Mẫu hợp đồng liên danh trong xây dựng

Trong hoạt động xây dựng, việc liên danh giữa các nhà thầu để đáp ứng đủ các điều kiện, yêu cầu của Chủ đầu tư là một hoạt động phổ biến. Hoạt động liên danh này thể hiện ở việc các bên tiến hành giao kết các hợp đồng liên danh, thỏa thuận liên danh. Bởi vậy, trong bài viết dưới đây, Công ty Luật Thái An sẽ cung cấp cho quý khách hàng mẫu hợp đồng liên danh trong xây dựng chi tiết nhất.

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh mẫu hợp đồng liên danh trong xây dựng

Cơ sở pháp lý điều chỉnh mẫu hợp đồng liên danh trong xây dựng là các văn bản pháp lý sau đây:

2. Hợp đồng liên danh trong xây dựng là gì?

Pháp luật hiện hành không có quy định cụ thể về khái niệm hợp đồng liên danh nói chung và liên danh trong xây dựng nói riêng mà chỉ được đề cập đến trong quy định của Luật Đấu thầu về nhà thầu liên danh.

Tuy nhiên có thể hiểu, hợp đồng liên danh trong xây dựng là hình thức thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều bên liên quan về việc cùng hợp tác để thực hiện một công trình, hạng mục nào đó và cùng thu lợi nhuận từ sự hợp tác đó. Nhiều người thường sử dụng nhầm lẫn với thuật ngữ “hợp đồng liên doanh”.

===>>> Xem thêm:So sánh Hợp đồng liên danh và Hợp đồng liên doanh

3. Hình thức của hợp đồng liên danh trong xây dựng

Căn cứ Khoản 3, Điều 5 Luật Đấu Thầu năm 2013 quy định:

“Trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên, trong đó quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh.”

Đồng thời tại khoản 1, Điều 71 Luật Đấu Thầu năm 2013 quy định:

“Đối với nhà đầu tư liên danh, tất cả các ngành viên liên danh phải trực tiếp ký, đóng dấu (nếu có) vào văn bản hợp đồng. Hợp đồng ký kết giữa các bên phải tuân thủ các quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.”

Như vậy khi tiến hành liên danh để đấu thầu trong xây dựng, hợp đồng liên danh trong xây dựng giữa các nhà thầu phải được lập thành văn bản, các bên tham gia phải tiến hành ký tên, đóng dấu vào hợp đồng.

===>>> Xem thêm:Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng thế nào?

4. Mẫu hợp đồng liên danh trong xây dựng

Theo quy định hiện hành, mẫu hợp đồng liên danh trong xây dựng được coi là hợp lệ khi tuân thủ các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng và nội dung của hợp đồng phân định rõ quyền lợi, trách nhiệm, khối lượng công việc phải thực hiện và giá trị tương ứng của từng thành viên trong liên danh, kể cả người đứng đầu liên danh và trách nhiệm của người đứng đầu liên danh; chữ ký của các thành viên, con dấu …

Trong bài viết này, Công ty Luật Thái An sẽ cung cấp mẫu hợp đồng liên danh trong xây dựng để Quý khách hàng tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

—***—

HỢP ĐỒNG LIÊN DANH

Số:………./HĐLD

 • Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ban hành ngày 14/6/2005;
 • Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ban hành ngày 24/11/2015;
 • Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ban hành ngày 18/06/2014, được sửa đổi bổ sung một số điều bởi Luật Xây dựng số: 62/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
 • Căn cứ Luật Đấu thầu số: 43/2013/QH13 ban hành ngày 26/11/2013;
 • Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh tại các giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các bên.
 • Căn cứ năng lực hiện có về tài chính, thiết bị, nhân lực và kinh nghiệm thi công công trình của các bên tham gia liên doanh

Hôm nay, ngày … tháng……năm 20…. tại ……………. ……….. chúng tôi gồm:

THÀNH VIÊN THỨ NHẤT:

Bên A : ……………. ………………………

– Mã số thuế : ……………….

– Đại diện : Ông/bà ……………………….. Chức vụ: …………………………

– Địa chỉ: ……………………………………………………………………..

– Điện thoại: …………………..……. Fax: ………………………..

– Email: …………………………………..

– Tài khoản số : …………….. Tại ngân hàng: …………. Chi nhánh: …….….

THÀNH VIÊN THỨ HAI:

Bên A : …………….………………………

– Mã số thuế : ……………….

– Đại diện : Ông/bà ……………………….. Chức vụ: …………………………

– Địa chỉ: ……………………………………………………………………..

– Điện thoại: …………………..……. Fax: ………………………..

– Email: …………………………………..

– Tài khoản số : …………….. Tại ngân hàng: …………. Chi nhánh: …….….

===>>> Xem thêm: Điều kiện đối với các bên chủ thể hợp đồng

Các bên cùng nhau thống nhất ký kết các hợp đồng liên danh với nội dung như sau:

Điều 1: Các định nghĩa và diễn giải hợp đồng liên danh trong xây dựng

Các từ và cụm từ sử dụng cho hợp đồng này sẽ có ý nghĩa như diễn giải sau đây (trừ khi ngữ cảnh đòi hỏi diễn đạt từ một ý nghĩa khác):

 • Hợp Đồng là: ………………………………………………………………..…
 • Dự án là:…….…………………..………………………………………………
 • Chủ Đầu Tư là: …………………………………………………………………
 • Gói Thầu là: ……………………………………………………………………..
 • Liên Danh là liên danh nhà thầu giữa Bên A và Bên B để thực hiện Gói Thầu.
 • Bên/ Các Bên; Thành viên/ Thành viên Liên Danh là mỗi Bên trong Hợp đồng này hoặc cùng là Bên A và Bên B tùy theo ngữ cảnh.
 • …………………………………………………………….
Hợp đồng liên danh trong xây dựng là cơ sở để hình thành quan hệ hợp tác của các bên
Hợp đồng liên danh trong xây dựng là cơ sở để hình thành quan hệ hợp tác của các bên – Nguồn ảnh minh họa: Internet

Điều 2: Mục đích và nguyên tắc của hợp đồng liên danh trong xây dựng

2.1. Mục đích liên danh

Các bên thống nhất thành lập Liên danh để tham gia nhận thầu và thi công công trình ………… thuộc dự án …………………….. tại………………………………….

2.2. Nguyên tắc hoạt động chung của liên danh

Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh với thành viên khác để tham gia gói thầu này.

Trường hợp trúng thầu, không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị xử lý như sau:

– Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh;

– Bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng;

– Hình thức xử lý khác ____[ghi rõ hình thức xử lý khác].

Điều 3: Tên và phân công trong liên danh.

3.1. Tên liên danh:

Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu này là: ____[ghi tên của liên danh theo thỏa thuận].

3.2. Phân công trách nhiệm hợp đồng liên danh trong xây dựng

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____[ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____[ghi tên dự án] đối với từng thành viên như sau:

a) Thành viên đứng đầu liên danh:

Các bên nhất trí ủy quyền cho ____[ghi tên một bên] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau:

[-Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ E-HSMT và văn bản giải trình, làm rõ E-HSDT hoặc văn bản đề nghị rút E-HSDT;

– Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh;

– Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;

– Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;

Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ____ [ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)].

b) Thành viên sử dụng chứng thư số để tham dự thầu là: ____ [ghi tên thành viên được phân công sử dụng chứng thư số].

c) Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công việc theo bảng dưới đây:

STT Tên Nội dung công việc đảm nhận Tỷ lệ % giá trị đảm nhận so với tổng giá dự thầu
1 Tên thành viên đứng đầu liên danh – ___

– ___

– ___%

– ___%

2 Tên thành viên thứ 2 – ___

– ___

– ___%

– ___%

…. …. …. ……
Tổng cộng Toàn bộ công việc của gói thầu 100%

 

Trên cơ sở phần khối lượng được phân chia theo tỷ lệ trên, các bên phải chịu trách nhiệm tổ chức triển khai theo tiến độ của dự án và thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng giao nhận được ký kết giữa chủ đầu tư và liên danh.

Điều 4: Trách nhiệm chung và của mỗi bên trong liên danh

4.1. Trong quá trình lập hồ sơ dự thầu các bên sẽ cung cấp cho nhau các thông tin và hồ sơ cần thiết, cùng tập trung các điều kiện về năng lực thi công và tài chính của đơn vị mình cho liên danh với mục đích trúng thầu dự án

4.2. Tổ chức thực hiện dự án:

Các bên sẽ bàn bạc thống nhất thành lập Ban điều hành công trường và hoạt động theo quy chế của Ban điều hành được các bên nhất trí thông qua.

Khối lượng, giá trị thanh toán cho mỗi thành viên trong liên danh: Từng kỳ thanh toán căn cứ khối lượng và giá trị được thanh toán với Chủ đầu tư. Ban điều hành sẽ phân công, triển khai và được các đơn vị thành viên ký xác nhận để làm cơ sở thanh toán tiền cho các đơn vị thành viên.

4.3. Trách nhiệm của mỗi bên trong liên danh:

 • Trong quá trình thi công mỗi thành viên phải tự chịu trách nhiệm riêng trong phạm vi hợp đồng của mình về mọi vấn đề liên quan đến khối lượng, tiến độ thi công, chịu trách nhiệm liên đới nhau theo tỷ lệ phân chia khối lượng đối với các vấn đề chung liên quan đến dự án.
 • Không một thành viên nào trong liên danh được quyền chuyển nhượng quyền lợi và trách nhiệm của mình theo hợp đồng liên danh này cho bên thứ ba nếu chưa có văn bản chấp thuận của các thành viên khác trong liên danh.

Điều 5: Công tác tài chính kế toán

Mỗi bên độc lập về tài chính, tự chịu trách nhiệm về chế độ tài chính của mình và tự chịu trách nhiệm về kết quả lỗ lãi trong phần việc được giao.

Điều 6: Hiệu lực của hợp đồng liên danh trong xây dựng

6.1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký.

6.2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:

 • Các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng;
 • Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;
 • Nhà thầu liên danh không trúng thầu;
 • Hủy thầu gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ [ghi tên dự án] theo thông báo của Bên mời thầu.

===>>> Xem thêm:Các trường hợp chấm dứt hợp đồng

Điều 7: Tranh chấp khiếu nại hợp đồng liên danh trong xây dựng

7.1 Trường hợp có tranh chấp giữa các bên thì các bên phải cùng nhau thương lượng bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác hữu nghị và tôn trọng quyền lợi chính đáng của nhau.

Trường hợp các bên không tự giải quyết được thì đưa ra Tòa án có thẩm quyền để được giải quyết. Phán quyết của Tòa án có giá trị bắt buộc các bên phải thi hành. Bên thua kiện phải chịu mọi phí tổn có liên quan.

7.2 Mọi tranh chấp, khiếu nại đều phải gửi cho các bên hữu quan bằng văn bản chính thức.

===>>> Xem thêm:Phòng ngừa tranh chấp hợp đồng xây dựng

Điều 8: Các điều khoản khác:

8.1 Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản của thỏa thuận liên danh này. Trong quá trình tham gia xây dựng có gì vướng mắc các bên sẽ thông báo cho nhau để cùng nhau thống nhất.

8.2 Khi triển khai dự án nếu có bổ sung thay đổi hai bên sẽ ký phụ lục hợp đồng liên danh và cùng nhau bàn bạc nội dung cụ thể để ký hợp đồng kinh tế.

8.3 Thỏa thuận liên danh này được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản để thực hiện, 01 Bản gửi Chủ đầu tư.

THÀNH VIÊN THỨ NHẤT THÀNH VIÊN THỨ HAI

 

Trên đây là mẫu hợp đồng liên danh trong xây dựng. Nếu bạn còn thắc mắc liên quan đến mẫu hợp đồng liên danh trong xây dựng, hãy gọi tới Tổng đài tư vấn pháp luật, để lại tin nhắn hoặc gửi thư tới: contact@luatthaian.vn.

===>>> Xem thêm: Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng liên danh

===>>> Xem thêm:Tư vấn luật đấu thầu

 

5. Dịch vụ tư vấn, rà soát và soạn thảo hợp đồng liên danh của Luật Thái An

Hợp đồng liên danh trong xây dựng, liên danh đấu thầu đang được các chủ thể hết sức quan tâm bởi đây là các hợp đồng quan trọng, liên quan đến giá trị lớn. Vậy nên việc sử dụng dịch vụ tư vấn, soạn thảo của Luật sư là vô cùng cần thiết, là một khoản đầu tư thông minh so với chi phí phải bỏ ra khi có rủi ro pháp lý.

Công ty Luật Thái An chuyên tư vấn, soạn thảo, rà soát các loại hợp đồng, trong đó có hợp đồng tư vấn để đảm bảo tốt nhất quyền lợi của khách hàng. Để tìm hiểu về dịch vụ của chúng tôi, bạn vui lòng tham khảo các bài viết sau:

Ngoài dịch vụ soạn thảo hợp đồng, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như rà soát hợp đồngtư vấn đàm phán thương lượng, thực hiện, thanh lý và tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.

HÃY LIÊN HỆ NGAY LUẬT THÁI AN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ!

 

Đàm Thị Lộc

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói