Quy trình xử lý đơn khiếu nại như thế nào?

Khiếu nại được xem là một trong những quyền quan trọng của công dân được nhà nước bảo vệ và quy định rõ ràng trong các văn bản pháp luật. Nhiều người có thắc mặc về việc xử lý đơn khiếu nại thế nào? Trong bài viết sau, Công ty Luật Thái An sẽ hướng dẫn về quy trình xử lý đơn khiếu nại như sau:

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh vấn đề quy trình xử lý đơn khiếu nại

Cơ sở pháp lý điều chỉnh các vấn đề liên quan đến quy trình xử lý đơn khiếu nại là các văn bản pháp lý sau

 • Luật khiếu nại năm 2011;
 • Thông tư số 07/2014/TT-TTCP quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh;
 • Nghị định 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại

2. Xử lý đơn khiếu nại là gì?

Khái niệm khiếu nại:

Khái niệm khiếu nại được quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Khiếu nại năm 2011 như sau:

“1. Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.”

Khái niệm xử lý đơn khiếu nại:

Căn cứ khoản 2 Điều 4 Thông tư số 07/2014/TT-TTCP thì: Xử lý đơn đơn khiếu nại được hiểu là việc cơ quan nhà nước, tổ chức người có thẩm quyền khi nhận được đơn khiếu nại của cá nhân, cơ quan, tổ chức phải căn cứ và đối chiếu với quy định của pháp luật để thụ lý giải quyết nếu thuộc thẩm quyền của mình hoặc hướng dẫn công dân hoặc chuyển đơn đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đơn khiếu nại hiện nay có yêu cầu về hình thức và nội dung theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP.

===>>> Xem thêm:

3. Thế nào là đủ điều kiện xử lý đối với đơn khiếu nại ?

Sau khi đơn khiếu nại được tiếp nhận và phân loại đơn thì đơn khiếu nại đủ điều kiện xử lý là đơn đáp ứng các yêu cầu là:

 • Đơn dùng chữ viết là tiếng Việt và được người khiếu nại ghi rõ ngày, tháng, năm viết đơn; họ, tên, địa chỉ, chữ ký hoặc điểm chỉ của người viết đơn;
 • Đơn khiếu nại phải ghi rõ tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân bị khiếu nại, nội dung, lý do khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại;
 • Đơn chưa được cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận đơn xử lý theo quy định của pháp luật hoặc đã được xử lý nhưng người khiếu nại, người tố cáo được quyền khiếu nại, tố cáo tiếp theo quy định của pháp luật.

Đơn không đủ điều kiện xử lý là đơn không đáp ứng các điều kiện nêu trên; Đơn đã được gửi cho nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong đó đã gửi đến đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc đúng người có thẩm quyền giải quyết; hoặc Đơn đã được hướng dẫn một lần về cùng nội dung.

Căn cứ Điều 16 Nghị định 124/2020/NĐ-CP. thì:

“Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền giải quyết mà không thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 11 của Luật Khiếu nại thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc lần hai phải thụ lý giải quyết”

===>>> Xem thêm:Thời hiệu khiếu nại là bao lâu ?

4. Quy trình xử lý đơn khiếu nại như thế nào ?

Pháp luật quy định 6 trường hợp xử lý đơn khiếu nại như sau:

4.1. Quy trình xử lý đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết

Điều 7 Thông tư 07/2014/TT-TTCP quy định việc xử lý đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết như sau:

 • Đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết và không thuộc một trong các trường hợp không được thụ lý giải quyết theo quy định tại Điều 11 của Luật khiếu nại thì người xử lý đơn đề xuất thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thụ lý để giải quyết theo quy định của pháp luật. Việc đề xuất thụ lý giải quyết được thực hiện theo Mẫu số 01 – XLĐ ban hành kèm theo Thông tư này.
 • Đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết nhưng không đủ điều kiện thụ lý giải quyết thì căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để trả lời hoặc hướng dẫn cho người khiếu nại biết rõ lý do không được thụ lý giải quyết hoặc bổ sung những thủ tục cần thiết để thực hiện việc khiếu nại. Việc trả lời được thực hiện theo Mẫu số 02 – XLĐ ban hành kèm theo Thông tư này.
 • Đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền của cấp dưới nhưng quá thời hạn giải quyết theo quy định của Luật khiếu nại mà chưa được giải quyết thì người xử lý đơn báo cáo thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, quyết định.
Quy trình xử lý đơn khiếu nại theo quy định hiện hành
Pháp luật quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại – Nguồn ảnh minh họa: Internet

4.2. Quy trình xử lý đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết

Việc xử lý đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết được quy định tại Điều 8 Thông tư 07/2014/TT-TTCP, cụ thể:

 • Đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thì người xử lý đơn hướng dẫn người khiếu nại gửi đơn đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết.

 • Việc hướng dẫn chỉ thực hiện một lần đối với công dân theo Mẫu số 03 – XLĐ ban hành kèm theo Thông tư này.

 • Đơn khiếu nại do đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận, các cơ quan báo chí hoặc các cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật chuyển đến nhưng không thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết thì người xử lý đơn đề xuất thủ trưởng cơ quan gửi trả lại đơn kèm theo các giấy tờ, tài liệu (nếu có) và nêu rõ lý do cho cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển đơn đến.

 • Văn bản trả lại đơn không thuộc thẩm quyền được thực hiện theo Mẫu số 04 – XLĐ ban hành kèm theo Thông tư này.

4.3. Quy trình xử lý đơn khiếu nại có họ tên, chữ ký của nhiều người

Điều 9 Thông tư 07/2014/TT-TTCP quy định việc xử lý đơn trong trường hợp đơn khiếu nại có họ tên, chữ ký của nhiều người như sau:

 • Đơn khiếu nại có họ tên, chữ ký của nhiều người nhưng không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị thì người xử lý đơn hướng dẫn cho một người khiếu nại có họ, tên, địa chỉ rõ ràng gửi đơn đến đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền giải quyết. Việc trả lại đơn và hướng dẫn được thực hiện theo Mẫu số 03 – XLĐ ban hành kèm theo Thông tư này.

 • Đơn khiếu nại có họ tên, chữ ký của nhiều người thuộc thẩm quyền giải quyết thì người xử lý đơn đề xuất thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thụ lý để giải quyết theo quy định của pháp luật. Việc đề xuất thụ lý giải quyết được thực hiện Mẫu số 01 – XLĐ ban hành kèm theo Thông tư này.

4.4. Quy trình xử lý đơn khiếu nại có kèm theo giấy tờ, tài liệu gốc

Điều 10 Thông tư 07/2014/TT-TTCP quy định:

 “Trường hợp đơn khiếu nại không được thụ lý để giải quyết nhưng có gửi kèm theo giấy tờ, tài liệu gốc thì cơ quan, tổ chức, đơn vị nhận được đơn phải trả lại cho người khiếu nại giấy tờ, tài liệu đó; nếu khiếu nại được thụ lý để giải quyết thì việc trả lại giấy tờ, tài liệu gốc được thực hiện ngay sau khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại.”

4.5. Quy trình xử lý đơn khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Được thực hiện căn cứ quy định tại Điều 11 Thông tư 07/2014/TT-TTCP:

“Đơn khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật nhưng trong quá trình nghiên cứu, xem xét nếu có căn cứ cho rằng việc giải quyết khiếu nại có dấu hiệu vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại hoặc cá nhân, cơ quan, tổ chức khác có liên quan, đe dọa xâm phạm đến lợi ích của nhà nước hoặc có tình tiết mới làm thay đổi nội dung vụ việc khiếu nại theo quy định tại Điều 20 Nghị định 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại thì người xử lý đơn phải báo cáo để thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan, tổ chức, đơn vị người có thẩm quyền xem xét, quyết định.”

 4.6. Quy trình xử lý đơn khiếu nại đối với quyết định hành chính có khả năng gây hậu quả khó khắc phục

Điều 12 Thông tư 07/2014/TT-TTCP quy định về vấn đề này như sau:

 “Trong trường hợp có căn cứ cho rằng việc thi hành quyết định hành chính sẽ gây ra hậu quả khó khắc phục thì người xử lý đơn phải kịp thời báo cáo để thủ trưởng cơ quan xem xét, quyết định tạm đình chỉ hoặc kiến nghị cơ quan thẩm quyền, người có thẩm quyền tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính.”

===>>> Xem thêm:

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi về quy trình xử lý đơn khiếu nại.

Nếu bạn cần được tư vấn chi tiết và được giải đáp các thắc mắc trong từng trường hợp cụ thể, hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật  – luật sư sẽ giải thích cặn kẽ những gì chưa thể hiện được hết trong bài viết này.

===>>> Xem thêm:Các trường hợp khiếu nại về đất đai

5. Dịch vụ tư vấn, thực hiện thủ tục khiếu nại của Luật Thái An

Sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn về khiếu nại, tố cáo là rất khôn ngoan bởi giúp bạn hiểu rõ quyền lợi của mình và quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Nhằm hỗ trợ các cá nhân, tổ chức bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, Công ty Luật Thái An  cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khiếu nại như sau:

 • Tư vấn về quyền lợi của khách hàng trong vụ việc cụ thể
 • Giúp  xác định được nơi nộp đơn khiếu nại
 • Tư vấn cho khách hàng về trình tự, thủ tục khiếu nại
 • Hỗ trợ soạn thảo đơn khiếu nại khi khách hàng có nhu cầu
 • Tư vấn khởi kiện khi khách hàng có nhu cầu

===>>> Xem thêm: 

 

HÃY LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Nguyễn Văn Thanh

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói