Công ty Luật Thái An có nhiều kinh nghiệm trong các vấn đề liên quan tới hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, đúc kết từ rất nhiều vụ việc soạn thảo hợp đồng cho khách hàng mỗi năm. Chúng tôi xin chia sẻ một số hiểu biết và kinh nghiệm về vấn đề này với bạn đọc trong bài viết dưới đây.

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng kinh tế

1. Thế nào là hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối với đối tượng sở hữu công nghiệp (có thể là sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn), là việc tổ chức, cá nhân nắm độc quyền sử dụng một đối tượng sở hữu công nghiệp (Bên chuyển quyền sử dụng – thường được gọi là bên giao) cho phép tổ chức cá nhân tổ chức khác (Bên nhận quyền sử dụng – thường được gọi là Bên nhận) sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp có thể là:

 • Hợp đồng độc quyền
 • Hợp đồng không độc quyền
 • Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thứ cấp

2. Cơ sở pháp lý điều chỉnh hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Cơ sở pháp lý điều chỉnh hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là Bộ luật dân sự và Luật sở hữu trí tuệ.

3. Các điều khoản cần có trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

a)     Chủ thể của hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

– Bao gồm các thông tin về 2 bên chủ thể, nhằm mục đích xác định chủ thể là ai.

 • Cá nhân: Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số CMT, số điện thoại
 • Pháp nhân: Tên pháp nhân, địa chỉ, mã số dn, người đại diện theo pháp luật/ người được ủy quyền…

*Lưu ý:

 • Cần đảm bảo các thông tin trên là chính xác dựa trên các giấy tờ hoặc nguồn thông tin tin cậy.

b)     Căn cứ chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

 • Căn cứ chuyển nhượng là căn cứ về việc bên chuyển nhượng có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp cho bên nhận chuyển nhượng. Bao gồm các thông tin về: Tên sáng chế; Số văn bằng; Ngày cấp văn bằng; Chủ sở hữu văn bằng; Cơ quan cấp bằng
 • Các thông tin về căn cứ chuyển nhượng cần dựa trên Văn bằng bảo hộ đã được cấp

c)     Phạm vi chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Bao gồm gồm giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ;

 • Về quyền sử dụng: hai bên thỏa thuận về quyền sử dụng của bên nhận chuyển giao, phạm vi sử dụng của bên nhận chuyển giao, đưa ra các trường hợp hạn chế sử dụng
 • Giới hạn lãnh thổ: là quốc gia nơi bên chuyển giao được sử dụng, có thể một hoặc nhiều quốc gia trong số các quốc gia mà đối tượng bảo hộ được bảo hộ.

d)     Thời hạn hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Bao gồm thời hạn chuyển quyền sử dụng và thỏa thuận về gia hạn sử dụng hoặc kết thúc việc sử dụng trước thời hạn.

e)     Giá chuyển giao quyền sử dụng quyền sở hữu công nghiệp

 • Bao gồm: giá, thời điểm thanh toán, phương thức thanh toán, thông tin thanh toán và thỏa thuận về chậm thanh toán
 • Xử lí trong trường hợp chậm thanh toán do các bên thỏa thuận về thời gian chậm thanh toán, lãi suất trả trong thời gian chậm, phạt hợp đồng.

f)      Đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

Hai bên thỏa thuận với nhau về trách nhiệm đăng kí chuyển giao quyền sử dụng sáng chế và nghĩa vụ thanh toán các chi phí liên quan.

g)     Quyền và nghĩa vụ các bên trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Quyền

 • Yêu cầu bên kia thực hiện đúng cam kết của Hợp đồng
 • Được thanh toán và được sử dụng đối tượng chuyển giao, hưởng các quyền, lợi ích theo thỏa thuận trong Hợp đồng.
 • Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp liên quan đến sáng chế được chuyển giao
 • Yêu cầu bên kia bồi thường thiệt hại, chịu phạt hợp đồng
 • Các quyền khác theo quy định của pháp luật

Nghĩa vụ

 • Đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo thỏa thuận.
 • Giải quyết tranh chấp với bên thứ ba nếu việc chuyển quyền sử dụng gây ra tranh chấp
 • Thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng
 • Sử dụng đối tượng chuyển giao trong phạm vi thỏa thuận và bảo đảm quyền sử dụng hợp pháp đối tượng chuyển giao
 • Nghĩa vụ bảo mật và thông báo
 • Nghĩa vụ về tài chính, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

h)     Bảo mật hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

 • Hai bên thỏa thuận về phương thức, hình thức bảo mật nghĩa vụ bảo mật thông tin liên quan đến hợp đồng và dối tượng được chuyển giao.
 • Chi phí liên quan đến việc bảo mật thông tin ( nếu có)
 • Hậu quả pháp lý khi vi phạm nghĩa vụ bảo mật

i)       Phạt hợp đồng và bồi thường thiệt hại hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

 • Một bên có nghĩa vụ chịu phạt khi không thực hiện đúng nghĩa vụ trừ trường hợp miễn trừ trách nhiệm.
 • Bồi thường thiệt hại phát sinh khi một bên bị thiệt hại mà nguyên nhân trực tiếp là do việc bên còn lại không thực hiện theo đúng các nghĩa vụ đã thỏa thuận, trừ trường hợp bất khả kháng
 • Hai bên có thể đồng thời thỏa thuận cả hai hoặc một trong hai; thỏa thuận mức phạt vi phạm hợp đồng trong trường hợp có hành vi vi phạm

j)       Giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

 • Trường hợp xảy ra tranh chấp, các bên cần tiến hành thương lượng, hòa giải trên tinh thần thiện chí, hợp tác trước khi khởi kiện ra tòa
 • Chi phí tố tụng và các chi phí khác liên quan do bên nào chi trả.

k)     Điều khoản về cải tiến và phát triển trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

 • Hai bên thỏa thuận về quyền cải tiến và phát triển đối tượng sở hữu công nghiệp trong thời hạn có hiệu lực của hợp đồng
 • Khi có bất cứ sự đổi mới, cải tiến nào liên quan đến đối tượng chueyẻn giao, bên có được phải thông báo cho bên còn lại biết
 • Bên có cải tiến đổi mới có quyền đăng ký quyền sở hữu công nghiệp với cải tiến và đổi mới đó theo quy định của pháp luật.

l)       Điều khoản về sự bảo đảm/sự cam kết trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

 • Bên chuyển giao bảo đảm quyền sở hữu/sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp được chuyển giao cho bên nhận chuyển giao. Trong trường hợp có tranh chấp với bên thứ ba, bên chuyển giao phải đứng về phía bên nhận chuyển giao, bảo vệ quyền lợi cho bên chuyển giao. Trường hợp bên thứ ba cũng là bên đã nhận chuyển giao đối tượng này từ bên chuyển giao thì bên chuyển giao có trách nhiệm hòa giải, thỏa thuận với các bên liên quan nhằm hài hòa lợi ích các bên.
 • Bên nhận chuyển giao đảm bảo sử dụng đối tượng được chuyển giao theo đúng thỏa thuận

m)   Hiệu lực hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

 • Các bên thỏa thuận về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng, trường hợp chấm dứt hợp đồng, đơn phương chấm dứt hợp đồng, hủy bỏ hợp đồng.
 • Những phần không thỏa thuận sẽ được áp dụng theo quy định của pháp luật.

4. Dịch vụ soạn thảo các loại hợp đồng chuyển nhượng của Luật Thái An

Chúng tôi chuyên soạn thảo các loại hợp đồng, trong đó có rất nhiều loại hợp đồng chuyển nhượng như sau:

a. Hợp đồng chuyển nhượng giữa các bên có địa vị pháp lý khác nhau:

 • Hợp đồng chuyển nhượng giữa cá nhân với cá nhân
 • hợp đồng chuyển nhượng giữa cá nhân và công ty
 • hợp đồng chuyển nhượng giữa công ty với công ty

b. Hợp đồng chuyển nhượng các đối tượng khác nhau:

 • hợp đồng chuyển nhượng đất đai
 • hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng chuyển nhượng vốn góp
 • hợp đồng chuyển nhượng cửa hàng, hợp đồng chuyển nhượng spa
 • hợp đồng chuyển nhượng dự án
 • hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu
 • hợp đồng nhượng quyền thương mại, hợp đồng nhượng quyền kinh doanh
 • hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp, hợp đồng nhượng quyền thương hiệu
 • hợp đồng chuyển nhượng bản quyền
 • hợp đồng chuyển nhượng quyền đòi nợ, hợp đồng chuyển nhượng quyền góp vốn, hợp đồng chuyển nhượng quyền mua cổ phần, hợp đồng chuyển nhượng quyền mua chung cư
 • hợp đồng chuyển nhượng quyền phát triển dự án

 

Nếu bạn cần một bản hợp đồng kín kẽ, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích của bạn thì có thể sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng chuyên nghiệp của chúng tôi. Bạn có thể tham khảo:


Quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng là một khoản đầu tư thông minh so với chi phí phải bỏ ra khi có rủi ro pháp lý. Ngoài dịch vụ soạn thảo hợp đồng, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như rà soát hợp đồngtư vấn đàm phán thương lượng, thực hiện, thanh lý và tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN