Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Công ty Luật Thái An có nhiều kinh nghiệm trong các vấn đề liên quan tới hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, đúc kết từ rất nhiều vụ việc soạn thảo hợp đồng cho khách hàng mỗi năm. Một trong các loại hợp đồng chúng tôi tư vấn là hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp thuộc nhóm hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ tư vấn về hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp.

1. Thế nào là hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Theo quy định tại Luật sở hữu trí tuệ thì Chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp bao gồm: Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp theo Khoản 1, Điều 138, Luật Sở hữu trí tuệ 2005 và Chuyển quyền sử dụng  đối tượng sở hữu công nghiệp theo khoản 1, Điều 141, Luật Sở hữu trí tuệ 2005.

Quy định chung về chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp được quy định tại Điều 138 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 như sau:

“1. Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác.

2. Việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp).”

Theo đó, Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa hai bên, theo đó bên chuyển nhượng (chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp) chuyển quyền sở hữu độc quyền sở hữu công nghiệp cho bên nhận chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng phải thanh toán một khoản tiền cho bên nhận chuyển nhượng theo thỏa thuận.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp có đối tượng hẹp hơn hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp có thể là:

 • Hợp đồng độc quyền
 • Hợp đồng không độc quyền
 • Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thứ cấp

2. Cơ sở pháp lý điều chỉnh hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Cơ sở pháp lý điều chỉnh hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là

hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp
Khi thực hiện giao dịch thông qua hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp thì bạn cần lưu ý các vấn đề cơ bản dưới đây – Ảnh minh họa: Intenret.

3. Các điều khoản cơ bản của hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Các điều khoản cơ bản của hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là những điều khoản không thể thiếu được. Nếu không thoả thuận được những điều khoản đó thì hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp không thể giao kết được.

Ngoài ra, có những điều khoản không phải là điều khoản cơ bản đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp nhưng các bên thấy cần phải thoả thuận được điều khoản đó mới giao kết hợp đồng thì những điều khoản này cũng trở thành điều khoản cơ bản của hợp đồng đó.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp cũng có những điều khoản cơ bản tương tự với các hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp nói chung. Cụ thể như sau:

Căn cứ chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

 • Căn cứ chuyển nhượng là căn cứ về việc bên chuyển nhượng có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp cho bên nhận chuyển nhượng. Bao gồm các thông tin về: Tên sáng chế; Số văn bằng; Ngày cấp văn bằng; Chủ sở hữu văn bằng; Cơ quan cấp bằng
 • Các thông tin về căn cứ chuyển nhượng cần dựa trên Văn bằng bảo hộ đã được cấp

Phạm vi chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Bao gồm gồm giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ;

 • Về quyền sử dụng: hai bên thỏa thuận về quyền sử dụng của bên nhận chuyển giao, phạm vi sử dụng của bên nhận chuyển giao, đưa ra các trường hợp hạn chế sử dụng
 • Giới hạn lãnh thổ: là quốc gia nơi bên chuyển giao được sử dụng, có thể một hoặc nhiều quốc gia trong số các quốc gia mà đối tượng bảo hộ được bảo hộ.

Thời hạn hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Bao gồm thời hạn chuyển quyền sử dụng và thỏa thuận về gia hạn sử dụng hoặc kết thúc việc sử dụng trước thời hạn.

hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp
Một hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp hợp pháp thì phải đảm bảo các yêu cầu sau – Ảnh minh họa: Internet.

Giá chuyển nhượng quyền sử dụng quyền sở hữu công nghiệp

 • Bao gồm: giá, thời điểm thanh toán, phương thức thanh toán, thông tin thanh toán và thỏa thuận về chậm thanh toán
 • Xử lí trong trường hợp chậm thanh toán do các bên thỏa thuận về thời gian chậm thanh toán, lãi suất trả trong thời gian chậm, phạt hợp đồng.

Đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

Hai bên thỏa thuận với nhau về các trách nhiệm đăng kí hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ, đồng thời đi kèm với nghĩa vụ thanh toán khoảng chi phí liên quan.

Quyền và nghĩa vụ các bên trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp
Các điều khoản cơ bản của hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là không thể thiếu – Ảnh minh họa: Internet

4. Các điều khoản thông thường của hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Các điều khoản thông thường của hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là những điều khoản được pháp luật quy định trước. Nếu khi giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, các bên không thoả thuận những điều khoản này thì vẫn coi như hai bên đã mặc nhiên thoả thuận và được thực hiện như pháp luật quy định.

Các điều khoản thông thường của hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp có thể là:

 • Điều khoản về các trường hợp bất khả kháng
 • Điều khoản chấm dứt hợp đồng
 • Điều khoản về giải quyết tranh chấp
 • Điều khoản về hiệu lực hợp đồng
 • Điều khoản phạt vi phạm: các bên có thể cân nhắc thỏa thuận các chế tài khi vi phạm hợp đồng. Bạn có thể đọc bài viết Các chế tài thương mại của chúng tôi.

5. Các điều khoản tùy nghi của hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Khi tiến hành giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, các bên còn có thể thoả thuận thêm một số điều khoản khác nhằm làm cho nội dung của hợp đồng được đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Các điều khoản thông thường của hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp có thể là:

 • Cam kết và bảo đảm hợp đồng
 • Điều khoản về bảo mật thông tin
 • Điều khoản về cải tiến kỹ thuật đối với đối tượng chuyển nhượng
 • Điều khoản về chuyển giao, chuyển nhượng hợp đồng
 • Điều khoản về cách thức thông báo giữa các bên trong hợp đồng liên quan tới hợp đồng
 • ….
hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp
Nếu bạn không biết quy định về hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp thì có thể bạn sẽ gặp phải rui ro lớn – Ảnh minh họa: Internet.

6. Điều kiện để hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp có hiệu lực:

Trên thực tế, có những hợp đồng bị vô hiệu dẫn đến việc tranh chấp hợp đồng không được giải quyết thông qua tòa án cũng như các cơ quan pháp luât khác. Khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, bạn cần lưu ý cần đảm bảo các điều kiện để hợp đồng có hiệu lực, xin mời xem bài viết Các điều kiện để hợp đồng có hiệu lực của chúng tôi.

7. Dịch vụ soạn thảo các loại hợp đồng chuyển nhượng của Luật Thái An

Các loại hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp Luật Thái An soạn thảo

Chúng tôi chuyên soạn thảo các loại hợp đồng, trong đó có rất nhiều loại hợp đồng chuyển nhượng như sau:

Hợp đồng chuyển nhượng giữa các bên có địa vị pháp lý khác nhau:

 • Hợp đồng chuyển nhượng giữa cá nhân với cá nhân
 • hợp đồng chuyển nhượng giữa cá nhân và công ty
 • hợp đồng chuyển nhượng giữa công ty với công ty

Hợp đồng chuyển nhượng các đối tượng khác nhau:

 • hợp đồng chuyển nhượng đất đai
 • hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng chuyển nhượng vốn góp
 • hợp đồng chuyển nhượng cửa hàng, hợp đồng chuyển nhượng spa
 • hợp đồng chuyển nhượng dự án
 • hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu
 • hợp đồng nhượng quyền thương mại, hợp đồng nhượng quyền kinh doanh
 • hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp, hợp đồng nhượng quyền thương hiệu
 • hợp đồng chuyển nhượng bản quyền
 • hợp đồng chuyển nhượng quyền đòi nợ, hợp đồng chuyển nhượng quyền góp vốn, hợp đồng chuyển nhượng quyền mua cổ phần, hợp đồng chuyển nhượng quyền mua chung cư
 • hợp đồng chuyển nhượng quyền phát triển dự án

Giá dịch vụ soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Bạn vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ tại LINK NÀY

Quy trình cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Bạn vui lòng tham khảo quy trình cung cấp dịch vụ tại LINK NÀY

Thời gian cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Thời gian soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là 2 – 3 ngày kể từ khi khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin.


Quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng là một khoản đầu tư thông minh so với chi phí phải bỏ ra khi có rủi ro pháp lý. Ngoài dịch vụ soạn thảo hợp đồng, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như rà soát hợp đồngtư vấn đàm phán thương lượng, thực hiện, thanh lý và tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Đàm Thị Lộc

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói