Chuyển nhượng quyền sử dụng đất của công ty kinh doanh bất động sản

Ngày nay, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất diễn ra rất phổ biến bởi đất đai là một loại tài sản có giá trị cao, có tiềm năng đầu tư. Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất không chỉ phải tuân thủ quy định của pháp luật đất đai mà còn các văn bản pháp lý khác, trong đó việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của công ty kinh doanh bất động sản còn phải đáp ứng các điều kiện của Luật Kinh doanh bất động sản. Tất cả những điều cần biết về nội dung trên sẽ được thể hiện qua bài viết dưới đây của Công ty Luật Thái An:

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh vấn đề chuyển nhượng quyền sử dụng đất của công ty kinh doanh bất động sản

Căn cứ pháp lý điều chỉnh vấn đề chuyển nhượng quyền sử dụng đất của công ty kinh doanh bất động sản là các văn bản sau:

2. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất của công ty kinh doanh bất động sản là gì?

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là việc người sử dụng đất – công ty kinh doanh bất động sản (gọi là bên chuyển quyển sử dụng đất) chuyển giao đất và quyền sử dụng đất cho người được chuyển nhượng (gọi là bên nhận quyền sử dụng đất) theo các điều kiện, nội dung, hình thức được quy định trong Bộ luật dân sự và pháp luật về đất đai.

===>>> Xem thêm:Điều kiện đầu tư nước ngoài về kinh doanh bất động sản

3. Các đối tượng được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của công ty kinh doanh bất động sản

Theo Điều 14 Luật Kinh doanh bất động sản thì các đối tượng được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của công ty kinh doanh bất động sản gồm:

 • Tổ chức, cá nhân trong nước được nhận chuyển nhượng các loại bất động sản.
 • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh bất động sản được nhận chuyển nhượng bất động sản để kinh doanh theo quy định tại Điều 11 của Luật Kinh doanh bất động sản.
Các đối tượng được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của công ty kinh doanh bất động sản
Các đối tượng được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của công ty kinh doanh bất động sản – Nguồn: Luật Thái An

4. Hình thức của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của công ty kinh doanh bất động sản thế nào?

Khoản 1 Điều 17 Luật Kinh doanh bất động sản thì hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Công ty kinh doanh bất động sản cũng là một trong các loại hợp đồng kinh doanh bất động sản. Vì vậy, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Công ty kinh doanh bất động sản phải được lập thành văn bản (theo khoản 2 Điều 17).

Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì hai bên phải thành lập hợp đồng chuyển nhượng có công chứng chứng thực theo quy định tại Khoản 3, Điều 167 Luật Đất đai 2013 về hình thức chuyển quyền sử dụng đất thì:

“3. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;”

5. Điều khoản cơ bản của chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Công ty kinh doanh bất động sản

Điều 47 Luật Kinh doanh bất động sản quy định một số điều khoản cơ bản của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Công ty kinh doanh bất động sản như sau:

 • Tên, địa chỉ của các bên;
 • Các thông tin về loại đất, diện tích, vị trí, số hiệu, ranh giới và tình trạng thửa đất, tài sản gắn liền với đất (nếu có);
 • Thời hạn sử dụng đất;
 • Giá chuyển nhượng bao gồm cả tài sản gắn liền với đất (nếu có);
 • Phương thức và thời hạn thanh toán;
 • Thời hạn bàn giao đất và hồ sơ kèm theo;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên;
 • Quyền của bên thứ ba đối với thửa đất (nếu có);
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; Phạt vi phạm hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp;
 • Các trường hợp chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng và biện pháp xử lý.

===>>> Xem thêm:Tư vấn soạn hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

===>>> Xem thêm:Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

6. Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Công ty kinh doanh bất động sản cần đảm bảo nguyên tắc gì?

Theo Điều 37 Luật kinh doanh bất động sản thì nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất như sau:

Thứ nhất, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 9 của Luật kinh doanh bất động sản gồm:

 • Có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
 • Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất;
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
 • Trong thời hạn sử dụng đất.

Thứ hai, việc chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất phải tuân thủ các quy định của pháp luật đất đai về mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất và đăng ký đất đai.

===>>> Xem thêm:Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất như thế nào ?

7. Quyền và nghĩa vụ của Công ty kinh doanh bất động sản- bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất

7.1. Quyền của Công ty kinh doanh bất động sản

Theo Điều 38 Luật kinh doanh bất động sản quy định quyền của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm:

 • Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thanh toán tiền theo thời hạn và phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhận đất đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất bồi thường thiệt hại do lỗi của bên nhận chuyển nhượng gây ra.
 • Không bàn giao đất khi chưa nhận đủ tiền, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
 • Các quyền khác trong hợp đồng.

7.2. Nghĩa vụ của Công ty kinh doanh bất động sản

Theo Điều 39 Luật kinh doanh bất động sản quy định về nghĩa vụ của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất như sau:

 • Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp.
 • Chuyển giao đất cho bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đủ diện tích, đúng vị trí và tình trạng đất theo thỏa thuận hợp đồng.
 • Làm thủ tục đăng ký đất đai theo pháp luật về đất đai và giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên nhận chuyển nhượng, trừ trường hợp bên nhận chuyển nhượng có văn bản đề nghị tự làm thủ tục cấp giấy chứng nhận.
 • Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
 • Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật.
 • Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

8. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

8.1. Quyền của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của công ty kinh doanh bất động sản

Theo Điều 40 Luật kinh doanh bất động sản quy định quyền của bên nhận chuyển nhượng đất của công ty kinh doanh bất động sản như sau:

 • Yêu cầu bên chuyển nhượng cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất chuyển nhượng.
 • Yêu cầu bên chuyển nhượng làm thủ tục và giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao đất đủ diện tích, đúng vị trí và tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất bồi thường thiệt hại do lỗi của bên chuyển nhượng gây ra.
 • Có quyền sử dụng đất kể từ thời điểm nhận bàn giao đất từ bên chuyển nhượng.
 • Các quyền khác trong hợp đồng.

8.2. Nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của công ty kinh doanh bất động sản

Theo Điều 41 Luật kinh doanh bất động sản quy định nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của công ty kinh doanh bất động sản như sau:

Nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của công ty kinh doanh bất động sản
Nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của công ty kinh doanh bất động sản – Nguồn: Luật Thái An
 • Thanh toán tiền cho bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Bảo đảm quyền của bên thứ ba đối với đất chuyển nhượng.
 • Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
 • Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật.
 • Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

Trên đây là tổng hợp các quy định về chuyển nhượng quyền sử dụng đất của công ty kinh doanh bất động sản. Để được giải đáp các thắc mắc trong từng trường hợp cụ thể, hãy gọi Tổng đài tư vấn. Luật sư sẽ giải thích cặn kẽ những gì chưa thể hiện được hết trong bài viết này.

===>>> Xem thêm:Mua bán nhà với công ty kinh doanh bất động sản: Những điều cần biết

===>>> Xem thêm:Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty kinh doanh bất động sản

9.  Dịch vụ luật sư tư vấn kinh doanh bất động sản và giải quyết tranh chấp đất đai, nhà ở của Luật Thái An

Ngày nay, việc gia đình, tổ chức, cá nhân mua nhà, thuê mua nhà của Công ty kinh doanh bất động ngày càng phổ biến bởi tính nhanh gọn, nhiều lựa chọn của các dịch vụ mà các công ty này cung cấp.

Tuy nhiên, do nhà ở, bất động sản là loại tài sản mang giá trị cao nên cũng kèm theo đó là tỷ lệ rủi ro cao, đặc biệt nếu các chủ thể đầu tư thiếu hiểu biết pháp luật. Vì vậy, việc sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn về đất đai, nhà ở là vô cùng cần thiết bởi bạn sẽ hiểu rõ và bảo vệ tốt hơn về quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Đội ngũ Luật sư tư vấn của Công ty Luật Thái An có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn pháp luật về kinh doanh bất động sản, đất đai luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng.

===>>> Xem thêm: Dịch vụ tư vấn đất đai.

>>> HÃY GỌI NGAY TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ KỊP THỜI!

Nguyễn Văn Thanh

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói