Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Khi dự án đầu tư có sự thay đổi thì phải tiến hành thủ tục điều chỉnh nội dung đăng ký đầu tư. Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ( còn gọi là điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc điều chỉnh giấy phép đầu tư) không hề đơn giản, đặc biệt đối với những chủ doanh nghiệp không am hiểu pháp luật.

Để giúp khách hàng doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư Công ty luật Thái An xin nêu những nội dung liên quan trong bài viết sau đây.

điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư / điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là nhu cầu của nhiều doanh nghiệp – minh họa: internet

1. Căn cứ pháp lý điều chỉnh việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư / điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ điều chỉnh giấy phép đầu tư

Căn cứ pháp lý điều chỉnh việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư / điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là các văn bản pháp luật sau:

2. Các trường hợp phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư / điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ điều chỉnh giấy phép đầu tư

Theo Điều 41 Luật Đầu tư 2020, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ Điều chỉnh dự án đầu tư trong các trường hợp sau:

a. Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh mục tiêu, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư, sáp nhập các dự án hoặc chia, tách một dự án thành nhiều dự án, sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn thành lập doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh hoặc các nội dung khác và phải phù hợp với quy định của pháp luật.

b. Khi nhà đầu tư có nhu cầu thay đổi một trong các nội dung trong Giây chứng nhận đầu tư/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 • Mã số dự án đầu tư.
 • Tên, địa chỉ của nhà đầu tư.
 • Tên dự án đầu tư.
 • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng.
 • Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.
 • Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn.
 • Thời hạn hoạt động của dự án.
 • Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án, trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn.
 • Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).
 • Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có).

c. Nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu có bất kỳ thay đổi nào dưới đây:

 • Thay đổi mục tiêu tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu chấp thuận chủ trương đầu tư;
 • Thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30 ha, thay đổi địa điểm đầu tư;
 • Thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên;
 • Kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư quá 12 tháng so với quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu;
 • Điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;
 • Thay đổi công nghệ đã được thẩm định;
 • Thay đổi nhà đầu tư của dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư;
 • Đối với dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư: Nhà đầu tư không được điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư quá 24 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu, trừ một trong các trường hợp sau đây:
  • Để khắc phục hậu quả trong trường hợp bất khả kháng;
  • Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư do nhà đầu tư chậm được Nhà nước giao đất (cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất);
  • Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
  • Điều chỉnh dự án đầu tư do cơ quan Nhà nước thay đổi quy hoạch;
  • Thay đổi mục tiêu tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;
  • Tăng tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư.

3. Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép đầu tư

3.1. Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận  đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;
 • Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung.

Bước 2: Nộp hồ sơ

 • Hồ sơ được nộp tại Sở kế hoạch và đầu tư nơi cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
 • Sở kế hoạch đầu tư sẽ gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền cấp chủ trương đầu tư để xem xét.
 • Thời gian:
 • 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh
 • 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ
Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Khi có thay đổi về đầu tư thì cần thực hiện thủ tục Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư / điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. – ảnh nguồn internet

3.2. Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (giấy chứng nhận đăng ký đầu tư);
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;
 • Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung.

Bước 2: Nộp hồ sơ

 • Hồ sơ được nộp tại Sở kế hoạch và đầu tư/ Ban quản lý khu công nghiệp, nơi cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
 • Thời gian: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

>>> Xem thêm: Dịch vụ xin giấy chứng nhận đầu tư / giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ giấy phép đầu tư 

4. Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư/ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ giấy phép đầu tư

Công ty luật Thái An cung cấp dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư/ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ giấy phép đầu tư bao gồm các công việc sau:

 • Tư vấn pháp luật cho nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài về các nội dung cần điều chỉnh và thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư/ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ giấy phép đầu tư;
 • Tư vấn về điều kiện, hồ sơ, thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư/ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ giấy phép đầu tư;;
 • Soạn thảo hồ sơ pháp lý điều chỉnh giấy phép đầu tư (giấy chứng nhận đầu tư);
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng thực hiện các thủ tục giấy chứng nhận đầu tư/ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ giấy phép đầu tư tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hồ sơ để được điều chỉnh giấy phép đầu tư;
 • Dịch thuật, công chứng các giấy tờ phục vụ cho hồ sơ đăng ký điều chỉnh giấy phép đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;
 • Hỗ trợ các vấn đề pháp lý khác phát sinh trong quá trình điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư/ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ giấy phép đầu tư cho nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư được nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm

5. Lý do bạn nên sử dụng dịch vụ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/giấy phép đầu tư

Sử dụng dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư/ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ giấy phép đầu tư tại Công ty luật Thái An khách hàng được hưởng những lợi ích sau:

 • Khách hàng được tư vấn nhiệt tình bởi các luật sư đầu tư, chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm
 • Hồ sơ nhanh gọn, chính xác, phù hợp quy định pháp luật
 • Nhận kết quả dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư/ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ giấy phép đầu tư một cách nhanh chóng;
 • Thông tin khách hàng được bảo mật
 • Hỗ trợ khách hàng xử lý những “ca khó”
 • Phí dịch vụ giấy chứng nhận đầu tư/ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ giấy phép đầu tư rất phù hợp
 • Đảm bảo chất lượng dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư/ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ giấy phép đầu tư
 • Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư/ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ giấy phép đầu tư được thực hiện trong phạm vi toàn quốc
 • Chính sách hậu mãi tốt
 • Được giảm phí tới 20% cho các lần sử dụng dịch vụ tiếp theo

>>> Xem thêm: Tư vấn chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư nước ngoài

 


THÔNG TIN LIÊN QUAN