Giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật như thế nào?

Khi vi phạm quy định, quy chế của cơ quan, tổ chức, người vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật. Tùy vào mức độ vi phạm, lỗi mà chịu hình thức kỷ luật nào. Nhưng có những quyết định kỷ luật trái pháp luật do nhiều nguyên nhân và đã bị khiếu nại. Việc giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật không chỉ có một lần mà còn có lần hai khi người khiếu nại cảm thấy việc giải quyết lần một chưa thỏa đáng. Thực tế cho thấy, số lượng đơn khiếu nại kỷ luật ngày càng tăng lên đáng kể.

Để người dân nắm rõ quy định của pháp luật về việc giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật, xin mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây của Luật Thái An.

1. Cơ sở pháp lý quy định khiếu nại quyết định kỷ luật

Cơ sở pháp lý quy định khiếu nại quyết định kỷ luật là Luật Khiếu nại 2011

2. Thế nào là giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật

Quyết định kỷ luật cán bộ, công chức là một trong ba đối tượng khiếu nại cùng với quyết định hành chính, hành vi hành chính. Quyết định kỷ luật là: quyết định bằng văn bản của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng một trong các hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý của mình theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Khi nhận được quyết định kỷ luật trái pháp luật, xâm phạm đến quyền lợi của mình, bạn hoàn toàn có quyền viết đơn khiếu nại gửi lên cơ quan có thẩm quyền. Khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại quyết định kỷ luật phải đáp ứng một số điều kiện nhất định như: phải là đối tượng chịu tác động trực tiếp của quyết định kỷ luật; phải có căn cứ cho rằng quyết định đó trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình; phải tuân thủ những thủ tục, trình tự mà pháp luật quy định.

Giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật là việc thụ lý, xác minh, kết luận và ra quyết định giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật.

===>>> Xem thêm: Phân biệt khiếu nại và tố cáo 

3. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật

Theo quy định Điều 51 Luật Khiếu nại 2011, thẩm quyền giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức như sau:

 • Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức theo phân cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định kỷ luật do mình ban hành
 • Người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức quản lý cán bộ, công chức có thẩm quyền giải quyết trong trường hợp còn khiếu nại tiếp
 • Bộ trưởng Bộ Nội vụ có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật mà Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết .
khiếu nại quyết định kỷ luật
Thời hạn giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật thông thường không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý – ảnh minh họa: Internet.

4. Thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật lần đầu

 • Bước 1: Tiếp nhận khiếu nại

Người có thẩm quyền sẽ tiếp nhận khiếu nại và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại; giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi người khiếu nại yêu cầu. Người giải quyết khiếu nại có quyền yêu cầu người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có yêu cầu để làm cơ sở giải quyết khiếu nại.

===>>> Xem thêm: Quy trình, thủ tục khiếu nại 

 • Bước 2: Xác minh nội dung khiếu nại

Người có thẩm quyền trực tiếp hoặc phân công người có trách nhiệm kiểm tra lại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại, xem xét nội dung khiếu nại. Nếu xét thấy nội dung khiếu nại đã rõ thì yêu cầu Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức xem xét để đề nghị người có thẩm quyền giải quyết.

Trường hợp nội dung khiếu nại chưa được xác định rõ thì tự mình hoặc giao người có trách nhiệm xác minh, kết luận nội dung khiếu nại. Việc xác minh nội dung khiếu nại phải lập thành văn bản, báo cáo người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Sau khi có kết quả xác minh nội dung khiếu nại thì yêu cầu Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức xem xét để đề nghị người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

 • Bước 3: Tổ chức đối thoại

Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, trước khi ra quyết định giải quyết khiếu nại phải tổ chức đối thoại với người khiếu nại. Thành phần tham gia đối thoại bao gồm người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại chủ trì, người khiếu nại, người có trách nhiệm xác minh, những người khác có liên quan.

Khi đối thoại, người giải quyết khiếu nại phải nêu rõ nội dung cần đối thoại, kết quả xác minh nội dung khiếu nại; người tham gia đối thoại có quyền trình bày ý kiến, đưa ra chứng cứ liên quan đến khiếu nại và yêu cầu của mình.

Việc đối thoại phải được lập thành biên bản; biên bản phải ghi rõ ý kiến của những người tham gia, kết quả đối thoại, có chữ ký của người tham gia; trường hợp người tham gia đối thoại không ký xác nhận thì phải ghi rõ lý do; biên bản này được lưu vào hồ sơ giải quyết khiếu nại. Kết quả đối thoại là một trong các căn cứ để giải quyết khiếu nại. 

 • Bước 4: Giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật

Người giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật phải gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giải quyết khiếu nại của mình; trường hợp khiếu nại do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển đến thì phải thông báo kết quả giải quyết cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đó theo quy định của pháp luật.

Cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung khiếu nại khi người khiếu nại yêu cầu; cung cấp hồ sơ giải quyết khiếu nại khi người giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật lần hai…

===>>> Xem thêm: Quy định của pháp luật về khiếu nại 

5. Thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật lần hai

 • Bước 1: Tiếp nhận khiếu nại quyết định kỷ luật

Người có thẩm quyền có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và yêu cầu người ban hành quyết định kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại báo cáo việc xem xét kỷ luật và giải quyết khiếu nại của người bị kỷ luật.

 • Bước 2: Xác minh khiếu nại quyết định kỷ luật

Người có thẩm quyền nhận được đơn khiếu nại phải tự mình hoặc giao cho người có trách nhiệm xác minh tiến hành xác minh, kết luận nội dung khiếu nại. Việc xác minh nội dung khiếu nại phải lập thành văn bản và báo cáo người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

===>>> Xem thêm: Thẩm quyền giải quyết khiếu nại

 • Bước 3: Chủ trì tổ chức đối thoại với người khiếu nại

Thành phần tham gia đối thoại bao gồm: người khiếu nại; người có trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại; người bị khiếu nại. Khi đối thoại, người giải quyết khiếu nại phải nêu rõ nội dung cần đối thoại, kết quả xác minh nội dung khiếu nại; người tham gia đối thoại có quyền trình bày ý kiến, đưa ra chứng cứ liên quan đến khiếu nại và yêu cầu của mình.

Việc đối thoại phải được lập thành biên bản; biên bản phải ghi rõ ý kiến của những người tham gia, kết quả đối thoại, có chữ ký của người tham gia; trường hợp người tham gia đối thoại không ký xác nhận thì phải ghi rõ lý do; biên bản này được lưu vào hồ sơ giải quyết khiếu nại.

 • Bước 4: Quyết định khiếu nại

Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai phải được gửi cho người khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu, người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày ban hành.

Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải được gửi cho Tổng thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

6. Thời hạn, thời hiệu giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật

Thời hạn thụ lý và giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức lần đầu, lần hai là: trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải thụ lý để giải quyết và thông báo cho người khiếu nại biết. Thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Thời hiệu khiếu nại lần đầu là 15 ngày, kể từ ngày cán bộ, công chức nhận được quyết định kỷ luật. Thời hiệu khiếu nại lần hai là 10 ngày, kể từ ngày cán bộ, công chức nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu; đối với quyết định kỷ luật buộc thôi việc thì thời hiệu khiếu nại lần hai là 30 ngày, kể từ ngày cán bộ, công chức nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

===>>> Xem thêm: Thời hạn giải quyết khiếu nại là bao lâu?

Trên đây là tư vấn của Luật Thái An về giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật. Nếu bạn cần được tư vấn chi tiết và được giải đáp các thắc mắc trong từng trường hợp cụ thể, hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật  của Công ty Luật Thái An – luật sư sẽ giải thích cặn kẽ những gì chưa thể hiện được hết trong bài viết này.

6. Dịch vụ tư vấn, thực hiện thủ tục khiếu nại của Luật Thái An

Sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn là rất khôn ngoan vì bạn sẽ hiểu rõ hơn về quyền và lợi ích hợp pháp của mình, từ đó biết cách xử lý đúng đắn trong các mối quan hệ xã hội. Công ty Luật Thái An cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khiếu nại như sau:

 • Tư vấn về quyền lợi của khách hàng trong vụ việc cụ thể
 • Giúp khách hàng xác định được nơi nộp đơn khiếu nại
 • Giúp khách hàng xác định được thời hiệu khiếu nại, thời hạn khiêu nại
 • Tư vấn cho khách hàng về các nội dung sẽ có trong đơn khiếu nại
 • Tư vấn cho khách hàng về trình tự, thủ tục khiếu nại
 • Hỗ trợ soạn thảo đơn khiếu nại khi khách hàng có nhu cầu
 • Tư vấn khởi kiện khi khách hàng có nhu cầu

===>>> Xem thêm: Dịch vụ luật sư tranh tụng, khiếu nại, tố cáo

HÃY LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Nguyễn Văn Thanh

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói