Khi một bên nhận phân phối hàng hoá, dịch vụ cho bên kia thì hai bên cần giao kết hợp đồng đại lý. Tuỳ theo tính chất của mối quan hệ này mà có các loại hợp đồng đại lý khác nhau: đó là hợp đồng đại lý độc quyền, hợp đồng đại lý bao tiêu, hợp đồng tổng đại lý… Khi soạn thảo hợp đồng đại lý, cần lưu ý tới những điều khoản gì để giảm thiểu tranh chấp và rủi ro ? Công ty luật Thái An với đội ngũ luật sư hợp đồng giầu kinh nghiệm, sẽ tư vấn cụ thể dưới đây:

1. Thế nào là hợp đồng đại lý?

Hợp đồng đại lý là hợp đồng theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thoả thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao.

Các dạng hợp đồng đại lý thường gặp là hợp đồng đại lý hợp đồng phân phối độc quyền, hợp đồng đại lý độc quyền, hợp đồng đại lý thương mại, hợp đồng đại lý bán hàng, hợp đồng phân phối hàng hóa …

2. Cơ sở pháp lý điều chỉnh hợp đồng đại lý

Cơ sở pháp lý điều chỉnh hợp đồng đại lý là Bộ luật dân sự 2015Luật thương mại 2005.

3. Tính chất của quan hệ đại lý thương mại

Quan hệ đại đại lý mua bán hàng hoá phát sinh giữa bên giao đại lý và bên đại lý, theo đó:

 • Bên giao đại đại lý là bên giao hàng hoá cho đại đại lý bán, hoặc giao tiền mua hàng cho đại đại lý mua, hoặc là bên ủy quyền thực hiện dịch vụ cho đại đại lý cung ứng dịch vụ.
 • Bên nhận đại lý là bên nhận hàng hoá để làm đại đại lý bán, nhận tiền mua hàng để làm đại đại lý mua hoặc là bên nhận ủy quyền cung ứng dịch vụ.

Lưu ý: Bên giao đại lý và bên đại lý đều phải là thương nhân.

===>>> Xem thêm: Điều kiện đối với chủ thể hợp đồng

Để thực hiện hoạt động đại lý, bên đại lý được quyền tự do lựa chọn bên thứ ba để giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá hoặc hợp đồng cung ứng dịch vụ theo những quy định cụ thế trong hợp đồng đại lý.

Khi giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá hoặc hợp đồng cung ứng dịch vụ với bên thứ ba, bên đại lý nhân danh chính mình và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng với bên thứ ba ràng buộc bên đại lý với bên thứ ba. Sau đó, bên đại lý trực tiếp thực hiện hợp đồng mua bán hàng hoá hoặc cung ứng dịch vụ với bên thứ ba.

Hợp đồng đại lý thương mại cần thể hiện đặc trưng nêu trên của mối quan hệ đại lý thương mại, cần làm rõ các đặc điểm đó trong các điều khoản về quyền và nghĩa vụ của bên giao đại lý và bên đại lý.

4. Các hình thức đại lý thương mại và các loại hợp đồng đại lý thương mại

a) Hợp đồng đại lý bao tiêu:

Hợp đồng đại lý bao tiêu phải thể hiện được quyền và nghĩa vụ của các bên theo đó bên đại lí thực hiện việc mua, bán trọn vẹn một khối lượng hàng hoá hoặc cung ứng đầy đủ một dịch vụ cho bên giao đại lý. Trong hình thức đại lý này, bên giao đại lí ấn định giá giao đại lý, bên đại lý quyết định giá bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho khách hàng, do đó, thù lao mà bên đại lý được hưởng là mức chênh lệch giá giữa giá mua, giá bán thực tế so với giá mua, giá bán do bên giao đại lý quy định.

b) Hợp đồng đại lý độc quyền:

Hợp đồng đại lý độc quyền là sự thỏa thuận giữa các chủ thể của hợp đồng, trong đó bên giao đại lý chỉ giao cho một đại lý mua, bán một hoặc một số mặt hàng nhất định tại một khu vực địa lý nhất định.

Vậy nên, trong Hợp đồng đại lý độc quyền phải thể hiện được quyền và nghĩa vụ của các bên khi tại một khu vực địa lí nhất định bên giao đại lý chỉ giao cho một đại lý mua, bán một hoặc một số mặt hàng hoặc cung ứng một số loại dịch vụ nhất định.

c) Hợp đồng tổng đại lý mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

Hợp đồng tổng đại lý mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ cần thể hiện quyền và nghĩa vụ của các bên khi mà bên đại lý tổ chức một hệ thống đại lí trực thuộc để thực hiện việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho bên giao đại lý. Tổng đại lý là đổi tác trực tiếp của bên giao đại lý. Tổng đại lý đại diện cho hệ thống đại lý trực thuộc. Các đại lý trực thuộc hoạt động dưới sự quản lý của tổng đại lý và với danh nghĩa của tổng đại lý.

Ngoài ra, Các bên tham gia quan hệ đại lý có thể thỏa thuận các hình thức đại lý khác như: đại lý hoa hồng, đại lý bảo đảm thanh toán v.v…

Tư vấn soạn thảo hợp đồng đại lý
Tư vấn soạn thảo hợp đồng đại lý

5. Các điều khoản cơ bản của hợp đồng đại lý là gì?

Một mẫu hợp đồng đại lý sẽ gồm điều khoản cơ bản là:

 • Điều khoản về hình thức đại lý
 • Điều khoản về đối tượng hợp đồng đại lý
 • Điều khoản về thời hạn, phương thức và địa điểm giao nhận
 • Điều khoản về giá cả, tỷ lệ hoa hồng và các chi phí khác
 • Điều khoản về phương thức thanh toán và thời điểm thanh toán
 • Điều khoản về chế độ thưởng, phạt và bồi thường thiệt hại
 • Điều khoản về thời hạn hiệu lực
 • Điều khoản về quyền sở hữu trí tuệ
 • Điều khoản về bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật
 • Điều khoản về quyền và nghĩa vụ của các bên

Chúng tôi sẽ phân tích cụ thể từng điều khoản dưới đây:

a. Điều khoản về hình thức đại lý:

Hai bên trong hợp đồng thỏa thuận với nhau về hình thức đại lý. Có các hình thức đại lý phổ biến sau:

 • Đại lý bao tiêu
 • Đại lý độc quyền
 • Tổng đại lý mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ
 • Tổng đại lý đại diện cho hệ thống đại lý trực thuộc

Ngoài ra, các bên có thể thỏa thuận về hình thức đại lý khác.

b. Điều khoản về đối tượng hợp đồng đại lý:

Hai bên thỏa thuận với nhau về loại hàng hóa, dịch vụ mà bên giao đại lý sẽ giao hoặc ủy quyền cho bên đại lý.

Lưu ý: cần miêu tả rõ thông tin của loại hàng hóa, dịch vụ đó như tên, quy cách, hình thức, chất lượng, khối lượng, số lượng,…

Ngoài ra, bên giao đại lý phải đảm bảo về tất cả các thông tin trên khi giao hàng hóa hoặc ủy quyền cung ứng dịch vụ cho bên đại lý.

===>>> Xem thêm: Điều kiện đối với đối tượng của hợp đồng

c. Điều khoản về thời hạn, phương thức và địa điểm giao nhận trong hợp đồng đại lý:

Hai bên thỏa thuận về thời gian, địa điểm giao và nhận, cần ghi rõ thông tin về địa chỉ, số lượng sản phẩm, loại sản phẩm sẽ được giao nhận đối với mỗi lần giao nhận sản phẩm.

Đối với chi phí liên quan đến việc giao nhận sản phẩm như chi phí xếp dỡ, chi phí kiểm đếm,… thì các bên trong hợp đồng thỏa thuận với nhau về bên phải chịu chi phí.

===>>> Xem thêm: Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao trong hợp đồng

d. Điều khoản về giá cả, tỷ lệ hoa hồng và các chi phí khác trong hợp đồng đại lý:

Giá cả, hoa hồng:

Hai bên thỏa thuận về giá cả và tỷ lệ hoa hồng của sản phẩm do bên giao đại lý cung cấp, giá cả này có thể thay đổi theo thời gian nhưng bên giao đại lý phải thông báo trước cho bên đại lý trong một thời gian hợp lý theo thỏa thuận. Hai bên thỏa thuận trách nhiệm về sự chênh lệch giá trị tồn kho do chênh lệch giá nếu có xảy ra.

Chi phí:

Hai bên thỏa thuận về bên phải chịu các chi phí cho việc trang bị cơ sở vật chất, địa điểm kinh doanh, kho bãi và việc chịu chịu trách nhiệm tất cả hàng hóa đã giao trong việc tồn trữ, trưng bày, vận chuyển.

Ngoài ra bên đại lý phải bảo đảm thực hiện đúng các biện pháp tồn trữ, giữ được chất lượng của sản phẩm như bên giao đại lý đã cung cấp, đến khi giao cho người tiêu thụ. Bên giao đại lý có thể không chấp nhận hoàn trả hàng hóa do bất kỳ lý do gì (ngoại trừ trường hợp có sai sót về sản phẩm).

đ. Điều khoản về phương thức thanh toán và thời điểm thanh toán trong hợp đồng đại lý:

Bên đại lý phải thanh toán cho bên giao đại lý số tiền (ghi rõ số, chữ, đơn vị tiền tệ) tương ứng với giá trị số lượng sản phẩm giao ghi trong hóa đơn trong thời gian mà hai bên hợp đồng đã thỏa thuận. Hai bên có thể thỏa thuận về số lần thanh toán, mức thanh toán của mỗi lần, thời gian thanh toán cụ thể, cách thức thanh toán…

===>>> Xem thêm: Đồng tiền thanh toán trong hợp đồng

Đối với trường hợp nợ thanh toán thì bên giao đại lý có thể dừng giao sản phẩm cho đến khi bên đại lý thanh toán sao cho tổng số nợ tồn và giá trị đặt sản phẩm mới nằm trong mức nợ được giới hạn mà hai bên đã thỏa thuận.

Số tiền chậm trả ngoài thời gian đã quy định, phải chịu lãi theo mức lãi suất mà hai bên đã thỏa thuận. Nếu việc chậm trả kéo dài hơn thời gian thỏa thuận thì bên đại lý phải chịu thêm lãi suất quá hạn mà hai bên thỏa thuận. Trong trường hợp cần thiết, bên giao đại lý có thể yêu cầu bên đại lý thế chấp tài sản mà bên đại lý có quyền sở hữu để bảo đảm cho việc thanh toán.

===>>> Xem thêm: Phạt do chậm thanh toán

e. Điều khoản về chế độ thưởng, phạt và bồi thường thiệt hại trong hợp đồng đại lý:

Thưởng:

Bên giao đại lý có thể có cơ chế xét thưởng cho bên đại lý trên cơ sở thưởng quý, nửa năm hoặc năm. Mức tiền thưởng tuỳ thuộc vào thành tích bán hàng của bên đại lý, mục tiêu này có thể được thay đổi theo thời gian tuỳ thuộc vào điều kiện thị trường và mức độ tuân thủ của bên đại lý đối với các Hợp Đồng, chính sách phân phối, các điều kiện thưởng do bên đại lý quy định hoặc thỏa thuận.

Phạt:

Trong trường hợp bên đại lý gây thiệt hại đến bên giao đại lý trong quá trình mua bán sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ làm ảnh hưởng uy tín, danh dự của bên giao đại lý thì bên giao đại lý có thể phạt một khoản tiền đền bù tương ứng mà hai bên thỏa thuận và bên giao đại lý có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng đại lý.

Ngoài ra bên đại lý bán sản phẩm còn phải bồi thường thiệt hại cho bên giao đại lý trong các trường hợp sau:

 • Bên đại lý yêu cầu đơn đặt hàng đặc biệt, bên giao đại lý đã sản xuất nhưng sau đó bên đại lý hủy bỏ đơn đặt hàng đó.
 • Bên đại lý hủy đơn đặt hàng khi bên giao đại lý trên đường giao hàng đến bên đại lý.

Trong trường hợp bên giao đại lý bàn giao sản phẩm chậm trễ hơn so với thời gian đã thỏa thuận trong hợp đồng thì bên giao đại lý phải chịu một mức phạt theo thỏa thuận của hai bên.

===>>> Xem thêm: Phạt vi phạm hợp đồng

Bồi thường thiệt hại:

Trong trường hợp bên giao đại lý thông báo chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì bên đại lý có quyền yêu cầu bên giao đại lý bồi thường một khoản tiền cho thời gian mà mình đã làm đại lý cho bên giao đại lý đó, giá trị của khoản bổi thường do hai bên thỏa thuận.

Theo quy định của Luật Thương mại 2005, giá trị của khoản bồi thường là một tháng thù lao đại lý trung bình trong thời gian nhận đại lý cho mỗi năm mà bên đại lý làm đại lý cho bên giao đại lý. Trong trường hợp thời gian đại lý dưới một năm thì khoản bồi thường được tính là một tháng thù lao đại lý trung bình trong thời gian nhận đại lý.

Trường hợp hợp đồng đại lý được chấm dứt trên cơ sở yêu cầu của bên đại lý thì bên đại lý không có quyền yêu cầu bên giao đại lý bồi thường cho thời

f. Điều khoản về thời hạn hiệu lực của hợp đồng đại lý:

Hai bên thỏa thuận về thời hạn của hợp đồng. Nếu cả hai bên mong muốn tiếp tục hợp đồng, các thủ tục gia hạn phải được thỏa thuận trước khi hết hạn hợp đồng trong thời gian tối thiểu do hai bên thỏa thuận.

Trong thời gian hiệu lực, một bên có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải báo trước cho bên kia biết trước một khoản thời gian tối thiểu mà hai bên thỏa thuận hoặc theo quy định của phát luật không sớm hơn 60 ngày.

Bên giao đại lý có quyền đình chỉ ngay hợp đồng khi bên đại lý vi phạm một trong các vấn đề sau đây:

 • Làm giảm uy tín thương mãi hoặc làm giảm chất lượng sản phẩm của bên giao đại lý
 • Bán phá giá

g. Điều khoản về quyền sở hữu trí tuệ trong hợp đồng đại lý:

Mọi quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Pháp luật về sở hữu trí tuệ, do bên giao đại lý sở hữu hay được cấp giấy phép liên quan đến sản phẩm (nhãn hiệu, bao bì, tên gọi, tên thương mại, hướng dẫn sử dụng, các tài liệu khác… do bên giao đại lý cung cấp cho bên đại lý là tài sản thuộc về bên giao đại lý.

Bên đại lý không được sử dụng tên thương mại, tên, biểu tượng, khẩu hiệu và các đối tường sở hữu trí tuệ khác của bên giao đại lý, trừ khi dùng cho khuyến mãi, quảng cáo và mua bán, cung ứng sản phẩm theo Hợp đồng và/hoặc được quy định, hướng dẫn và đồng ý của bên giao đại lý.

===>>> Xem thêm: Quyền SHTT đối với đối tượng của hợp đồng

h. Điều khoản về bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật trong hợp đồng đại lý:

Bên giao đại lý phải có trách nhiệm bảo hành cho từng sản phẩm cung cấp cho bên đại lý.

Bên giao đại lý phải có trách nhiệm hướng dẫn nhân viên của bên đại lý những kỹ thuật cơ bản để có thể thực hiện việc sử dụng, bảo quản sản phẩm của bên giao đại lý đúng cách.

===>>> Xem thêm: Bảo hành trong hợp đồng

i. Điều khoản về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng đại lý:

Bạn vui lòng đọc bài viết riêng về quyền và nghĩa vụ của các bên:

===>>> Xem thêm: Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng đại lý

6. Các điều khoản khác của hợp đồng đại lý

Ngoài ra, hợp đồng đại lý còn có các điều khoản khác là:

 • Điều khoản về các trường hợp bất khả kháng
 • Điều khoản chấm dứt hợp đồng
 • Điều khoản về giải quyết tranh chấp
 • Điều khoản về chuyển giao, chuyển nhượng hợp đồng
 • Điều khoản về cách thức thông báo giữa các bên trong hợp đồng liên quan tới hợp đồng
 • Điều khoản bảo mật hợp đồng
 • ….

7. Dịch vụ soạn thảo hợp đồng đại lý của Luật Thái An

a) Giá dịch vụ soạn thảo hợp đồng đại lý

Bạn vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ tại LINK NÀY

b) Quy trình cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng đại lý

Bạn vui lòng tham khảo quy trình cung cấp dịch vụ tại LINK NÀY

c) Thời gian cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng đại lý

Thời gian soạn thảo các loại hợp đồng đại lý như hợp đồng đại lý độc quyền, hợp đồng đại lý bao tiêu…  là 2 – 3 ngày kể từ khi khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin.


Quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng là một khoản đầu tư thông minh so với chi phí phải bỏ ra khi có rủi ro pháp lý. Ngoài dịch vụ soạn thảo hợp đồng, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như rà soát hợp đồngtư vấn đàm phán thương lượng, thực hiện, thanh lý và tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.


Tác giả bài viết:

Luật sư Đào Ngọc Hải, Trưởng Chi nhánh Thái Nguyên, Công ty Luật Thái An 

 • Có hơn 20 năm công tác giảng dạy tại Thái Nguyên 
 • Thành viên Đoàn Luật sư TP. Hà Nội và Liên đoàn Luật sư Việt Nam
 • Tốt nghiệp khóa đào tạo Học Viện Tư Pháp – Bộ Tư Pháp
  Thẻ Luật sư số 12260/LS cấp tháng 8/2017
 • Lĩnh vực hành nghề chính:

 * Tư vấn luật: Doanh nghiệp, Đầu tư, Thương mại, Hôn nhân và gia đình, Đất đai
* Tố tụng: Dân sự, Hình sự, Kinh doanh thương mại, Hành chính, Lao động

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 14+ năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật và giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, nhanh chóng, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 633 725
 • Để được Tư vấn qua email – Hãy điền Form gửi yêu cầu (500.000 – 800.000đ /email) -
 • Để được Tư vấn bằng văn bản đóng dấu công ty – Hãy điền Form gửi yêu cầu (từ 1.000.000đ /văn bản)
 • Để được Cung cấp dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)
Lưu ý: Để nhận ý kiến tư vấn qua email hoặc văn bản đóng dấu công ty: Khách hàng thanh toán chuyển khoản lần 1 (50%) khi yêu cầu dịch vụ, lần 2 (50%) trước khi luật sư gửi văn bản tư vấn. Hãy liên hệ theo số đt 082 966 6868 (zalo) để được hướng dẫn.


  Contact Me on Zalo
  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói