Công ty Luật Thái An giàu kinh nghiệm tư vấn, soạn thảo hợp đồng nói chung, hợp đồng đại lý nói riêng, đúc kết từ rất nhiều vụ việc soạn thảo hợp đồng cho khách hàng mỗi năm. Hân hạnh chia sẻ một số kiến thức, kinh nghiệm soạn thảo hợp đồng đại lý dưới đây.

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng kinh tế

1. Thế nào là hợp đồng đại lý

Hợp đồng đại lý là hợp đồng theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thoả thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao.

2. Cơ sở pháp lý điều chỉnh hợp đồng đại lý

Cơ sở pháp lý điều chỉnh hợp đồng đại lý là Bộ luật dân sự 2015 và Luật thương mại 2005.

3. Các điều khoản cần có trong hợp đồng đại lý

a)     Chủ thể của hợp đồng đại lý:

Bao gồm các thông tin về 2 bên chủ thể, nhằm mục đích xác định chủ thể là ai.

 • Cá nhân: Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số CMT, số điện thoại
 • Pháp nhân: Tên pháp nhân, địa chỉ, mã số doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật/ người đại diện được ủy quyền…

*Lưu ý: Đảm bảo các thông tin trên là chính xác dựa trên các giấy tờ hoặc nguồn thông tin tin cậy.

b)     Hình thức đại lý:

Hai bên trong hợp đồng thỏa thuận với nhau về hình thức đại lý. Theo quy định của luật thương mại thì hình thức đại lý bao gồm các hình thức sau:

 • Đại lý bao tiêu
 • Đại lý độc quyền
 • Tổng đại lý mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ
 • Tổng đại lý đại diện

Ngoài ra, các bên có thể thỏa thuận về hình thức đại lý khác.

c)     Đối tượng hợp đồng đại lý:

Hai bên thỏa thuận với nhau về loại hàng hóa, dịch vụ mà bên giao đại lý sẽ giao hoặc ủy quyền cho bên đại lý.

Lưu ý: cần miêu tả rõ thông tin của loại hàng hóa, dịch vụ đó như tên, quy cách, hình thức, chất lượng, khối lượng, số lượng,…

Ngoài ra, bên giao đại lý phải đảm bảo về tất cả các thông tin trên khi giao hàng hóa hoặc ủy quyền cung ứng dịch vụ cho bên đại lý.

d)     Thời hạn, phương thức và địa điểm giao nhận trong hợp đồng đại lý:

Hai bên thỏa thuận về thời gian, địa điểm giao và nhận, cần ghi rõ thông tin về địa chỉ, số lượng sản phẩm, loại sản phẩm sẽ được giao nhận đối với mỗi lần giao nhận sản phẩm.

Đối với chi phí liên quan đến việc giao nhận sản phẩm như chi phí xếp dỡ, chi phí kiểm đếm,… thì các bên trong hợp đồng thỏa thuận với nhau về bên phải chịu chi phí.

e)     Giá cả, tỷ lệ hoa hồng và các chi phí khác trong hợp đồng đại lý:

Hai bên thỏa thuận về giá cả và tỷ lệ hoa hồng của sản phẩm do bên giao đại lý cung cấp, giá cả này có thể thay đổi theo thời gian nhưng bên giao đại lý phải thông báo trước cho bên đại lý trong một thời gian hợp lý theo thỏa thuận. Hai bên thỏa thuận trách nhiệm về sự chênh lệch giá trị tồn kho do chênh lệch giá nếu có xảy ra.

Hai bên thỏa thuận về bên phải chịu các chi phí cho việc trang bị cơ sở vật chất, địa điểm kinh doanh, kho bãi và việc chịu chịu trách nhiệm tất cả hàng hóa đã giao trong việc tồn trữ, trưng bày, vận chuyển.

Ngoài ra bên đại lý phải bảo đảm thực hiện đúng các biện pháp tồn trữ, giữ được chất lượng của sản phẩm như bên giao đại lý đã cung cấp, đến khi giao cho người tiêu thụ. Bên giao đại lý có thể không chấp nhận hoàn trả hàng hóa do bất kỳ lý do gì (ngoại trừ trường hợp có sai sót về sản phẩm).

f)      Phương thức thanh toán và thời điểm thanh toán trong hợp đồng đại lý:

Bên đại lý phải thanh toán cho bên giao đại lý số tiền (ghi rõ số, chữ, đơn vị tiền tệ) tương ứng với giá trị số lượng sản phẩm giao ghi trong hóa đơn trong thời gian mà hai bên hợp đồng đã thỏa thuận. Hai bên có thể thỏa thuận về số lần thanh toán, mức thanh toán của mỗi lần, thời gian thanh toán cụ thể, cách thức thanh toán…

Đối với trường hợp nợ thanh toán thì bên giao đại lý có thể dừng giao sản phẩm cho đến khi bên đại lý thanh toán sao cho tổng số nợ tồn và giá trị đặt sản phẩm mới nằm trong mức nợ được giới hạn mà hai bên đã thỏa thuận.

Số tiền chậm trả ngoài thời gian đã quy định, phải chịu lãi theo mức lãi suất mà hai bên đã thỏa thuận. Nếu việc chậm trả kéo dài hơn thời gian thỏa thuận thì bên đại lý phải chịu thêm lãi suất quá hạn mà hai bên thỏa thuận. Trong trường hợp cần thiết, bên giao đại lý có thể yêu cầu bên đại lý thế chấp tài sản mà bên đại lý có quyền sở hữu để bảo đảm cho việc thanh toán.

g)     Chế độ thưởng, phạt và bồi thường thiệt hại trong hợp đồng đại lý:

Bên giao đại lý có thể có cơ chế xét thưởng cho bên đại lý trên cơ sở thưởng quý, nửa năm hoặc năm. Mức tiền thưởng tuỳ thuộc vào thành tích bán hàng của bên đại lý trên cơ sở mục tiêu mà bên giao đại lý đặt ra cho bên đại lý mà mục tiêu này có thể được thay đổi theo thời gian tuỳ thuộc vào điều kiện thị trường và mức độ tuân thủ của bên đại lý đối với các Hợp Đồng, chính sách phân phối, các điều kiện thưởng do bên đại lý quy định hoặc thỏa thuận.

Trong trường hợp bên đại lý gây thiệt hại đến bên giao đại lý trong quá trình mua bán sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ làm ảnh hưởng uy tín, danh dự của bên giao đại lý thì bên giao đại lý có thể phạt một khoản tiền đền bù tương ứng mà hai bên thỏa thuận và bên giao đại lý có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng đại lý. Ngoài ra bên đại lý bán sản phẩm còn phải bồi thường thiệt hại cho bên giao đại lý trong một số trường hợp.

h)     Thời hạn hiệu lực của hợp đồng đại lý:

Hai bên thỏa thuận về thời hạn của hợp đồng. Nếu cả hai bên mong muốn tiếp tục hợp đồng, các thủ tục gia hạn phải được thỏa thuận trước khi hết hạn hợp đồng trong thời gian tối thiểu do hai bên thỏa thuận.

Trong thời gian hiệu lực, một bên có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải báo trước cho bên kia biết trước một khoản thời gian tối thiểu mà hai bên thỏa thuận hoặc theo quy định của phát luật không sớm hơn 60 ngày.

Bên giao đại lý có quyền đình chỉ ngay hợp đồng khi bên đại lý vi phạm một trong các vấn đề sau đây:

 • Làm giảm uy tín thương mãi hoặc làm giảm chất lượng sản phẩm của bên giao đại lý
 • Bán phá giá

i)       Quyền sở hữu trí tuệ trong hợp đồng đại lý:

Mọi quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Pháp luật về sở hữu trí tuệ, do bên giao đại lý sở hữu hay được cấp giấy phép liên quan đến sản phẩm và bất cứ nhãn hiệu sản phẩm, bao bì, tên gọi, tên thương mại, hướng dẫn cho người sử dụng và tài liệu khác nào khác do bên giao đại lý cung cấp cho bên đại lý liên quan đến các sản phẩm sẽ luôn là tài sản thuộc về bên giao đại lý.

j)       Tính bảo mật của hợp đồng đại lý:

Bên đại lý phải bảo mật tất cả các thông tin bao gồm kế hoạch mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, nghiên cứu và dự báo thị trường, chiến dịch khuyến mãi, số liệu mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, các hoạt động tiếp thị, số liệu kế toán thống kê, báo cáo, và các thông tin khác có thể được quy định bởi bên giao đại lý trong từng thời điểm theo thỏa thuận của Hợp Đồng.

k)     Bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật trong hợp đồng đại lý:

Bên giao đại lý phải có trách nhiệm bảo hành cho từng sản phẩm cung cấp cho bên đại lý trong trường hợp bên đại lý tiến hành việc tồn trữ, vận chuyển, hướng dẫn sử dụng và giám sát, nghiệm thu đúng với nội dung đã huấn luyện và phổ biến của bên giao đại lý.

Bên giao đại lý phải chó trách nhiệm hướng dẫn nhân viên của bên đại lý những kỹ thuật cơ bản để có thể thực hiện việc sử dụng, bảo quản sản phẩm của bên giao đại lý đúng cách.

l)       Vi phạm hợp đồng đại lý:

Trường hợp bên đại lý không thanh toán hoặc thanh toán không đủ hoặc không đúng số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mà bên giao đại lý đã giao cho bên đại lý theo thỏa thuận của Hợp đồng thì bên đại lý phải chịu một mức phạt do thỏa thuận của hai bên và bên giao đại lý được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Trường hợp bên đại lý không tiến hành thực hiện việc mua, bán, cung ứng dịch vụ hoặc không đúng như đã thỏa thuận thì bên giao đại lý có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải trả cho bên đại lý bất kỳ khoản tiền nào đồng thời bên đại lý phải trả cho bên được môi giới một khoản tiền phạt theo thỏa thuận của hai bên.

m)   Quyền và nghĩa vụ của bên đại lý:

Quyền:

 • Giao kết hợp đồng đại lý với một hoặc nhiều bên giao đại lý;
 • Yêu cầu bên giao đại lý giao hàng theo hợp đồng đại lý; nhận tài sản dùng để bảo đảm (nếu có) khi kết thúc hợp đồng đại lý;
 • Yêu cầu bên giao đại lý hướng dẫn, cung cấp thông tin và các điều kiện khác có liên quan để thực hiện hợp đồng đại lý;
 • Hưởng thù lao, các quyền và lợi ích hợp pháp khác do hoạt động đại lý mang lại.

Nghĩa vụ:

 • Mua, bán hàng hoá cho khách hàng theo giá hàng hoá do Bên đại lý ấn định;
 • Thực hiện đúng các thảo thuận về giao nhận tiền, hàng với bên giao đại lý;
 • Thực hiện các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của pháp luật;
 • Thanh toán cho bên giao đại lý tiền bán hàng;
 • Bảo quản hàng hoá sau khi nhận;
 • Liên đới chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hoá trong trường hợp do lỗi của mình gây ra;
 • Chịu sự kiểm tra, giám sát của bên giao đại lý và báo cáo tình hình hoạt động đại lý với bên giao đại lý.

n)     Quyền và nghĩa vụ của bên giao đại lý:

Quyền:

 • Ấn định giá mua, giá bán hàng hoá, giá cung ứng dịch vụ đại lý cho khách hàng;
 • Ấn định giá giao đại lý;
 • Yêu cầu bên đại lý thực hiện biện pháp bảo đảm theo quy định của pháp luật;
 • Yêu cầu bên đại lý thanh toán tiền theo hợp đồng đại lý;
 • Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng của bên đại lý

Nghĩa vụ:

 • Hướng dẫn, cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho bên đại lý thực hiện hợp đồng đại lý;
 • Chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hoá của đại lý mua, bán hàng hoá;
 • Trả thù lao và các chi phí hợp lý khác cho bên đại lý;
 • Hoàn trả cho bên đại lý tài sản của bên đại lý dùng để bảo đảm (nếu có) khi kết thúc hợp đồng đại lý;
 • Liên đới chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của bên đại lý, nếu nguyên nhân của hành vi vi phạm pháp luật đó có một phần do lỗi của mình gây ra

o)     Chấm dứt hợp đồng đại lý:

Hợp đồng sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:

 • Hợp đồng hết hạn mà không được gia hạn.
 • Một bên muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.
 • Một trong hai bên bị phá sản, giải thể hoặc chấm dứt hoạt động. Trong trường hợp này hợp đồng sẽ kết thúc bằng cách thức do hai bên thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

Một bên có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng khi bên kia vi phạm hợp đồng tới mức phải đình chỉ thực hiện hợp đồng mà các bên đã thoả thuận, bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường thiệt hại.

p)     Giải quyết tranh chấp hợp đồng đại lý:

Trong quá trình thực hiện, các bên sẽ hỗ trợ nhau thực hiện, nếu bên nào gặp khó khăn, vướng mắc thì phải kịp thời thông báo cho bên kia để cùng nhau bàn bạc giải quyết. Nếu phát sinh tranh chấp, hai bên cùng giải quyết trên tinh thần hợp tác, thương lượng.

Trường hợp các bên thương lượng giải quyết mà không có kết quả thì vụ việc được đưa ra Tòa án để giải quyết. Mọi chi phí phát sinh do giải quyết tranh chấp sẽ do hai bên thỏa thuận chi trả.

 

Trên đây là nội dung chính về hợp đồng đại lý. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về hợp đồng đại lý bạn đừng ngần ngại gọi điện tới Tổng đài tư vấn luật 19006218. Chúng tôi sẵn sàng tư vấn luật, hỗ trợ kịp thời, dù bạn ở nơi đâu!

Bạn nên tham khảo thêm các vấn đề khác trong chuyên mục Tư vấn hợp đồngSoạn thảo hợp đồng.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

Đối tác pháp lý tin cậy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN