Hợp đồng vận tải/ hợp đồng vận chuyển hàng hóa là một loại hợp đồng được sử dụng rộng rãi. Hợp đồng là cơ sở pháp lý để hai bên hợp tác với nhau với tư cách là bên cung cấp dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ vận chuyển, vận tải. Chúng tôi xin chia sẻ một số hiểu biết và kinh nghiệm về soạn thảo hợp đồng vận tải/vận chuyển hàng hoá với bạn đọc trong bài viết dưới đây.

1. Thế nào là hợp đồng vận tải/ hợp đồng vận chuyển hàng hóa?

Hợp đồng vận tải hàng hóa (hay còn gọi là hợp đồng vận chuyển hàng hóa) là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển có nghĩa vụ chuyển tài sản đến địa điểm đã định theo thỏa thuận và giao tài sản đó cho người có quyền nhận, bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ trả cước phí vận chuyển.

===>>> Xem thêm: Các tranh chấp hợp đồng vận tải hàng hoá thường gặp

2. Cơ sở pháp lý điều chỉnh hợp đồng vận tải hàng hóa/ hợp đồng vận chuyển hàng hóa

Cơ sở pháp lý điều chỉnh hợp đồng vận tải/ hợp đồng vận chuyển hàng hóa là Bộ luật dân sự 2015Luật thương mại 2005.

3. Đặc điểm của hợp đồng vận tải hàng hóa/hợp đồng vận chuyển hàng hóa

Hợp đồng vận tải hàng hóa là hợp đồng song vụ, mang tính đền bù và trong từng trường hợp cụ thể có thể là hợp đồng ưng thuận hoặc hợp đồng thực tế. Các bên trong hợp đồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau, quyền của bên này là nghĩa vụ của bên kia và ngược lại.

Bên vận chuyển hàng hóa phải chuyển hàng hóa đến địa điểm theo thỏa thuận và được nhận thù lao. Bên thuê vận chuyển phải thanh toán thù lao và được nhận hàng tại địa điểm do mình ấn định. Khi tham gia vào quan hệ hợp đồng này các bên đều đạt được những lợi ích kinh tế nhất định: bên vận chuyển nhận được thù lao, bên thuê vận chuyển thì chuyển được hàng hóa từ nơi này đến nơi khác.

Trong một số hoạt động vận chuyển như vận chuyển công cộng theo từng tuyến đường, nghĩa vụ của hai bên chỉ phát sinh khi bên thuê vận chuyển đã giao hàng hóa cho bên vận chuyển. Với những trường hợp này, hợp đồng vận chuyển được giao kết giữa các bên là hợp đồng thực tế, còn những hợp đồng mang tính chất tổ chức vận chuyển hoặc đặt chỗ trên phương tiện vận chuyển (như hợp đồng thuê nguyên tàu hoặc thuê một phần tàu cụ thể) lại là hợp đồng ưng thuận.

Hợp đồng vận tải hàng hóa có thể là hợp vì lợi ích của người thứ ba. Người thứ ba được hưởng lợi ích trong hợp đồng này là người có quyền nhận hàng hóa vận chuyển. Mặc dù người đó không tham gia vào giao kết hợp đồng nhưng có quyền yêu cầu bên vận chuyển phải bàn giao hàng hóa vận chuyển cho mình khi đến hạn và tại địa điểm như trong hợp đồng.

 

Các điều khoản của hợp đồng vận tải cần chặt chẽ đề phòng tranh chấp.
Các điều khoản của hợp đồng vận tải cần chặt chẽ đề phòng tranh chấp. – ảnh nguồn internet

4. Các điều khoản cơ bản của hợp đồng vận tải/ hợp đồng vận chuyển hàng hóa là gì?

Các điều khoản cơ bản của hợp đồng vận tải hàng hóa là:

 • Đối tượng vận chuyển
 • Thời gian, địa điểm giao và nhận tài sản
 • Phương tiện vận tải
 • Vấn đề thanh toán phí vận tải
 • Giấy tờ cho việc vận chuyển
 • Phương thức giao nhận hàng hóa
 • Trách nhiệm xếp dỡ hàng hóa
 • Giải quyết hao hụt hàng hóa
 • Người áp tải
 • Quyền của bên vận chuyển
 • Nghĩa vụ của bên vận chuyển
 • Quyền của bên thuê vận chuyển
 • Nghĩa vụ của bên thuê vận chuyển

Chúng tôi sẽ phân tích sau đây:

Đối tượng vận chuyển

Đưa ra thông tin cụ thể và chính xác về số loại hàng hóa, tính chất, đặc điểm của loại hóa đó, đơn vị tính giá cước đối với từng loại hàng hóa.

===>>> Xem thêm: Điều kiện đối với đối tượng của hợp đồng

Thời gian, địa điểm giao và nhận tài sản

2 bên hợp đồng thỏa thuận với nhau về thời gian, địa điểm giao và nhận hàng hóa.

===>>> Xem thêm: Chuyển rủi ro trong hợp đồng mua bán hàng hóa

Phương tiện vận tải

Các bên trong hợp đồng thỏa thuận số hàng hóa vận tải bằng loại phương tiện nào, có đầy đủ mái che, xe làm mát, đông lạnh hoặc có dụng cụ che chắn ….Ngoài ra, các bên nên thỏa thuận số lượng phương tiện trong quá trình vận chuyển là bao nhiêu.

Vấn đề thanh toán phí vận tải

Các bên trong hợp đồng thỏa thuận về số tiền cước phí chính, tiền phụ phí vận tải, hình thức thanh toán, thời điểm thanh toán, tiền đặt cọc.

===>>> Xem thêm: Các phương thức thanh toán trong hợp đồng

===>>> Xem thêm: Quy định về đồng tiền thanh toán trong hợp đồng

Giấy tờ cho việc vận chuyển

Khi có yêu cầu vận chuyển, bên thuê vận chuyển có trách nhiệm báo trước một khoảng thời gian theo thỏa thuận cho bên vận chuyển xác nhận về thời gian nhận hàng, địa điểm nhận hàng và khối lượng hàng bằng văn bản qua fax, email hoặc bằng điện thoại.

Bên thuê vận chuyển phải chịu trách nhiệm về các loại giấy tờ có liên quan đến hàng hóa và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hàng hóa vận chuyển. Các bên có nghĩa vụ phải cung cấp giấy tờ khi thực hiện công việc của mình.

Phương thức giao nhận hàng hóa

Hai bên thỏa thuận về quy cách hàng giao, phương thức giao hàng.

Trách nhiệm xếp dỡ hàng hóa

Hai bên trong hợp đồng thỏa thuận trách nhiệm xếp dỡ hàng hóa. Thời gian xếp dỡ giải phóng phương tiện cần quy định rõ thời gian chính xác. Trong trường hợp việc xếp dỡ được thực hiện vào ban đêm, vào ngày lễ và ngày chủ nhật thì bên thuê vận chyển phải báo trước cho bên vận chuyển về thời gian và phải trả chi phí hợp lý.

Giải quyết hao hụt hàng hóa

Hai bên thỏa thuận về mức hao hụt của hàng hóa trong quá trình vận tải mà bên vận chuyển sẽ không phải bồi thường. Trường hợp hao hụt trên tỷ lệ mà hai bên đã thỏa thuận thì bên vận chuyển phải bồi thường cho bên thuê vận chuyển theo giá trị thị trường tại nơi giao hàng.

Người áp tải

Trong trường hợp bên thuê vận chuyển cử người theo phương tiện để áp tải hàng thì cần phải ghi rõ thông tin (Tên, số CMT, số điện thoại,…).

Quyền của bên vận chuyển

 • Kiểm tra sự xác thực của hàng hóa, của vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương khác.
 • Từ chối vận chuyển hàng hóa không đúng với loại hàng hóa đã thoả thuận trong hợp đồng hoặc hàng hóa bị cấm
 • Yêu cầu bên thuê vận chuyển thanh toán đủ cước phí vận chuyển đúng thời hạn.
 • Yêu cầu bên thuê bồi thường thiệt hại trong các trường hợp do lỗi của bên thuê vận chuyển gây ảnh hưởng đến bên vận chuyển.

……….

Nghĩa vụ của bên vận chuyển

 • Bảo đảm vận chuyển hàng hóa đầy đủ, an toàn đến địa điểm đã định, theo đúng thời hạn như đã thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Giao hàng hóa cho người có quyền nhận theo chỉ định của bên thuê vận chuyển.
 • Chịu chi phí liên quan đến việc chuyên chở tài sản, trừ trường hợp có thoả thuận khác.
 • Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.
 • Bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển trong một số trường hợp

……….

Quyền của bên thuê vận chuyển

 • Yêu cầu bên vận chuyển chuyên chở tài sản đến đúng địa điểm, thời điểm đã thoả thuận.
 • Yêu cầu bên vận chuyển giao hàng đúng quy cách và phương thức như theo thỏa thuận.
 • Trực tiếp hoặc chỉ định người thứ ba nhận lại tài sản đã thuê vận chuyển.
 • Yêu cầu bên vận chuyển bồi thường thiệt hại trong các trường hợp gây ra thiệt hại như quy định tại hợp đồng.

Nghĩa vụ của bên thuê vận chuyển

 • Trả đủ tiền cước phí vận chuyển cho bên vận chuyển theo đúng thời hạn, phương thức đã thoả thuận.
 • Bên thuê vận chuyển phải đảm bảo tính hợp pháp và hợp lệ của hàng hóa.
 • Bên thuê vận chuyển phải cung cấp cho bên vận chuyển đầy đủ các thông tin về khối lượng hàng hóa từng chuyến.
 • Trông coi tài sản trên đường vận chuyển, nếu có thoả thuận.
 • Bên thuê vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên vận chuyển và người thứ ba về thiệt hại do tài sản vận chuyển có tính chất nguy hiểm, độc hại mà không có biện pháp đóng gói, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển.

5. Các điều khoản thông thường của hợp đồng vận tải/ hợp đồng vận chuyển hàng hóa

Các điều khoản thông thường của hợp đồng vận tải hàng hóa là những điều khoản được pháp luật quy định trước. Nếu khi giao kết hợp đồng vận tải hàng hóa, các bên không thoả thuận những điều khoản này thì vẫn coi như hai bên đã mặc nhiên thoả thuận và được thực hiện như pháp luật quy định.

Các điều khoản thông thường của hợp đồng vận tải/ hợp đồng vận chuyển hàng hóa có thể là:

 • Điều khoản về kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao
 • Điều khoản về các trường hợp bất khả kháng

===>>> Xem thêm: Xây dựng điều khoản bất khả kháng trong hợp đồng

 • Điều khoản chấm dứt hợp đồng

===>>> Xem thêm: Quy định về đồng tiền thanh toán trong hợp đồng

 • Điều khoản về giải quyết tranh chấp

===>>> Xem thêm: Giải quyết tranh chấp hợp đồng

 • Điều khoản về hiệu lực hợp đồng

===>>> Xem ngay: Các điều kiên để hợp đồng có hiệu lực

 • Điều khoản phạt vi phạm

===>>> Xem thêm: Phạt vi phạm hợp đồng

6. Mẫu hợp đồng vận tải/ hợp đồng vận chuyển hàng hóa:

Hợp đồng vận tải, vận chuyển rất đa dạng và tương đối phức tạp, đòi hỏi không chỉ kiến thức, kỹ năng, mà còn kinh nghiệm đàm phán, soạn thảo và thực thi hợp đồng. Chúng tôi tạm đưa ra mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hoá, mẫu hợp đồng vận tải hàng hoá như dưới đây chỉ với mục đích tham khảo. Trước khi đưa ra hợp đồng cho đối tác, bạn cần xin ý kiến tư vấn của luật sư.

===>>> Xem thêm: MẪU HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ 

7. Dịch vụ soạn thảo hợp đồng vận tải, hợp đồng vận chuyển của Luật Thái An

Các loại hợp đồng vận tải/vận chuyển hàng hóa Luật Thái An soạn thảo

Chúng tôi chuyên soạn thảo các loại hợp đồng, trong đó có rất nhiều loại hợp đồng vận tải, vận chuyển như sau:

Soạn thảo các loại hợp đồng vận chuyển theo các phương thức khác nhau:

 • hợp đồng vận tải đa phương thức, hợp đồng vận tải đường biển, hợp đồng vận tải đường bộ
 • hợp đồng vận tải quốc tế
 • hợp đồng vận chuyển 2 bên, hợp đồng vận chuyển 3 bên

Soạn thảo các loại hợp đồng vận chuyển các loại hàng hóa khác nhau:

 • hợp đồng vận tải hành khách
 • hợp đồng vận tải hàng hóa, hợp đồng vận chuyển xăng dầu, hợp đồng vận chuyển gạo, hợp đồng vận chuyển gỗ, hợp đồng vận chuyển máy móc, hợp đồng vận chuyển xi măng, mẫu hợp đồng vận chuyển rác thải, hợp đồng vận chuyển đất
 • hợp đồng vận chuyển bằng container
 • hợp đồng vận chuyển logistics
 • hợp đồng vận chuyển hàng hải quốc tế
 • hợp đồng vận chuyển hàng hóa quá cảnh
 • hợp đồng vận chuyển theo chuyến
 • hợp đồng vận chuyển du lịch

Giá dịch vụ soạn thảo hợp đồng vận tải hàng hóa

Bạn vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ tại LINK NÀY

Quy trình cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng vận tải hàng hóa

Bạn vui lòng tham khảo quy trình cung cấp dịch vụ tại LINK NÀY

Thời gian cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng vận tải hàng hóa

Thời gian soạn thảo hợp đồng vận tải/ hợp đồng vận chuyển hàng hóa là 3 – 5 ngày kể từ khi khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin.


Quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng là một khoản đầu tư thông minh so với chi phí phải bỏ ra khi có rủi ro pháp lý. Ngoài dịch vụ soạn thảo hợp đồng, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như rà soát hợp đồngtư vấn đàm phán thương lượng, thực hiện, thanh lý và tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.


Tác giả bài viết:

Luật sư Đàm Thị Lộc

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 14+ năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật và giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, nhanh chóng, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 633 725
 • Để được Tư vấn qua email – Hãy điền Form gửi yêu cầu (500.000 – 800.000đ /email) -
 • Để được Tư vấn bằng văn bản đóng dấu công ty – Hãy điền Form gửi yêu cầu (từ 1.000.000đ /văn bản)
 • Để được Cung cấp dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)
Lưu ý: Để nhận ý kiến tư vấn qua email hoặc văn bản đóng dấu công ty: Khách hàng thanh toán chuyển khoản lần 1 (50%) khi yêu cầu dịch vụ, lần 2 (50%) trước khi luật sư gửi văn bản tư vấn. Hãy liên hệ theo số đt 082 966 6868 (zalo) để được hướng dẫn.


  Contact Me on Zalo
  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói