Xử phạt vi phạm về lựa chọn đối tượng tham gia đầu tư xây dựng

Từ trước đến nay, hoạt động đầu tư xây dựng thường xuất hiện không ít những hành vi vi phạm, đặc biệt trong đầu tư xây dựng cơ bản có vốn nhà nước gây ảnh hưởng lớn đến ngân sách nhà nước và kinh tế xã hội đất nước. Bời vậy, pháp luật đã quy định những hình phạt nghiêm khắc trong hoạt động đầu tư xây dựng.Trong bài viết sau, Công ty Luật Thái An sẽ tư vấn về vấn đề xử phạt vi phạm về lựa chọn đối tượng tham gia đầu tư xây dựng.

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh quy định về xử phạt vi phạm về lựa chọn đối tượng tham gia đầu tư xây dựng

Cơ sở pháp lý điều chỉnh quy định về xử phạt vi phạm về lựa chọn đối tượng thm gia đầu tư xây dựng là các văn bản pháp lý sau đây:

2. Mức xử phạt vi phạm về lựa chọn đối tượng tham gia đầu tư xây dựng

Mức xử phạt vi phạm về lựa chọn đối tượng tham gia đầu tư xây dựng được quy định tại Điều 7 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP như sau:

Thứ nhất, về hình thức xử phạt chính – phạt tiền trong xử phạt vi phạm về lựa chọn đối tượng tham gia đầu tư xây dựng

 • Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi lựa chọn tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện năng lực khi tham gia một trong các hoạt động sau:

a) Khảo sát xây dựng;

b) Lập thiết kế quy hoạch xây dựng;

c) Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

d) Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng;

đ) Thiết kế kiến trúc, thẩm tra thiết kế kiến trúc;

e) Thi công xây dựng công trình;

g) Giám sát thi công xây dựng công trình;

h) Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

i) Kiểm định xây dựng;

k) Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Các hành vi bị xử phạt vi phạm về lựa chọn đối tượng tham gia đầu tư xây dựng
Các hành vi bị xử phạt vi phạm về lựa chọn đối tượng tham gia đầu tư xây dựng – Nguồn ảnh minh họa: Internet
 • Chủ đầu tư có sử dụng nhà thầu nước ngoài bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Để nhà thầu nước ngoài tham gia hoạt động xây dựng khi chưa được cấp giấy phép hoạt động xây dựng theo quy định;

b) Để nhà thầu nước ngoài không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc không sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam theo quy định;

c) Để nhà thầu nước ngoài tạm nhập – tái xuất đối với những máy móc, thiết bị thi công xây dựng mà trong nước đáp ứng được theo quy định;

d) Để nhà thầu nước ngoài sử dụng lao động là người nước ngoài thực hiện các công việc về xây dựng mà thị trường lao động Việt Nam đáp ứng được theo quy định;

đ) Không thông báo cho các nhà thầu liên quan và cơ quan chuyên môn về xây dựng khi sử dụng nhà thầu nước ngoài thực hiện công việc tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng hoặc giám sát chất lượng xây dựng.

Lưu ý, mức phạt vi phạm về lựa chọn đối tượng tham gia đầu tư xây dựng theo các hành vi nêu trên là mức phạt áp dụng với tổ chức. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.

Thứ hai, các hình thức xử phạt bổ sung trong xử phạt vi phạm về lựa chọn đối tượng tham gia đầu tư xây dựng:

Đình chỉ hoạt động xây dựng từ 03 tháng đến 06 tháng đối với dự án, công trình, hạng mục công trình có hành vi lựa chọn tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện năng lực khi tham gia một trong các hoạt động sau:

 • Quản lý dự án đầu tư xây dựng;
 • Thi công xây dựng công trình;

Thứ ba, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong xử phạt vi phạm về lựa chọn đối tượng tham gia đầu tư xây dựng:

 • Buộc lựa chọn tổ chức, cá nhân đủ điều kiện năng lực với hành vi quy định tại điểm a, điểm c, điểm g, điểm h, điểm i và điểm k khoản 1 Điều 7 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP đối với công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng và điểm b, điểm d, điểm đ, điểm e khoản 1 Điều 7 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP đối với công trình chưa khởi công xây dựng;
 • Buộc nhà thầu nước ngoài xin giấy phép hoạt động xây dựng theo quy định đối với hành vi để nhà thầu nước ngoài tham gia hoạt động xây dựng khi chưa được cấp giấy phép hoạt động xây dựng theo quy định;
Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong xử phạt vi phạm về lựa chọn đối tượng tham gia đầu tư xây dựng
Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong xử phạt vi phạm về lựa chọn đối tượng tham gia đầu tư xây dựng – Nguồn ảnh minh họa: Internet
 • Buộc chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu nước ngoài khắc phục, thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng liên danh với nhà thầu chính Việt Nam, sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam theo đúng quy định trong trường hợp dự án chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng với hành vi: để nhà thầu nước ngoài không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc không sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam theo quy định.
 • Buộc chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu tái xuất máy móc, thiết bị thi công xây dựng với hành vi để nhà thầu nước ngoài tạm nhập – tái xuất đối với những máy móc, thiết bị thi công xây dựng mà trong nước đáp ứng được theo quy định
 • Buộc thông báo bằng văn bản cho các nhà thầu liên quan và cơ quan chuyên môn về xây dựng với hành vi không thông báo cho các nhà thầu liên quan và cơ quan chuyên môn về xây dựng khi sử dụng nhà thầu nước ngoài thực hiện công việc tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng hoặc giám sát chất lượng xây dựng.

===>>> Xem thêm:Có phải xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn không? Thủ tục thế nào ?

3. Thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm về lựa chọn đối tượng tham gia đầu tư xây dựng

3.1.Thẩm quyền lập biên bản

Thẩm quyền lập biên bản đối với các hành vi bị xử phạt vi phạm về lựa chọn đối tượng tham gia đầu tư xây dựng được quy định tại Điều 72 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP như sau:

Điều 72. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính

Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với những hành vi vi phạm quy định tại Nghị định này bao gồm:

 1. Người có thẩm quyền xử phạt quy định tại Điều 73, Điều 74, Điều 75, Điều 76, Điều 78, Điều 79 và Điều 80 Nghị định này.

 2. Công chức thuộc Ủy ban nhân dân các cấp được giao nhiệm vụ kiểm tra, phát hiện vi phạm hành chính về xây dựng quy định tại Nghị định này.

 3. Công chức, viên chức, thanh tra viên thuộc cơ quan thanh tra nhà nước ngành Xây dựng được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra chuyên ngành độc lập hoặc thanh tra theo đoàn thanh tra.

 4. Công chức, viên chức được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm tra trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước về: hoạt động xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, quản lý, phát triển nhà.

 5. Người có thẩm quyền xử phạt quy định tại Điều 77 Nghị định này được lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại Điều 6 Nghị định này.

3.2.Thẩm quyền xử phạt vi phạm về lựa chọn đối tượng tham gia đầu tư xây dựng

Thẩm quyền xử phạt vi phạm về lựa chọn đối tượng tham gia đầu tư xây dựng được quy định tại Chương VI Nghị định số 16/2022/NĐ-CP, trong đó bao gồm các chủ thể sau:

 • Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành
 • Chánh Thanh tra Sở Xây dựng (hoặc Chánh thanh tra Sở Giao thông vận tải – Xây dựng)
 • Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng
 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Lưu ý, Thẩm quyền phạt tiền của các chức danh được quy định tại Chương VI Nghị định này là thẩm quyền phạt tiền đối với một hành vi vi phạm hành chính của tổ chức. Thẩm quyền phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân bằng 1/2 lần thẩm quyền phạt tiền đối với tổ chức.

===>>> Xem thêmThẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

Trên đây là phần tư vấn về vấn đề xử phạt vi phạm về lựa chọn đối tượng tham gia đầu tư xây dựng. Để được tư vấn chi tiết hơn và được giải đáp các thắc mắc trong từng trường hợp cụ thể, hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp lý về đất đai. 

===>>> Xem thêm:Xử phạt vi phạm quy định trong hoạt động đầu tư

===>>> Xem thêm: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính mới nhất

4. Dịch vụ khiếu nại hành chính Luật Thái An

Nếu có căn cứ chứng minh việc các chủ thể bị xử phạt vi phạm về lựa chọn đối tượng tham gia đầu tư xây dựng không đúng thẩm quyền, trình tự luật định thì cá nhân, tổ chức có thể kiếu nại hành chính.

Sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn về khiếu nại là rất khôn ngoan vì bạn sẽ hiểu rõ hơn về quyền và lợi ích hợp pháp của mình, từ đó biết cách xử lý đúng đắn trong các mối quan hệ xã hội. Nhằm hỗ trợ các cá nhân, tổ chức bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, Công ty Luật Thái An cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khiếu nại như sau:

 • Tư vấn về quyền lợi của khách hàng trong vụ việc cụ thể;
 • Kiểm tra căn cứ, điều kiện khiếu nại, tố cáo hành chính;
 • Soạn thảo, hướng dẫn nộp đơn  khiếu nại hành chính;
 • Xác minh, thu thập chứng cứ, đối thoại giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo hành chính;
 • Tư vấn cho khách hàng về trình tự, thủ tục khiếu nại;
 • Đại diện tham gia quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo hành chính;
 • Tư vấn khởi kiện khi khách hàng có nhu cầu.

===>>> Xem thêm: Dịch vụ luật sư tranh tụng, khiếu nại, tố cáo

HÃY LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ!

Nguyễn Văn Thanh

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói