Những trường hợp không được khiếu nại

Luật Khiếu nại 2011 ra đời đã tạo nên cơ sở pháp lý vững chắc để công dân thực hiện quyền khiếu nại của mình. Khiếu nại là hình thức đặc biệt để người dân trực tiếp tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước và quản lý xã hội. Nhưng nếu rơi vào những trường hợp không được khiếu nại thì bạn có thể bị hạn chế quyền khiếu nại. Dưới đây là 9 trường hợp không được khiếu nại theo quy định hiện hành. 

1. Cơ sở pháp lý quy định những trường hợp không được khiếu nại

Cơ sở pháp lý quy định những trường hợp không được khiếu nại là Luật Khiếu nại 2011

2. Thế nào là khiếu nại?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Khiếu nại 2011:

Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Người khiếu nại là công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức thực hiện quyền khiếu nại. Điều kiện khiếu nại đầu tiên trên đây cho phép phân biệt giữa khiếu nại và tố cáo. Theo đó, người khiếu nại chỉ được khiếu nại khi bị trực tiếp bị tác động đến quyền lợi hợp pháp của quyết định hành chính, hành vi hành chính. Có nghĩa rằng, mục đích khiếu nại là để bảo vệ quyền lợi của chính bản thân mình chứ không phải của cá nhân, cơ quan, tổ chức nào khác.

===>>> Xem thêm: Phân biệt khiếu nại và tố cáo 

Khác với khiếu nại, tố cáo là việc báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Việc tố cáo trước cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi của chủ thể khác.

3. Những trường hợp không được khiếu nại

a) Quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc những trường hợp không được khiếu nại như sau:

Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước là những quyết định hành chính, hành vi hành chính không có tác động trực tiếp tới quyền và lợi ích của các cơ quan, tổ chức, cá nhân bên ngoài và để chỉ đạo, tổ chức thực hiện những việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đó. Ví dụ: Kế hoạch công tác thanh tra năm 2014 của Bộ X, Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật của UBND tỉnh Y…

Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới. Đây là những quyết định, hành vi mang tính chất tương tác trong chỉ đạo, điều hành để thực hiện chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan hành chính các cấp mà chưa có sự tác động trực tiếp tới các đối tượng bên ngoài. Ví dụ: Công văn của UBND tỉnh X chỉ đạo, đôn đốc Sở Y trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ…

Quyết định hành chính có chứa đựng các quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đây là những quyết định mang tính quy phạm, được áp dụng nhiều lần, trình tự, thủ tục ban hành những quyết định này rất chặt chẽ do pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật thực hiện. Do vậy, những quyết định hành chính này cũng không phải là đối tượng của khiếu nại.

===>>> Xem thêm: Đối tượng khiếu nại

Quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định.

những trường hợp không được khiếu nại
Những trường hợp không được khiếu nại dưới tư vấn đội ngũ luật sư Luật Thái An – Ảnh minh họa: Internet.

b) Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại

Đây là một trong những trường hợp không được khiếu nại điển hình và dễ gây nhầm lẫn. Nhiều người dân do không nắm rõ quy định nên thực hiện khiếu nại bừa bãi. Quy định này phù hợp với khái niệm về khiếu nại được quy định trong Luật Khiếu nại đó là người khiếu nại có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Như vậy, quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại phải tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại mới được khiếu nại.

===>>> Xem thêm: Điều kiện khiếu nại

c) Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp thuộc trường hợp không được khiếu nại

Trường hợp không được khiếu nại này là hoàn toàn hợp lý. Theo quy định của Bộ luật dân sự, người thành niên (người từ đủ 18 tuổi trở lên) là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Như vậy, người không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ ở đây bao gồm: người chưa thành niên (người chưa đủ 18 tuổi); người mất năng lực hành vi dân sự (người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình) và người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự (người nghiện ma túy, nghiện các chất kích thích dẫn đến phá tán tài sản của gia đình).

===>>> Xem thêm: Quy định của pháp luật về khiếu nại 

d)  Người đại diện không hợp pháp thực hiện khiếu nại là trường hợp không được khiếu nại

Theo quy định của Bộ luật dân sự về người đại diện có: người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo quỷ quyền. Người đại diện theo pháp luật bao gồm các trường hợp quy định tại Điều 141 Bộ luật dân sự. Còn đại diện theo ủy quyền được xác lập theo sự ủy quyền giữa người khiếu nại và người khác được người khiếu nại ủy quyền để thực hiện việc khiếu nại theo quy định tại điểm a, điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật khiếu nại. Nếu người đại diện thực hiện việc khiếu nại không thuộc các trường hợp đại diện nêu trên là đại diện không hợp pháp.

e) Đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại thuộc trường hợp không được khiếu nại

Việc không có chữ ký, điểm chỉ của người khiếu nại thuộc những trường hợp không được khiếu nại. Theo đó, chữ ký của người khiếu nại trong đơn phải là chữ ký trực tiếp. Trường hợp người khiếu nại không biết chữ hoặc không thể ký được thì có thể điểm chỉ.

g) Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng là trường hợp không được khiếu nại

Một trong những trường hợp không được khiếu nại đáng lưu ý đó là thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết nhưng vẫn đi khiếu nại mà không có lý do chính đáng. Như trên đã trình bày, việc khiếu nại phải được thực hiện trong thời hiệu do Luật quy định. Lý do chính đáng được hiểu là do “ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác“ quy định tại Điều 9 và Điều 48 của Luật khiếu nại.

===>>> Xem thêm: Thời hạn giải quyết khiếu nại là bao lâu?

h) Khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai thuộc trường hợp không được khiếu nại

Theo quy định về trình tự khiếu nại như đã trình bày ở trên, việc khiếu nại tại cơ quan hành chính được thực hiện qua hai cấp giải quyết. Trường hợp đã có quyết định giải quyết lần hai mà người khiếu nại vẫn không đồng ý thì chỉ có thể khởi kiện vụ việc ra Tòa án mà không được quyền khiếu nại tiếp. Đây là một trong những trường hợp không được khiếu nại.

i) Có văn bản thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại mà sau 30 ngày người khiếu nại không tiếp tục khiếu nại là trường hợp không được khiếu nại

Đây là trường hợp không được khiếu nại mà người khiếu nại có đơn xin rút khiếu nại và người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đã đình chỉ việc giải quyết khiếu nại theo quy định tại Điều 10 Luật khiếu nại. Tuy nhiên, trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại, người khiếu nại vẫn có quyền tiếp tục khiếu nại. Sau thời hạn này thì người khiếu nại không còn quyền này nữa, có nghĩa là khiếu nại sẽ không được thụ lý giải quyết.

===>>> Xem thêm: Thẩm quyền giải quyết khiếu nại

k) Việc khiếu nại đã được Tòa án thụ lý hoặc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của Toà án thuộc trường hợp không được khiếu nại, trừ quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính của Tòa án

Quy định này đảm bảo nguyên tắc một vụ việc tranh chấp không thể đồng thời vừa được giải quyết bởi cơ quan hành chính, vừa được giải quyết bởi tòa án, đồng thời thể hiện được quan điểm Tòa án là trung tâm của hệ thống bảo vệ công lý hành chính, là phương thức cuối cùng để giải quyết tranh chấp hành chính nhưng vẫn đảm bảo được cơ hội thay đổi phương thức giải quyết của người khiếu kiện.

Đó là: đối với những vụ việc đang được xét xử hành chính mà người khởi kiện cho rằng tòa án đang giải quyết tranh chấp thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc giải quyết không hiệu quả tranh chấp của mình thì họ có quyền rút đơn khởi kiện để buộc toà án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính, sau đó thực hiện việc khiếu nại tại các cơ quan hành chính.

===>>> Xem thêm: Quy trình, thủ tục khiếu nại 

Trên đây là tư vấn của Luật Thái An về những trường hợp không được khiếu nại. Nếu bạn cần được tư vấn chi tiết và được giải đáp các thắc mắc trong từng trường hợp cụ thể, hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật  của Công ty Luật Thái An – luật sư sẽ giải thích cặn kẽ những gì chưa thể hiện được hết trong bài viết này.

6. Dịch vụ tư vấn, thực hiện thủ tục khiếu nại của Luật Thái An

Sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn là rất khôn ngoan vì bạn sẽ hiểu rõ hơn về quyền và lợi ích hợp pháp của mình, từ đó biết cách xử lý đúng đắn trong các mối quan hệ xã hội. Công ty Luật Thái An cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khiếu nại như sau:

 • Tư vấn về quyền lợi của khách hàng trong vụ việc cụ thể
 • Giúp khách hàng xác định được nơi nộp đơn khiếu nại
 • Giúp khách hàng xác định được thời hiệu khiếu nại, thời hạn khiêu nại
 • Tư vấn cho khách hàng về các nội dung sẽ có trong đơn khiếu nại
 • Tư vấn cho khách hàng về trình tự, thủ tục khiếu nại
 • Hỗ trợ soạn thảo đơn khiếu nại khi khách hàng có nhu cầu
 • Tư vấn khởi kiện khi khách hàng có nhu cầu

===>>> Xem thêm: Dịch vụ luật sư tranh tụng, khiếu nại, tố cáo

HÃY LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Nguyễn Văn Thanh

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói