Quy trình, thủ tục tố cáo

Theo quy định của pháp luật, tố cáo là việc cá nhân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đây là một quyền cơ bản của cá nhân nhưng đồng thời họ phải có nghĩa vụ, trách nhiệm với những tố cáo của mình và phải tuân theo thủ tục tố cáo.

Phân biệt khiếu nại và tố cáo như thế nào?

Tố cáo và khiếu nại đều là các quyền cơ bản của công dân được

1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói