Xem thêm: Thời hiệu khiếu nại

Những điều cần biết khi viết đơn khiếu nại tập thể
Viết đơn khiếu nại tập thể có những đặc thù riêng – Nguồn ảnh minh họa: Internet

4. Quy định pháp luật về khiếu nại tập thể như thế nào?

Căn cứ Điều 6 Nghị định 124/2020/NĐ-CP thì khi nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung thì phải cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại. Người đại diện phải là người khiếu nại.

Việc cử đại diện được thực hiện như sau:

 • Trường hợp có từ 05 đến 10 người khiếu nại thì cử không quá 02 người đại diện;
 • Trường hợp có từ 11 người khiếu nại trở lên thì có thể cử thêm người đại diện, nhưng không quá 05 người đại diện.

Theo đó, cần có văn bản cử người đại diện khiếu nại theo quy định tại Điều 7 Nghị định 124/2020/NĐ-CP  như sau:

“Điều 7. Văn bản cử người đại diện

1. Việc cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều 8 của Luật Khiếu nại và được thể hiện bằng văn bản.

2. Văn bản cử người đại diện khiếu nại phải có những nội dung sau:

a) Ngày, tháng, năm;

b) Họ, tên, địa chỉ của đại diện người khiếu nại;

c) Nội dung, phạm vi được đại diện;

d) Chữ ký hoặc điểm chỉ của những người khiếu nại;

đ) Các nội dung khác có liên quan (nếu có).

3. Người đại diện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đại diện của mình.”

Như vậy, căn cứ vào quy định trên, có quyền khiếu nại tập thể nhưng phải cử người đại điện để trình bày nội dung khiếu nại. Người đại diện phải là người khiếu nại.

4. Mẫu đơn khiếu nại tập thể như thế nào?

Công ty Luật Thái An sẽ cung cấp mẫu đơn khiếu nại tập thể cơ bản nhất theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP  như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

…, ngày… tháng … năm…..

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi:……………… (ghi Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại)

Họ và tên người khiếu nại: ……………………………………………………………………………… ;

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân …………………………. , ngày cấp ……………,

nơi cấp:……………………

Tên của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại: ………………………………………………….. ;

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………

Khiếu nại về việc: ………………………………………………………………………………………

Nội dung khiếu nại: …………………………………………………………………………………….

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có).

 

NGƯỜI KHIẾU NẠI
(Chữ ký hoặc điểm chỉ)

Họ và tên

===>>> Xem thêm: Thủ tục khiếu nại

5. Điền nội dung vào mẫu đơn khiếu nại tập thể như thế nào?

Khi điền nội dung vào mẫu đơn khiếu nại tập thể bạn cần lưu ý 4 điều sau đây:

5.1. Người khiếu nại.

Phải ghi đầy đủ họ và tên địa chỉ của người khiếu nại, nếu có người đại diện thì ghi rõ họ tên của người đại diện và ghi rõ mối quan hệ của họ với người khiếu nại.

 • Nếu là người đại diện của cơ quan, tổ chức thực hiện việc khiếu nại thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình được đại diện;
 • Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân ủy quyền.
 • Nếu người khiếu nại không có CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân thì ghi các thông tin theo giấy tờ tùy thân.

5.2. Đối tượng bị khiếu nại.

Trong đơn khiếu nại cần ghi rõ khiếu nại về việc gì, nếu khiếu nại về các vấn đề sau:

 • Về hành vi hành chính: Phải ghi rõ họ tên chức vụ địa chỉ, người thực hiện hành vi hành chính.
 • Quyết định hành chính: Phải ghi rõ cơ quan ra quyết định; số quyết định; ngày tháng năm ra quyết định; người ký quyết định.

5.3. Nội dung khiếu nại:

 • Trong đơn khiếu nại cần ghi rõ những quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm: phải ghi rõ quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính đã xâm phạm đến những quyền và lợi ích hợp pháp nào của mình.
 • Tóm tắt việc khiếu nại: ghi ngắn gọn, rõ ràng, trung thực diễn biến nội dung vụ việc khiếu nại.
 • Ghi  rõ cơ sở của việc khiếu nại;
 • Với các đơn khiếu nại sau lần đầu thì trong mẫu đơn khiếu nài có thể ghi rõ việc đã gửi đơn đến cơ quan nào, đã được những cơ quan nào giải quyết và kết quả giải quyết.
 • Những yêu cầu của người khiếu nại:  Những yêu cầu này phải xuất phát từ nội dung, những yêu cầu đó có thể là: khôi phục quyền và lợi ích, yêu cầu cải chính thông tin, yêu cầu bồi thường và mức độ bồi thường….

5.4. Cam kết của người khiếu nại và lưu ý phần chữ ký

 • Ghi những cam kết của người khiếu nại về nội dung đã trình bày trong đơn khiếu nại và tính chính xác của tài liệu kèm theo.
 • Trường hợp vụ việc đã được giải quyết lần đầu mà tiếp khiếu nại theo trình tự hành chính thì người khiếu nại phải cam kết không khởi kiện vụ việc này ra Toà án.
 • Phần chữ ký trong đơn khiếu nại tập thể: Mục “ký và ghi rõ họ tên”: người khiếu nại ký và ghi rõ họ tên.

===>>> Xem thêm: Hướng dẫn viết đơn khiếu nại cơ bản

6. Dịch vụ tư vấn soạn thảo đơn khiếu nại tập thể của Luật Thái An

6.1. Các loại đơn khiếu nại tập thể do Luật Thái An soạn thảo

Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm tư vấn và soạn thảo các mẫu đơn khiếu nại sau đây:

 • Đơn khiếu nại tập thể trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
 • Đơn khiếu nại tập thể trong lĩnh vực xây dựng
 • Đơn khiếu nại tập thể trong lĩnh vực thuế
 • Đơn khiếu nại tập thể trong lĩnh vực bảo hiểm
 • Đơn khiếu nại tập thể trong lĩnh vực lao động

===>>> Xem thêm: Thủ tục khiếu nại lao động theo quy định của pháp luật

 • Đơn khiếu nại tập thể trong lĩnh vực đấu thầu
 • Đơn khiếu nại tập thể trong lĩnh vực hành chính công, đất đai

===>>> Xem thêmKhiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai như thế nào ?

Và nhiều mẫu đơn khiếu nại khác

6.2. Thời gian cung cấp dịch vụ soạn thảo Đơn khiếu nại

Thời gian soạn thảo đơn khiếu nại là 2 – 3 ngày kể từ khi khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin.

Quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo đơn khiếu nại và thực hiện thủ tục khiếu nại là một khoản đầu tư thông minh, giúp các chủ thể bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của mình

Ngoài dịch vụ soạn thảo đơn khiếu nại, bán có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như:

===>>> Xem thêm:

 

HÃY LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Đàm Thị Lộc

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 15+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói