Thành lập hợp tác xã có lợi gì?

Hợp tác xã là một loại hình tổ chức kinh tế phổ biến và được khuyến khích phát triển ở nước ta, tồn tại song song với các loại hình doanh nghiệp. Đây là mô hình được Nhà nước khuyến khích thành lập vì nhiều lợi ích, trong đó có việc tạo được nhiều việc làm cho người nông dân, góp phần vào việc ổn định xã hội. Để đem lại những thông tin khái quát về vấn đề trên, trong bài viết này, Công ty Luật Thái An sẽ làm rõ vấn đề: Thành lập Hợp tác xã có lợi gì?

1.Cơ sở pháp lý điều chỉnh vấn đề về thành lập hợp tác xã có lợi gì?

Cơ sở pháp lý điều chỉnh vấn đề về “Thành lập hợp tác xã có lợi gì?” được quy định trong các văn bản pháp lý sau đây:

 • Luật Hợp tác xã năm 2012;
 • Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2013 ;
 • Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008;
 • Nghị định số 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
 • Thông tư số 219/2013/TT-BTC;
 • Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính;
 • Nghị định số 114/2020/NĐ-CP

2. Hợp tác xã là gì?

Để biết được việc thành lập Hợp tác xã có lợi gì, trước hết cần hiểu “Hợp tác xã” là gì?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật hợp tác xã 2012 thì:

 • Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân,
 • Hợp tác xã do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Mục đích là nhằm tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

3.Thành lập Hợp tác xã có lợi gì?

3.1.Những lợi ích xuất phát từ bản chất của mô hình hợp tác xã

Việc “Thành lập Hợp tác xã có lợi gì?” sẽ được thể hiện ở các khía cạnh sau:

 •  Thứ nhất, thành lập Hợp tác xã có thể thu hút được nhiều thành viên tham gia, tạo điều kiện phát triển cho việc sản xuất, kinh doanh của những cá thể riêng lẻ, thể hiện tính xã hội cao.
 •  Thứ hai, việc thành lập Hợp tác xã mang đến các lợi ích, hiệu quả kinh doanh tương đối cao. Sản xuất theo loại hình hợp tác xã mang lại hiệu quả kinh tế do việc sản xuất được đảm bảo theo các quy trình và sản phẩm được tạo ra đạt các tiêu chuẩn, chất lượng của thị trường. Hiện nay những người hoạt động kinh doanh, sản xuất đơn lẻ thường lo ngại về đầu ra và giá thành của sản phẩm có thể bị chèn ép bởi những người thu mua nhưng khi tham gia hoặc thành lập hợp tác xã sẽ có sự đảm bảo nhất định do Hợp tác xã có sự liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp để đảm bảo đầu ra cho sản phẩm và giảm thiểu rủi ro trên thị trường.
Thành lập Hợp tác xã có lợi gì là một vấn đề được nhiều người quan tâm
Thành lập Hợp tác xã có lợi gì là một vấn đề được nhiều người quan tâm – Nguồn ảnh minh họa: Internet
 • Thứ ba, việc quản lý hợp tác xã được thực hiện trên nguyên tắc dân chủ và bình đẳng, nên không phân biệt nhiều vốn hay ít vốn, đóng góp nhiều hay đóng góp ít, các xã viên vẫn được bình đẳng trong việc biểu quyết, quyết định các vấn đề của hoạt động của hợp tác xã.
 •  Thứ tư, vì thành viên trong hợp tác xã chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn đã góp vào hợp tác xã nên tạo điều kiện cho cho các xã viên có thể yêu tâm cùng đầu tư, sản xuất, kinh doanh tránh được tâm lý lo lắng rủi ro khi tham gia vào hợp tác xã.

===>>> Xem thêm: Điều kiện trở thành thành viên hợp tác xã là gì ?

 •  Thứ năm, các quyền lợi của Hợp tác xã được pháp luật đảm bảo, đồng thời cũng có các một số quyền  như khi thành lập doanh nghiệp. Theo Điều 8 Luật Hợp tác xã năm 2012 quy định quyền của Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã như sau:

“Điều 8. Quyền của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

 1. Thực hiện mục tiêu hoạt động của hợp tác xã, liêu hiệp hợp tác xã; tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động của mình.

 2. Quyết định tổ chức quản lý và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; thuê và sử dụng lao động.

 3. Tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm theo ngành, nghề đã đăng ký nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, hợp tác xã thành viên.

 4. Cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, việc làm cho thành viên, hợp tác xã thành viên và ra thị trường nhưng phải bảo đảm hoàn thành nghĩa vụ đối với thành viên, hợp tác xã thành viên.

 5. Kết nạp mới, chấm dứt tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên.

 6. Tăng, giảm vốn điều lệ trong quá trình hoạt động; huy động vốn và hoạt động tín dụng nội bộ theo quy định của pháp luật.

 7. Liên doanh, liên kết, hợp tác với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để thực hiện mục tiêu hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

 8. Góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp nhằm mục tiêu hỗ trợ hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

 9. Quản lý, sử dụng, xử lý vốn, tài sản và các quỹ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

 10. Thực hiện việc phân phối thu nhập, xử lý các khoản lỗ, khoản nợ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

 11. Tham gia các tổ chức đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

 12. Khiếu nại hoặc thông qua người đại diện tố cáo các hành vi vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; xử lý thành viên, hợp tác xã thành viên vi phạm điều lệ và giải quyết tranh chấp nội bộ.”

3.2.Những lợi ích do được hưởng các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước

Ngoài các lợi ích nêu trên, việc thành lập Hợp tác xã còn có nhiều lợi ích thiết thực khác từ chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước theo Điều 6 Luật Hợp tác xã năm 2012 như sau:

 • Nhà nước có chính sách hỗ trợ sau đây đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã:

a) Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực;

b) Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường;

c) Ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới;

d) Tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã;

đ) Tạo điều kiện tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế – xã hội;

e) Thành lập mới hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

 • Nhà nước có chính sách ưu đãi sau đây đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã:

a) Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác theo quy định của pháp luật về thuế;

b) Ưu đãi lệ phí đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Thành lập Hợp tác xã có lợi gì? theo quan điểm của Công ty Luật Thái An
Thành lập Hợp tác xã có lợi gì? theo quan điểm của Công ty Luật Thái An – Nguồn ảnh minh họa: Internet
 • Đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, ngoài việc được hưởng chính sách hỗ trợ, ưu đãi quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này còn được hưởng chính sách hỗ trợ, ưu đãi sau đây:

a) Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng;

b) Giao đất, cho thuê đất để phục vụ hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp luật về đất đai;

c) Ưu đãi về tín dụng;

d) Vốn, giống khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh;đ) Chế biến sản phẩm.

===>>> Xem thêm:Các ưu đãi đối với hợp tác xã

4.Tóm tắt phần tư vấn về việc Thành lập Hợp tác xã có lợi gì?

Chúng tôi tóm tắt câu trả lời về vần đề “Thành lập Hợp tác xã có lợi gì?” như sau: Như vậy, qua phân tích nêu trên, có thể thấy hợp tác xã là một tổ chức kinh tế đặc biệt, là đại diện cho hình thái kinh tế tập thể có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của nền kinh tế của đất nước. Việc thành lâp Hợp tác xã mang đến nhiều lợi ích cho chính chủ thể thành lập và người tham gia vào Hợp tác xã.

Trên đây là phần tư vấn về vấn đề: Thành lập Hợp tác xã có lợi gì? Để được tư vấn chi tiết hơn và được giải đáp các thắc mắc trong từng trường hợp cụ thể, hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp lý về đất đai. 

===>>> Xem thêm:So sánh hợp tác xã và doanh nghiệp

===>>> Xem thêm:Thủ tục bổ sung ngành nghề hợp tác xã

5. Dịch vụ tư vấn và thực hiện thủ tục thành lập Hợp tác xã

Nếu bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình thực hiện thành lập Hợp tác xã, hay có băn khoăn về các vấn đề pháp lý liên quan đến Hợp tác xã –  hãy đến ngay với Công ty Luật Thái An chúng tôi . Với đội ngũ Luật sư, chuyên viên pháp lý có kinh nghiệm, chuyên môn cao, chúng tôi chắc chắn đem đến cho bạn trải nghiệm dịch vụ pháp lý tốt nhất với mức chi phí không thể hợp lý hơn,

=>>> Xem thêm: Thủ tục thay đổi tên Hợp tác xã

=>>> Xem thêm: Thành lập hợp tác xã

Nguyễn Văn Thanh

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói