Phụ lục hợp đồng lao động thế nào thì đúng luật ?

Phụ lục hợp đồng lao động là một phần quan trọng và thường xuyên được sử dụng trong quản lý nhân sự, đặc biệt là khi có sự điều chỉnh hoặc bổ sung vào nội dung chính của hợp đồng lao động. Phụ lục được xem là một công cụ linh hoạt, phụ lục giúp đảm bảo tính chính xác và linh hoạt trong việc thay đổi điều khoản lao động mà không cần phải ký kết một hợp đồng mới.

Qua phụ lục hợp đồng lao động, cả nhà tuyển dụng và người lao động có thể thực hiện sự điều chỉnh về mức lương, thời gian làm việc, quyền lợi và nghĩa vụ khác một cách minh bạch và hợp pháp. Điều này giúp tạo ra một môi trường làm việc linh hoạt, phản ánh sự đồng thuận giữa các bên và đồng thời bảo vệ quyền lợi của cả nhân viên và doanh nghiệp. Bài viết tư vấn của chúng tôi sẽ trình bày về vấn đề này.

1. Căn cứ pháp lý

2. Phụ lục hợp đồng lao động là gì ?

Căn cứ vào điều 22 bộ luật lao động 2019 thì phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động. Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung điều, khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

Theo đó, phụ lục hợp đồng cũng là phần của hợp đồng và có giá trị pháp lý tương đương với hợp đồng. Đây là một bộ phận của hợp đồng và thường được sử dụng cho mục đích trong quá trình làm việc giữa người lao động và người sử dụng lao động có những thỏa thuận mới đối với công việc đang làm. Nội dung của phụ lục hợp đồng lao động không được trái với nội dung của hợp đồng lao động.

3. Khi nào ký kết phụ lục hợp đồng lao động ? Thời gian báo trước là bao lâu ?

Căn cứ theo Điều 33 bộ luật lao động 2019:

Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày làm việc về nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

Trường hợp hai bên không thỏa thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết.

hợp đồng lao động
Phụ lục hợp đồng lao động không được thay đổi thời hạn hợp đồng. – ảnh: internet

4. Phụ lục hợp đồng quy định khác hợp đồng lao động thì sao ?

Cũng theo điều 22 bộ luật lao động 2019 thì phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động. Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

Như vậy, phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

Lưu ý quan trọng:

Đối với điều khoản quy định về thời hạn của hợp đồng thì không được sửa đổi. Bắt buộc trong trường hợp này người lao động và người sử dụng lao động muốn kéo dài thời gian lao động hơn so với hợp đồng gốc đã ký trước đó thì chỉ có thể giao kết với nhau một hợp đồng có thời hạn khác.

Nếu người sử dụng lao động sửa đổi thời hạn của hợp đồng bằng phụ lục hợp đồng lao động thì sẽ bị phạt hành chính theo quy định tại khoản 2 điều 12 Nghị định 12/2022/NĐ-CP như sau:

  • Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;
  • Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;
  • Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;
  • Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;
  • Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

5. Phụ lục hợp đồng lao động quy định trái với hợp đồng thì sao ?

Căn cứ theo điều 403 bộ luật dân sự 2015:

Trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi.

Vì phụ lục hợp đồng lao động là một phần của hợp đồng lao động nên nếu nội dung của phụ lục hợp đồng lao động trái với hợp đồng lao động thì phụ lục hợp đồng lao động sẽ không có hiệu lực, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Lưu ý: Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động bị vô hiệu thì hợp đồng lao động vẫn có hiệu lực, tuy nhiên nếu hợp đồng lao động bị vô hiệu toàn bộ hoặc vô hiệu một phần thì phụ lục hợp đồng lao động cũng sẽ bị vô hiệu tương ứng với điều khoản bị vô hiệu trong hợp đồng lao động.

 

KẾT LUẬN 

Phụ lục hợp đồng lao động là một phần quan trọng giúp bổ sung, điều chỉnh, hoặc mở rộng các điều khoản trong hợp đồng lao động cơ bản. Khi kết luận về phụ lục hợp đồng lao động cần có một số điểm cần được xem xét.

Trước hết, phụ lục hợp đồng là công cụ linh hoạt, giúp thích nghi với những thay đổi trong quy định, chính sách hoặc điều kiện làm việc mà không cần phải thay đổi toàn bộ hợp đồng. Điều này làm giảm bớt sự phức tạp trong quản lý lao động và tạo thuận lợi cho cả người lao động và người sử dụng lao động.

Thứ hai, phụ lục giúp mô tả rõ ràng và chi tiết những điều khoản mới hoặc thay đổi, tạo nền tảng để việc thực hiện và đánh giá được diễn ra một cách minh bạch và công bằng. Điều này giúp ngăn chặn hiểu lầm và tranh cãi trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động. Như vậy phụ lục hợp đồng lao động là một công cụ linh hoạt và hữu ích để thích nghi nhanh chóng sự biến động trong môi trường lao động, đồng thời đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong quan hệ lao động.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi về “Phụ lục hợp đồng lao động”. xin lưu ý là thời điểm đăng bài này, các quy định của pháp luật có thể đã thay đổi. Hãy gọi tới tổng đài tư vấn pháp luật để được hỗ trợ kịp thời.

Nguyễn Văn Thanh