Khiếu nại đất đai – Những hướng dẫn mới nhất

Trong tổng số các vụ khiếu nại hành chính thì khiếu nại đất đai chiếm tỷ lệ lớn và diễn biến rất phức tạp nhất là các vụ khiếu nại đất đai liên quan đến nhiều người. Việc khiếu nại đất đai cần phải được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm … Đọc tiếp Khiếu nại đất đai – Những hướng dẫn mới nhất