Dịch vụ viễn thông cơ bản là một trong các ngành nghề có điều kiện đối với đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Các nhà đầu tư cần thỏa mãn các điều kiện đầu tư nước ngoài về dịch vụ viễn thông cơ bản theo Pháp luật Việt Nam, cụ thể là Luật đầu tư và luật khác có liên quan như luật chuyên ngành. Trong trường hợp có sự khác biệt trong quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, thì nhà đầu tư phải thỏa mãn các điều kiện theo quy định của điều ước quốc tế. Công ty Luật Thái An xin chia sẻ một số hiểu biết và kinh nghiệm về vấn đề này với bạn đọc trong bài viết dưới đây.

1. Cơ sở pháp lý quy định điều kiện đầu tư nước ngoài về dịch vụ viễn thông

Cơ sở pháp lý quy định điều kiện đầu tư nước ngoài về viễn thông cơ bản là các văn bản pháp luật sau đây:

  • Luật đầu tư 2014;
  • Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO;
  • Các Hiệp định tự do thương mại song phương và đa phương mà Việt Nam tham gia (FTAs);
  • Luật Viễn thông số 41/2009/QH12;
  • Nghị định 25/2011/NĐ-CP;

2. Điều kiện đầu tư nước ngoài đối về dịch vụ viễn thông

a. Dịch vụ viễn thông cơ bản:

Theo Bản cam kết của Việt Nam trong WTO và các hiệp định thương mại tư do khác thì:

Các dịch vụ được đầu tư:

– Các dịch vụ thoại (CPC 7521). Riêng đối với AFAS (Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ), các dịch vụ thoại bao gồm nội hạt, ngoại tỉnh và thoại trong nước
– Dịch vụ truyền số liệu chuyển mạch gói (CPC 7523**)
– Dịch vụ truyền số liệu chuyển mạch kênh (CPC 7523**)
– Dịch vụ Telex (CPC 7523**)
– Dịch vụ Telegraph (CPC 7523**)
– Dịch vụ Facsimile (CPC 7521** + 7529**)
– Dịch vụ thuê kênh riêng (CPC 7522** + 7523**)
– Các dịch vụ khác:
+ Dịch vụ hội nghị truyền hình (CPC 75292):
+ Dịch vụ truyền dẫn tín hiệu video trừ truyền quảng bá
+ Các dịch vụ thông tin vô tuyến, bao gồm: Dịch vụ thoại di động (gồm di động mặt đất và vệ tinh); Dịch vụ số liệu di động (gồm di động mặt đất và vệ tinh); Dịch vụ nhắn tin; Dịch vụ PCS; Dịch vụ trung kế vô tuyến
+ Dịch vụ kết nối Internet (IXP)

Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế:

  • Dịch vụ không có hạ tầng mạng: không vượt quá 65%.
  • Dịch vụ có hạ tầng mạng: không vượt quá 49%.
  • 51% là nắm quyền kiểm soát trong việc quản lý liên doanh.

Hình thức đầu tư:

Hình thức đầu tư là liên doanh

 Đối tác Việt Nam tham gia đầu tư:

Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông được cấp phép tại Việt Nam đối với tổ chức kinh tế cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng.

Điều kiện khác:

51% là nắm quyền kiểm soát trong việc quản lý tổ chức kinh tế cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng.
Trong ngành viễn thông, nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh sẽ có thể ký mới thỏa thuận hiện tại hoặc chuyển sang hình thức hiện diện khác với những điều kiện không kém thuận lợi hơn những điều kiện họ đang được hưởng.

b. Dịch vụ viễn thông cơ bản khác (dịch vụ mạng riêng ảo – VPN)

Theo cam kết của Việt Nam trong khuôn khổ WTO, các hiệp định thương mại tự do, AFAS (Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ) thì:

Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế:

  • Dịch vụ không có hạ tầng mạng: không vượt quá 70%.
  • Dịch vụ có hạ tầng mạng: không vượt quá 49%.

Hình thức đầu tư:

Hình thức đầu tư là liên doanh.

Đối tác Việt Nam tham gia đầu tư:

Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông được cấp phép tại Việt Nam đối với tổ chức kinh tế cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng.

Trong ngành viễn thông, nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh sẽ có thể ký mới thỏa thuận hiện tại hoặc chuyển sang hình thức hiện diện khác với những điều kiện không kém thuận lợi hơn những điều kiện họ đang được hưởng.

c. Dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng

Theo cam kết của Việt Nam trong khuôn khổ WTO, các hiệp định thương mại tự do, AFAS (Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ) thì:

Phạm vi áp dụng:

– Thư điện tử (CPC 7523 **)
– Thư thoại (CPC 7523 **)
– Thông tin trực tuyến và truy cập lấy thông tin từ cơ sở dữ liệu (CPC 7523**)
– Trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) (CPC 7523**)
– Các dịch vụ facsimile gia tăng giá trị, bao gồm lưu trữ và chuyển, lưu trữ và khôi phục (CPC 7523**)
– Chuyển đổi mã và giao thức
– Thông tin trực tuyến và xử lý dữ liệu (bao gồm xử lý giao dịch) (CPC 843**)

– Dịch vụ truy cập internet (IAS).

Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế

– Dịch vụ không có hạ tầng mạng: không vượt quá 65%. Đối với nhà đầu tư nước ngoài thuộc quốc gia là thành viên ASEAN, tỷ lệ này không vượt quá 70%.
– Dịch vụ có hạ tầng mạng: không vượt quá 50%.

Hình thức đầu tư:

Hình thức đầu tư là liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Đối tác Việt Nam tham gia đầu tư:

Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông được cấp phép tại Việt Nam đối với tổ chức kinh tế cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng.

Điều kiện khác:

51% là nắm quyền kiểm soát trong việc quản lý tổ chức kinh tế cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng.

Trong ngành viễn thông, các nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh sẽ có thể ký mới thỏa thuận hiện tại hoặc chuyển sang hình thức hiện diện khác với những điều kiện không kém thuận lợi hơn những điều kiện họ đang được hưởng.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

Contact Me on Zalo
1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói