Công ty Luật Thái An có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, đầu tư, dân sự, đất đai, hôn nhân và gia đình… Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ tư vấn về vấn đề quyền lợi các cổ đông.

1. Căn cứ pháp lý điều chỉnh

Cơ sở pháp lý điều chỉnh về quyền lợi các cổ đông là các văn bản sau đây:

 • Luật doanh nghiệp 2014

2. Thế nào là cổ đông và cổ tức?

Theo Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 thì cổ đông và cổ tức được định nghĩa như sau:

2. Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần.

Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần.

3. Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty cổ phần sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính.

3. Quyền lợi chung của cổ đông

Theo khoản 1 Điều 114 Luật doanh nghiệp 2014, quy định về các quyền lợi chung của cổ đông như sau:

 • Được tham dự và phát biểu trong các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông.

 • Tự mình thự hiện việc biểu quyết hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật và Điều lệ công ty quy định. Số phiếu biểu quyết được xác định theo số cổ phần cổ đông sở hữu.

 • Nhận cổ tức theo mức quyết định chung của Đại hội đồng cổ đông.

 • Được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông sở hữu.

 • Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác theo quy định của pháp luật.

 • Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;

 • Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

 • Được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty khi công ty giải thể hoặc phá sản.

4. Quyền lợi riêng của cổ đông sáng lập

Tại điều 113 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định: Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông”.

Như vậy cổ đông sáng lập được quyền sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết. Với cổ phần ưu đãi biểu quyết này thì số phiếu biểu quyết của cổ dông sáng lập sẽ được xác lập theo tỷ lệ riêng được quy định trong điều lệ công ty. Cổ phần ưu đãi biểu quyết có thời hạn là 3 năm, hết thời hạn này thì sẽ chuyển thành cổ phần phổ thông.

5. Quyền lợi riêng của cổ đông phổ thông

Đối với cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty sẽ có thêm các quyền sau đây:

 • Được quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị và ban kiểm soát;

 • Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát;

 • Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết;

 • Một số các quyền khác theo quy định của Điều lệ công ty.

Ngoài ra các cổ đông phổ thông này sẽ có quyền triệu tập họp đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau:

 • Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao;

 • Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã vượt quá tháng mà Hội đồng quản trị mới chưa được bầu thay thế;

 • Các trường hợp khác được quy định trong Điều lệ công ty.

6. Các vấn đề liên quan tới quyền lợi cổ đông của công ty cổ phần

Để tìm hiểu các vấn đề pháp lý liên quan tới quyền lợi cổ đông công ty cổ phần, bạn hãy đọc các bài viết trong mục BÀI VIẾT LIÊN QUAN dưới đây của chúng tôi.

Xin lưu ý là sau thời điểm đăng bài này, các quy định của luật pháp có thể đã thay đổi. Hãy gọi điện tới TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

7. Dịch vụ luật sư doanh nghiệp của Luật Thái An

Các doanh nghiệp càng phát triển thì việc quản trị doanh nghiệp càng khó khăn, đặc biệt là trong công ty cổ phần. Một trong các thách thức là phải xử lý công việc quản trị để tuân thủ các quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông. Sử dụng dịch vụ của Công ty Luật Thái An sẽ giúp doanh nghiệp tránh đươc các rủi ro do bị cơ quan quản lý nhà nước phạt hành chính, ngăn ngừa tranh chấp, kiện tụng từ khách hàng, đối tác, cổ đông, người lao động…

Hãy tham khảo bài viết Tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp của chúng tôi.

LIÊN HỆ NGAY VỚI LUẬT THÁI AN ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ KỊP THỜI!

 

lý do đối tác khách hàng tin tưởng công ty chúng tôi

Contact Me on Zalo
1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói