Công ty Luật Thái An có nhiều kinh nghiệm trong các vấn đề liên quan tới hợp đồng ủy quyền, đúc kết từ rất nhiều vụ việc soạn thảo hợp đồng cho khách hàng mỗi năm. Chúng tôi xin chia sẻ một số hiểu biết và kinh nghiệm về vấn đề này với bạn đọc trong bài viết dưới đây.

I. Thế nào là hợp đồng ủy quyền

Hợp đồng ủy quyền là thỏa thuận theo đó bên ủy quyền cho phép bên được ủy quyền được nhân danh mình thực hiện một số công việc được quy định trong hợp đồng ủy quyền và trong khoảng thời gian quy định. Thực tiễn hợp đồng ủy quyền được sử dụng rất phổ biến như:

 • hợp đồng ủy quyền mua bán nhà đất
 • hợp đồng ủy quyền sử dụng đất đai nhà ở
 • hợp đồng ủy quyền bán tài sản
 • hợp đồng ủy quyền mua bán xe máy, ô tô
 • hợp đồng ủy quyền kinh doanh
 • hợp đồng ủy quyền đầu tư…

II. Cơ sở pháp lý điều chỉnh hợp đồng ủy quyền

Cơ sở pháp lý điều chỉnh vấn đề hợp đồng ủy quyền là Bộ luật Dân sự năm 2015.

III. Đặc điểm pháp lí của hợp đồng uỷ quyền

1. Hợp đồng uỷ quyền là hợp đồng song vụ

Bên uỷ quyền có quỵền yêu cầu bên được uỷ quyền thực hiện đúng phạm vi ủy quyền và có nghĩa vụ cung cấp thông tin, các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện công việc của bên uỷ quyền.

Bên được uỷ quyền phải thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ được uỷ quyền trong quan hệ với người thứ ba.

2. Hợp đồng uỷ quyền là hợp đồng có đền bù hoặc không có đền bù

Nếu bên thực hiện việc uỷ quyền nhận thù lao thì hợp đồng uỷ quyền là hợp đồng có đền bù. Nếu bên thực hiện việc uỷ quyền không nhận thù lao mà thực hiện công việc uỷ quyền mang tính chất giúp đỡ, tương trợ bên uỷ quyền thì đó là hợp đồng không có đền bù.

IV. Các điều khoản cơ bản của hợp đồng ủy quyền

Các điều khoản cơ bản của hợp đồng là những điều khoản không thể thiếu được trong các mẫu hợp đồng ủy quyền. Nếu không thoả thuận được những điều khoản đó thì hợp đồng ủy quyền không thể giao kết được.

Ngoài ra, có những điều khoản không phải là điều khoản cơ bản đối với hợp đồng ủy quyền nhưng các bên thấy cần phải thoả thuận được điều khoản đó mới giao kết hợp đồng thì những điều khoản này cũng trở thành điều khoản cơ bản của hợp đồng đó.

Các điều khoản cơ bản của hợp đồng ủy quyền là:

a. Mục đích của hợp đồng ủy quyền

Căn cứ trên khả năng và nhu cầu của các bên, bên A đồng ý thuê bên B và bên B đồng ý cung cấp dịch vụ ủy quyền cho bên A để thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền.

b. Phạm vi ủy quyền

 • Xác định rõ công việc mà bên ủy quyền được thay mặt cho bên được ủy quyền thực hiện. Công việc ủy quyền cần xác định cụ thể, ví dụ: thay mặt bên A ký kết hợp đồng; thay mặt bên A thực hiện công việc;…..
 • Bên ủy quyền không được thực hiện bất kỳ công việc nào vượt quá phạm vi ủy quyền trong hợp đồng này;
 • Bên được ủy quyền sẽ không chịu bất kỳ nghĩa vụ, trách nhiệm nào phát sinh từ việc thực hiện công việc vượt quá phạm vi ủy quyền của bên ủy quyền;
Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng ủy quyền
Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng ủy quyền

c. Thời hạn của hợp đồng ủy quyền

 • Thời hạn ủy quyền do các bên thoả thuận.
 • Trường hợp không có thoả thuận, thời hạn ủy quyền chấm dứt khi bên giao ủy quyền thông báo cho bên ủy quyền về việc chấm dứt hợp đồng ủy quyền hoặc bên ủy quyền thông báo cho bên giao ủy quyền về việc chấm dứt hợp đồng.

d. Thù lao, phương thức thanh toán trong hợp đồng ủy quyền

 • Thù lao ủy quyền do các bên thỏa thuận;
 • Thù lao cần xác định rõ là theo khối lượng công việc thực hiện hoặc theo một khoản tiền nhất định;
 • Thanh toán:
 • Thời gian;
 • Phương thức;
 • Hồ sơ cần cung cấp.
 • Xác định các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng do bên nào chịu.

đ. Quyền và nghĩa vụ bên giao ủy quyền

a) Quyền của bên giao ủy quyền

 • Hưởng kết quả từ hoạt động ủy quyền của bên ủy quyền;
 • Đưa ra những chỉ dẫn về hoạt động ủy quyền;
 • Các trường hợp có thỏa thuận khác.

b) Nghĩa vụ của bên giao ủy quyền

 • Thông báo ngay cho bên ủy quyền về việc giao kết hợp đồng mà bên ủy quyền đã giao dịch, việc thực hiện hợp đồng mà bên ủy quyền đã giao kết, việc chấp nhận hay không chấp nhận các hoạt động ngoài phạm vi ủy quyền mà bên ủy quyền thực hiện;
 • Cung cấp tài sản, tài liệu, thông tin cần thiết để bên ủy quyền thực hiện hoạt động ủy quyền;
 • Trả thù lao và các chi phí hợp lý khác cho bên ủy quyền;
 • Các trường hợp có thỏa thuận khác.

e. Quyền và nghĩa vụ bên ủy quyền

 • Nhận các tài sản, tài liệu, thông tin cần thiết từ bên giao ủy quyền để thực hiện hoạt động ủy quyền;
 • Nhận thù lao ủy quyền;
 • Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên ủy quyền có quyền cầm giữ tài sản, tài liệu được giao để bảo đảm việc thanh toán các khoản thù lao và chi phí đã đến hạn;
 • Các trường hợp có thỏa thuận khác.

V. Các điều khoản thông thường của hợp đồng ủy quyền

Các điều khoản thông thường của hợp đồng ủy quyền là những điều khoản được pháp luật quy định trước và trong các mẫu hợp đồng ủy quyền đều ghi nhận các điều khoản này. Nếu khi giao kết hợp đồng ủy quyền, các bên không thoả thuận những điều khoản này thì vẫn coi như hai bên đã mặc nhiên thoả thuận và được thực hiện như pháp luật quy định.

Các điều khoản thông thường của hợp đồng ủy quyền có thể là:

 • Điều khoản về các trường hợp bất khả kháng
 • Điều khoản chấm dứt hợp đồng
 • Điều khoản về giải quyết tranh chấp
 • Điều khoản về hiệu lực hợp đồng
 • Điều khoản phạt vi phạm: các bên có thể cân nhắc thỏa thuận các chế tài khi vi phạm hợp đồng. Bạn có thể đọc bài viết Các chế tài thương mại của chúng tôi.
Các điều khoản cơ bản và tùy nghi trong các mẫu hợp đồng ủy quyền
Các điều khoản cơ bản và tùy nghi trong các mẫu hợp đồng ủy quyền

VI. Các điều khoản tùy nghi của hợp đồng ủy quyền

Khi tiến hành giao kết hợp đồng ủy quyền, các bên còn có thể thoả thuận thêm một số điều khoản khác nhằm làm cho nội dung của hợp đồng được đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Các điều khoản thông thường của mẫu hợp đồng ủy quyền có thể là:

 • Cam kết và bảo đảm hợp đồng
 • Điều khoản về quyền sở hữu trí tuệ
 • Điều khoản về bảo mật thông tin
 • Điều khoản về chuyển giao, chuyển nhượng hợp đồng
 • Điều khoản về cách thức thông báo giữa các bên trong hợp đồng liên quan tới hợp đồng
 • ….

VII. Điều kiện để hợp đồng ủy quyền có hiệu lực:

Trên thực tế, có những hợp đồng bị vô hiệu dẫn đến việc tranh chấp hợp đồng không được giải quyết thông qua tòa án cũng như các cơ quan pháp luât khác. Khi ký kết hợp đồng ủy quyền, bạn cần lưu ý cần đảm bảo các điều kiện để hợp đồng có hiệu lực, xin mời xem bài viết Các điều kiện để hợp đồng có hiệu lực của chúng tôi.

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN rất đa dạng và tương đối phức tạp, đòi hỏi không chỉ kiến thức, kỹ năng, mà còn kinh nghiệm đàm phán, soạn thảo và thực thi hợp đồng. Có một sự thật là không ít doanh nghiệp nước ta hào phóng mua sắm, chi tiêu tiệc tùng… nhưng lại phó thác cho nhân viên văn phòng, kết toán soạn thảo những hợp đồng dịch vụ theo mẫu tìm kiếm trên mạng để tiết kiệm chi phí sử dụng dịch vụ luật sư. Thế nên, đa phần họ thường ký những hợp đồng dịch vụ đầy rủi ro pháp lý, phát sinh tranh chấp đôi khi làm doanh nghiệp “khuynh gia bại sản” !!!

VIII. Dịch vụ soạn thảo hợp đồng ủy quyền của Luật Thái An

a) Các loại hợp đồng ủy quyền Luật Thái An soạn thảo

Chúng tôi chuyên soạn thảo các loại hợp đồng, trong đó có rất nhiều loại hợp đồng ủy quyền như sau:

Hợp đồng ủy quyền giữa các bên có địa vị pháp lý khác nhau:

 • Hợp đồng ủy quyền giữa cá nhân với cá nhân
 • hợp đồng giữa cá nhân và công ty
 • hợp đồng giữa công ty với công ty

Hợp đồng ủy quyền với các mục đích khác nhau:

 • hợp đồng ủy quyền mua bán nhà đất, hợp đồng ủy quyền sử dụng đất đai nhà ở
 • hợp đồng ủy quyền bán tài sản; HĐ ủy quyền mua bán xe máy, ô tô
 • HĐ ủy quyền kinh doanh, ủy quyền đầu tư
 • HĐ ủy quyền định đoạt tài sản
 • HĐ ủy quyền giải quyết tranh chấp
 • HĐ ủy quyền thu hồi nợ
 • HĐ ủy quyền thu hộ chi hộ
 • HĐ ủy quyền khai thác khoáng sản

b) Giá dịch vụ soạn thảo hợp đồng ủy quyền

Bạn vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ tại LINK NÀY

c) Quy trình cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng ủy quyền

Bạn vui lòng tham khảo quy trình cung cấp dịch vụ tại LINK NÀY

d) Thời gian cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng ủy quyền

Thời gian soạn thảo hợp đồng ủy quyền là 2 – 3 ngày kể từ khi khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin.


Quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng là một khoản đầu tư thông minh so với chi phí phải bỏ ra khi có rủi ro pháp lý. Ngoài dịch vụ soạn thảo hợp đồng, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như rà soát hợp đồngtư vấn đàm phán thương lượng, thực hiện, thanh lý và tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.


Tác giả bài viết:

Luật sư Nguyễn Thị Huyền
Thành viên Đoàn Luật sư TP. Hà Nội và Liên đoàn Luật sư Việt Nam
Cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội (tháng 6/2000)
Tốt nghiệp khóa đào tạo Học Viện Tư Pháp – Bộ Tư Pháp
Thẻ Luật sư số 6459/LS cấp tháng 7/2011
Lĩnh vực hành nghề chính:
* Tư vấn pháp luật: Doanh nghiệp, Đầu tư nước ngoài, Lao động, Dân sự, Hôn nhân và gia đình, Đất đai;
* Tố tụng: Dân sự, Kinh doanh thương mại, Hành chính, Lao động

Contact Me on Zalo
1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói