Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Pháp luật Việt Nam cho phép thương nhân nước ngoài được thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam. Mặc dù theo quy định văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam không được phép thực hiện các hoạt động sinh lợi nhưng lại có thể hỗ trợ nhiều cho công việc kinh doanh của công ty mẹ như: khảo sát, nghiên cứu thị trường; tìm kiếm cơ hội cho việc mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ; tiết kiệm chi phí do không phải chịu các loại thuế, không phải thực hiện các thủ tục kiểm toán độc lập, lập báo cáo tài chính…

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, vì lý do kinh doanh mà văn phòng đại diện phải thay đổi địa điểm đặt trụ sở hoặc do Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng mà Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài phải thực hiện thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện. Sau đây, Công ty Luật Thái An xin gửi tới bạn đọc tham khảo các nội dung liên quan đến việc cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài trong bài viết dưới đây.


1. Cơ sở pháp lý cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Cơ sở pháp lý để cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài là các văn bản pháp luật sau:

 • Luật Doanh nghiệp năm 2020;
 • Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;
 • Luật Thương mại 2005;
 • Nghị định 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;
 • Thông tư 11/2016/TT-BCT quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
 • Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Các trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Theo Điều 18 Nghị định 07/2016/NĐ-CP, thương nhân nước ngoài làm thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài trong những trường hợp sau:

 • Chuyển địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý khác.
 • Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới mọi hình thức.

===>>> Xem thêm: Thành lập Văn phòng đại diện công ty Việt Nam

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài
Pháp luật hiện hành quy định 02 trường hợp thương nhân nước ngoài được cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài – Nguồn ảnh minh họa: Internet

3. Hồ sơ cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

3.1. Hồ sơ cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý khác

Hồ sơ 01 bộ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;
 • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện gửi Cơ quan cấp Giấy phép nơi chuyển đi;
 • Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp;
 • Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện nơi chuyển đến bao gồm:
 • Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Văn phòng đại diện;
 • Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện. Theo quy định thì địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài phải phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện an ninh, trật tự, an toàn vệ sinh lao động và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Văn phòng đại diện không được cho mượn, cho thuê lại trụ sở.

3.2 Hồ sơ cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới mọi hình thức

Hồ sơ 01 bộ bao gồm: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký.

Mẫu Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện ban hành kèm theo Thông tư 11/2016/TT-BCT (Mẫu MĐ-1)

Mẫu MĐ-1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Địa điểm, ngày… tháng… năm…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Kính gửi: ……… (tên Cơ quan cấp Giấy phép)

Tên thương nhân: (tên trên Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh nghiệp) ……………………

Tên thương nhân bằng tiếng Anh: (ghi bằng chữ in hoa) ………………………………………….

Tên thương nhân viết tắt ………………………………………………………………………………………

Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh nghiệp/Mã số doanh nghiệp: … Ngày cấp: …/…/… Cơ quan cấp: ………………………………………………………………………………………………..

Thời hạn còn lại của Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh nghiệp:………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh nghiệp) …………….

Số tài khoản:……………………………….. tại Ngân hàng: ………………………………………………..

Điện thoại:………………… Fax:………………… Email:………..Website: ……………………………….

Văn phòng đại diện đã được cấp phép thành lập tại Việt Nam và đang hoạt động (nếu có):

Văn phòng đại diện số 1:

Tên Văn phòng đại diện: ……………………………………………………………………………………..

Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện số:… Ngày cấp…/…/… Cơ quan cấp: …………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………. Fax: ………………….. Email: …….. Website: (nếu có) ………………..

Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: …………………………………………………………

Văn phòng đại diện số …:

…………………………………………………………….(khai báo tương tự như trên)

Văn phòng đại diện đã được cấp phép thành lập tại Việt Nam và đã chấm dứt hoạt động, bao gồm cả chấm dứt hoạt động theo khoản 1 Điều 18 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP (nếu có):

Văn phòng đại diện số …:

Tên Văn phòng đại diện: ……………………………………………………………………………………..

Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện số:… Ngày cấp…/…/… Cơ quan cấp: ………..

Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: …………………………………………………………

Thời điểm Cơ quan cấp Giấy phép công bố việc chấm dứt hoạt động: ……………………..

Văn phòng đại diện số …:

…………………………………………………………….(khai báo tương tự như trên)

Đề nghị cấp (cấp lại)1 Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện số … 2 như sau:

Tên Văn phòng đại diện: …………………………………………………………………………………….

Tên giao dịch bằng tiếng Anh: …………………………………………………………………………….

Tên viết tắt (nếu có): ………………………………………………………………………………………….

Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện: (ghi số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)………………………………………………………………………………………….

Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: (nêu lĩnh vực hoạt động, công việc thực hiện)

-………………………………………………………………………………………………………………..

-………………………………………………………………………………………………………………..

Thời hạn của Giấy phép thành lập: …………………………………………………………….

Người đứng đầu Văn phòng đại diện3:

Họ và tên:……………………………………………. Giới tính: ……………………………………………..

Quốc tịch: ………………………………………………………………………………………………………….

Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: …………………………………………..

Ngày cấp …/…/…. Nơi cấp: …………………………………………………………………………………

Nơi đăng ký lưu trú (đối với người nước ngoài)/Nơi đăng ký thường trú (đối với người Việt Nam): ……………………………………………………………………………………………

Chúng tôi cam kết:

 1. Chịu trách nhiệm về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo.
 2. Chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Nghị định số 07/2016/NĐ-CP, pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện./.

Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

____________________

1 Thương nhân lựa chọn cấp hoặc cấp lại (việc cấp lại áp dụng cho trường hợp cấp lại theo khoản 1 Điều 18 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP).

2 Thương nhân tự khai báo trên cơ sở thứ tự các Văn phòng đại diện đã được cấp phép trước đó.

3 Trường hợp người đứng đầu Văn phòng đại diện là người Việt Nam đã được cấp số định danh cá nhân, chỉ kê khai họ và tên, số định danh cá nhân.

4. Trình tự, thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

4.1. Thẩm quyền giải quyết cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

 • Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thương nhân dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ ca
 • Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (sau đây gọi chung là Ban quản lý).

4.2. Trình tự xin cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Bước 1: Thương nhân nước ngoài chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và cấp Biên nhận.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. Trường hợp không cấp lại Giấy phép phải có văn bản nêu rõ lý do không cấp.

Bước 4: Thương nhân nước ngoài căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc có thể đăng ký dịch vụ nhận kết quả qua bưu điện.

4.3. Cách thức nộp hồ sơ cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

 • Nộp hồ sơ trực tiếp;
 • Qua đường bưu điện;
 • Nộp trực tuyến.

Lưu ý:

 • Trường hợp thương nhân nước ngoài thực hiện thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện do chuyển địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý khác thì phải thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện tại nơi chuyển đi.
 • Quá thời hạn nêu trên, thương nhân nước ngoài phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo quy định.

5. Không cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài bị xử lý như thế nào?

Căn cứ vào Điểm d Khoản 2 Điều 86 Nghị định 185/2013/NĐ-CP thì hành vi không làm thủ tục sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Ngoài ra, cũng theo Khoản 2 Điều 4 Nghị định 185/2013/NĐ-CP quy định:

“2. Hình thức phạt tiền quy định tại Nghị định này là hình thức xử phạt chính và mức tiền phạt quy định tại Nghị định này là áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện. Trường hợp hành vi vi phạm hành chính do tổ chức thực hiện thì phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt quy định đối với cá nhân.”

===>>> Xem thêm: Xử lý vi phạm văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Trên đây là các nội dung tư vấn liên quan đến việc cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài. Nếu bạn cần giải đáp thắc mắc trong từng trường hợp cụ thể, hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp lý để được hỗ trợ kịp thời!

===>>> Xem thêm:

6. Dịch vụ thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài/thành lập Văn phòng đại diện nước ngoài

Công ty Luật Thái An cung cấp dịch vụ thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài/thành lập văn phòng đại diện nước ngoài.

6.1. Nội dung dịch vụ thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài/thành lập Văn phòng đại diện nước ngoài

 • Tư vấn các quy định của pháp luật về điều kiện, thủ tục thành lập, quyền và nghĩa vụ của văn phòng đại diện.
 • Hướng dẫn khách hàng cung cấp thông tin, giấy tờ cần thiết.
 • Soạn thảo hồ sơ thành lập văn phòng đại diện.
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ thành lập văn phòng đại diện.
 • Theo dõi việc xử lý hồ sơ thành lập văn phòng đại diện tại cơ quan cấp phép.
 • Nhận và bàn giao kết quả dịch vụ thành lập văn phòng đại diện cho khách hàng.
 • Tư vấn những công việc cần làm sau khi có giấy phép thành lập văn phòng đại diện.
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý khác có liên quan hoạt động của văn phòng đại diện.

6.2. Thời gian giải quyết thủ tục thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài/Văn phòng đại diện nước ngoài

Thời gian giải quyết hồ sơ thực hiện thủ tục thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Thời gian giải quyết hồ sơ thực hiện thủ tục thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài: 07 ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.

6.3. Kết quả dịch vụ thành lập văn phòng đại diện

Khi hoàn thành dịch vụ, khách hàng sẽ nhận được:

 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện
 • Dấu tròn của văn phòng đại diện
 • Biển văn phòng đại diện
 • Bố cáo thành lập văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật
 • Thông báo sử dụng con dấu của văn phòng đại diện

6.4. Tại sao khách hàng nên lựa chọn dịch vụ của Công ty Luật Thái An?

Khách hàng lựa chọn dịch vụ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài/dịch vụ thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài của Công ty Luật Thái An bởi những lý do sau:

 • Hãng luật được thành lập từ năm 2007, chuyên về tư vấn pháp luật và giải quyết tranh chấp kinh doanh.
 • Với 03 văn phòng tại Thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Thái Nguyên sẵn sàng hỗ trợ khách hàng mọi lúc, mọi nơi.
 • Các chuyên viên, luật sư có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện các thủ tục hành chính như: đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư nước ngoài…
 • Hồ sơ, thủ tục nhanh gọn.
 • Phí dịch vụ thấp.
 • Thông tin khách hàng được bảo mật.
 • Tiết kiệm tới 20% phí cho các dịch vụ pháp lý khác.

===>>> Xem thêm: Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

 

HÃY LIÊN HỆ NGAY TỚI LUẬT THÁI AN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ!


 

Nguyễn Văn Thanh

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói