Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng ủy thác đầu tư mới nhất

Ủy thác đầu tư là một hoạt động được nhiều các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài lựa chọn do hiệu quả mang lại của nó. Công ty Luật Thái An™ tự hào có đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý có hiểu biết sâu rộng và kinh nghiệm phong phú. Hiện nay chúng tôi đang cung cấp dịch vụ soạn thảo mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư với nhiều ưu điểm của chúng tôi là dịch vụ chất lượng cao, nhanh chóng, chi phí hợp lý.


I. Hợp đồng ủy thác đầu tư là gì ?

Hợp đồng ủy thác đầu tư được hiểu là thỏa thuận bằng văn bản về việc một bên sẽ ủy thác cho bên khác để thực hiện hoạt động đầu tư nhằm mục đích đem lại lợi nhuận.

Uỷ thác đầu tư (nhận vốn đầu tư) thuộc hoạt động kinh doanh có điều kiện, phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động.

Theo quy định hiện hành chỉ có các tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ là những chủ thể được nhận ủy thác vốn của tổ chức, cá nhân để thực hiện các hoạt động đầu tư. Đây là điều rất quan trọng cần lưu ý khi soạn thảo hợp đồng ủy thác đầu tư.

II. Căn cứ pháp lý để soạn thảo hợp đồng ủy thác đầu tư là gì?

Các mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư thường được soạn thảo dựa trên các căn cứ pháp lý, đó là:

III. Các điều khoản cơ bản của hợp đồng ủy thác đầu tư là gì ?

Các điều khoản của hợp đồng uỷ thác đầu tư gồm:

 • Thông tin các bên trong hợp đồng
 • Nội dung ủy thác
 • Vốn ủy thác, thời gian giao vốn ủy thác, rút vốn ủy thác trước thời hạn
 • Chi phí ủy thác đầu tư
 • Quyền của bên ủy thác
 • Nghĩa vụ của bên ủy thác
 • Quyền của bên nhận ủy thác
 • Nghĩa vụ của bên nhận ủy thác
 • Chuyển giao nghĩa vụ trong hợp đồng
hợp đồng uỷ thác đầu tư
Việc ủy thác cho người được giao thực hiện việc đầu tư của mình phải có hợp đồng uỷ thác đầu tư – Ảnh minh họa: Internet.

Dưới đây là những nội dung mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư ngắn gọn, đơn giản nhưng khá đầy đủ:

1. Thông tin các bên trong hợp đồng

Thông tin các bên trong hợp đồng ủy thác đầu tư gồm tên công ty, địa chỉ, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, người đại diện.

Chủ thể trong hợp đồng ủy thác đầu tư bên nhận ủy thác thường là các pháp nhân có chuyên môn, kinh nghiệm thực hiện thay hoạt động đầu tư cho bên ủy thác. Đây có thể được cho là hình thức dễ dàng đem lại lợi nhuận, có sự rủi do hạn chế hơn.

Bên nhận ủy thác trong hợp đồng chủ yếu là các ngân hàng,  công ty quản lý quỹ, công ty tài chính, các quỹ đầu tư…

===>>> Xem thêm:Điều kiện đối với các bên chủ thể hợp đồng

2. Nội dung ủy thác trong mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư

Điều khoản này sẽ quy định về nội dung của hoạt động ủy thác đầu tư trong hợp đồng này, bao gồm các thông tin về đối tượng được thụ hưởng nguồn vốn ủy thác (dự án sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp, tổ chức tín dụng nhận vốn góp, phát hành trái phiếu, cổ phiếu….) và mục đích ủy thác (để hợp tác đầu tư kinh doanh hàng hóa, sản phẩm dịch vụ do bên nhận ủy thác đầu tư hoặc hợp tác đầu tư….)

3. Vốn ủy thác, thời gian giao vốn ủy thác, rút vốn ủy thác trước thời hạn

Điều khoản mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư có thể có nội dung như sau:

 • Thời hạn ủy thác đầu tư: Ngày bắt đầu ủy thác, ngày hết hạn ủy thác đầu tư.
 • Giá trị vốn ủy thác đầu tư:
  • Giá trị quy ra VNĐ.
  • Giá trị quy ra USD.
 • Trách nhiệm phát sinh khi rút vốn ủy thác trước hạn

4. Chi phí ủy thác đầu tư

Chi phí ủy thác là …..% lợi nhuận(sau thuế)/tháng. Mọi rủi ro hoàn toàn do bên ủy thác chịu trách nhiệm.

Ở đa số các mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư sẽ ghi nhận chi phí ủy thác đầu tư gồm: các phí thông thường và chi phí đầu tư bao gồm:

 • Phí quản lý: Đây là các khoản phí mà người quản lý quỹ thu cho các dịch vụ của họ quản lý quỹ ủy thác đầu tư.
 • Phí hàng năm: bao gồm chi phí đầu tư quỹ và thường dao động từ 0,5% đến 1%.
 • Phí thực hiện: Một số quỹ đầu tư tính phí thực hiện khi quỹ ủy thác vượt trội hơn một điểm chuẩn cụ thể, ví dụ; nếu một ủy thác tăng gấp đôi giá trị thì một khoản phí bổ sung có thể được tính, nếu nó không đạt đến mức đó thì nó sẽ không được áp dụng.
 • Lãi suất cố định: Một số quỹ đầu tư hiện đánh lãi suất cố định thay vì phí%;

Tất cả các khoản phí và chi phí này có khác nhau giữa các hợp đồng ủy thác đầu tư.

Hướng dẫn soạn thảo các điều khoản cơ bản của hợp đồng ủy thác đầu tư
Hợp đồng ủy thác đầu tư được sử dụng nhiều trong hoạt động chứng khoán – Ảnh nguồn Internet

5. Quyền của bên ủy thác trong hợp đồng ủy thác đầu tư

Một số nội dung mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư về quyền của bên ủy thác như sau:

 • Yêu cầu bên nhận ủy thác cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng minh bên nhận ủy thác được phép thực hiện hoạt động ủy thác, nhận ủy thác theo quy định của pháp luật;
 • Yêu cầu bên nhận ủy thác báo cáo, cung cấp tài liệu, thông tin về tình hình, kết quả thực hiện hợp đồng ủy thác;
 • Giám sát, kiểm tra việc bên nhận ủy thác thực hiện nội dung, phạm vi được ủy thác quy định tại hợp đồng ủy thác;

6. Nghĩa vụ của bên ủy thác trong hợp đồng ủy thác đầu tư

Một số nội dung mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư về nghĩa vụ của bên ủy thác như sau:

 • Xem xét, đánh giá chức năng, phạm vi hoạt động, năng lực quản trị, điều hành, nhân sự, chuyên môn, công nghệ và cơ sở hạ tầng của bên nhận ủy thác để đảm bảo bên nhận ủy thác có đủ khả năng thực hiện hoạt động ủy thác, nhận ủy thác;
 • Chuyển vốn ủy thác cho bên nhận ủy thác theo tiến độ thực hiện nội dung ủy thác quy định tại hợp đồng ủy thác;
 • Cung cấp cho bên nhận ủy thác các thông tin, tài liệu có liên quan đến ủy thác theo quy định tại hợp đồng ủy thác;
 • Không được can thiệp vào việc đầu tư của bên ủy thác
 • Thanh toán phí ủy thác cho bên nhận ủy thác quy định tại hợp đồng ủy thác

7. Quyền của bên nhận ủy thác trong hợp đồng ủy thác đầu tư

Một số nội dung mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư về quyền của bên nhận ủy thác như sau:

 • Từ chối các yêu cầu của bên ủy thác liên quan đến phạm vi và nội dung ủy thác, đối tượng ủy thác không được quy định tại hợp đồng ủy thác hoặc không đúng quy định pháp luật;
 • Được nhận phí ủy thác theo quy định tại hợp đồng ủy thác;
 • Yêu cầu bên ủy thác cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến ủy thác theo quy định tại hợp đồng ủy thác;

8. Nghĩa vụ của bên nhận ủy thác trong hợp đồng ủy thác đầu tư

Nội dung mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư về nghĩa vụ của bên nhận ủy thác có thể gồm:

 • Xem xét, đánh giá chức năng, phạm vi hoạt động của bên ủy thác để đảm bảo bên ủy thác được phép thực hiện hoạt động ủy thác, nhận ủy thác theo quy định của pháp luật;
 • Thực hiện đúng nội dung, phạm vi ủy thác được quy định tại hợp đồng ủy thác
 • Thực hiện kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn ủy thác của đối tượng ủy thác theo quy định tại hợp đồng ủy thác;
 • Thông báo kịp thời, đầy đủ cho bên ủy thác về tình hình thực hiện nội dung ủy thác theo quy định tại hợp đồng ủy thác;
 • Chuyển trả cho bên ủy thác tất cả lợi ích hợp pháp, các hồ sơ, giấy tờ có liên quan theo quy định tại hợp đồng ủy thác.
 • Đối với trường hợp chấm dứt hợp đồng ủy thác trước hạn, bên nhận ủy thác chuyển trả cho bên ủy thác số tiền ủy thác chưa giải ngân, tất cả lợi ích hợp pháp và hồ sơ, giấy tờ có liên quan đến ngày chấm dứt hợp đồng ủy thác trước hạn theo quy định tại hợp đồng ủy thác;

Ngoài ra, với các loại mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư cụ thể thì sẽ có thêm các điều khoản khác. Ví dụ như với hợp đồng ủy thác đầu tư chứng khoán có thể có các điều khoản sau:

“+ Bên nhận ủy thác không được quyền thực hiện rút, chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán ………………… ra ngoài. Nếu rút tiền từ tài khoản chứng khoán ra sẽ mặc định chuyển vào tài khoản của .……………………. như sau:

Số tài khoản: ………………………………………………………………….

Ngân hàng: ………………………………………………………………….

+ Bên ủy thác có nghĩa vụ báo cáo hàng ngày kết quả giao dịch cổ phiếu cho Bên A

+ Bên uỷ thác báo cáo tổng kết giao dịch trong tuần (lấy giá tham chiếu để tính toán tạm thời Lỗ/Lãi)…”

hợp đồng uỷ thác đầu tư
Thế nào là một hợp đồng uỷ thác đầu tư hoàn thiện nhất theo pháp luật hiện hành? – Ảnh minh họa: Internet.

9. Chuyển giao nghĩa vụ trong hợp đồng ủy thác đầu tư

Mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư thường quy định: Bên nhận ủy thác không được ủy thác lại cho bên thứ ba.nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của bên ủy thác.

10. Một số điều khoản khác

Ngoài các điều khoản cơ bản trên, hợp đồng uỷ thác đầu tư còn cần có các điều khoản khác như sau:

 • Bảo mật thông tin hợp đồng

===>>> Xem thêm:Quy định về bảo mật thông tin trong hợp đồng

 • Sửa đổi, bổ sung hợp đồng ủy thác đầu tư
 • Thời hạn và chấm dứt hợp đồng ủy thác đầu tư

===>>> Xem thêm: Các trường hợp chấm dứt hợp đồng

 • Điều khoản bất khả kháng

===>>> Xem thêm: Các trường hợp bất khả kháng

 • Gia hạn hợp đồng ủy thác đầu tư
 • Xử lý tranh chấp ủy thác đầu tư

MẪU HỢP ĐỒNG ỦY THÁC ĐẦU TƯ rất đa dạng, tương đối phức tạp và thực tế khó để áp dụng một mẫu cố định trong các trường hợp khác nhau. Để soạn thảo các hợp đồng ủy thác đầu tư đòi hỏi không chỉ kiến thức, kỹ năng, hay việc sử dụng mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư trên mạng mà cần có nhiều kinh nghiệm thực tiễn từ việc soạn thảo, ký kết, giải quyết tranh chấp liên quan đến loại hợp đồng này. 

III. Dịch vụ soạn thảo hợp đồng ủy thác của Luật Thái An

Chúng tôi chuyên soạn thảo hợp đồng các loại, trong đó có rất nhiều mẫu hợp đồng ủy thác như sau:

1. Hợp đồng ủy thác giữa các bên có địa vị pháp lý khác nhau:

 • Mẫu hợp đồng ủy thác giữa 3 bên, hợp đồng ủy thác giữa 2 bên
 • Mẫu hợp đồng ủy thác giữa cá nhân với cá nhân, hợp đồng ủy thác giữa cá nhân và công ty, hợp đồng ủy thác giữa công ty với công ty
 • Mẫu hợp đồng ủy thác độc quyền

2. Hợp đồng ủy thác với các mục đích khác nhau:

 • Mẫu hợp đồng ủy thác thương mại, hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa
 • Mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư
 • Mẫu hợp đồng ủy thác nhập khẩu, hợp đồng ủy thác xuất khẩu,

===>>> Xem thêm: Soạn thảo hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu như thế nào?

 • Mẫu hợp đồng ủy thác quản lý dự án
 • Mẫu hợp đồng ủy thác gia công
 • Mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư chứng khoán
 • Mẫu hợp đồng ủy thác quản lý, hợp đồng ủy thác quản lý vốn
 • Mẫu hợp đồng ủy thác thanh toán

Nếu bạn cần một mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư kín kẽ, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích của bạn thì có thể sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng chuyên nghiệp của chúng tôi. Bạn có thể tham khảo:


Quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng là một khoản đầu tư thông minh so với chi phí phải bỏ ra khi có rủi ro pháp lý. Ngoài dịch vụ soạn thảo hợp đồng, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như rà soát hợp đồngtư vấn đàm phán thương lượng, thực hiện, thanh lý và tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Đàm Thị Lộc

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 15+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 633 725
 • Để được Tư vấn qua email – Hãy điền Form gửi yêu cầu (500.000 – 800.000đ /email) -
 • Để được Tư vấn bằng văn bản đóng dấu công ty – Hãy điền Form gửi yêu cầu (từ 1.000.000đ /văn bản)
 • Để được Cung cấp dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)
Lưu ý: Để nhận ý kiến tư vấn qua email hoặc văn bản đóng dấu công ty: Khách hàng thanh toán chuyển khoản lần 1 (50%) khi yêu cầu dịch vụ, lần 2 (50%) trước khi luật sư gửi văn bản tư vấn. Hãy liên hệ theo số đt 082 966 6868 (zalo) để được hướng dẫn.


  Contact Me on Zalo
  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói