Công ty Luật Thái An có nhiều kinh nghiệm trong các vấn đề liên quan tới hợp đồng môi giới thương mại, đúc kết từ hàng ngàn vụ việc soạn thảo hợp đồng cho khách hàng mỗi năm. Chúng tôi xin chia sẻ một số hiểu biết và kinh nghiệm về vấn đề này với bạn đọc trong bài viết dưới đây.

Mục lục tóm tắt

1. Thế nào là hợp đồng môi giới thương mại

Hợp đồng môi giới thương mại là hợp đồng thương mại mà theo đó một thương nhân làm trung gian (gọi là bên môi giới) trong việc đàm phán, mua bán giữa các bên cung ứng hàng hóa, dịch vụ và bên môi giới được nhận thù lao theo hợp đồng môi giới.

2. Cơ sở pháp lý điều chỉnh việc soạn thảo hợp đồng môi giới thương mại

Cơ sở pháp lý điều chỉnh hợp đồng môi giới thương mại là Bộ luật dân sự 2015 và Luật thương mại 2005.

3. Chủ thể của hợp đồng môi giới thương mại

Chủ thể của hợp đồng môi giới thương mại gồm bên môi giới và bên được môi giới, trong đó bên môi giới phải là thương nhân, có đăng kí kinh doanh để thực hiện dịch vụ môi giới thương mại và không nhất thiết phải có ngành nghề đăng kí kinh doanh trùng với ngành nghề kinh doanh của các bên được môi giới. Về bên được môi giới thì không nhất thiết phải là pháp nhân.

Khi sử dụng dịch vụ môi giới thương mại, bên môi giới nhân danh chính mình để quan hệ với các bên được môi giới và làm nhiệm vụ giới thiệu các bên được môi giới với nhau. Sau đó, các bên được môi giới trực tiếp giao kết hợp đồng với nhau. Trong thực tế, có nhiều trường hợp bên môi giới thay mặt bên được môi giới kí hợp đồng với khách hàng, khi đó họ trở thành bên đại diện của bên được môi giới và bên được môi giới phải có văn bản ủy quyền cho bên môi giới đại diện cho mình trong giao dịch cụ thể đó.

Ví dụ, trong hợp đồng môi giới nhà đất, bất động sản thì bên môi giới có thể là công ty kinh doanh bất động sản còn bên được môi giới có thể là cá nhân, hộ gia đình, tổ chức…

4. Các dạng hợp đồng môi giới thương mại

Phạm vi của môi giới thương mại được mở rộng không chỉ bao gồm những hoạt động môi giới mua, bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ thương mại liên quan đến mua bán hàng hoá. Do đó, môi giới thương mại bao gồm tất cả các hoạt động môi giới có mục đích kiếm lợi như:

 • môi giới mua bán hàng hoá
 • môi giới chứng khoán
 • môi giới bảo hiểm
 • môi giới tàu biển
 • môi giới thuê máy bay
 • môi giới bất động sản…

Vì hoạt động môi giới có trong hầu hết các ngành dịch vụ nên ngoài phải chịu sự điều chỉnh của luật thương mại, các hoạt động môi giới đặc thù nêu trên còn chịu sự điều chỉnh của các luật chuyên ngành liên quan như: Hợp đồng môi giới nhà đất phải phù hợp với Luật Kinh doanh bất động sản,  môi giới bảo hiểm cần phù hợp với Luật Kinh doanh bảo hiểm, môi giới tàu biển cần phù hợp Bộ luật Hàng hải v.v..

Do thực tiễn như vậy Hợp đồng môi giới nói chung và hợp đồng môi giới thương mại nói riêng sẽ rất đa dạng về thể loại, đáp ứng nhu cầu môi giới trong từng lĩnh vực kinh doanh.

Soạn thảo Hợp đồng môi giới thương mại
Soạn thảo nội dung Hợp đồng môi giới thương mại

5. Các điều khoản cơ bản của Hợp đồng môi giới

Các điều khoản cơ bản của Hợp đồng môi giới là những điều khoản không thể thiếu được. Nếu không thoả thuận được những điều khoản đó thì hợp đồng môi giới không thể giao kết được.

Ngoài ra, có những điều khoản mà các bên thấy cần phải thoả thuận được điều khoản đó mới giao kết hợp đồng thì những điều khoản này cũng trở thành điều khoản cơ bản của Hợp đồng môi giới.

Các điều khoản cơ bản của Hợp đồng môi giới là:

a. Điều khoản về đối tượng và nội dung môi giới trong hợp đồng môi giới thương mại

Hai bên thỏa thuận với nhau rõ về đối tượng môi giới của hợp đồng và cần có đầy đủ thông tin chi tiết về đối tượng môi giới đó, tránh nhầm lẫn đối với những đối tượng môi giới tương tự khác.

Ngoài ra, cần xác nhận nội dung về việc bên môi giới được bên được môi giới đồng ý giao cho bên môi giới thực hiện việc môi giới đối với đối tượng của hợp đồng.

Ví dụ: đối với hợp đồng môi giới nhà đất thì đối tượng, nội dung của hợp đồng sẽ là bên môi giới thực hiện dịch vụ môi giới bán (hoặc cho thuê) bất động sản do bên được môi giới là chủ sở hữu.

b. Điều khoản về phí dịch vụ và phương thức thanh toán trong hợp đồng môi giới thương mại

 • Theo quy định của pháp luật, bên môi giới có quyền hưởng thù lao của bên môi giới từ thời điểm các bên được môi giới kí kết hợp đồng mua bán hàng hoá hay cung ứng dịch vụ thương mại với nhau, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác (Điều 153 Luật Thương Mại năm 2005). Điều đó có nghĩa là việc các bên được môi giới không thực hiện hợp đồng đã giao kết hoàn toàn không làm ảnh hưởng tới quyền hưởng thù lao của bên môi giới. Quy định như vậy là phù hợp với chức năng của bên môi giới, bởi bên môi giới không thể chịu trách nhiệm cho khả năng thực hiện hợp đồng hoặc khả năng tài chính của các bên. Tuy nhiên, trong hợp đồng môi giới các bên có thể thỏa thuận thù lao môi giới chỉ phát sinh sau khi hợp đồng giữa các bên được môi giới thực hiện dưới các điều kiện mà bên được môi giới mong muốn.
 • Trong trường hợp, các bên được môi giới không giao kết được hợp đồng với nhau, bên môi giới không được hưởng thù lao môi giới. Nhưng nếu các bên không có thỏa thuận khác, bên môi giới vẫn có quyền yêu cầu bên được môi giới thanh toán cho mình các chi phí hợp lí liên quan tới việc môi giới.
 • Nếu trong hợp đồng môi giới, các bên không thỏa thuận mức thù lao thì mức thù lao môi giới được xác định theo giá của loại dịch vụ đó trong các điều kiện tương tự về phương thức cung ứng, thị trường địa lí, phương thức thanh toán và các điều kiện khác có ảnh hưởng đến giá dịch vụ.
 • Ngoài ra, hai bên thỏa thuận với nhau về phương thức thanh toán, cần ghi rõ việc thanh toán sẽ được thực hiện trong bao nhiêu lần, mỗi lần sẽ được thanh toán với số tiền là bao nhiêu và việc thanh toán được thực việc trực tiếp hay chuyển khoản ngân hàng, thời hạn của mỗi lần thanh toán là trong bao lâu?

c. Điều khoản về thời gian thực hiện môi giới trong Hợp đồng môi giới thương mại

Hai bên thỏa thuận về thời gian thực hiện việc môi giới đối với đối tượng đã được thỏa thuận. Sau khi hết thời gian thực hiện, hai bên có thể thỏa thuận về việc gia hạn thêm thời gian thực hiện môi giới thêm và được ký kết bằng một Phụ lục hợp đồng.

d. Điều khoản về quyền và nghĩa vụ của bên môi giới trong hợp đồng môi giới thương mại

Nghĩa vụ:

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, Điều 151 Luật Thương mại 2005 quy định bên môi giới thương mại có các nghĩa vụ cơ bản sau đây:

 • Bảo quản các mẫu hàng hoá, tài liệu được giao để thực hiện việc môi giới và phải hoàn trả cho bên được môi giới sau khi hoàn thành việc môi giới;

 • Không được tiết lộ, cung cấp thông tin làm phương hại đến lợi ích của bên được môi giới;

 • Chịu trách nhiệm về tư cách pháp lý của các bên được môi giới, nhưng không chịu trách nhiệm về khả năng thanh toán của họ;

 • Không được tham gia thực hiện hợp đồng giữa các bên được môi giới, trừ trường hợp có uỷ quyền của bên được môi giới.

Ví dụ, với hợp đồng môi giới nhà đất, bên môi giới có trách nhiệm bảo quản các giấy tờ, hồ sơ, thông tin, tài liệu liên quan đến bất động sản của bên được môi giới….

Quyền:

Bên môi giới có quyền được hưởng thù lao môi giới khi hoàn tất công việc môi giới theo thỏa thuân trong Hợp đồng; ví dụ như trong hợp đồng môi giới nhà đất có thể thỏa thuận để bên môi giới nhận 5% giá hợp đồng khi bên môi giới hoàn thành công việc theo hợp đồng. Tuy nhiên, nếu hợp đồng không có thỏa thuận về phí môi giới thì phí dịch vụ môi giới được xác định theo giá dịch vụ môi giới tương tự tại thị trường tương tự.

e. Điều khoản về quyền và nghĩa vụ của bên được môi giới trong Hợp đồng môi giới thương mại

Nghĩa vụ:

Bên được môi giới có hai nghĩa vụ cơ bản là:

 • Cung cấp các thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết liên quan đến hàng hoá, dịch vụ cần được môi giới
 • Trả thù lao môi giới và các chi phí hợp lý khác cho bên môi giới.

Quyền:

 • Yêu cầu bên môi giới bảo quản các mẫu hàng hoá, tài liệu đã được giao để thực hiện việc môi giới và phải hoàn trả cho bên được môi giới sau khi hoàn thành việc môi giới;
 • Yêu cầu bên môi giới không được tiết lộ, cung cấp thông tin làm phương hại đến lợi ích của mình.

6. Các điều khoản thông thường của Hợp đồng môi giới

Các điều khoản thông thường của Hợp đồng môi giới là những điều khoản được pháp luật quy định trước. Nếu khi giao kết hợp đồng môi giới, các bên không thoả thuận những điều khoản này thì vẫn coi như hai bên đã mặc nhiên thoả thuận và được thực hiện như pháp luật quy định.

Các điều khoản thông thường của hợp đồng môi giới có thể là:

 • Điều khoản về các trường hợp bất khả kháng
 • Điều khoản chấm dứt hợp đồng
 • Điều khoản về giải quyết tranh chấp
 • Điều khoản về hiệu lực hợp đồng
 • Điều khoản phạt vi phạm: các bên có thể cân nhắc thỏa thuận các chế tài khi vi phạm hợp đồng. Bạn có thể đọc bài viết Các chế tài thương mại của chúng tôi.

7. Các điều khoản tùy nghi của hợp đồng môi giới

Khi tiến hành giao kết Hợp đồng môi giới, các bên còn có thể thoả thuận thêm một số điều khoản khác nhằm làm cho nội dung của hợp đồng được đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Các điều khoản thông thường của Hợp đồng này có thể là:

 • Cam kết và bảo đảm hợp đồng
 • Điều khoản về quyền sở hữu trí tuệ
 • Điều khoản về bảo mật thông tin
 • Điều khoản về chuyển giao, chuyển nhượng hợp đồng
 • Điều khoản về cách thức thông báo giữa các bên trong hợp đồng liên quan tới hợp đồng
 • ….

8. Điều kiện để hợp đồng môi giới có hiệu lực:

Trên thực tế, có những hợp đồng bị vô hiệu dẫn đến việc tranh chấp hợp đồng không được giải quyết thông qua tòa án cũng như các cơ quan pháp luât khác. Khi ký kết Hợp đồng môi giới, bạn cần lưu ý cần đảm bảo các điều kiện để hợp đồng có hiệu lực, xin mời xem bài viết Các điều kiện để hợp đồng có hiệu lực của chúng tôi.

9. Dịch vụ soạn thảo Hợp đồng môi giới tại Công ty Luật Thái An

a. Các loại Hợp đồng môi giới do Công ty Luật Thái An soạn thảo

Công ty Luật Thái An chuyên soạn thảo các loại hợp đồng, trong đó có rất nhiều loại hợp đồng môi giới như sau:

Hợp đồng môi giới mà quyền và nghĩa vụ của các bên là đặc thù:

 • hợp đồng môi giới độc quyền
 • hợp đồng môi giới 2 bên, hợp đồng môi giới 3 hay nhiều bên

Hợp đồng môi giới với các mục đích khác nhau:

 • hợp đồng môi giới thương mại, môi giới mua bán hàng hóa, môi giới thương mại quốc tế
 • hợp đồng môi giới nhà đất gồm hợp đồng môi giới thuê nhà, hợp đồng môi giới cho thuê nhà, hợp đồng môi giới chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng môi giới mua bán nhà đất
 • hợp đồng môi giới dự án
 • hợp đồng môi giới hoa hồng
 • hợp đồng môi giới dịch vụ
 • hợp đồng môi giới xây dựng
 • hợp đồng môi giới lao động, hợp đồng môi giới việc làm

b. Giá dịch vụ soạn thảo hợp đồng môi giới

Bạn vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ tại LINK NÀY

c. Quy trình cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng môi giới

Bạn vui lòng tham khảo quy trình cung cấp dịch vụ tại LINK NÀY

d. Thời gian cung cấp dịch vụ soạn thảo Hợp đồng môi giới

Thời gian soạn thảo Hợp đồng là  2 – 3 ngày, kể từ khi khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin.


Quyết định lựa chọn sử dụng Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng là một khoản đầu tư thông minh so với chi phí phải bỏ ra khi có rủi ro pháp lý. Ngoài dịch vụ soạn thảo hợp đồng, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như rà soát hợp đồngtư vấn đàm phán thương lượng, thực hiện, thanh lý và tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.


Tác giả bài viết:

Luật sư Đào Ngọc Hải, Trưởng Chi nhánh Thái Nguyên, Công ty Luật Thái An

 • Có hơn 20 năm công tác giảng dạy tại Thái Nguyên
 • Thành viên Đoàn Luật sư TP. Hà Nội và Liên đoàn Luật sư Việt Nam
 • Tốt nghiệp khóa đào tạo Học Viện Tư Pháp – Bộ Tư Pháp
  Thẻ Luật sư số 12260/LS cấp tháng 8/2017
 • Lĩnh vực hành nghề chính:
  • Tư vấn luật: Doanh nghiệp, Đầu tư, Thương mại, Hôn nhân và gia đình, Đất đai
  • Tố tụng: Dân sự, Hình sự, Kinh doanh thương mại, Hành chính, Lao động
Contact Me on Zalo
1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói