Công ty Luật Thái An là hãng luật thành lập từ buổi đầu khi thị trường dịch vụ pháp lý khởi sắc. Được thành lập năm 2007, chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật và giải quyết tranh chấp kinh tế, dân sự, đất đai, hôn nhân và gia đình. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ tư vấn về thủ tục khiếu nại cấp hoặc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Mục lục tóm tắt

1. Căn cứ pháp lý điều chỉnh khiếu nại cấp hoặc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Căn cứ pháp lý điều chỉnh khiếu nại cấp hoặc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là các văn bản pháp luật sau đây:

2. Khiếu nại cấp hoặc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì ?

Khiếu nại là việc đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính Nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính Nhà nước khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính đó là trái pháp luật, xâm phạm đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp của mình.

Khiếu nại cấp hoặc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là việc khiếu nại đối với các quyết định, hành vi hành chính của cơ quan Nhà nước liên quan tới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

3. Ai có quyền khiếu nại cấp hoặc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

Ai có quyền khiếu nại trong lĩnh vực đất đai (gọi tắt là “Người khiếu nại cấp hoặc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”)? Đó là những đối tượng sau:

 • người sử dụng đất
 • người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất như người được nhận tặng cho, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, khi người khiếu nại không thể tự thực hiện được việc khiếu nại thì có thể ủy quyền cho người khác thực hiện việc khiếu nại:

 • Đối với người khiếu nại là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì có thể thực hiện việc khiếu nại qua người đại diện theo pháp luật của họ.
 • Đối với người khiếu nại vì lý do sức khỏe (ốm đau, già yếu,…) mà không thể tự thực hiện việc khiếu nại thì có thể ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, con đã thành niên hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ để thực hiện việc khiếu nại.
 • Đối với mọi trường hợp có thể ủy quyền cho luật sư để thực hiện việc khiếu nại.

4. Khiếu nại cấp hoặc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần những điều kiện gì?

Để thực hiện việc khiếu nại cấp hoặc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cần chú ý đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

 • Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại (nói cách khác là chủ thể khiếu nại);
 • Đối tượng khiếu nại (quyết định hành chính và hành vi hành chính) xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp được pháp luật thừa nhận và có căn cứ cụ thể;
 • Việc khiếu nại chưa thực hiện việc khởi kiện ra Tòa án và chưa được tòa án thụ lý giải quyết;
 • Đáp ứng thời hiệu, thời hạn khiếu nại theo quy định của pháp luật.
 • Đối với việc thực hiện khiếu nại lần hai thì cần phải có quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của cơ quan có thẩm quyền.

5. Thời hiệu khiếu nại cấp hoặc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như thế nào?

Theo Điều 9 Luật Khiếu nại 2011 thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

Như vậy, trong vòng 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai thì người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, quá 90 ngày người khiếu nại vẫn có thể thực hiện được quyền khiếu nại bởi các lý do như ốm đau, thiên tai, chiến tranh, đi học tập và công tác ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

Quy định pháp luật về khiếu nại cấp hoặc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Quy định pháp luật về khiếu nại cấp hoặc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

6. Thời hạn giải quyết khiếu nại cấp hoặc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định như thế nào?

a. Trường hợp khiếu nại cấp hoặc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu:

Theo quy định của Luật Khiếu nại 2011, những người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải thực hiện việc giải quyết trong thời gian không quá 30 ngày. Ở khu vực khó khăn tổng việc đi lại, vùng sâu, vùng xa thì thời hạn giải quyết này được quy định là không quá 45 ngày.

Đối với vụ việc có tính chất phức tạp (khó khăn trong vấn đề giải quyết, thu thập thông tin, xác minh mất nhiều thời gian) thì thời hạn này sẽ được gia hạn thêm không quá 15 ngày

b. Trường hợp khiếu nại cấp hoặc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần hai:

Những người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải thực hiện việc giải quyết khiếu nại lần hai trong thời gian không quá 45 ngày. Ở khu vực khó khăn trong việc đi lại, vùng sâu, vùng xa thì thời hạn giải quyết này được quy định là không quá 60 ngày.

Đối với vụ việc có tính chất phức tạp, điều kiện giải quyết khó khăn (khó khăn trong vấn đề giải quyết, thu thập thông tin, xác minh mất nhiều thời gian) thì thời hạn này sẽ được gia hạn thêm không quá 15 ngày và 10 ngày đối với vùng sâu, vùng xa.

7. Hình thức khiếu nại cấp hoặc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Căn cứ theo Điều 8 Luật Khiếu nại 2011, việc khiếu nại về đất đai được thực hiện bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp.

Trường hợp khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải đầy đủ nội dung quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật khiếu nại 2011.

Trường hợp người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp thì sẽ được hướng dẫn để viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận khiếu nại sẽ ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản, trong đó ghi rõ nội dung như trường hợp khiếu nại bằng đơn.

8. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại cấp hoặc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nếu việc cấp/thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND cấp huyện tiến hành thì chủ tịch UBND huyện có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Người khiếu nại nộp đơn khiếu nại đến bộ phận một cửa của UBND huyện. Trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND huyện thì có thể khiếu nại lần hai tới chủ tịch UBND tỉnh hoặc khởi kiện hành chính tại Tòa án.

Nếu việc cấp/thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND cấp tỉnh tiến hành thì chủ tịch UBND huyện có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Người khiếu nại nộp đơn khiếu nại đến bộ phận một cửa của UBND tỉnh. Trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND tỉnh thì có thể khiếu nại lần hai tới Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện hành chính tại Tòa án.

Nếu việc cấp/thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành thì chủ tịch UBND tỉnh có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Người khiếu nại nộp đơn khiếu nại đến bộ phận một cửa của UBND tỉnh. Trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND tỉnh thì có thể khiếu nại lần hai tới Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện hành chính tại Tòa án.

9. Trình tự giải quyết khiếu nại đất đai

Bước 1: Nộp đơn khiếu nại cấp hoặc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thụ lý:

Người khiếu nại nộp đơn và các tài liệu liên quan (nếu có) tới cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết để tiếp nhận. Trường hợp người khiếu nại nộp đơn tới cơ quan, người không có thẩm quyền giải quyết thì sẽ bị từ chối tiếp nhận đơn và sẽ được hướng dẫn nộp đơn tới nơi có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Người có thẩm quyền thụ lý giải quyết phải thụ lý và thông báo về việc thụ lý giải quyết tới người khiếu nại trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận đơn khiếu nại. Nếu không thụ lý thì cần trả lời rõ ràng lý do cho người khiếu nại được biết.

Bước 2. Xác minh nội dung khiếu nại cấp hoặc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có trách nhiệm tiến hành xác minh hoặc giao cho người có trách nhiệm xác minh nội dung đơn khiếu nại:

 • Nếu nội dung đơn khiếu nại cấp hoặc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đúng thì phải giải quyết ngay.
 • Nếu nội dung đơn khiếu nại và kết quả xác minh khác nhau thì phải tổ chức đối thoại với người khiếu nại để làm rõ.

Bước 3. Tổ chức đối thoại trong khiếu nại cấp hoặc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu tổ chức đối thoại và việc đối thoại phải được lập thành biên bản. Kết quả đối thoại là một trong các căn cứ để giải quyết khiếu nại.

Bước 4. Ra quyết định giải quyết khiếu nại cấp hoặc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Căn cứ và kết quả xác minh, kết quả đối thoại, người giải quyết khiếu nại phải ra quyết định giải quyết khiếu nại.

Bước 5: Gửi kết quả giải quyết khiếu nại cấp hoặc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu có trách nhiệm gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại và các cơ quan khác theo quy định tại điều 30 của Luật Khiếu nại 2011.

Sau khi nhận được quyết định giải quyết khiếu nại mà người khiếu nại vẫn không đồng ý với quyết định giải quyết đó thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

 

Trên đây là phần tư vấn về Thủ tục khiếu nại trong lĩnh vực đất đai. Để được tư vấn chi tiết hơn và được giải đáp các thắc mắc trong từng trường hợp cụ thể, hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp lý về đất đai của Luật Thái An – luật sư sẽ giải thích cặn kẽ những gì chưa thể hiện được hết trong bài viết này.

10. Dịch vụ luật sư tư vấn và giải quyết tranh chấp đất đai, nhà ở của Luật Thái An

Sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn về đất đai là rất khôn ngoan vì bạn sẽ hiểu rõ hơn về quyền và lợi ích hợp pháp của mình, từ đó biết cách xử lý đúng đắn trong các tình huống liên quan tới đất đai, nhà ở. Bãn hãy xem bài viết Dịch vụ tư vấn đất đai của Luật Thái An.

Trường hợp bạn có những khúc mắc, thậm chí là tranh chấp liên quan tới nhà ở, đất đai thì luật sư sẽ giúp bạn xử lý các trường hợp đó một cách chuyên nghiệp và có lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Bạn có thể tham khảo bài viết Khởi kiện vụ án tranh chấp đất đai của chúng tôi.

 

HÃY LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ!


Tác giả bài viết:

Luật sư Nguyễn Thị Huyền
Thành viên Đoàn Luật sư TP. Hà Nội và Liên đoàn Luật sư Việt Nam
Cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội (tháng 6/2000)
Tốt nghiệp khóa đào tạo Học Viện Tư Pháp – Bộ Tư Pháp
Thẻ Luật sư số 6459/LS cấp tháng 7/2011
Lĩnh vực hành nghề chính:
* Tư vấn pháp luật: Doanh nghiệp, Đầu tư nước ngoài, Lao động, Dân sự, Hôn nhân và gia đình, Đất đai;
* Tố tụng: Dân sự, Kinh doanh thương mại, Hành chính, Lao động

lý do đối tác khách hàng tin tưởng công ty chúng tôi

Contact Me on Zalo
1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói