Hướng dẫn soạn thảo và mẫu hợp đồng hợp tác mở cửa hàng tiện lợi

Hợp đồng hợp tác được sử dụng phổ biến trong hoạt động kinh doanh. Nó cho phép các bên hợp tác với nhau một cách rất linh hoạt mà không phải thành lập một pháp nhân mới. Điều đó cũng đồng thời cho phép các bên có thể rút khỏi sự thỏa thuận hợp tác với thủ tục không quá phức tạp. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách soạn thảo hợp đồng hợp tác mở cửa hàng tiện lợi một cách kín kẽ để giảm thiểu sự hiểu lầm và tranh chấp giữa các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng.

1. Thế nào là hợp đồng hợp tác kinh doanh ?

Hợp đồng hợp tác kinh doanh là sự thỏa thuận giữa các cá nhân, pháp nhân về việc cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm. Để mở và kinh doanh cửa hàng tiện lợi, hai bên có thể ký kết hợp đồng loại này.

Hợp đồng hợp tác có những khác biệt so với các loại hợp đồng khác. Để hiểu được các đặc điểm của loại hợp đồng này, bạn vui lòng đọc bài viết Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

2. Cách soạn thảo hợp đồng hợp tác mở cửa hàng tiện lợi

Hợp đồng hợp tác mở cửa hàng tiện lợi gồm các phần và điều khoản sau:

Căn cứ của hợp đồng hợp tác mở cửa hàng tiện lợi:

Đầu tiên, bạn cần chỉ ra các văn bản pháp luật và căn cứ của hợp đồng hợp tác mở cửa hàng tiện lợi, đó là:

 • Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015;
 • Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005;
 • Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 được Quốc hội của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 (nếu một hoặc các bên là pháp nhân nước ngoài);
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Các bên của hợp đồng hợp tác mở cửa hàng tiện lợi:

Có thể có hai hoặc nhiều hơn hai bên tham gia hợp đồng hợp tác mở cửa hàng tiện lợi. Với mỗi bên, cần ghi rõ các thông tin cơ bản sau:

Nếu là pháp nhân:

 • Tên pháp nhân
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động nếu không phải là doanh nghiệp: Cần ghi rõ số giấy chứng nhận, ngày cấp và nơi cấp. Lưu ý: Đây là thông tin quan trọng để xác định pháp nhân hợp pháp nên bạn cần tra cứu cẩn thận.
 • Địa chỉ trụ sở
 • Số điện thoại, email
 • Người đại diện theo pháp luật; Lưu ý: Không phải cứ là Giám đốc hay Phó Giám đốc đều là người đại diện theo pháp luật mà người đại diện theo pháp luật được quy đinh tại Điều lệ công ty. Nếu người đại diện trong hợp đồng không phải là Người đại diện theo pháp luật của công ty thì cần có giấy ủy quyền. Nếu người đại diện ký hợp đồng không phải là Người đại diện theo pháp luật và ký hợp đồng không theo ủy quyền thì hợp đồng sẽ vô hiệu.

Nếu là cá nhân:

 • Họ tên đầy đủ
 • CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu: Số, ngày cấp, nơi cấp; Lưu ý: Đây là thông tin quan trọng phải có trên hợp đồng. Nếu xẩy ra tranh chấp, kiện tụng, tố cáo thì dựa vào thông tin này để tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết. Khi hai bên ký kết hợp đồng, cần kiểm tra, đối chiếu với giấy tờ nhân thân.
 • Ngày sinh
 • Địa chỉ thường trú, địa chỉ tạm trú
 • Điện thoại

Lưu ý: Nếu một hoặc các bên là pháp nhân nước ngoài thì phải xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận là cơ sở để hai bên ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Điều khoản về góp vốn hợp tác mở cửa hàng tiện lợi:

Tài sản góp vốn

Cần lưu ý là tài sản do các thành viên đóng góp, cùng tạo lập và tài sản khác là tài sản chung theo phần của các thành viên hợp tác. Có thể có nhiều hình thức góp vốn như sau:

 • Góp vốn bằng tiền mặt
 • Góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất: Các bên phải đăng ký biến động quyền sử dụng đất tại văn phòng đăng ký đất đai theo quy định của Luật đất đai 2013.
 • Góp vốn bằng tài sản sở hữu trí tuệ: Một bên có thể đóng góp bằng thương hiệu, nhãn hiệu đã có của mình. Trong trường hợp này cần có văn bằng bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ được đem ra góp vốn.
 • Góp vốn bằng chính hàng hóa cung cấp cho cửa hàng tiện lợi, nhà cung cấp có thể chiết khấu nhất định cho cửa hàng theo thỏa thuận.
 • Góp vốn bằng mối quan hệ với các nhà cung cấp cho cửa hàng tiện lợi cũng là một phương án do đây là điều rất quan trọng đối với cửa hàng tiện lợi.
 • ….

Lưu ý: Đối với tất cả các tài sản không phải là tiền mặt thì cần thực hiện định giá bởi các thành viên hợp tác hoặc bởi Hội đồng định giá gồm các chuyên gia.

Ngoài ra, hợp đồng cần quy định cụ thể về:

 • Giá trị góp vốn: Quy định tổng giá trị vốn đầu tư, giá trị góp vốn của từng bên cùng tỷ lệ % so với tổng vốn đầu tư
 • Thời hạn góp vốn: Nếu góp vốn bằng tiền măt và chậm góp tiền thì phải có trách nhiệm trả lãi đối với phần tiền chậm trả theo quy định tại Điều 357 của Bộ luật dân sự và phải bồi thường thiệt hại. Nếu góp vốn không bằng tiền mặt và cũng chậm góp vốn thì có thể phải bồi thường thiệt hai theo thỏa thuận giữa các bên.
hợp đồng hợp tác mở cửa hàng tiện lợi
Thoả thuận Hợp đồng hợp tác mở cửa hàng tiện lợi là việc phải làm đầu tiên. – Nguồn ảnh: Internet

Điều khoản về nội dung hợp tác hợp tác mở cửa hàng tiện lợi:

Các bên thỏa thuận cùng nhau hợp tác kinh doanh với các nội dung sau:

 • Mục đích: Mở và kinh doanh cửa hàng tiện lợi.
 • Vị trí: thành phố X
 • Dự kiến thời gian xây dựng, chuẩn bị cho đến khi có lãi: 6 tháng

Phân quyền điều hành công việc hợp tác mở cửa hàng tiện lợi:

Hợp đồng xác định mảng công việc thuộc trách nhiệm và quyền hạn của mỗi bên, tùy theo khả năng và điều kiện của mỗi bên. Điều này là cần thiết để trong quá trình hợp tác, các bên không “dẫm chân” lên nhau và vận hành trôi chẩy, hiệu quả:

 • Phụ trách xin giấy phép:
  • Cửa hàng tiện lợi kinh doanh thực phẩm thì phải đáp ứng điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm. Do đó phải xin Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cửa hàng.
  • Nếu cửa hàng tiện lợi được mở ở tòa nhà có nhiều tầng thì còn phải đảm bảo an toàn phòng tránh cháy nổ và phải xin Giấy phép phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật.
 • Phụ trách thi công sửa chữa nhà để mở cửa hàng
 • Phụ trách liên hệ với các nhà cung cấp hàng hóa cho cửa hàng
 • Phụ trách bán hàng và vận hành cửa hàng
 • Phụ trách kinh doanh, tìm kiếm thị trường, khách hàng cho sản phẩm/dịch vụ
 • Phụ trách tuyển dụng, điều động, sử dụng nhân viên
 • Phụ trách công việc kế toán, tài chính
 • ….

Điều khoản về nguyên tắc kế toán

Hoạt động kế toán trong khuôn khổ hợp đồng phải tuân thủ nguyên tắc và chuẩn mực kế toán Việt Nam. Tất cả các khoản thu, chi phải được ghi chép đầy đủ và có chứng từ (hóa đơn, phiếu thu, biên nhận, biên lai…)

Công việc kế toán do Kế toán chuyên nghiệp thực hiện. Kiểm toán bởi công ty kiểm toán chuyên nghiệp được thực hiện định kỳ …. năm/lần, hoặc theo quyết định của Ban đại diện.

Báo cáo kế toán, tài chính là cơ sở để các bên tính toán lỗ lãi, phân chia kết quả kinh doanh.

Điều khoản về phân chia kết quả kinh doanh hợp tác mở cửa hàng tiện lợi:

Công thức tính kết quả kinh doanh: [Kết quả kinh doanh (Lợi nhuận sau thuế)]  = [Doanh thu ] – [Chi phí] – [Số thuế phải nộp]

Thời điểm phân chia kết quả kinh doanh: Các bên phân chia kết quả kinh doanh khi bắt đầu có lãi.

Phân chia kết quả kinh doanh của các bên theo tỷ lệ %.

Phương thức chia kết quả kinh doanh: Lợi nhuận trừ đi trích quỹ dự phòng có thể được chia cho các bên theo tỷ lệ đã thỏa thuận

Các nghĩa vụ tài chính liên quan: Mỗi bên tự chịu trách nhiệm về thuế, phí phát sinh từ việc nhận phân chia lợi nhuận

Điều khoản về xử lý lỗ từ việc hợp tác mở cửa hàng tiện lợi:

Trong trường hợp các khoản chi phí lớn hơn doanh thu, các Bên sẽ thỏa thuận việc xử lý lỗ theo một trong các biện pháp sau:

 • Đầu tư bổ sung
 • Thanh lý hợp đồng

Điều khoản về quyền và nghĩa vụ của các bên

Hợp đồng quy định quyền và nghĩa vụ của từng bên trong hợp đồng. Về cơ bản, các quyền và nghĩa vụ là:

 • Được hưởng lợi nhuận thu được từ hoạt động hợp tác.
 • Tham gia quyết định các vấn đề liên quan đến thực hiện hợp đồng hợp tác, giám sát hoạt động hợp tác.
 • Bồi thường thiệt hại cho các thành viên hợp tác khác do lỗi của mình gây ra.
 • Thực hiện quyền, nghĩa vụ khác theo hợp đồng.

Điều khoản về thời hạn, thời điểm có hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày đại diện có thẩm quyền của các bên ký kết.

Hợp đồng có hiệu lực trong vòng……….(..) kể từ ngày ký kết.

Mọi sửa đổi, bổ sung của Hợp đồng được thể hiện trong các Phụ lục.

Nếu bất kỳ một điều khoản nào của Hợp đồng này vi phạm bất kỳ quy định nào của pháp Luật hiện hành thì điều khoản đó sẽ trở nên vô hiệu. Tất cả các điều khoản còn lại của Hợp đồng sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực trừ trường hợp những điều khoản vô hiệu ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu lực hợp đồng. Các Bên sẽ đàm phán trên tinh thần thiện chí để cùng nhất trí về các điều khoản thay thế.

Điều khoản về vi phạm hợp đồng hợp tác mở cửa hàng tiện lợi:

Hợp đồng quy định chế tài khi một trong các bên không thực hiện các nghĩa vụ cơ bản của hợp đồng như:

 • Góp vốn: Nếu thành viên chậm góp tiền thì phải có trách nhiệm trả lãi đối với phần tiền chậm trả theo quy định tại Điều 357 của Bộ luật dân sự và phải bồi thường thiệt hại. Nếu thành viên không góp vốn thì bị phạt vi phạm hợp đồng, bồi thường thiệt hại và mất tư cách thành viên hợp đồng hợp tác.
 • Vi phạm và để xẩy ra tranh chấp trong quá trình thực hiện dự án với bên thứ ba.

Lưu ý:

 • Trừ khi hợp đồng quy định khác, nếu có những sai phạm dẫn đến phải bồi thường thiệt hại cho bên thứ ba thì các bên phải cùng chịu trách nhiệm dân sự, bồi thường thiệt hại bằng tài sản góp vào Dự án, nếu không đủ thì bằng cả tài sản cá nhân đối với thành viên là cá nhân, bằng tài sản của pháp nhân nếu thành viên là pháp nhân.
 • Nếu là hợp đồng hợp tác trong lĩnh vực thương mại thì có thể quy định mức phạt vi phạm hợp đồng nhưng không quá 8% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm (theo Luật Thương mại 2005).

Điều khoản về chuyển nhượng hợp đồng hợp tác mở cửa hàng tiện lợi:

Các bên thỏa thuận trong quá trình thực hiện hợp đồng một bên có quyền chuyển nhượng hợp đồng cho bên thứ ba hay không ?

 • Khi chuyển nhượng hợp đồng cho bên thứ ba đồng nghĩa với việc các quyền và nghĩa vụ sẽ được chuyển giao cho bên thứ ba;
 • Xác định rõ phần vốn góp có được chuyển giao cho bên thứ ba không hay bên thứ ba sẽ thực hiện góp vốn phần vốn góp mới.

Điều khoản về chấm dứt hợp đồng hợp tác mở cửa hàng tiện lợi:

Hợp đồng quy định các trường hợp:

 • các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng;
 • một bên được phép phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp đáp ứng điều khoản đơn phương chấm dứt hợp đồng trong hợp đồng;
 • trong trường hợp một bên chấm dứt hợp đồng trái với các thỏa thuận mà gây thiệt hại cho bên còn lại thì phát sinh nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cũng như bị phạt vi phạm;

Điều khoản về thanh lý hợp đồng hợp tác mở cửa hàng tiện lợi:

Khi chấm dứt hợp đồng thì hai bên thực hiện việc thanh lý: Tài sản còn lại chia cho các bên theo tỷ lệ đóng góp hay theo thỏa thuận giữa các bên. Các bên lập Biên bản thanh lý hợp đồng làm căn cứ về việc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên.

Lưu ý: Khi hết hạn hợp đồng, nếu hai bên mong muốn hợp tác ở mức độ chặt chẽ hơn thì có thể thỏa thuận thành lập doanh nghiệp và sử dụng tài sản hình thành trong quá trình thực hiện hợp đồng hợp tác (căn cứ Khoản 2 Điều 29 Luật Đầu tư 2014).

Điều khoản về các trường hợp bất khả kháng

Hợp đồng có thể có các quy định sau:

 • Thông báo cho nhau về trường hợp bất khả kháng và cung cấp bằng chứng
 • Khắc phục tình huống bất khả kháng
 • Chấm dứt hợp đồng khi không thể khắc phục tình huống bất khả kháng

Điều khoản về giải quyết tranh chấp, kiện tụng hợp đồng hợp tác mở cửa hàng tiện lợi:

 • Trường hợp có tranh chấp giữa các bên thì các bên phải cùng nhau thương lượng, bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác hữu nghị và tôn trọng quyền lợi chính đáng của nhau.
 • Các bên có thể thỏa thuận xử lý vụ việc theo tố tụng trọng tài hoặc khởi kiện ở tòa án có thẩm quyền. Hợp đồng cần quy định luật áp dụng để giải quyết tranh chấp – điều này là cực kỳ quan trọng đối với trường hợp một trong các bên có quốc tịch nước ngoài. Trên thực tế, do sai lầm liên quan tới điều khoản này mà một bên không thể khởi kiện bên kia do vi phạm hợp đồng.

3. Dịch vụ tư vấn, soạn thảo hợp đồng hợp tác mở cửa hàng tiện lợi

Luật Thái An chuyên tư vấn, soạn thảo, rà soát các loại hợp đồng, trong đó có hợp đồng hợp tác mở cửa hàng tiện lợi. Để tìm hiểu về dịch vụ, bạn vui lòng tham khảo các bài viết sau :

Nếu bạn cần dịch vụ, hãy gọi tới Tổng đài tư vấn pháp luật, để lại tin nhắn hoặc gửi thư tới contact@luatthaian.vn.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN
Đối tác pháp lý tin cậy

Đàm Thị Lộc

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói