tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Nếu thiếu hiếu biết pháp luật, bạn sẽ phạm tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có mà không hay biết – Nguồn minh họa: Internet

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.