Quy định về điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp

Trong lĩnh vực doanh nghiệp, cùng với những quy định pháp luật điều chỉnh các vấn đề có liên quan đến doanh nghiệp như việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể… thì Điều lệ công ty là một trong những văn bản quan trọng nhất trong việc quản lý, điều hành doanh nghiệp. Trong bài viết dưới đây, Công ty Luật Thái An sẽ tư vấn rõ hơn về vấn đề quy định về điều lệ công ty.

Cơ sở pháp lý điều chỉnh vấn đề quy định về Điều lệ công ty

Cơ sở pháp lý điều chỉnh quy định về điều lệ công ty là các văn bản pháp luật như sau:

Điều lệ công ty là gì?

Hiện nay, theo luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn liên quan đều không có định nghĩa cụ thể về “Điều lệ công ty”. Tuy nhiên, có thể hiểu, Điều lệ công ty là bản cam kết, thỏa thuận của các thành viên, cổ đông trong công ty khi thành lập và hoạt động, được soạn thảo, xây dựng trên cơ sở pháp luật doanh nghiệp.

Điều lệ công ty là căn cứ pháp lý quan trọng khi có tranh chấp xảy ra, được đưa ra làm cơ sở để các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp và các vấn đề phát sinh của doanh nghiệp

Các nội dung khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trong Điều lệ công ty do thành viên, cổ đông được phép tự thỏa thuận nhưng không được trái với quy định của pháp luật. Việc xác lập, hủy bỏ và thay thế điều lệ của công ty phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Tại sao cần có Điều lệ công ty ?

Điều lệ công ty có vai trò quan trọng nhằm cân bằng lợi ích, trách nhiệm giữa các thành viên trong công ty, đặc biệt là với những công ty có số lượng lớn thành việc như công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần.

Việc điều lệ ghi nhận số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của cổ đông sáng lập; phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; cũng như nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh giúp đảm bảo lợi ích cho các thành viên.

Quy định pháp luật về Điều lệ công ty như thế nào?

Nội dung về Điều lệ công ty được quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và tiếp tục được kế thừa, bổ sung tại Điều 24 Luật doanh nghiệp năm 2020:

Theo khoản 1 Điều 24 Luật doanh nghiệp năm 2020 thì:

“Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động.”

Theo khoản 2 Điều 24 Luật doanh nghiệp năm 2020 thì Điều lệ phải đảm bảo có đầy đủ nội dung chủ yếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp, không được trái với các quy định của pháp luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan như Luật Doanh nghiệp, Bộ luật dân sự, Luật Thương mại, pháp luật về thuế và kế toán…

Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp phải có họ, tên và chữ ký của những người sau đây căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Luật Doanh nghiệp 2014:

 • Các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.
 • Chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
 • Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức đối vớicông ty cổ phần.

Theo khoản 4 Điều 24 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì khi sửa đổi, bổ sung Điều lệ thì Điều lệ công ty mới bắt buộc bao gồm họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

 • Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh.
 • Chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luậtđối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
 • Người đại diện theo pháp luật đối với công ty cổ phần.
điều lệ công ty
Điều lệ công ty là văn bản buộc các thành viên phải nắm rõ để thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình – Nguồn ảnh minh họa: Internet

Nội dung của Điều lệ công ty là gì ?

Nội dung chủ yếu của Điều lệ công ty được quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Doanh nghiệp năm 2020 như sau:

“a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;

d) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần.

Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh. Số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá từng loại cổ phần của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;

đ) Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;

e) Cơ cấu tổ chức quản lý;

g) Số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; phân chia quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật;

h) Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

i) Căn cứ và phương pháp xác định tiền lương, thù lao, thưởng của người quản lý và Kiểm soát viên;

k) Trường hợp thành viên, cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;

l) Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;

m) Trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;

n) Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.”

Loại hình doanh nghiệp nào cần có Điều lệ công ty ?

Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Luật Doanh nghiệp năm 2020 đều quy định các loại hình doanh nghiệp sau phải xây dựng điều lệ, gồm: Công ty hợp danh; Công ty cổ phần;  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Doanh nghiệp tư nhân không bắt buộc phải có điều lệ.

Điều này thể hiện ở việc hồ sơ đăng ký thành lập các loại hình công ty như công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần đều cần nộp dự thảo bản điều lệ cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Theo Điều 19 Luật Doanh nghiệp 2020 thì hồ sơ đăng ký thành lập Doanh nghiệp tư nhân không yêu cầu có Điều lệ công ty nên Doanh nghiệp tư nhân không bắt buộc phải có Điều lệ.

Điều lệ công ty có hiệu lực khi nào ?

Điều lệ thường có hiệu lực tại thời điểm công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tóm tắt ý kiến tư vấn về Điều lệ công ty

Với những phân tích ở trên, có thể tóm tắt ý kiến tư vấn về quy định về Điều lệ công ty là: Điều lệ công ty là bản cam kết, thỏa thuận của các thành viên, cổ đông trong công ty khi thành lập và hoạt động, được soạn thảo, xây dựng trên cơ sở pháp luật doanh nghiệp. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng khi có tranh chấp xảy ra, được đưa ra làm cơ sở để các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp và các vấn đề phát sinh của doanh nghiệp

Các nội dung khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trong Điều lệ công ty do thành viên, cổ đông được phép tự thỏa thuận nhưng không được trái với quy định của pháp luật. Việc xác lập, hủy bỏ và thay thế điều lệ của công ty phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Các vấn đề liên quan tới quy định về Điều lệ công ty

Để tìm hiểu các vấn đề pháp lý liên quan tới quy định về Điều lệ công ty, bạn hãy đọc các bài viết trong mục BÀI VIẾT LIÊN QUAN dưới đây.

Xin lưu ý là sau thời điểm đăng bài này, các quy định của luật pháp về Điều lệ công ty có thể đã thay đổi. Để được tư vấn từng trường hợp cụ thể hãy gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT. Luật sư sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ Bạn!

Dịch vụ đăng ký doanh nghiệp và dịch vụ đăng ký đầu tư của Luật Thái An

Công ty Luật Thái An tự hào có đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng về pháp lý doanh nghiệp. Khi sử dụng đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư của chúng tôi khách hàng được hưởng nhiều lợi ích: Từ việc phòng ngừa mọi rủi ro pháp lý; Dịch vụ trọn gói, hồ sơ nhanh gọn, chi phí ít đến chính sách hậu mãi tốt, giảm phí tới 20% cho các lần sử dụng dịch vụ tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm:

Nguyễn Văn Thanh

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói