Tách công ty/ tách doanh nghiệp như thế nào ?

Tách công ty, doanh nghiệp là một trong những hình thức tổ chức lại doanh nghiệp. Tùy vào yêu cầu thực tế mà doanh nghiệp sẽ có thể áp dụng hình thức tách công ty khác nhau phù hợp với yêu cầu của mình. Pháp luật hiện nay quy định về tách công ty, doanh nghiệp như thế nào? Công ty Luật Thái An sẽ giải đáp thắc mắc này của bạn đọc trong bài viết dưới đây.


Câu hỏi của khách hàng về vấn đề tách công ty/ tách doanh nghiệp

Chào Công ty Luật Thái An. Tôi tên là Phạm Thanh Hà, là Giám đốc công ty cổ phần. Công ty tôi làm về kinh doanh thương mại vận tải là chính, nay tôi muốn tách mảng kinh doanh bất động sản ra thành một công ty khác. Tôi muốn như vậy thì có thể làm được không và làm như thế nào ?

Công ty Luật Thái An tư vấn về tách công ty/ tách doanh nghiệp

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho chúng tôi. Dưới đây là ý kiến tư vấn:

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh việc tách công ty/ tách doanh nghiệp

Cơ sở pháp lý điều chỉnh tách công ty/ tách doanh nghiệp là các văn bản pháp luật sau:

 • Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14;
 • Nghị định số: 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông tư số: 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
Làm thế nào để tách công ty, doanh nghiệp?
Làm thế nào để tách công ty, doanh nghiệp?

2. Thế nào là tách công ty/ tách doanh nghiệp?

Tách công ty/ tách doanh nghiệp là hình thức tổ chức Ịại doanh nghiệp, theo đó, một doanh nghiệp được tách thành hai hay nhiều doanh nghiệp mà không chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp bị tách.

Trong trường hợp tách doanh nghiệp, có ít nhất một doanh nghiệp mới ra đời, song song tồn tại và độc lập với doanh nghiệp bị tách. Tách doanh nghiệp dẫn đến việc giảm quy mô của doanh nghiệp bị tách do một bộ phận vốn, tài sản, thành viên đã được chuyển sang doanh nghiệp được tách (doanh nghiệp mới).

3. Thẩm quyền quyết định tách công ty, doanh nghiệp thuộc về ai?

Thẩm quyền quyết định việc tách doanh nghiệp thuộc về Chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hoặc Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

4. Cần làm gì để có thể tách công ty, doanh nghiệp?

Khi quyết định việc tách doanh nghiệp, chủ sở hữu doanh nghiệp phải quyết định về tất cả các vấn đề liên quan, bao gồm:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty được tách ra;
 • Nguyên tắc, cách thức và thủ tục chia tài sản công ty;
 • Phương án sử dụng lao động;
 • Cách thức phân chia, thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới thành lập;
 • Nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia;
 • Thời hạn thực hiện chia công ty;
 • Thông qua điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, hội đồng quản trị, giám đốc hoặc tổng giám đốc…

5. Phương thức tách công ty, doanh nghiệp

Việc tách doanh nghiệp tiến hành theo cách thức tách các cổ đông, thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới. Tùy thuộc sự lựa chọn và quyết định của chủ sở hữu, có thể tách công ty, doanh nghiệp theo một trong các phương thức sau:

 • Tách một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được tách sang cho các công ty mới theo tỉ lệ sở hữu trong công ty bị tách và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới.
 • Chuyển toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp của họ được chuyển sang cho các công ty mới.
 • Kết hợp cả hai trường hợp trên.

6. Thủ tục tách công ty, doanh nghiệp

Theo Khoản 3 Điều 199 Luật Doanh nghiệp 2020, thủ tục tách công ty, doanh nghiệp gồm các bước sau:

Bước 1: Thông qua Nghị quyết tách công ty, doanh nghiệp

Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia thông qua nghị quyết tách công ty theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Nghị quyết tách công ty phải có các nội dung chủ yếu sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách;
 • Tên các công ty được tách sẽ thành lập;
 • Phương án sử dụng lao động;
 • Cách thức tách công ty; giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách;
 • Thời hạn thực hiện tách công ty.

Nghị quyết tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết.

Bước 2: Đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty bị tách

Công ty bị tách phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ và số lượng thành viên tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên giảm xuống đồng thời với đăng ký doanh nghiệp các công ty mới.

Hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp về việc giảm vốn điều lệ của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; của Đại hội đồng cổ đông với công ty cổ phần; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ của công ty;
 • Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ nhất (trong trường hợp công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50% thì báo cáo tài chính phải có xác nhận của kiểm toán độc lập);
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh hoặc nộp qua mạng điện tử. Thời hạn giải quyết là ba ngày làm việc việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ. Lệ phí là 200.000 đồng khi nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh. Lưu ý: Miễn lệ phí khi nộp hồ sơ qua qua mạng điện tử.

Bước 3: Đăng ký thành lập công ty mới

Công ty được tách thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp với cùng thời điểm với đăng ký thay đổi vốn điều lệ với công ty bị tách.

Hồ sơ bao gồm:

 • Nghị quyết tách công ty;
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp Đại hội đồng cổ công (đối với công ty cổ phần) hoặc Hội đồng thành viên (đối với công ty cổ phần).
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị tách;
 • Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tương ứng với loại hình công ty được thành lập.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh hoặc nộp qua mạng điện tử. Thời hạn giải quyết là ba ngày làm việc việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ. Lệ phí là 200.000 đồng khi nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh. Miễn lệ phí khi nộp hồ sơ qua qua mạng điện tử.

7. Hệ quả của việc tách công ty, doanh nghiệp

Như vậy, có thể thấy, chia doanh nghiệp dẫn tới những hệ quả như sau:

a. Hệ quả của việc tách công ty, doanh nghiệp về địa vị pháp lý

 • Doanh nghiệp cũ được chia thành hai hay nhiều doanh nghiệp mới;
 • Doanh nghiệp cũ chấm dứt tồn tại khi doanh nghiệp mới chính thức ra đời (thời điểm là doanh nghiệp mới được cấp Giấy chứng nhận đãng kí doanh nghiệp).

b. Hệ quả của việc tách công ty, doanh nghiệp về quyền và nghĩa vụ đối với người lao động

Công ty mới chịu trách nhiệm tiếp tục sử dụng số lao động hiện có và tiến hành việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

Trường hợp không sử dụng hết số lao động hiện có, người sử dụng lao động kế tiếp có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định. Trường hợp bắt buộc phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định.

c. Hệ quả của việc tách công ty, doanh nghiệp về quyền và nghĩa vụ đối với cơ quan thuế

Khi thực hiện việc chia doanh nghiệp phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế đến thời điểm có quyết định chia doanh nghiệp của cơ quan có thẩm quyền và có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cùng với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.

Trường hợp có số thuế giá trị gia tăng (GTGT) nộp thừa hoặc số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết, doanh nghiệp sẽ được hoàn thuế GTGT nếu nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế.

d. Hệ quả của việc tách công ty, doanh nghiệp về quyền và nghĩa vụ đối với khách hàng

Do có sự chuyển giao quyền và nghĩa vụ từ doanh nghiệp bị chia, các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán,nghĩa vụ tài sản khác của công ti bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng để một trong số các công ti đó thực hiện các nghĩa vụ này.

9. Tách công ty, doanh nghiệp khác gì so với chia công ty, doanh nghiệp?

Sự khác nhau cơ bản giữa chia công ty, doanh nghiệp khác với tách công ty, doanh nghiệp là ở chỗ địa vị của công ty bị chia, tách sau sự kiện chia, tách:

 • Công ty ban đầu sẽ chấm dứt tồn tại sau khi chia, các quyền và nghĩa vụ của nó chuyển sang các công ty mới được chia từ công ty ban đầu
 • Công ty ban đầu vẫn tồn tại sau khi tách, nhưng giảm quy mô và vốn điều lệ. Đồng thời công ty mới ra đời trên cơ sở được tách ra từ công ty ban đầu.

Để tìm hiểu các vấn đề pháp lý liên quan tới tách công ty, doanh nghiệp, bạn hãy đọc các bài viết trong mục BÀI VIẾT LIÊN QUAN dưới đây. Nếu bạn cần được tư vấn từng trường hợp cụ thể, hãy gọi Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp và luật đầu tư. Luật sư sẽ giải thích cặn kẽ những gì chưa thể hiện được hết trong bài viết này.

10. Dịch vụ chia tách doanh nghiệp của Luật Thái An

Trong bối cảnh kinh doanh sôi động, việc đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư là một nhu cầu tương đối thường xuyên của các nhà đầu tư là cá nhân hoặc doanh nghiệp. Khi có nhu cầu chia tách doanh nghiệp, nhà đầu tư cần nắm bắt được các công việc cần làm hoặc liên hệ với Công ty Luật Thái An thay mặt doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chia công ty, doanh nghiệp một cách nhanh chóng  với chi phí hợp lý nhất.

HÃY LIÊN HỆ NGAY LUẬT THÁI AN ĐỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG DỊCH VỤ!

Nguyễn Văn Thanh

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói