Ngày nay, việc thuê và cho thuê tài sản là những giao dịch rất phổ biến. Hợp đồng thuê và cho thuê tài sản là cơ sở pháp lý quan trọng cho những giao dịch đó. Công ty Luật Thái An có nhiều kinh nghiệm trong các vấn đề liên quan tới tư vấn hợp đồng nói chung, soạn thảo hợp đồng thuê, hợp đồng cho thuê, đúc kết từ rất nhiều vụ việc khách hàng mỗi năm. Chúng tôi xin chia sẻ một số hiểu biết và kinh nghiệm về vấn đề này với bạn đọc trong bài viết dưới đây.


Luật sư Nguyễn Văn Thanh (Luật Thái An) trả lời phỏng vấn VTV về hợp đồng thuê nhà trong mối liên hệ với hợp đồng nhượng quyền thương mại

– Nguồn: VTV2

1. Thế nào là hợp đồng thuê/cho thuê tài sản?

Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê. Hợp đồng thuê/cho thuê không dẫn đến việc chuyển giao quyền sở hữu.

2. Cơ sở pháp lý điều chỉnh hợp đồng thuê, hợp đồng cho thuê tài sản:

Hợp đồng thuê/cho thuê chịu sự điều chỉnh của Bộ luật dân sự 2015.

3. Đặc điểm pháp lí của hợp đồng thuê/ cho thuê tài sản

Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản là hợp đồng có đền bù

Khoản tiền mà bên thuê tài sản phải trả cho bên có tài sản cho thuê là khoản đền bù. Khoản tiền thuê tài sản nhiều hay ít do sự thoả thuận của các bên và thường dựa trên căn cứ thời hạn thuê, vật thuê và giá trị sử dụng của vật.

Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản là hợp đồng song vụ

Bên thuê có quyền yêu cầu bên cho thuê giao tài sản để sử dụng. Bên cho thuê có quyền yêu cầu bên thuê sử dụng tài sản thuê đúng mục đích, công dụng, thời hạn, phương thức và trả lại tài sản thuê, tiền thuê. Bên thuê tài sản có nghĩa vụ trả lại tài sản thuê và tiền thuê như đã thoả thuận.

Hình thức hợp đồng thuê/cho thuê:

Hiện nay, pháp luật chưa có văn bản nào hướng dẫn cụ thể về hình thức của hợp đồng thuê/cho thuê. Tuy nhiên, trên thực tế, để hạn chế, phòng ngừa rủi ro phát sinh từ hợp đồng góp vốn thì các bên nên lập hợp đồng thuê/ cho thuê bằng văn bản hoặc các hình thức khác tương đương.

4. Các điều khoản cơ bản của hợp đồng thuê, hợp đồng cho thuê tài sản là gì?

Các điều khoản cơ bản của hợp đồng thuê, hợp đồng cho thuê là:

 • Đối tượng hợp đồng 
 • Thời hạn cho thuê
 • Phương thức bảo đảm hợp đồng
 • Giá cả
 • Giao và trả lại tài sản
 • Giá trị sử dụng và quyền sử dụng tài sản
 • Thay đổi, sửa chữa, bảo quản tài sản thuê
 • Cho thuê lại
 • Quyền của các bên
 • Nghĩa vụ của các bên
 • Hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng

Chúng tôi sẽ phân tích từng điều khoản sau đây:

Điều khoản về đối tượng hợp đồng 

Cần đưa ra các thông tin về tài sản thuê/cho thuê:

 • Tên tài sản
 • Các đặc điểm nhận dạng: biển số, mã số, màu sắc, công dụng, chất liệu, nhãn hiệu, tình trạng,…
 • Địa chỉ, vị trí: trong hợp đồng thuê nhà, phòng ở
 • Mục đích thuê

===>>> Xem thêm: Điều kiện đối với đối tượng của hợp đồng

Điều khoản về thời hạn cho thuê

Thời gian cho thuê có thể được xác định trước theo giờ/ngày/tháng/năm hoặc không được xác định trước tùy thỏa thuận các bên. Lưu ý: Nếu không có thỏa thuận thì thời hạn cho thuê được xác định theo mục đích thuê…

Điều khoản về phương thức bảo đảm hợp đồng

Hai bên có thể thỏa thuận các phương thức bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng như: bảo lãnh, đặt cọc, ký cược… theo quy định của pháp luật. Cần ghi rõ thông tin về tài sản bảo đảm hoặc thông tin người bảo lãnh, cam kết của người bảo lãnh (nếu có). Các trường hợp và cách thức xử lý tài sản bảo đảm.

===>>> Xem thêm: Bảo đảm thực hiện hợp đồng

Điều khoản về giá cả

Hai  bên thỏa thuận với nhau về giá, giá trả tiền 1 lần cho toàn thời gian thuê hoặc theo từng thời hạn nhất định, hình thức thanh toán, thời hạn thanh toán, số tiền mỗi lần thanh toán. Có thể thỏa thuận thêm về trường hợp chậm thanh toán.

===>>> Xem thêm: Quy định về đồng tiền thanh toán trong hợp đồng

Điều khoản về giao và trả lại tài sản

Hợp đồng phải có các thỏa thuận về:

 • Thời điểm, địa điểm giao và trả tài sản cho thuê;
 • Trách nhiệm kiểm tra tài sản trước khi nhận;
 • Trách nhiệm thông báo về những hư hỏng, khiếm khuyết của tài sản trong quá trình thuê;
 • Nghĩa vụ chi trả những khoản tài chính liên quan đến việc giao và trả lại tài sản
Điều khoản của Hợp đồng thuê, hợp đồng cho thuê cần chặt chẽ để phòng ngừa tranh chấp.
Điều khoản của Hợp đồng thuê, hợp đồng cho thuê cần chặt chẽ để phòng ngừa tranh chấp.

Điều khoản về giá trị sử dụng và quyền sử dụng tài sản

Bên cho thuê phải bảo đảm chất lượng, số lượng, tình trạng của tài sản như đã thỏa thuận, phù hợp với mục đích thuê trong suốt thời gian cho thuê; phải sửa chữa những hư hỏng, khuyết tật của tài sản thuê, trừ hư hỏng nhỏ hoặc các hư hỏng mà 2 bên thỏa thuận do bên thuê sửa chữa

Trường hợp tài sản thuê bị giảm sút giá trị sử dụng mà không do lỗi của bên thuê thì bên thuê có quyền yêu cầu bên cho thuê khắc phục, sửa chữa, giảm giá hoặc thực hiện các biện pháp khác theo thỏa thuận. Ví dụ như trong hợp đồng thuê nhà ở, nếu ngôi nhà có dấu hiệu bị nứt tường, tróc sơn không phải lỗi của bên thuê thì bên thuê có quyền yêu cầu bên cho thuê khắc phục các lỗi đó.

Bên cho thuê phải đảm bảo quyền sử dụng tài sản cho bên thuê trong thời gian cho thuê, nghĩa vụ thông báo về quyền của người thứ ba đối với tài sản thuê và tranh chấp liên quan.

Điều khoản về thay đổi, sửa chữa, bảo quản tài sản thuê

 • Về thay đổi tài sản thuê gồm: tu sửa làm tăng giá trị; thay đổi, chỉnh sửa thiết kế, mẫu mã…. Các bên thỏa thuận về quyền làm thay đổi tài sản của bên thuê trong thời gian thuê và trách nhiệm chi trả các chi phí phát sinh liên quan.
 • Về sửa chữa gồm trách nhiệm sửa chữa các hư hỏng của tài sản và trách nhiệm chi trả chi phí sửa chữa. Trường hợp việc sửa chữa thuộc trách nhiệm của bên kia mà không tiến hành sửa chữa mà đã thông báo, yêu cầu thì bên còn lại có quyền sửa chữa và thông báo, yêu cầu bên kia thanh toán chi phí sửa chữa
 • Về bảo quản tài sản thuê: cách thức bảo quản tài sản, nghĩa vụ bảo quản tài sản thuê, chi phí bảo quản. Bên thuê không chịu trách nhiệm về những hao mòn tự nhiên do sử dụng tài sản thuê.

Điều khoản về cho thuê lại

Hợp đồng cho thuê /thuê phải có các thỏa thuận về:

 • Quyền cho thuê lại của bên cho thuê
 • Nghĩa vụ phải thực hiện khi cho thuê lại: bên thuê phải thông báo cho bên cho thuê biết và phải được sự đồng ý của bên cho thuê.
 • Quyền của bên cho thuê đối với người thuê từ cho thuê lại

Điều khoản về quyền của các bên

 • Quyền được thanh toán và hưởng các lợi ích hợp pháp từ việc thuê và cho thuê tài sản
 • Yêu cầu bên kia thực hiện đúng thỏa thuận trong hợp đồng
 • Quyền được bảo đảm về tài sản thuê của bên cho thuê và quyền được bảo đảm quyền sử dụng của bên thuê
 • Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận

===>>> Xem thêm: Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng

 • Yêu cầu sửa chữa, bồi thường thiệt hại về những mất mát, hư hỏng của tài sản hoặc do tài sản gây ra.
 • Quyền khác theo quy định của pháp luật

Điều khoản về nghĩa vụ của các bên

 • Nghĩa vụ giao và trả tài sản thuê, trả tiền thuê đúng hạn
 • Nghĩa vụ thông báo về hiện trạng của tài sản và những mất mát, hư hỏng, thiệt hại liên quan đến tài sản
 • Bên cho thuê có nghĩa vụ bảo đảm giá trị tài sản thuê và bảo đảm quyền sử dụng trong thời gian cho thuê
 • Bên thuê có nghĩa vụ bảo quản tài sản thuê và sử dụng đúng mục đích, công dụng. Ví dụ, trong hợp đồng thuê nhà ở thì chỉ được sử dụng cho mục đích ở và chỉ được sử dụng cho mục đích buôn bán, kinh doanh khi được sự đồng ý của bên cho thuê
 • Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do hành vi của các bên gây ra

===>>> Xem thêm: Bồi thường thiệt hại

 • Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

Điều khoản về hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng

 • Các bên thỏa thuận về trường hợp Hợp đồng bị hủy bỏ
 • Các trường hợp bị hủy bỏ theo quy định pháp luật và thỏa thuận của các bên

===>>> Xem thêm: Huỷ bỏ hợp đồng

 • Nghĩa vụ thông báo về hủy bỏ hợp đồng và bồi thường thiệt hại (nếu có) khi hủy bỏ hợp đồng
 • Chấm dứt hợp đồng
 • Các trường hợp chấm dứt hợp đồng: theo quy định tại Bộ luật dân sự và các trường hợp khác do 2 bên thỏa thuận
 • Trong trường hợp một bên chấm dứt hợp đồng trái với các thỏa thuận mà gây thiệt hại cho bên còn lại thì phát sinh nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cũng như khoản tiền phạt vi phạm;
 • Trường hợp các bên được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, nghĩa vụ thông báo cho bên còn lại biết về việc đơn phương chấm dứt, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại

===>>> Xem thêm: Quy định về chấm dứt hợp đồng

5. Các điều khoản thông thường của hợp đồng thuê, hợp đồng cho thuê 

Các điều khoản thông thường của hợp đồng thuê, hợp đồng cho thuê là những điều khoản được pháp luật quy định trước. Nếu khi giao kết hợp đồng thuê/cho thuê, các bên không thoả thuận những điều khoản này thì vẫn coi như hai bên đã mặc nhiên thoả thuận và được thực hiện như pháp luật quy định.

Các điều khoản thông thường của hợp đồng thuê/cho thuê có thể là:

 • Điều khoản về các trường hợp bất khả kháng

===>>> Xem thêm: Các trường hợp bất khả kháng

 • Điều khoản về giải quyết tranh chấp

===>>> Xem thêm: Giải quyết tranh chấp hợp đồng

 • Điều khoản phạt vi phạm: các bên có thể cân nhắc thỏa thuận các chế tài khi vi phạm hợp đồng.

===>>> Xem thêm: Phạt vi phạm hợp đồng

 

Hợp đồng thuê, hợp đồng cho thuê rất đa dạng và tương đối phức tạp, đòi hỏi không chỉ kiến thức, kỹ năng, mà còn kinh nghiệm đàm phán, soạn thảo và thực thi hợp đồng.

Có một sự thật là không ít doanh nghiệp nước ta hào phóng mua sắm, chi tiêu tiệc tùng… nhưng lại phó thác cho nhân viên văn phòng, kết toán soạn thảo những hợp đồng dịch vụ theo mẫu tìm kiếm trên mạng để tiết kiệm chi phí sử dụng dịch vụ luật sư. Thế nên, đa phần họ thường ký những hợp đồng dịch vụ đầy rủi ro pháp lý, phát sinh tranh chấp đôi khi làm doanh nghiệp “khuynh gia bại sản” !!!

6. Mẫu hợp đồng thuê/cho thuê của Luật Thái An

Chúng tôi đưa ra mẫu hợp đồng thuê/cho thuê để bạn đọc hình dung và tham khảo. Lưu ý: Bạn cần luôn xin tư vấn của luật sư để đảm bảo hợp đồng bảo vệ quyền lợi của bạn tốt nhất với tư cách là bên thuê hay bên cho thuê:

===>>> Xem ngay: Mẫu hợp đồng thuê/cho thuê tài sản

===>>> Xem ngay: Mẫu hợp đồng thuê/cho thuê nhà

===>>> Xem ngay: Mẫu hợp đồng thuê/cho thuê xe

7. Dịch vụ soạn thảo hợp đồng thuê/cho thuê của Luật Thái An

Các loại hợp đồng thuê/cho thuê Luật Thái An soạn thảo

Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm tư vấn và soạn thảo các loại hợp đồng thuê/cho thuê sau đây:

 • hợp đồng thuê nhà
 • hợp đồng thuê đất
 • hợp đồng thuê mặt bằng
 • hợp đồng thuê nhà xưởng
 • hợp đồng thuê văn phòng
 • hợp đồng thuê kho
 • hợp đồng thuê bãi
 • hợp đồng thuê bãi đỗ xe
 • hợp đồng thuê bến bãi
 • hợp đồng thuê đất nông nghiệp
 • hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh
 • hợp đồng thuê xe

Giá dịch vụ soạn thảo hợp đồng thuê/cho thuê

Bạn vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ tại:

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG

Quy trình cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng thuê/cho thuê

Bạn vui lòng tham khảo quy trình cung cấp dịch vụ tại:

QUY TRÌNH DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG

Thời gian cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng thuê/cho thuê

Thời gian soạn thảo hợp đồng thuê, hợp đồng cho thuê là 2 – 3 ngày kể từ khi khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin.


Quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng là một khoản đầu tư thông minh so với chi phí phải bỏ ra khi có rủi ro pháp lý. Ngoài dịch vụ soạn thảo hợp đồng, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như rà soát hợp đồngtư vấn đàm phán thương lượng, thực hiện, thanh lý và tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.


Tác giả bài viết:

Luật sư Lê Văn Thiên – Phó giám đốc Công ty luật Thái An

 • Thành viên Đoàn Luật sư TP. Hà Nội và Liên đoàn Luật sư Việt Nam
 • Cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội (tháng 6/2000)
 • Tốt nghiệp khóa đào tạo Học Viện Tư Pháp – Bộ Tư Pháp
  Thẻ Luật sư số 1395/LS cấp tháng 8/2010
 • Lĩnh vực hành nghề chính:
  * Tư vấn pháp luật: Doanh nghiệp, Thương mại, Đầu tư nước ngoài, Hôn nhân và gia đình, Đất đai;
  * Tố tụng và giải quyết tranh chấp: Dân sự, Hình sự, Bảo hiểm, Kinh doanh thương mại, Hành chính, Lao động

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 14+ năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật và giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, nhanh chóng, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 633 725
 • Để được Tư vấn qua email – Hãy điền Form gửi yêu cầu (500.000 – 800.000đ /email) -
 • Để được Tư vấn bằng văn bản đóng dấu công ty – Hãy điền Form gửi yêu cầu (từ 1.000.000đ /văn bản)
 • Để được Cung cấp dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)
Lưu ý: Để nhận ý kiến tư vấn qua email hoặc văn bản đóng dấu công ty: Khách hàng thanh toán chuyển khoản lần 1 (50%) khi yêu cầu dịch vụ, lần 2 (50%) trước khi luật sư gửi văn bản tư vấn. Hãy liên hệ theo số đt 082 966 6868 (zalo) để được hướng dẫn.


  Contact Me on Zalo
  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói